22 Haziran 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7

22 Haziran 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

haziran Camhariyei I htanbul Evkaf Müdıriyeti ilânları\ 1 Beyoğlund* Hüseyinaga, Caddeikebirde 197 No.lı apartunanın ikinci katı 2 Müddeti icar 935 mayıa nihayetine kadar TÜRK ANONİM Ş1RKETİ VAPURCULUK | Emlâk ve Eytam Bankası ilânları \ Istanbul Acentabğı Liman han, Telefon: 22925 Beyoglunda Hüseyinaga, Cadd«ikebirde 197 No.lı apartunamn dördüncü katı » 3 Beyoğlunda Ağahamamında Uçüncü Vakıf hanm üçüncü dairesi » 4 Beyoğlunda Ağahamamında Uçüncü Va> kıf hamn sekizinci dairesi » 5 Beyoğlu, Kâtipmustafaçelebi, Telgraf sokağı 24 No.lı apartımanın 4 üncü dairesi » 6 ~ Galata, Kemankeş, Çömlekçi 12 No.lı a* parüman » 7 Tarabyada caddede 134 154 No.lı hane » 8 Beyoğlu, Kâtipmustafaçelebi, Abduilah : sokağı 18 numaralı hane '» 9 Beyoğlğu, Kâtipmustafaçelebi, Küçükparmakkapıda 34 42 numaralı hane » 10 Beyoğlu, Hüseyinağa, Arabacılar 19 nu • marah hane » 11 Şiflide Büyükdere caddesinde 351 numarah hane 12 Şislide Büyükdere caddesinde 353 numa rah hane 13 Beçiktaş, Şenlikdede, Yeniyol 37 numa » rah hane 14 Tophane, Karabas, Kuyuçıkmazı 10820 numaralı hane » 15 Galata, Kemankeş, Helvacı 6 numaralı hane 8/9 hisse » 16 Kadıköy, Caferağa, Bademaltı 45 numaralı hane » 17 Kasımpaşa, Sirkecî, Mesçit Fırm 7 9 numaralı hane » 18 Pangalh, Fransızmezarlığı 109 numaralı dükkân » 19 Galata, Köprübasında Fermenecilerde 116118 numaralı dükkân » 20 Galata, Yenicami, Mahmudlye 66 numa • rah dükkân » 21 Galata, Yenicami, Fermeneciler 122 numaralı dükkân » 22 Galata, Kemankes, Helvacı 4 numaralı dükkân 8/9 hisse ft 23 Kabatas, ömeravni, Dolmabahçe 199*207 numaralı dükkân t 24 Çelebioğlualeâttin, Asmaaltmda 49 No.lı dükkân » 25 Şehremini, Denizaptal 338 • 296 No. lı dükkân » 26 Şehremini, Denizaptal, 340298 numaralı dükkân » 27 Eyüp, Rami, Cuma mahallesinde 40 No.lı dükkân » 28 Bahçekapı, Dördüncü Vakıf han asmakat U 16 No.lı oda » 29 Bahçekapı, Dördüncü Vakıf han asmakat* ta 33 No.lı oda » 30 Bahçekapı, Dördüncü Vakıf han blrinci katta 19 No.lı oda » 31 Bahçekapı Dördüncü Vakıf han birîrci katta 27 No.lı oda . » 32 Bahçekapı, Dördüncü Vakıf han dördün tü kat 18 No.lı oda » 33 Bahçekapı, Dördüncü Vakıf han dördüncü katta 29 No.lı oda » 34 Galatada Mehmetalipaşa han altkatta 40 No.lı oda » 35 Galatada Mehmetalipaşa han altkatta 43 No.h oda » 30 Galatada Mehmetalipaşa han altkatta 53 No.h oda » 37 Galatada Köprübastnda Fermenecîlerde 144 No.h İki oda » 38 BeyoŞIunda Hüseyinağa, Imam 6 8 numaralı üsti'nde odalari müştemil garaj » 39 Beşiktaşta Vapur iskelesinde 842 No. lı kireçhane, tuğla sergisi ire baraka » 40 Kuruçeşmede kömür deposu olan 119 No.lı arsa * 41 üsküdarda Çefmemeydanında 3 * 1 No.h dükkân * »36 » Balâda muharrer emlâk hizalarmda gösterilen müddetlerle kiraya •erileceğinden müzayedeye konmuştur. Talinlerin 25 haziran 934 pazarte«i günü saat on beşe kadar Evkfef Müdürlüğünde Vftkıf Akarlar Kalemine müracaatleri (3174) * » » Eminönünde Valde hanında (4) numaralı mağaza on gün için açık arttırmıya vazolunmuştur. Taliplerin haziranın yirmi sekizinci perşembe günü saat on beşe kadar Istanbul Evkaf Müdiriyetinde Idare Encümenine müracaatleri. (3275) Belediye Karşısında Taksitle Satılık Arsa Mevkii ve nev'i Teminat Lira Belediye karşısında 18 parsel numaralı 1000 231 metre arsa. Yukarıda yazılı arsa pazarlıkla ve taksitle satılacağından talipIerin 26/6/934 salı günü saat onda şubemize müracaatleri. «3389» Esas No. 625 Denizyollan İŞLETMESİ Aeeatalanı Karafeöy KBprfibasi Te!. 42362 Shkeei MBMrdarzade Haa T d 22740 PA7AR ^nü ••« 2° de DÜMLÜPIMARE: 24 TRABZON YOLU " AYVALIK SÜRAT YOLU MERSİN vapurn 2S haziran 1? de Sirked nhCUMARTESİ tımmdan kalkacak femlre kadar gidlp dOnecektir. (3395) I n«.Miı nhtımindn kalkacak. Gidıştc Zonpuldalt, Inebolu, Ayancık, Samsun, Ünye, Ordu, Giresun, Tfre» bolu, Görele, Trabzon ve Rizeye. Dönüşte bunlara ilâveten Of, ve Sflrmeneve ugravacaktır Askerî Fabrikalar \ Umum mUdürlüğünden: 3500 Ton Zerodis kömürü 11/7/934 1000 » Jenoratör » 11/7/934 60900 Metre Torbahk bez 14/7/934 Balâda yazılı malzemelerin münakasalan kapalı zarf Usulile ve ayrı, ayn oiarak hizalarmda gösterilen tarihlerde saat 14 te yapıla* caktır. Şartnamelerini görmek ve almak istiyenler her gün saat 13,5 ilâ 15,5 kadar ve münakasaya girmek istiyenler de saati muayyenine kadar teminat ve tekliflerile satınalma komisyonuna müracaat leri. Bu malzemeler icin Hakimiyeti Milliye gazetestpin 16/6/934 tarih ve 4632 numaralı nüshasındaki ilânın hükmü yoktur. «3354» MERSİN YOLU ANAFARTA d a n FRANSIZCA'dan «ikmale» kalan efendilere! Lisan mütehassısı muallim «Anjel» in tedrisanesine müra caat ediniz. Sizi mükemmelen hazırlanz. Eminönü, Eminönü Han. (590) 10 da Sirkeci nhammk a j k a c a k G , d t ç t e TİFO ve PARATİFO AŞIS1 Tifo ve paratifo hastalıkianna tutulraamak için tesiri çok kati, muâfiyeti pek etnin bir aşıdır. Her eczane vt ecza deootannda buiunur (44) tstanbul kadastro hâkimliğinden: tstanbulda Ahiçelebi mahalletinde Bahkpazan caddesinde eski 90 yeni 42,2 nuroaralı gayrimenkulden dolayı maliye hazinesile tstavraki, Hacı Kos b", Yuvan, tstifan, diğer lstavraki Efendiler ve Amalya, Gergma, Sofiya, £ • lİMvet, Anastasiya, di&er Sofiya, Ma • riya Hanımlara m«yanelerinde miite • kevvm davaya ait istida re daretiye ler mamaileyhimin ikametgihlan meçhul olmasına mebni tebliğ edilememis •a mOddci maliye hazinesi vekilinin talcbi üzerme muhakeme 11/7/934 ta* rihine musadif çarsamba günü saat 14 e talik edilmis oldugundan tebliğ makamma kaim olmak üzere ilâtıı keyfiyet olunur. (586) Dr. İHSAN SAMI Inhisarlar Umum Müdür/üğünden J 1 Maltepe tecrübegâhında insası mukarrer tütün (EnstiHI) bt« nasintn inşaatı kapalı zarfla kırdırmağa konulmuştur. 2 Kırdırma şartnamesile evrakı fenniyesinin musaddak «uretIeri (10) lira mukabilinde Cibalideki levazım muhasibi mes'ullük veznesinden ahnacaktır. 3 Kırdırma 14/7/934 tarihine müsadif cumartesi günü saat 15 te Cibalideki Alım ve Satım Komisyomında icra kılınacaktır. 4 Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre yukarıda tayin olunan gün ve aaatten evvel Komisyona verilmelidir. 5 Kırdırmağa, şartnamenin dördüncü maddesinde yazılı olduğu veçhile fennî ehliyeti haiz bulunanlar iştirak edebilirler. 6 Her istekli bedelİn % 7,5 ğu olan (3375) lira muvakkat te min?i» tayin olunan saatten evvel teslim etmelidir. 7 Kırdırma icin tayin edilen saatte tutulması âdet olan zabıt kâŞıdı dolduruldufrtan sonra hiçbir teklif kabul edilmez «3315» Çanakkale, Izmir, Küllük, Bodrum, Rodos, Marmaris, Dalyan, Fethiye, Kalkan, Kaş, Finlke, Antalya, Alanya, Anamur, Mersine. Dönüşte bunlara ilâveten Taşucu, Kuşadası, Geliboluya nğrayacak yalnız Anamura ugramıvacaktır. (3396^ Mübadil Yurtluk Hazîne fst: Bal.kpazar 6. Vasil (502) B O N O HORHORUNİ Hergün akşama kadar bastalannı Emin önü Valıde kıraathanesi yanındaki mu tytnehancsinde tadarl eder. Telefon I 24I3I Hali tasriyede bulunan Doktor ISTANBUL MAVNACILARI Tahmfl ve Tahliye TSrk Anonim Şirketindcn: 30/4/934 tarihinde tasfiyesme ka v rar verilen Galatada Gümriik karfisın» da Ovagrimyan Hanmda bir numarada mukim tstanbnl Mavnacılan Tabmil re Tahliye Türfc Anonîm Şirketinden mat> hıbn bulananlarm nîhayet bfr tene zar* rmda yakartda yanlı adreste tasfiye h«y*tin« mfiracaatlerî IGnmıo flân olo » nur. (891) Beyoğln üçüncö lulh hukak b&kfanHfindvn: Hathtenht Toplıan*de Defterdar yo. kuşunda 19 numaralı hanesmde mu • kim mukaddema 1902 numarada makayyet sabık polis memurlanndan o • Ittp hâlen ikametgâhı meçhul bnlunan Bahri Efendi ile kefili Hüseym Avni ve Bclıram Efendiler aleyhierme ikame olunan elbise ve fotnı be<lelinden İ S Dra 70 kunuun tahsili bakkmdaki da • vantn cefeyan eden muhakemesinde raeblfttt mBddeabihhı her bhi mecmu « ondan met'ul olmak uzere tahsiiine karar verîlmekle başkâtip ihbarnamesl tebBğ makmnuna kaim olmak üzere i * lfta ohnrar. (584) dSrdüncü sulh hukuk mahReı Aesiııoen t Bevoğlanda Hamalbaşı caddesinde (17) tmmarah Parma aparhmanınm (8) numarah dairetinde mutasamfan wkm Iken 19/8/932 tarihinde vefat ed«n halya devleti tebaasından Pol Emaaocl Parma Efendinin vasiyetna Rtetinin oflulen tenrisine t>aşlandığm « dan kanuno medeninin 838 inci maddesi mucibince Hiran olanlartn ve mfi • teveffadan alacaklı olanlarla borçlula • nn ilan tarihinden itibaren Bfr ay içinde Bevojlu dördöncu sulh hukuk mahkemesine müracaatleri liisumu ilân o • lunur. (S85) ZAYt 1929 1930 senesinde 1*tanbul Muallim mektebinden atdığım şehadetnamemi zayi ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. Aİİ Mürtasa (23) Belediye Sular tdareslnden: 0,015 lik kurşun boru 10.500 Kilo 0,020 » » » 5.000 0,030 » » » 500 0,040 » » » 300 12.000 Külçe kursun Yukarıda yazılı malzeme kapalı zarfla münakasaya konulmustur. Ihale 28/6/934 perçembe günü saat on dörttedir. O saatten sonra teklif kabuj edilmez. Münakasaya girmek istiyenler teminat miktnrı ve saire hakkında malumat elmnk ve sartnameyi görmek icin her gün Taksimde Sıraservilerdeki idare binasında malzeme çefligine müracaat «debilirler. «3404» Sahibinın Sssi Başmuganniyesı FiKRiYE hanım PANAROMA Bahçesinde ZAYİ Çemişkeıek nüftu me ımVIuftundan aldıftım niifos teıkeremi zayi ettim. Yenisini alacağundan es • kisinin hükmü yoktur. Başvartenik nahiyesinde Kapıkirân oğullarmdan 330 tevellütlü Yusuf oğlu Mustafa I Istanbul Belediyesi ilânları \ Beher metre murabbaı 15 lira kıymet konunlan Beyazıt yangın yerinde Tavşantaşı caddesinde Yenidevir sokağmnda 14,68 metre murabbaı çeşme mahalli arsa satılmak üzere açık müz?^ edeye çı kanlmıştır. Talip olanlar şeraiti anlamak üzere her gün, müxay« • deye girmek için de 17 liralık teıfînat makbuzile 11/7/934 çarşam* ba günü saat on dörde kadar Eminönün Kaymakamlığı ve Beledİ* ye şubesi encümenine müracaatleri. «3401» Tophanede Levazım Amirliğı Saiın Almakomisvonu ilân'arıl Istanbul Levazım Amirliğine bağh kıtaat için beş bin liralık unun pazarlığı 23/6/934 cutnar tesi günü saat 15,15 te yapıla caktır. Taliplerin belli saatte komisyona gelmeleri. «3392) (53) Befürtaş ikinci hukuk mahkemesin • den Beşiktaşta Poıtane «okağında 73 numarah hanede «akin Ülker Hanımın kantınu medeninin 358 inci maddesine tevfikap hacir altına alınarak kendi * sine ayni hanede mukim evlâdı manevisi Şebinkarahiiarh Ahmet kızı Ay • şe Hanımın vasi tayin edilmis olduğu alâkadaranca malum olmak Uaere ilân olunur. Haydarpaşa Emrazı İstüâiye Hastanesinden: Hastanemize 35 lira ücretli iki hastabakıci ahnacaktır. Küçük sıhhat mektebinden yahut Hilâliahmer mektebinden ve yahut kabile mektebinden mezun olmak şarttır. Taliplerin vesikalarile müessesemize müracaatleri ilân olunur. «3380» Liseler Ahm Satım Komisyonundan: Haydarpaşa Lisesinde yapılacak aptesane ve dersane tadilâhnm 15, 21 temmuz 934 tarihlerinde ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya konulduğu 17/6/934 tarihli gazetelerle ilân edil mişti. Ahiren görülen lüzum üzerine her iki münakasanın da 9 temmuz 934 pazartesi günü saat 16 da yapılmajı takarriir etmiştir. Taliplerin keşif ve şartnameleri görmek üzere tstanbul Erkek Lisesin • deki komisyon kalemine ve münakasaya iştirak edecekleritt de ihale günü teminatı muvakkate makbuzlarile birlikte komisyonumuza müracaatleri. (3286) Akyazı askert kereste fabrikası Müdürlüğünden: 035 senesi mayıs nihayetine kadar devam etmek üzere Fabrika muın Kürtkırığı ormanmdan Tokurcunda fabrikamıs tubesine sekiz bin metre mik'ap ve Kuzuluk civannda fabrikamız ambarlanndan Adapazan istasyonuna nakledilecek üç bin metre mikâbı mamul ve gayrimamul muhtelif cins kereste ve tomruk 10 haziran 934 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konuldu 30 haziran 934 cumartesi gününde saat on dörtte Adapazan Maliye dairesinde ihalei kat'iyesi yapılacaktır. Taliplerin (% 7,5) tan Kürtkırığı orman içinde bin bes yüz altmış ve Adapazan için dört yüz seksen dört lira pey akçelerile ve yahut muteber bir bankamn bu miktar teminatı havi mektuplarile usulü dairesinde ve vakti muayyeninde oğleden evvel Komisyonumuza ve sartnameyi görmek istiyenler fabrikamıza ve Adapazarmda birinci park karsı•ında askerî kereste fabrika«ı yollama memurluğuna müracaatleri 314S İlânplunur, < » Mahalles' Sokağı Hisseti Emlâk Semti Hisseye göre mu« Sıra ;ın»ı No. su No.sı hammen kıymeti Aheap hane Te bahçe Karanfil Karakol 2660/11520 12 Büyükada 524 1400 T. L. Yah Mu.tafabey Ahşap hane 16/48 17 500 » 525 Karanfil Kalfa Arsa arşını 597 Tamamı 7 mükerrer 597 » 489 Tarabya Ayazma Mevkii Bağ dönfimü 5 » 27 Boğaziçi 200 » 471 1/4 50 » 472 77 120 » 473 40/42 61 » Beyoğlu caddesi Arsa 525 y> S56 3/4 24 Yeniköy Birinci sokak Ahsap han*. 500 » 520 1/2 24 » Cifte Fabrika ve Köybaşî Ahsap hane ve dükkân 559 735 » 24242 14/48 Haseki Koce mustaf apaş a Hobyar 590 1000 AhşaJ kısmen tonozlu dükkân Tamamı 103 Yürde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakten veya gayri mübaHiI bonosile odenmek uzere yukarıda yazılı gayrimenkuifer pazarlıkla satışa çıkarılmıştır. îhaleleri 30/6/934 cumartesi günü s* a t 15 tedir. Müzayedeye iştirak edeceklerin mezlcur günde saat on dört buçuga kadar pev akçelerini yatırmalan lâzundır. Şenei haliye v«rgi>iU Belediye reumleri mütteriye aittir. Sartname bankamız kapısına asılmıştır. «3047» Istanbul Ziraat Bankasından:

Bu sayıdan diğer sayfalar: