26 Temmuz 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4

26 Temmuz 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

4S Beklediği Aşk Edebi roman Vakifc havaî lâJordılar ara sında çabucak geçti. Havanın kararmağa başladığmı ilk evvel Semiratnis farketti ve arkadaşla rma veda ederek çıktı. Yavaş ya •a* akşamın çöktüğü güzel koku lu yollarda yürümeğe başladı. Birden karşısında gene o kahverengi gözlü genci gördü. Kalbinde hafif tatlı bir hareket hissetti. Sizinle konuşmak istiyorum, vaktiniz müsait mi?.. Tabiî, Sedat Bey, buyurunuz. Semiramis gülümsiyerek bir koltuğa oturdu, karşısında duran Se • dat Samiye bakarak konuşmasını bekletneğe başladı. Fakat genç a • dam bir türlii nerden başlıyacağını bulamıyor, fena halde sıkıhyordu. Nihayet gözlerini halının çiçekle rinden ayırarak dik bir sesle söy lemeğe başladı: Semiramis Hanıtn, belki sözlerime kızacaksınız, belki benim için budala, terbiyesiz diyeceksiniz, fakat evvelâ düşününüz kî, Necmi benim için yalnız sevilen bir kardeş değildir, ben, ana, baba, kardeş, evlât muhabbetlerinin hepsini toplıyarak Necmiye verdinv Birge ile evleninciye kadar, yalnız Necmiyi düşündüm, yalnız Necmi için çalıştım, anneme etmiş olduğum yemini... Garip bir körlük hâdisfcsr 'tehista.nda çıkan Kuriyer SodzV. yenne gazetes^ yazıyor* Lehistandaki haatanelerden bi \ rinde, tedavi altmda bulunan *WrC, kadın ansızm kör oluvermiştir. Bu pek tabiî hâdisenin garip tarafı bunu mateakıp ayni hastanede zutur eden vekayidir. Hasjta kadın, gözünü kaybetmekte olduğunu hissedince, korku ve heyecanla bağırdı: Eyvah! Herşey etrafımda karanyor!.. Görmüyorum.. Kör ol dum!. Kendisinin yatak komşulan bu vaziyet karşısında, istimdat etmek için başuçlarındaki elektrik ziline basmak istediler, fakat hiçbirisi düğmeyi bulamıyordu. O zaman anlaşıldı ki, hepsi birden o anda kör olmuşlardı. Koğuşta bir çığlıktır koptu. Hekimler, hastabakıcılar koşuştular ve maalesef orada yatan bütün hasta* lann filhakika kör olduklannı tes • bit ettiler. Halbuki o ana kadar, hiç birinin rüyet uzvunda her hangi bir zâf kaydolunmamışti. Yapılan muayenede, gözlerin her hangi bir anzadan beri olduğu anlaşılıyordu. Gözün ne sinirinde, ne de bebeğinde en ufak bir gayritabiilik görülemiyordu. Hekimler, fennen görmelerî icap ettiği halde kör olan ha»taların karşısında bulunuyorlardı. Hâdise fen âlemine aksedince, türlü tefsirlere yol açtı. Bunların içerisinde en çok akla yakın ge leni Holandalı kehal doktor Van Steedenin ileri sürdüğü nazariyedir. Bu zata göre, nuanlann birdenbire sararmak veya kızarmak ha«salan, ruhî ahvalin kan damarlan iizerinde haizi tesir bulunduğuna delildir. Her hangi bir ruhî heyecan bu damarlann tekallüs, yahut ki inbisatını mucip olmaktadır. Mevzuu • bahs hâdisede, esasen hastahktan zifa uğramış ruhların birdenbire kapılmış olduklan heyecan ve korku tesirile, göze kan sevkeden sir • yan tekallüs etmis, gözier de gör mez olmuştur. Zira goze kan cereyan etmedikçe, bebek, şekilleri te«bît etmek hassasım kaybeder ve o anda göz kör olur. Başka hekimler Ue bu ayni hâdiseyi, dimağın basar üzerindeki te • sirile izah etmek istemişlerdir. Onlann kavlince, basann merkezi dimağdadır. Ve bu merkez, göz bebeği ve göz sinirinin sevkettikleri *iyadar mevceleri alıp, bunlan ruhî duygulara tahvil eAer. Dimağdaki bu merkezin ânzaya uğramasile göz uzvu hiçbir sakatlık göstermese dahi, kör oluverir. Binaenaieyh Lehistanda kayde dilen son vak'a bir nevi ruhî felç tir. Göz herşeyi görmekte, fakat dimağ bu görülen eskâli tesbit ede memektedir. Her halde bu hâdise fen âleminl meraklı tetkiklere sevketmiştir. Eırans^t^hlikeyi ge^rdi kumetin vazife»Bje devam edeceğmi \ ^ ^ t n ' n c i aahifeden mabat) m hitaromda M. Sarraut, Başvekil M. Doumerguein kabine^e bulunan arka Kabine içtimatndan âaşlarma bitap edejfbeyannamesini o • ' Paris 2 5 f A.A.) Kabine İçtima • kumu*h?r. ^ " ' ' ' ~* mdan »onra M.1 Herriot, radikal nazır • Bu beyannamede hükumet reisi M. lann mevkilermde kalacaklarmı ve faTardieunün Stavisld komisyonu huzu • kat teşrinievvelde toplanacak radfkal runda büyük bir şiddetle kendisini müpartisi kongresmin bu hâdiseyi tetkik dafaa etmiş olduğunu ve fakat bununla edeceğini beyan etmiştir. kabinenin mevcudiyetmi tehlikeye ko • M. Doumergue, dün akşam Reisi • y?cak surette ve teammüden hiçbir fikcumhurun nezdine giderek kabine müre itaat etmemis bulunduğunu söyle • zakerata neticesmden kendisini haber mektedir. dar etmiştir. t 56Temmuz (j&u. zJggamkî program j ISTANBUL: 18,30 plak neşrlyatı . 19.20 AJans haterlerl . 19,30 Türk musiki neşriyatı (kemanî Niyazi, A?ml Beyler, Hayrlye, Müzeyyen Hanımlar) . 21 Selim Sım Bev tarafından konferans^ 21 30 cazbant ve tango orkestrası. VÎYANA: 17,45 lMndl konserl . 18 50 flflt ve tagannl konserl 20 35 hafta tefrlkası . 21,20 tagannl konserl 22 50 sarkılar ve opera havalan . 23,35 aksam haberleri ve hava raporu 1,05 dans havalan. VARSOVA: 18,20 keman konserl 18 45 plyano kori, serl . 19,20 plyes . 20 05 muhtel'f 20 20 orkestra De haflf musiki konserl . 22 17 mflll havalardan mürpkken konser 23 2i dans havalan . 24 10 lngülzce spor musahabesl. RÎTDAPESTE: 17 05 musahabe 18 05 op»ra orkes trasının konserl . 19 05 yeni M?car şa'rleri 19,35 eğlencell İnelliz plâklan 20 35 operet . 23 55 Patikl cazbant takımı tarafından dans havaları 24 50 Rlero Cln^ene orkestrası 19 15 almanca nesrlyat . 20 05 haberler. 20 15 genclerin konserl 21 05 asker şarkıîan 2135 p'yes . 22 20 konferans 22 40 Cek fllârrnonlsinln konser1 23 05 son haberler . 23,20 Prag salon orkestrasınm konsert. PP» C R A T Î Yazan: 14 PERİHAN ÖMER yüzünde anlaşılmaz, k^rışık ijr/naana va*dı. Nihayet donuk bir sesle: tstediğinizi yapacağım!.. dedi. Ve ilerledi, fakat birden durdu, Sedat Samiye dönerek sordu: Necmi bu akşam gelecek değil mi? O halde siz yukan çıkın, Necmi ile yalnız kalmak istiyorum. Çünkü size söz verdim, sözümden dönmek âdetim değildir. Halbuki ya rına kadar hislerim değişebilir. O zaman istediğinizi yapmakta güçIük çekerim. Bu sefer genç adam mütereddit adımlarla ilerlemeğe başladı. Sonra birden kapıyı açarak çıktı. Semiramis birkaç saniye olduğu yerde durdu. Dudaklarını sıkışın • dan birşey söylememek için uğraş tığı belli idi. Nîhayet omuzlarını silkerek sedire doğru yürüdü, ve ar kası üstü uzandı. Sedat Sami .. Necmi Sami... Bu iki isimden başka şey düsüntnek istiyordu. Lâkin aklmdan hep on lar geçiyordu. M. Doumergue, bundan sonra va • zfyeti hulâsa ederek, eğer M. Tardi • eunün kabinede kalması, radikaller tarafından gösterüen muzaharete bir mâni teskü ederse, mütarekenin derhal bozulacağmı kaydetmektedir. Ayni suretle eğer, reis, M. Tardieunün istifa smı talep eder ve yahut M. Tardieu tarafmdan verilen istifayı kabul ederse, bu mütareke yeniden bozulacak <re bu sefer bu bozuimanm mes'uliyetini bizzat reis derubde etmiş bulunacaktır. Bu sebeple hükumet, vaziyeti hazı • ravı nazan dikkate alarak ya halile iktidar mevkiinde kalmak veya müşte • reken istifa etmek mecburiyetindedir. Bu son şekilde M. Doumergue. herhal • de yeni gelecek hükumetin reisliğini deruhde etmiyecektir. M. Doumergue, Fransada sükuneti temm edebflmek için arkadaşlarmm vatanperverliğine müracaat etmis ve M. Sarraut, beyannamenin knaati bittik • ten sonra M. Doumerguein bu mühim hitabesmin tesirhn yapacağım ve hu • M. Doumergue, perşembe günü Pa risten hareket ederek Tournefeuüleye pidecek ve orada 10 ağustosa kadar ikamet edecektir. Evvelce bugün için toplanac?ğı bildirilen kabine içtima • mdan sarfı nazar edilmistir. Son tehlike Paris 25 (A.A.) Parlamento mehafili, kabine buhranmm önü alınma smı memnuniyetle karşılanuştr. Eğer bu aksam ve yarm radikallerin içtimalannda bazı aksülâmeller hâsıl olmazsa, yen'den teessüs etmiş olan siyasî vaziye • ti hiçbir h?disenin bozamıyacağı ümit edilmektedir. GazeteJer ne divorlar? Paris 25 (A.A.) Bütün gazete ler, bir kabine buhranmm mrmleket için çok fena olacağı bir zamanda M. Doumerguein sarsdmaz azmi sayesin • de meseleyî halletmesrnden dolayı bi • lâkaydüşart memnuniyetlerini izhar etmektedirler. Sedat, ne acayip, ne hissiz adamdı, nasıl, Necminin bütün ümitlerini birden kırdınyordu; kardeşinin ne kadar mariz, hassas bir adam ol • duğunu kendisi de anlatmıyor mıydı?.. Buna rağmen dik sesi, zaman ve azimle herşey unutulabilir der • Semirami» müstehzi bir tebes ken, ne emin, ne kat'î bir ahenkle siknle genç adamın sözünü kesti, yükseltnişti ? Belki zaman her şeyi Anneniz olürken, size: «Bü • silebilirdi. Fakat bu zamanı beklitün bayatında Necmiye dadılık edeyebilmek için, kuvvetli bir irade ceksin» diye yemin mi ettirdi?.. lâzımdı. Acaba bu irade, mariz bir Hayır, Semirami» Hanım. Aninsanda bulunabilir miydi?.. nem öliirken yanında bile buluna Genç kızın tavana dikili gözleri madım. Bu, zıyara en büyük acısıbir saniye merakla parladı ve ya • «hr. Zaten zavallı hastalıklı, mariz vaşça dalgınlaştı. Bir iki aylık mabir kadmdı, hele babam öldükten ziyi birkaç dakika sonra, kim bilir aonra, büsbUtün düşmüştü. Ben o nasıl bir ıstıraba iteceği adamla gezamanlar yirmi yaşlarmda ııhhatli, çirdiği günleri görüyordu. Bunlar; canlı bir gençtim. BUHin gayretimle kopuk, başsız, nihayetsiz parçalardı. çalışıyor, hayata atılmağa hazırlaYalnız ortada heyecanın sıktığı, kanıyordum. Annemin bana çok iti pattığı dudaklar, aşkın söylettiği, madı vardı. Yalnız bütün üzüntüsü parlattığı gözlerle dolaşan, gelen Necmi idi. Çünkü bu kemamndan giden, oturan, kalkan, keman calan, başka hiçbirşey düşünmiyen cılız çiçek getiren bir adam vardı. Ya çocuğun hayatta yalnız kalmasının vaş yavaş, bu adam, konusmağa, . ne demek olduğunu biliyordu. fşte karşısmdaki kadından kalbine akan onun için Semiramis Hanım her geümidin verdiği çılgınlıkla söylemece Necminin elinden zorla kemanını ğe, yalvarmağa, ağlamağa baslı • ahp uyuttuktan sonra bana onu yal yordu. İlk defa ılık bir köşede his • nız bırakmıyacağıma, onun için bîr lerini anlatmıştı. baba olacağıma yemin ettirdi ve ye« öyle zannediyorum ki; de • min imi tuttum, daima da tutmak ismişti; ben büyük bir âşıkın ruhunu terhn. Halbuki bu »on zamanlarda alarak doğdum, gözlerimi sevmek onun çok istırap çektiğini görüyo için açtım. Başka hiçbir şeyi düşünrum, sizi »eviyor. medim, istemedim musikiyi de aşk Semiramis kaşlannı kaidırarak: için sevdim. Kemanımm sesi yük • Peki ama Sedat Bey bana ne? selirken onun gelmesini beklerdim. Bana bunları ne diye anlatıyorsu İnsanlar musikiyi aşk için keşfet nuz, ne yapmamı istiyorsunuz, dimişler, o, kalpleri açar ve aşki çaye sordu: ğırır; bir gün bana da geldi; ama, Sedat Sami hiç tereddüt etmeden tahmin ettiğim gibi değil, çok çok cevap verdi: daha şiddetli olarak. Necmiye kendisioi sevmediğiGene dudaklan sıkılmış, kapannîzi, sevemiyeceğinizi anlatmamzi... mıştı, aczinden terliyerek, kızara Belki bu ona fazla acı gelecek; ama rak yerinden kalkmıştı. Aşkını anhayatta azimle ve zamanla her acı latmak istediği zaman bir çocuk unutulabilir. kadar beceriksiz oluyordu. Semiramis uzun uzun giilümsedi, (Mabadi vari r Iktısat Haberleri Amerikanın müskirat ithalâtı Bir dost kaybettik (Btrinci sahffeden mabat) Türk hükumeti bu i ş m t a «"etle ne ticelenmesinde çok muzaharet goster miştir.» (CUMHURtYET M. Suriç TSrkiye Cumhuriyetine gelen ilk ecnebi devlet sefiridir. Uzun süren vazifesi müddetince Türkiye Rusya arasmda mevcut olan dostluğun kuvvetlenme • sine, hatta bu iki dost memleketm; •yukanda isaret ettiği veçhile nmumî cihao ve Avrupa siyasetinde mürterek sulh amili ohnasma büyük hizmetler etmiştir. Bmnefis haluk, aiim ve muht^rem bîr diplomat olan M. Suriç genç Turk*yenin büyük ricali arssmda da hakikt bir dost tanıian şahsiyetti. Memleke timizden aynlısma muteessif olmak lâzimdır. Fakat siyasî kudreti Berlin • Moskova arasmdaki fena havayı ve Avrupanm bu cihetteki ahenksizliği izalede hizmet ve kifayet edeceğî için k«*ndiVne güle güle derben yeni va zifesmde de muvaffakiyetler dıleriz.) Bu sene haziran ayında Amerikaya ithal edüen likör 1,940,663 litreye ve şarap 1,561,380 litreye baliğ olmuştur. Bu miktarlar, mayu ayı zarfında ithal edilenlerden bir hayli azdır. Çünkü, mayu aymda takriben 4 milyon litre şarap ithal olunmuştu. Bu senenin ilk alb ayı zarfında tahsil olunan mü» • kirat vergisi mecmuu takriben 24 mîl • yon dolara baliğ olmuştur. 19,05 kadmlarm zamanı 19 35 tagannl konsert . 20 15 gramofonla halk havalan . 21 05 senfonik kon«er 23 05 gramofonia dans havalan 23 55 konser ROMA: 18,05 orkestra ve taeannl konserl 19 haberler, sonra gramcfon 21 35 fırka ha. berlert . 21 50 kansık konser: Maruf kemancı Yahudl Men^hln, sonra haflf mu. elkl parçalan ve dans havalan 24,05 son haberler Heyhe'iadada dans'ı ray Bu aksam Heybeliala plâj ve kazinorunda bir danslı çay verilecek r ır. Yeni eserîer > Yunanistanm gilmrUk varidatı Yunan hükumeti bu senenin ilk rubunda 511,137,000 drahmi gümrük varidatı almıştır. Geçen senenin ilk rubunda bu varidat 527,106,000 drah • tni idi. Buna nazaran ithalâhn kıymet itibarile biraz azaldığı görülüyor. Hafta mecmuasının 16 ıncı sayısı çıktı Hafta mecmuasının 16 ncı sayuı da dun güzel bir renkll kapak lçlnde dddl faydalı ve çeşltll münderlcatla lntlşar etmlstlr. Haftanın bu sayısmda: «20 yıl evvelki felâket, lnsan etl tatlı mıdır' Istanbulda lkl seyyar fllozof, göründü Sıvasın bağlan, güzelllk modası, Yenlkoyun dell Suphisi serlevhalı yazüarla, Saflye Peymanm pazarlıkta meharet başlıkî nefls bir hikâyesl, blrçok fıkralar, kıy metll fotograflar ve eğlenceli müsabakalar vardır. Haftanın sayısı 7 buçuk ku. rustur. Konuşmentolar tlirkçe tanzim ediliyor Türkçeden başka lisanlarda tanzim edilmekte olan konuşmentolann türk • çeye çevrilmesi yolunda teşebbusler yapılmış, Ticaret Odası da bu karara riayet etmiyenlerden ceza almacağını alâkadarlara tamim etmişti. Deniz Ti caret mudürlüğünün de ehemmiyetle takip ettiği bu mesele, dünden itibaren kalmamıştır. Zira, alâkadar müesseselerin kâffesi konuşmentolann turbçelerini de hazrrlıyarak tabettirmişler ve nümunelerini resmî makamlara göndermiflerdir. "ÂMJYEOE Havacı'ık ve Spor Ali Fedai Ef. nin muhakemesi San'atler mektebinin sergisi Veremfe Mücadefe Cerniyet/nin mehtap gezintisi Veremle Mucadele Cemiyeti tara • fmdan hâsılâh tamamen cemiyetin £ • yüpte inşa ettireceği veremliler pavi yonlanna sarfedilmek Szere tertip et tiğı' mehtap gezinb'si bu akşam yapıla • caktır. Gezinti cemiyetin fahrî reîsi Kâzım P?sa Hazretlerinin himayelerinde ter tip edümistir. Lâstik deri tetkikatı Oda idare heyetinden ayrılan ko • misyon azan, bu pazar günü tekrar Yedikuleye giderek deri fabrika'annda tetkikatta bulunacaktır. Bundan tonm ayakk&bıcılarla temas edfl'vek ve hayli zamandanberi uzayıp giden deri • kauçuk tetkikatı da nihayete ermi» o lacakhr. Havacüık ve Sporun 123 üncü savısı çıkmıstır. Içlndekl yazılarm en muhlm Geçen sene Köprü üzerinde Ajans lerl «unlardır: (Mlllî kanaat lanesl), (Indaktilolarından Matmazel Süzanı \ glllz Imparatorlugu hava günü), (on beş öldürmekle maznun Ajans telsiz " gunlftk hava haberleri), (on bln metrodan lddialı bir atılı?), (Stratcsfere çıkmemuru Fedai Efendkıin muhakemağa hazırlananlar), (Bir Fransız tay . mesine dün de Ağırceza mahke yareclslnln İrandakl sergTizestl), (reslm . mesinde devam edilmistir. Geçen lerle havacılık ve spor hareketleri). celsede Müddeiumumî iddianame • Bn sayıda Server Ziyanm (Mopasant sini serdederek suçlunun idamla tecdan türkçeye çevirdlğl kuvvetli bir hlkâv« ziyesini istemişti. Dün d« maktul oknyacaksınız. Mecmuayı satın almak siveresesinin vekili Sadi Rıza Bey idze aynca para vermeden bir kltap ka diasını yapmiş ve mumaileyh te tecsanmak firsatını da. hazırlıyacaktır. Mecmttanm devamlı karll olmak slzln İçin ziye talebinde bulunmuştur. Müdafaa yapılmak üzere dava ayın otuzuna bırakılmıştır. Katil Osman getiriliyor VEFAT Buzhane ücretleri meselesi Bilhassa Trakya tacirlerinin buzhane ücretlerinin paha'lılığı hak Tenezzühe Şirketi Hayriyenin 71 nn kmdaki çikâyetleri üzerine, Ticaret Odasmd'a başlanan tetkikat, henüz marah vapuru tabsis edilmistir. Vapurda muhtelif musiki heyetleri ve ucuz bâ • net'celenmemiştir. Ticaret Odası raportörlecinden felen vardır. Tenezzüh gece Martnabiri, her buzhane île ayn ayn meşrada ve Büyükadada ı?at bese kadar gul olarak hesaplanm çıkarmaktadevam edecektir. Tenezzühe fevkalâde dır. Bu hesaplarla buzhanelerin harağbet gösterildiçi anlasılmaktadır. kıkaten ziyan edip etmedikleri anlasılmıs olacaktır. : Buzhane sahipleri, aradaki fiat birliğinî, manasiz rekabet yüzünden birbirlerini vıkmamak için kabul etCenevre 25 (A.A.) Beynelmilel tiklerini, zira müvaredatın pek amaarif kongresine iştirak eden talebe zalmıs olduğunu ileri sürmektedir nüfettişi Kadri Beyin memleketimiz ler. Şimdive kadar yapılan tetkik Sergiden bir întiba: Mezun genç lerden bazıtan ve yaptıklan Maarifi hakkmda kongreye verdiği i lerin verdiçi intıba ise, buzhaneler mükemmel rad yo makineleri., # zahat, alkıslarla karşılanmışbr. Bilhas • miktarı tahdit edild^i takdirde ücIstanbul mıntakası San'at mektebi sisata ait eşyalar göze çarpmaktadır. retlerin mebüece&idir. sa yeni tarih ve lisan mesaisi hakkın • nin 9 3 3 934 ders yılına ait lergisi Hele Avrupayn rekabet edecek deredaki izahatı büyük alâka uyandırmıs ve açümtştır. Çok zengin ve güzel olan bu cede mükemmel bir şekilde vücude ge murahhasımız bu iki nokta üzerine ken» serginm eşyası mektebin üç salonunda tirilen dört lâmbalı bir radyo makinesi dfsine tevcih edilen suallere cevaben, teşhir edilmektedir. umumî takdiri celbetmektedir. Bütün tarih mesaîsi doğrudan doğruya tamabu eşyalar mektebin teknik ve ihzarî Scrgide bulunan muhtelif eşyalar amen ilmî ve objektif mahiyetîe bulun Beşlktaş Askerlik çubeslnden: sınıflan tarafından yapılımştır. duğunu, tarih tetkiklerinin gayesi de rasında bilhassa gayet san'atkârane yaHesap memuru mektebinin açılacak Mektebin 285 mevcudu vardır. Bun Türklerin menşelerinin ve medeniyet pılmış karyolalar, dolaplar, sandalye • devresl için alınacak taliplerin lmtihanlerin'in ilmî ve objektif bir surette tet dan ohız besi bu sene mezun nlmuş ler, büfeli masalar, bahçe sandalveleri, lan 1/8/934 tarlhlnde ve saat 9 da birincl kiki ve bu hususa mektep pro^ramlan tur Mezun olanlann yerine veniden fırka karargâhmda yapılacağmdan alâkoltuklar, yazıhaneler, çocuk araba nm da dahalküvük bir ehemmiyet iza müsabaka ile otuz beş talebe alınacakkadaranın yevmi mezkurda fırka kararlan, demirciliğe, tesviyeciliğe, sıhhı tefesi olduğunıMıildirmistir. hr. g&hmda hazır bulunmalan Uân olunur. Beynelmile! Maarif kongres nde murahhasımız takdır edildi Bundan birkaç gün evvel Kasınv paşada bir evde metresi Naciye Hanımı öldürerek cesedini döşeme Efendi, dünkü salı günü 9 2 ya^larmda tahtalan arasına »akladıktan sonolduklan halde vefat etmiştir. Cenaze ra fneboluya kaçan Osmanm tne • merasimi bugün sabah saat 9 da Be • yoğlunda Sent Antuan kilisesînde icra boluda yakalandığını yazmıştık. Katil Osmanm evvelki gün şehrimize ge • edileceğinden son teşyi vazifesinde bulunmak »tiyen dost ve akrabasınm butirildiği bazı gazeteler tarafından gün mahal ve saati mezkurda h?zır buyazılmışsa da henüz gelmemiştir. lunmalan rica ve işbu ilânm davetiye Maamafih bugünlerde gelmesi bekmakamında telâkki edilmesi rica olu • lenmektedir. nur. Galetasaray Lisesile Harbiye mektebi muallimi sabikı ALFRED DUBOIS İki kaçakçı mafıkum o'du 1 Kaçak çakmaktaşı satmaktan suçlu Ramazan ve Muharremin 9 uncu thtısasta yapılan muhakemeleri bitmiştir. Muharrem bir sene, Ramazan 6 ay hapse ve ikisi de birer miktar para cezanna mahkum olmuşlardır. Tfirk Yükselme Cemiyeti Kadıköy şubesinin Suadiye plâjia * nnda tertip eylediği müsamerenin 2 a ğustos 9 3 4 perşembe akşamına talik edildiği haber alınmıştır. (1377) Tepebaşi Beledıve bahçesinde Şehir Tıyatrosu san'atkârian tarafından ^ Askerlik iş'eri Kesap memurlugu imtihanına girecekler Galatasaraylıların daveti Galataaaraylüar cemlyetinden: Mekteblmlzln eskl ve sevgili hocala rmdan M. Dubolsnin vefatile elem du yan cemlyetimlz müteveffaya son yazlfeJ lhüranu ifa etmek uzere bütün aza ar kadaslann ve Galatasaraylılann Bey oğlunda Salnt Antoine killseslnde lcra edilecek cenaze meraslmlnde hazir bulunYa7an: F.krem malarını rlca eder. mal Be$ıt ! BU A K Ş A M Saat 22 d * ADALAR REVÜSÜ 14 Tablo Reşit Bestelijen ; Ce

Bu sayıdan diğer sayfalar: