22 Haziran 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4

22 Haziran 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Camhttrtyet Deniz gedikli zabitleri Bugünkü Edebı roman maçlar RA 11 Harran Yazan: MUAZZEZ TAHSIN 33 miyorum. Esasen senin anladığın Bu vakur, bu cana geçen giizel gibi sevtneden ne çıkar ki! O, çü • liği nereden buldun? rük bir pamukipliğile bağlı olan bir Demcmek için ellerimi tırnakladuygudur. nmla parçaladım. Dudaklanmı dişAsil sevgi et sevgisidir, vücut sev' lerimle kanattım. Bütün bunların gisidir ve Refik beni böyle seviyor, üstünde, genç, parlak bir nişanhn olduğunu, onunla senelerdenberi se böyle istiyor. Ne çılgın, ne zevkli geceler yaşıyoruz bilsen! Bu zevk viştiğinizi biliyordum. Sevişmek... gecelerine ait tafsilâh sana yazarBunun bence bir kıymeti yoktur, bidım kızım ama, korkuyorum ki belirsm; fakat senin için bu kelimenin ni anlamıyacaksm, hatta belki de: ifade edebileceği manayı bildiğim «Vücutlerin bhbirini çekmesinden veceğini herkesten iyi tahtnin et ne çıkar? Asil aşk kalplerde, his • •e sen «eversen nasıl bir aşkla »e lerde!> diyecek kadar ileri vara • tiğîm için saadetini ölçebildim. caksm. Benim görgüsüz, hayalpe İşte bu, darbelerin en müthişi olrest kızım. Bunun için bu tafsilâtı <du! Benimle görüşmek, konuşmak, geçiyorum. kaynaşmak istemiyordun öyle mi küçük hanım? Beni âdi, düşkün, •efil bir kadm biliyordun öyle mi? Evlendiğm zatnan, mes'ut yuvanm kapınnı benim yüzüme kapayacakbn değil mi? Bu giizel genç kız kım? Ay tanımıyor musun azizim? Senelerdenberi gazetelerde hikâyelerini okuyoruz. Son günlerde yeni romanile edebiyat âlemini altüst etti. Feriha Muhlis Hanım, çok asil •e terbiyeli bir hanım... Ya şu sarışın güzel kadm kim? Nermin Hanım, zengin bir paşanın dul karısı. Kaprisleri için senede binlerce lira sarfeden, eğ lence ve zevk îçîn yaratılmış bir kadm! Onunla, birincisi gibi tek life tekellüfe hacet yok. Istersen hemen seni takdim edeyim. Senin ve benim birlikte bulunduğumuz salonlarda sık sık duyulan bir mükâlemedir. Bu Feriha; beni kamçılıyan, doğru olduğunu bildigkn halde titiz ve sinirli yapan şeylerden biri de budur. Şhndi mektubumun en mühim kısmma geldim Feriha, beni iyi dinle! Refiği tanıdım, sana karşı olan ölçUsüz aşkını gördüm, biribiriniz için ne olduğunuzu anladım ve gene anladım ki seni vurtnak için onu elde etmekten başka bir çare yok! Onu nasıl elde edecektim? Se ninle, benim bön kızım, seninle! Seni ağıma yem olarak kullanıp onu avladım. Nasıl mı? Evvelâ, onun yanımda bulunması, ben ko nusurken zevk alabiltnesi için onu en çok alâkadar eden bir mevzudan yani senden konuştum. Seninle çocukluktanberî geçen hayatımızı onun öüne esrdim. Senin güzelliğini, ahlâkım, seciyeni, irfamnı me • tetthn. Ağzının suyu akarak beni dinledi. Adeta bana bağlandı. O vakit birşey keşfettim. Refik zayıf tabiatli, yumuşak bir adamdı. Bunu keşfettikten sonra onu ellerim arasında bir balovumu gibi yugurmak o kadar kolay oldu ki. Unutma ki benim güzelliğim göz aha bir giizelliktir. Unutma ki, benim erkekleri teshir etmek için yüzlerce agım vardır. Velhasıl yavrum; Refik, pasanm hastalığı za manında onu, sonra da bu büyük felâket karşısında ( ! ! ! ) harap olan benim sinirlerimi tedavi etti ve bir gün, hiç farkında olmadan benim sihirli tuzağıma düştü. ttiraf ede • rhn ki bu çok kolay olmadı. Zayıf bir erkek olmasma rağmen senin bagın onda çok kuvvetli idi; fakat benim güzelliğim, neş'em, atesim •e kolay sevgkn en sonunda onun mukavemetmi kırdı. Şimdi Refik benim elimde, atesin karşısmda kalan bir mum gibi yumuşak ve ira • desiz... Beni seviyor mu? Hiç bil Taksimde atletizm ve futbol maçîan var Donanmada çok mühim mevkileri olan gediklilerin ( ç R u 2 ı k s a m k î mükemmel surette yetişmesine ehemmiyet veriUvor İSTANBUL: ot .Offram } Bugün Taksim stadyomunda atletizm müsabakları yapılacaktır. Bu müsabakalara Galatasaray, Beşiktaş, Pera ve Kurtuluş kulüple > rinin atletleci girecektir. Bu müsabakalar, 6 ve 8 temmuzda, bütün Balkanlı atletlerin iştirakile yapılacak olan büyük atletizm bayra • mına hazırlanmak maksadile tertip edilmşitir. Bugün bu maçtan sonra da Pera • Şişli takımlacı arasında kupa maçmm finali oynanacaktır. Bu maç çok heyecanlı ve iddialı olacaktır. İki takım, geçenlerde birbire berabere kalmışlardır. Pera RumlarŞimdi seni düşünüyorum Feriha! dan, Şişli de Ermenilerden mürek keptir. Ermeni spor metraklısı zenBu mektubu okuduğun zaman na ginlerin, Şişli takımı maçı kazandıği sı 1 saranp solacaksın! Gözlerinden takdirde Şişli kulübüne bin lira heırmak gibi yaşlar boşanacak. Gecediye etmeği kararlaştırdıkları söylerce uykusuz kalacaksın .. <Ner • leniyor. Bu iki takım son zamanlarmin!» diye inlerken «Refik !> diye j da çok iyi futbol oynıyan kuvvetli a&lıyacaksın. Istırapla gözlerinin takımlardandır. ışıği sönecek, yüzünün rengi uaçaBugün Şeref stadında da Beşikcak. Vakitsiz ihtiyar olacaksın. taş • Eyüp takımlan arasında şilt Neş'e, rahat ve huzur sana haram maçı yapılacaktır. Bu iki takım bundan evvel yaDtıkları marta 2 2 ye artık! En eski bir arkadaşın, dün berabere kalmışlardı. Beşiktashlar, yada en çok sevdiğin adamı elinden bu ilk karşılaşmada, rakiplerine ealdı! Düşünsene Feriha, bu ne alhemmiyet vermemişler ve eksik bir çaklık, bu ne vicdansızhk! Sen, okadro ile sahaya çıkmışlardı. Bugün rada, harap ve perişan bir halde her halde tam kuvvtelerile oynıyarken onlar dünyanın cennetinde, sacaklarına intizar edilebilir. adet içinde yaşıyorlar. Senin yal nız geçirdiğin, gözyaşlarınla yastıkGalatasaray Fenerbahçe lik malannı ıslattığın bu uzun, bitme, tüçından sonra vaki itirazlar üzerine kenme bilmiyen geceleri onlar birtstanbul Futbol heyeti ve fstanbul birinin kolları arasında zevkle geMıntaka heyeti, bu maçm tekrar eçiriyorlar. Vah zavallı yavrucuk dilmesine karar vermitlerdi. Futbol vahü Elimden gelse, sana acıya Federasyonu, Futbol heyetinin ve caktım ama, intikam, ılık bir su İstanbul Mıntakasının maçm tek • gibi bütün benliğimi sarıyor ve ben ran hakkmdaki kararlarını gayri • bu suya gömülerek rahat ve süku nizamî ve gayrimantıkî bularak net buluyorum. reddetmiştir. ' 18,30 plâk neşriyatı . 19,20 Ajans ha berleri 19,30 Türk musiki neşriyatı, (Mes'ut Cemil Bey, Rusen Bey, Cevdet Bey, Vecihe Hanım, Nazan Feridun Hanım, Nedime Hanım, Ovrik Ef) . 21,20 Ajans ve borsa habsrleri 21,30 radyo orkestrası tarafmdan sıgan musıkisi ve hafif musiki. VtYANAî 17 35 gramofonla ikîndi konserl 18,05 çocukların zamanı 20,15 konser . 22 çocuk şarkılan 23.05 son haberler . 23,25 propaganda neşriyatı 23,35 kon ser . 24,05 gramofonla gece konseri. VARŞOVA: 18,35 hafif musiki konseri 20,55 spor, musahabe 21,17 senfonik konser . 22,17 konserin devamı 23,05 tefrika: Fas . 23,20 dans havalan. BUDAPESTE: 17,25 gitare konserl 18 05 musahabe 18,35 orkestra konseri 19,50 piyano konseri . 20,25 halk şarkılan 22,40 gramow fon 23,25 almanca musahabe . 23,45 0pera orkestrasının konserL PRAG: 18,45 gramofon, haberler, konferans ' 19,10 gramofon, ziraat 19 25 almanca neşriyat 20,05 haberler, Brünnden nakil. 20.45 konferans 21 05 Prag musiki kon. servatuvarından naklen konser 23,05 son haberler. MÜNtH: 17,05 konser . 20 05 konser 21,05 Berlinden naklen siyasi kısa haberler 22,05 konferans . 22 25 p'yano konseri 23,05 haberler . 24,05 Nürenbergden naklen gece muslkisi. BÜKREŞ: 19,05 Çingene muisikisi 20 35 konfe ' rans 20,50 gramofon 21,05 konferans. 21,20 koro heyetinin konseri: Karmen 21.50 inşat ve kıraat 22 05 flüt konseri. 22.35 taganni konseri . 23,05 radyo ga zetesi. BERLİN. 19,35 şarkılar 20,05 hukukl musaha.1 be, günün akislerl, siyasi kısa haberler 22 25 eğlenceli muski gecesi 23 05 haberler, orkestra konseri . 24,35 geceyarısı neşriyatı, halk şarkılan. LONDRA (RegionAİ)i 18 20 çocukların zamanı 19 haberler 19,20 milll program . 19,40 musiki . 20,20 Balalayka orkestrasile birlikte taganni 21,05 şimalî Regional programı 22,20 musikili revü 23,20 haberler 23,35 dans musiklsL • .J „ YuKanda: Deniz Küçük Zabit mektebi zabitam ve talebesirufen bir kısmı, aşağtda: talebe resmigeçit yaparken Deniz Gedikli Küçük Zabit Hazır Iama mektebi, askerî ortamektep de • recesine çıkanlmıştır. Bu sene mektebin muhtielif sınıflanna, ortamektep mezunlanndan olup ta bu mesleğe in • tisap etmek istiyen gençlerîe, ilk ted risatı bitirip ortamektebe devam e denlerden elli, altmış kadar talebe a hnacaktır. Donanmada çok müh:m mevkileri olan ged'kli zabitlerin mükemmsl su rette yetişmesine büyük ehemmiyet verild;ğinden, mektep orta tahsili vere cek bir dereceye çıkahlmıştır. Mektepte genrcilik, motörcü'ük, fabrika is leri ve deniz haritacılığı dersîeri de verilmektedir. Talebe burada üç sene tahsîlden sonra. uç ay kadar depo taburunda piyade talimi görmekte ve bir sene de gemHerde muallim nefer olarak staj gördük ten sonra gedikli onbaşısı olmaktadır. Her iki veya üç senede bir terfi eden gedkli zabitlerin, kıdem kesbettikçe ve çoluk çocuk sahibi oldukca maaslan artmaktadır. Bu suretle vazifeşinas bir gedikli zabit h'yahnm en genç çağmda başgedikli zabit rütbesine kadar terfi ederek 120 lira gibi iyi bir maaşa sa hip oîabilecektir. Ged=kli Rücük Zabit Hazırlama mektebine verilen bu yeni şekfl ve ehemmiyet münasebetile, bir mubarri rimiz dün bu müesseseyi zîyaret et mîstir. Kssımpasadaki eski Bahnye Nezareti binasma nakledilmiş olan mek tepte, cidden büyük bir tenvzlik ve intizam göze çarpmakta idi. Bu muhte sem binada büvük bir kma ve ihti mamla yetiştirilen yarmın denizcileri, dün kendilermi ziyaret eden misafir ler şerefine güzel bir geçit resmi ve fi Iika talimleri yapmışlardır. Mektebin halen 257 talebesi vardır. Yeni talebenin kayit ve kabulüne temmuzdan itibaren başlanacakhr. Mek • tepte ber türlii ihtiyaçlan mükemmel en temin edilen talebeye, ber ay harçhk olarak ta bir miktar para verilmek tedir. tstanbul Deniz Kumandanı Talât Beyle mektebin rrüdürü den>z binba«ı Talât Bevin ve dieer değerli muaflim ve zabitlerinin büyük bir gayret ve mu vaffakiyetle idare ettikler! bu müessesenin, şikâyet edilecek tarafı, nhtunm 5nünde denizin birkaç senedenberi te mizlenmemiş olmasıdır. Kasımppsa deresi bu civara akmakta olduğundan, taaffür.ün izalesi içm taranmaya ihtivaç vardır. Belediye üç sene evvel 10 bin lira sarfederek buralan taratmıstı. Bu yakmlarda da çok az bir para ile ayni ameliyeyi tekrar edecektir. Vekâle*çe, deniz tarak dubası bu ise tahsis edi leceğinden belediye sadece tarama masrafnn verecektir. * . , . Yafemlasaır talebe kavk ve kabalü münasebetüe, mekteo erkânı muhar rirîmize dem'slerdir ki: « tlkmektep şehadernsmesmi haiz, 14 16 yaşlannda her Türk çocu ğu sıhhati denizciliğe müsaitse mektebe girebilir. Kendilerini, her yerde ha yatlannı kazandıracak b^r mesleğe sahip ohnak için hükumetin gösterdiği büyük fedakârlıklara mukabil bu gençlerde aranan şerait özü, sözü doğru, askerliğm maddî ve manevî hasletle rini süratle benimsiyecek kabiliyette olmalandır.» Federasyon kararı reddetti Venediğin denizi üzerine günes doğdu. Şimdi Refik kalkacak, uy kuya kanmamıs gözlerini uğuştu rarak: « Benden evvel kalkmıssın sevgilim! Neden beni de uyandırmadın?» diyerek yanıma yak • laşacak. Dudaklarımız birbirinin ateşinde kavrulurken benliğimiz tek bir nabız gibi atacak. Sonra, kara gözlü, kara saçlı Italyan kızı: < Boncorna sinyora!» diyerek kahvalhmızı getirecek. Sen hiç, seni seven bîr adamla dizdize, cancana, mavi bir ufuk karşısmda sütünü içtin mi Feriha? Hayır, değil mi zavalh kızım? Bundaki biraz maddî, biraz vahşi saadeti duymadm öyle ise sana acınm. Görüyorsun ya Feriha, sana yazmakla kanmıyorum.. Saadethnizi sana söylemekle bitiremiyorum. Seni nekadar çok sevdiğimi bundan anla! Bir de «fena kız!» diye bana iftira ediyorsun. Ben senin en sa mimî dostun değil miyhn? Ben değil miyhn, seninle senelerce ayni çatı alhnda yaşıyan, senin bütün hayatını adım adım takip eden? Nerminciğim! diye boynuma sarılan, beni sevdiğini söyliyen, yal varan, utanan gözlerle bana bir elbise, bir çarsaf, bir levanta hediye eden sen değil misin? İşte bütün bunlara karşılık vermeğe geldim şimdi. Ister misin, rengi »olan mantonu yenileştireyim? Koltuğunun altını gizli, ince bir parça yama ile tamir ettiğin elbisenin yerine sana daha mükemmel bir tanesini yapayım? O ne? Gözlerindeki o vahşi isyan niçin? Nerminin Ferihadan kabul ettiği sadakayı Feriha niçin Nerminden almıyor? (Mabadi oar) Atletizm şampiyonasına davet istanbul mıntakası Atletizm heyetin den: Muhtellf tarlhlerde Anadolu Ajansile tebllg edildği veçhlle 29 haziran ve 1 temmuz 934 tarihlerln.de lcra edilecek İstanbul atletizm blrlnclliklerlne glrecek olan kulüpler atletlerin, esamisi ve mıntaka slcll numaralarını ve hangi mü .aabakalara lştirak edeceklerlftl mu^'ir 11»tenln 24/0/934 tarihine muasldf pazar günü akşamına kadar Atletizm heyetlne vermeleri, aksi takdirde musaîjakâya lştlrak haklan zayl olacajı llân olunur. Topkapı Gençler Birl ği azalarına T&pkapı Gençler Bir liği riyaseünden: Ahiren toplanmıs olan Birlık heyeti umumiyesi Içtimaında, azanın kayitlerinin tecdidine karar verilmlş olduğundan 3/ 7/934 tarihine kadar azanın kayitlerinl yenılemiş olmalan lâzımdır. Mezkur tarihe kadar bu muameleyi yaptırmıyan zevatm Birlikle alâkasuıın kesileceği ilân ve tebllğ olunur. Buîgaristanda bir tek banka bulunacak SoCya «Hususî» Meclisi vükelânu aldığı son bir kararla Sofyada Bulgarsermayesile çahşan büyük bankalar bir araya toplanacak ve hükumetin de mühim bir sermaye ile iştirak edeceği (Bulgar kredisi) narra altuıda bir tek banka vücude getirilecektir. Bu ban • kaya Bulgar devlet bankası büyük biı* kred! eçacak ve bu tek banka Bulga ristanda kredi işini büsbütün eline a?ıp onu devletin istediği yolda idare ede • cektir. Altınordululara Altmordu umuml kâtipliğinden: Birinci ve Ikinci relslerimizin vukn bulan Istifalan üzerine ldare heyeti kararile 22/6/934 tarhtne musadif cuma günü saat 14 te toplanması mukarrer olan fev kalâde kongreye yurdumuzla alâkalannı t«cdit ettlrmiş olan azalanmızın teşnflerini ehemmiyetle rica ederiz. Bir deniz faciası (Birinci aahifeden mabat) kaptanı gemiyi karaya oturtmuştur. Birçok yolcular kendilerini denize at • mışlar ise de hepsi de kurtarılmıştır. Dresdenin vaziyeti o kadar tehJikelidir ki, batmasuıdan korkuluyor. Gemi 14990 tonluktur. Oslo 21 (A.A.) Bin kadar seyyah taşımakte olan Dresden vapuru batmıjtır. Yolculardan üç kişi boğul muştur. Stavanger Norveç 21 (A.A.) Dresden vapurunun nasıl batüğını, Ruyter ajansmm muhabirine hikâye eden mezkur vapur yolculanndan bir Alman, demiştir ki: « Geminin sathı suyun yüzünden aşağıda bulunan bir kayaya çarpmıs gibi şiddetle sarsümasmdan bir felâ kete maruz kaldığumzı esasen anlamıshrk. Bu sırada bütün ışıklar sönüver di. Yolcular paniğe tutuldular. Çoluk çocuk herkes flikalara doğru koşuşuyordu. tçerisinde 2 0 kadar kadm bulunan flikalardan biri devrilince, bir çığlıktır koptu ve o anda akılları başlanndan ; giden bir hayli yo!cu den ze atıldılar.» Bu hâdiseyi nakleden Alman sey yah, yolculara, buna dair ağız açma • malarmın tenbih edildiğini ilâve etmiş ve buna binaen kendi ismini istememistir. Haber almdığına göre kazazede yolculardan 15 kadarı yaralıdır. Bunlar • dan üçiinün yaraları ağır olduğundan hastaneye yatınlmışlardır. Boğulan 3 kişinin üçii de, devrilen flikanın içinde bulunan kadınlardur. Dresdenin kaptanı ile mürettebatından 5 kişi, son dakikaya kadar gemiden aynlmamıçlardrr. vermek Ne diyorlar? (BİTİnci »ahifeden mabat) Onlann, tran inkılâbmı hazırlıyan, gözden düşmelerine bu da oldukça vesile olmuştur. Şehinsah Rıza Pehlevinin Ankarayı ziyareti, birkaç sene içerisinde Orta sarkta hâsıl olan azim değisiklikleri tamamile aydmlatmaktadır. Bugün mü lâkat eden iki devlet reismm ikisi de talih sahibi askerîerdir. Lâkm menşe leri ayn ayndır. Mustafa Kemal, Os manlı tmparatorluğu dağıldıktan son ra, Turk müliyetçiliğinin kahramanı olarak parlak askerî muvaffakiyetlerle temayüz etmiştir. Ufacık bir zabit o lan Şehinsah Rız* Pehlevi ise köhne miş bir rejimin çürüklüğü meydana çı kar cıkmaz, önce diktatör, sonra da yeni bir hükümdar sülâlesinin müessisi olarak nüfuzunu yürütebilecek bir ku mandan meziyetlerine malik olduğunu göstermiştir. Her ikisi de, büyük bir vatanperver lik ve muazz?m ıslahat gayretlerile. milletlerinin itimadma hak kazanmış bu • lunuyorlar. Bn emel birlîğinm ilk neticesi, eski devirdeki münasebetleri hiç te iyi ol mıyan iki devlet arasında bir yakınlık hâsıl etmek olmuştur. Türkiye ve tran, Kürt aşiretlerinin akınlanna set çek mek içm, evvelemirde, 1929 seneshı de bir itilâf aktetmişlerdir. Bunu 1932 de bir hakem muahedesi takip etmiş tir. Müteakıben, gene o sene içerisin de, eskiden kalma hudut kavgalanna nihayet veren diğer bir itilâf imzalan mıştır. Şimdi de, iktısadî münasebetlerin ve muvasala çalışdıyor. Bununla beraber, Ankara mülâka bnda, siyasetin birinci safta gelnvekte yollarmm tanzimine Fik;r Hareketleri Hüseyin Cahit Hüsevin Cahit Bey tarafından neşredilmekte olan " Fıkir Hareketleri n mecmuasinın 35 inci sayısı çıkmıştir Bu sayida Italyan diktatörlüjünün tabiati, Dünyayı nasıl görüyorum,? bir sermayed^r bir hırsız mıdır?. Medeniyet nereye dogru gidıyor, Romada neler gördüm başlıkiı vazılarla Hüsevin Cahit Beyin edebî hatıralan ve edehî tenkitleri vardır. Hakkı huzur Vapurcular, Vekâletin kararını da kabul etmiyorlar Vapurculuk şirketi teşkil edilirken şirkete ait vapurlara kıymet takdiri için bir heyet teşekkül et mişti. Bu heyet vapurlara kıymet takdir ettikten sonra hakkı huzur olmak üzere 25,000 lira istemişti. Vapurcular buna itiraz ettnişler ve iş uzun müddet sürüncemede kalarak nihayet lktısat Vekâletine mürncaat edilmişti. tktısat Vekâletinden ahiren komisyona cevap gelmiştîr. Bu cevapta beher tonilâto • sundan 19 kuruş olmak üzere 12 bîn 500 liranın komisyona verilmesine karar verildiği ve aza başına 2 bin 700 lira düşmekte ise de toparlak hesap olmak üzere aza başına 2 bin 500 lira itasının muvafık gö • rüldüğü kaydedilmektedir. İktısat Vekâleti yapılan bu he • sapta şirkete ithal edilmiyen va • purların hesaptan hariç tutulduğunu ve ancak yeni şirkette kullanı • lan vapurlann hesaba alrndığını kaydetmektedir. Bu iş'ar üzerine komisyon azası paralan almak için vapurcular şirketine müracaat et mişlerdir. Şirket, bu kadar parayı da kabul etmiyeceğini ve itiraz edecesini söylemiştir. I LAN Türkiye tş Bankası tstanbul, Galata, Beyoğlu, Kadıköy, Uskiidar subeleri Hâkimiyeti Mîlliye Bayramı münase betile haziranm 2 4 üncü pazar günS kapalı bulımacaktır. olduğu muhakkakbr. Kemalist Tür k'yenin çok faal bir diplomasisi var dır. Bu diplomasi Sovyetlerle Balkan devletleri arasında ütisak battı vaziresini görmüstür. Onun, şimdi de Mos kova ile Tahran arasında ayni vazifeyi görmek istemesi herhalde hatıra gelir. Sovyet Rusyasmı, bolşevik rejmi nin teessüsündenberi ihata eden «si yasî tecerrüt» halkasmdan dışanya çıkarmağa matuf her teşebbüsten kocu nan Ingilterenin, bu da şüphelerini artıracak mahiyet*edir. Asya milliyetperverliklerini bir araya toplamak arzulan, ayni zamanda petrol meselelerını, Hindistan yollan meselesini ve binnefis Hindistanm inkişafı meselesini de a lâkadar eder. tngilizleri, kendilerini tamamen A T rupa işlerine hasretmekten adıkoyan vahim endişelerin seb«pleriıu burada aramak lâzım gelir. Saint • Brice Liman Inhisar İdaresi fBirinci sohifeden mabat) yeni mülhak idareye devrediıece • ğinden vaziyette mühim bir deği • şiklik olmıyacaktır. Rıhtım işleri nin de hazineye geçtikten soırra liman mhisar idaresi tarafmdan işletilmesi kanunda yazıhdır. Li manda mühim ıslahat ancak bu intikalden sonra kabil olacaktır. Şimdiden meşgul olduğumuz işler a rasında tstanbul limanında tran sit faaliyeti ve ecnebi vapurlara ucuz kömür vermek meseleleri de vardır. Bu hususta eylulden itibaren tatbik edilecek yeni tarifede bazı tenzilât yapılacaktır. Limanda su işlermi çoğaltmak için de tari fede tenzilât icrasını düşünmekte yiz. Vapurlara verilecek sular için şehir su idaresinin hususî tenzilât yapmasmı lktısat Vekâletine teklif ettüc Bu tenzilât yapıhrsa Pire ve diğer civar limanlara nazaran müsait bir tarife tatbik edeceğimizi fimit ediyoruz.» Tramvay ŞTketinde bir kamisyon teşkil edfdi Ankarada Nafıa Vekâletile Tramvay ve Elektrik şirketleri mümessilleri arasında cereyan eden müzakereler dolayısile şehrimizde Tramvay şirketinin bulunduğu Metro hanırda bir komisyon teşkil edilmiştir. Komisyon dün sabah Havagazi, Elektrik ve Tramvay şirketleri müdüılerinin iştirakile toplanmış ve Ankarada bulunan şirket m" nessillerine gönderilecek malumat ve vesikalan tetkik etmiştir. Müzakerelerin son safhası gizli tutulmaktadın*. Hatta bu hususta Belediye ve Nafıa komiserliğine bile malumat gelmemiştir. Maamafih henüz halle dilmiyen meselelerin de, hükumetin noktai nazarına uygun bir şekilde yakında neticelendirileceği anlaşılmaktadır. ' 24 haziran pazar günü Türk Maarif Cemiyetinin rozet tevzi günüdur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: