26 Temmuz 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7

26 Temmuz 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

2o leromuz Cumhariyet TUZLA Karaciğer Mide Barsak Taş Kum hastalıklarına Hergün köprüden 6,30 • 7,35 8,05 9.50 II 13,15 15,10 16,45 te Hsvdarnaşava pden vapurlann trenieri fçmelere gidVrler. İÇNELERİ ve O T E L i Irme ve tren fiatlerinde mühim tenzilât yapılmıştır. I VAPURCÜLUK TÜRK ANONİM ŞIRKET1 İstanbul Acentalığı Liman han, Telefon: 22925 Galata Ithalât Gümrüğü Müdürlüğüntien: Kilo Gr. Marka No. Eşyanm cinsleri 3 900 171 188 Figzatör mahlülü 22 RB 1 Müstamel fotoğraf makinesi aksamî 45 RB 3 » » ağrandisman makinesi 12 RB 5 » » makine aksamî 30 RB 4 » » » 3. 20 745 Adres 9907 10 kalemde yün elbise ve sair zatl eşya 14 520 6 kalem müstahzaratı tıbbiye 44 Üzeri deri kaplı otomobil minderi 832 s muşamba kaplı otom korüğü » 9 » Iâatikli pamuk mensucat 203 Boyalı demir ferner başlığı 5462 Otomobil sası aksamî 0 700 Ipek orme şarpa 0 740 » » 3 » 1 450 Ipek mensucat 0 440 Ipeklİ mendil .2 0 090 Ipekli boyun atkısî o» 1 770 Ipekli pamuk karyola Srtüsü 14 RF 14818 Sulfat dö baryon •a 0 500 tpek gomlek 0 500 » Mensucat 1 400 » Karyola orrfîsü Yukanda yazılı eşyanın birinciden on dördüncO kalemîne kadar yazıh eşya transit ve diğerleri memlekete ithal edilmek üzere ve acık arttırma usulile 26/7/934 ten itibaren satılıktır. lsteklilerin 14/ 8/934 salı günü saat 17 ye kadar Satif Komisyonununa müracaat etmeleri. (4154) ÎZMİR ve MERSİN SÜRAT YOLU izmit Kâğıt ve Karton fabrikası inşaah ihalesinin 1 ağustos 1934 tan'hine musadîf çarşamba günü saat on beşe talik edildiği ve ihalenin Ankarada Umum Müdürlük binasında yapılacğı ilân olunur. (4152) Sümer Bank Umum Müdürlüğünden: Bi ü •• I •• •••»*•• • Denizyollan 1ŞLETMESİ Acentalant Karaköy KopruİMUî Tel. 42362 Sirked MBmirdanade Han Tel 22740 Trabzon sürat yolu Sadıkzade (l.m. &ünü saat II de Sirked J "ra" nhtıroindan kalkırak doğru tzmlr, Antalya, Mersine gidecek. Dönüştc banlara iiâveten Alanya, Küllük, Çanakkaleye nfcravacaktır. Fındıklıda Hacırecep mahallesinde Yağhane sokağmda eski 1 yeni 1 numaralı hanede mukim iken halen ikametgâhı meçhul bulu nan Abdurrahman Efendiye, İstanbul Üçüncü İcra Memu/rluğundan: Emnîyet Sandıgına 450 liraya birincî derecede ipotek irae ettiğiniz Fındıklıda Hacırecep mahallesinde Yağhane sokağmda eski ve yeni bir numaralı bir bap hanenin «530» lira «72» kuruşun 13 »ubat 934 tarihinden itibaren % 9 f&iz, % 3 kumusyon bilcümle masraf ve öcreti vekâletle birlikte temini tahsili için iooteğin paraya çevrilmesi yolile Emniyet Sandığının 6 mart 934 tarihli takip talebi üzerine adresinize gönderilen odeme emrine mübaşiri tarafından verilen mesruhattan mezkur adreste olmadığınız anlasılarak ilâ > nen tebügat ifasına karar verilmiştir. Tarihi ilândan itibaren bir ay zarfında yukanda yazılı borc ve masrafları dairetnizİn 934/530 numarah dosyasına ödemeniz lâzımdır. Borcun tamamma veya bir kısmma veyahut alacaklınm takibat icrası hakkmda bir itiraz'nız varsa gene bu müddet içinde yazı ile veya şifahen bildirmeniz lâ • zımdır. Bjr ay zarfında borç odenmez veya itiraz olunmazsa ipo • tekli gayrimenkulün satılacağı ödeme emrinin tebliği makarnına kaim olmak üzere ilân olunur. (4161) İzmir sürat yolu Sakarys Her PERSEMBE gflnfl da Galata nhtımından lcalkarak doğru Izmire gidecektir. Ba vapur her pazar günü saat 16 da Izroirden kalkıp doğ nı Istanbula gelecektir. M Gidişte Inebolu, Samsun, Ordn, Giresun, Trabzon, Rize, Hopaya. Dönüste bunlara ilâveten Pazar, Of, Polataneye uğrayacaktır (4139) Bartm yolu rapuru BURSA temmaz 26 19 da Persembe mından Sirked nhükalkacaknr. (4140) MÜZAYEDE İLE SATIŞ 1934 temmuTtm 27 nd euma gSnfi ttbah saat 10 da B«yoğlunda Saray sineması karsınnda Kuloğlu sokağmda 7 numaralı Fesçlzade apartımanmtn S numarah dairesinde mevcut'Te gayet martrf bir sahsa ait nSkemmel eşyalar miizayede ile satdacakhr. 9 parçadan mörekkep re kesme krlstaTlı ve bronzlu vitrinlerle bir büf eyi havi mfistesna güzelbirte bir yemek oda taknra; tek ağacmdan mamul kristalU bir yazıhane; storili IdesSr; bir kana pe ve Hri koltuktan murekkep marokea takıım; öç kapıh p«k mSkemmd v» «•' son model bir dolaph asrt rio pelctenlî kaplamah gayet zarif 7 parçalık yatak' oda taknm; 1 kanap«, 2 koltuktan m8rekkep mükemmcl pomye taknnı? hayH biblolar; razolar v« gfimtb takımiarf portmanto j musambalar; mutfak ta • Inmlan ve sair ev esyalan. Ulbrich markah mükemmel Alman piyanosn. Ana« dol v« Acem hahlan. Bir mBkemmel gramofon ve plâklan. Pey sürenlerdea 100 de 25 teminat alımr. Sahs peftn • dİr. (1392) Adalar sulh mahkemesinden: Mahkememrzce terekesmin îasfi>esm« karar verilen m&tevefra Vaya Efendinîn ohdsmde bulunan Heybeliadada Çı • nar eaddesinde iki kattan ibaret ve ta» mammra 875 Kra kıymetî muhamme • nesinde zemin katmda bir taşhk, bir oda, bir mutfak, bir hala, merdiven alJı, bir komürluk, fist katta bir sofa, öç odadan ibaret 5 numarah hanenin nuf: bir ay muddetle açdc arthnnaya konulmuştur. Tellâfiye ve Sıale pulu müf teriye ait olmak fizere muhamroen kıyraeti olaa yözde yedi baçuğu nisbe •' tinde pey akçesile beraber talip elaa • lann 28 ağustos 934 tarihine musadif saJı gunfl saat 14 ten 17 ye kadar A dalar aolh mahkemesmin 934/24 m • marah dosyaya müracaat etmeleri ve arthrraa şartnamesini y m u gfin sonrst herkesrâ gSrebüeeeği ve takdir olunan kıymetin yfizde yetmiş beşini bulmazsa en «on artfaranm taahhüdu baki kal •' mak üzere on beş gün daha uzahlıp faziaaına talip olaa 16 eylul 934 tarihine musadif pazar gönfl ayni saatte kat'l ihalesi icra kumacağı ve mezkur gay • rimenkul fizerinde ipotek sahı'bi ala • cakhlarla diğer alakadarlann baklan m re hosusfle masraf ve faize dair id • dtalarmı evrakı m&sbitelerile yrmi gün zarfmda büdirmeleri ve aksi tnkdirde sahş bedelinin paylaşmasmdan harie bırakılacaklan S&n olunur. I .t 16 Trabzon yolu TflFI °azar tfllrtl uat temmaz 20 de Galata nhtımindan kalkacak. Gidişte Zonguldak, Inebolu, Ayanak, Samsun, Ünye, ()rdo, Giresun, Tirebolu, Görele, Trabzon ve Riz«ye. Dönüçte bnnlara ilâveten Of ve Sürmeneye ngnyacakör. | Emlâk ve Eytam Bankası ilânları Imroz yolu Persembe Her pur kalkar. Gidlş ve dönüste Gelibolu, Lapseki, Çanakkale iskelelerine «ğrar. Satılık Emlâk Esas Nö. Mevkii ve nev'i Teminat 104 Bflyfikada Nizam 154 ada 3 parsel No.Iı 12140 metre çamlık 300. L. 108 Büyukada Nizam 155 ada 18 parsel No.h 1480 metre çamlık «Sefehoğlu köşklerinin yanm • dadır» 185. L. ' Yukanda yazılı emlakten 104 ve 108 esâs mrmarah çamlıklar peşin bedelle açık arttırmaya konulduğundan taliplerin ihaleye mu sadif 11/8/934 cumartesi günü saat onda Şubemize müracaatleri. Sümer Bank Umumî Müdürlüğünden: Sümer Bank hesabma Avrupaya, bilmüsabaka makine, kim ya, demir ve mensucat sanayi mühendisliği tahsil için «10» talebe gönderilecektir. Müsabakaya aşağıda yazılı şartlan haiz o • lanlar iştirak edebilir. 1 Türk olmak. 2 Sinni 18 ilâ 25 arasmda olmak. 3 Askerlik vaziyeti muntazam bulunmak. 4 Tam sıhhatli olmak. 5 Bir Türk lisesinin son üç sene zarfında çok iyi derecede ba kaloryasını almış bulunmak. 6 Bankaca istenecek kefaleti verebilmek. 7 Kendi nam ve hesabma Avrupada tahsil etmeğe mal! vaziyeti müsait olmamak. Müsabakaya lise mezunlanndan başka Universitenin makine ve Idmya şubesi müdavimleri de iştirak edebileceği gibi mezkur mektebin son üç sene zarfındaki mezunlan da ayn bir müsabaka imtihanına tâbi tutuhnak suretile Avrupaya ikmali tahsile gönderilebilirler Taliplerin yukanda yazılı şartlan haiz olduklanni mübeyyin talepnamelerle Ankarada Sümer Bank Umumî Müdürlüğü Y. M. servisîne müracaat eylemeleri. (4127) Mudanya yolu Cuma ArmuHu lenezzüh seferlerl Cnroartesl gününden maada her rön Mudanya yoluna Tophane nhtımından bir vapur kalkar. Cuma Armutlu tenezzüh »eferlerini yıpan vapur Jstanbuldan saat 8,90 da difcer posular 9.30 da kalkarlar. Tenezzüh postası avnl gün Armatiodsn !6,*^0 ta döner. I istanbul Belediyesi ilânları | Duhuiiye tasfiye heyeti kontrolörü Alâettin Süreyya Bey, Cerrahpaşa hastanesi kâtibi Osman Nuri Ef. zevcesi Melek Hanım, Şehremaneti muhasebe kâtipliğinden mütekait M. Nazmi Ef. zevcesi Ca • nan Hanım. Yukanda Isimleri yazılı tekaüt ve dulların maaşlarmı almak üzere Sicil Kalemine müracaatleri(4151) Adalar nJh mahk«mearadent Heybelid* Çınar sokağmda 5 na marah hanede saktn iken ikametgâhla • n meçhul muteveffa Vaya Efendi va rislerinden ogullan Dhnitri, Siroon ve Koftantin Efendilerle km Doretea Hanrnıat Munsinis mfitereffa Vaya Efendinîn terekerinin tasfîyesine karar verilmiş olda£undan mütereffannı uhdesinde mukayyet bulunan Te tamanunm 875 lira luymeti nrahammenesinde Hsybeliadada Çınar sokağmda 5 numarah hanenin nısfı bir ay muddetle açık arttırmaya •azedîlmiştir. Birind arthrman 28 a ğustos 934 tarihine musadif »alı günü saat 14 ten 17 ye kadar icra olunacak tır. Birind arthrmada kiymeti muhammenenin yGzde yetmiş beşîni bulmazsa en son aıthranra taahhüdB baki kal • mak fizere on bes g5n daha uzatıhp faılasraa talip olan 16/9/934 tarihine musadif pazar gfinü ayni saatte kat'î ihalesi icra kilınacağı tebliğ makamına kaira olmak üzere üân olunur. (U80) MÜZAYEDE İLE SATIŞ Mecburt sahş. 1934 tenunuztm 27 nci cnroa günü sabah saat 10 da Beyoğlon» da Galatasaray Yenicarşı eaddesinde ltalyan mektebi karsumda 33 numı ralı Gül apartananm 4 Oncfi daireftm • de mevcut gayet xarif vc nadtde eş > yalar müzayede toretSe sahlacnğı ilân ohmur. En aon model kübik ve modern yemek oda takmu, fiitra kubik •« a kaja ilâ adet salon talomlan, modern •• mficeddet aka}n yatak oda takıım, salona ait bîrçok eşyalar, biblolar, gayet gSzei kübik dfran, modern per • deler, Istorlar, kübik elektrik avi . zeler, tonet portmanto, aynalı dolap • lar, yazıhaneler, bakara «ı takımlan, porselen sofra re eay takımlan, tab • loiar, balık havtalan, gfitnSş tatlı ta • kmn, sederli tabnreier, bronz kare karyola, kristofl çatal bıçak takum, yenî halde masambalar, cmaye gaz fırmı re sair luzmnln esyalar. Konsere mahsns Alman piyanosu. Pey sSrenlerden 100 de 25 teminat alraır. Sahş peşîndir. (1370) ARMUTLU KAPLICALARI |D*rdtnin mutlaka gtdorir. 1 LAN "J 27 mayts 934 tarihli sicilli tîcaret gazetesüe keyfiyeti tasfîyesi ilân olunan (Türk Petrol Yako Behar, Fruzan Ali ve Şarekâaı) koDektif şirketi hali ta« fiyey» Tazedilmiş olduğundan zamanı faaliyetme aft ifbu şlrketten alacağı bulunan alateaklılann tarihi ilândan itiba ren on beş gön zarfmda Galatada Merkez Rıhtnn hanmda bfşind katta kt • in 30 MHiarah tasfiye memurluğu ya • zıhanesin* hergSn saat 10 • 12 arasmda mflracaatleri lâzumu beyaa v« flân olunar, Mefsuh şirketin tasfiye raemorlari avokat Yoda Alaluf, Vıktor Kozlof (1388) Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma Komisyonundan: Fîzik lâboratuvarı için lüzumu oîan optik cihazlan 30/7/934 pazartesi günü »aat «14» te icra edilmek üzere alenî münakasaya konulmuş olduğundan taliplerin şartnamesini görmek üzere Mektebe müracaatleri ve münakasaya gireceklerin temsil eyledikleri fabri kalaruı resmî vekâletnamelerini hamil bulunmaları ve muayyen saatten evvel muvakkat teminatlarını mektep veznesine yatırmalan ilân olunur. (3716) Yüksek Deniz Ticaret Mektebi Müdürlüğünden: Mektebimizde yaptırılması muktezi inşaat ve tamirat 11 ağustos 934 cumartesi günü saat on dort buçukta ihalesi icra edilmek üzere alen! münakasaya konulmuştur. Taliplerin şartname ve keşifname leri görmek fizere Mektep Müdürlüğüne ve münakasaya iştirak ede ceklerin Fmdıkhda Yüksek Mektepler Muhasebeciliğine tevdi ede cekleri 217 lira 50 kuruçiuk teminah muvakkate makbuzunu veya banka mektubunu hamilen tayin olunan gün ve saatte Mektepte mü teşekkil komisyonu mahsusuna mflracaatleri. (4011) | Tophanede Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonu ilânları j Harbiye mektebi için 500 kilo beyaz peynir 26/7/934 persembe günü saat 15,15 te pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin Tophanede Komisyona gelmeleri. «135» «4141» Harbiye mektebi için 10,000 kilo beyaz peynirin münakasa sında verilen fiat pahah görül • düğünden münakasası bir hafta talikan 26/7/934 perçeınbe günü saat 15 te yapılacaktır. Taliple • rin Tophanede Komisyona gel meleri. «137» «4144» Piyade Atış ve Gedikli Küçük Zabit mektepleri ocaklarının maden kömürii yakmak için tadili pazarlığı 30/7/934 pazartesi günü saat 14,15 te yapılacaktır. Taliplerin Tophanede Komisyona gelmeleri. «144» (4166) İstanbul Levazım Amirliğine bağlı kıtaat için 200 ilâ 261 adet dökme soba 18/8/934 cumar tesi günü saat 14 te alent müna kasa ile alınacaktır. Taliplerin Tophanede Komisyona gelmeleri. «142» (4163) Istanbul Levazım Amirliğine bağh kıtaat için 522,000 kilo o • dun 18/8/934 cumartesi günü saat 14,30 da kapalı zarfla alı • nacaktır. Şartnamesini görecek • Ierin hergün, taliplerin belli sa atten evvel tekliflerini Topha nede Komisyona getirmeleri. «141» (3164) Gülhane hastanesi için 150,000 kilo hamam odunu 15/8/934 çarsamba günü saat 14,30 da alenî münakasa ile alınacaktır. Talip • Ierin Tophanede Komisyona gelmeleri. «145» (4167) Sıra Semti No.sı 942 Büyukada 943 » 944 » 945 3 » 946 » 956 Tophane 973 Şostancı 974 3 975 3 976 3 977 978 979 istanbul Ziraat Bankasından: Mahallesİ 1 \okağı Cinsi Hissesi Cami Karanfil Maden Karanfil » Yahyaçelebi Bostanci » 1 3 Gazi Avrenos Zeytinlik Aslan Timyana Paskalçıkmazî Acıçesme Çatalçeşme ve Ortasokak > • 1 3 : Ahşap hane ve bahçe Arsa Hane ve bahçe Arsa 3 3 3» 1 3» 1 1» !» P ]» 3 3 » 4 » ve Yozgat 1» 3 » i» 1» 3 J 1 *•• 3 1 3 : 3 ] > 1 • J• ı ] 1 3 • 437 3 3 J > i> > 1» t 31> 412 ] 104 ı ) > ]> ] > 3i> • 28 100 3i > 1• 387 ı J > 1• 91 3 3» 2 9 3» 3 » 362 ı • 1 • ] > 3» 3 0 3» 31 410 103 ı ı j > Jl » 31 » i » 390 98 ; > a Yukanda cins ve mevki ve evsafi sairesi yazılı gayrimenkuller yüzde yedi buçuk pey akcelerile ihale bedelleri nakten veya gayri • mübadil bonosile ödenmek şartile açık arttırma suretile temdiden satışa çıkanlmış olup ihaleleri 2/8/934 persembe günü saat 15 tedir. Mezkur gayrimenkullerden 973974975976 sıra No.lıları pazarlıkla diğerleri açık arttırma suretitle satılacaktır. Müzayedeye girecek Ierin mezkur günde saat 14 buçuğa kadar pey akçelerini yatırmalan lâzımdır. Senei haliye vergisile belediy* resimleri müçteriye aitttr. K 980 981 982 983 984 985 986 987 arşını » » 3> 3» 3» 1» 3» > 400 400 400 400 200 362 337 487 462 Emlâk Hisseye gore moNo.sı hammen kıymetf .3 171/960 72 T.L. 141 3i 11 eski, 30 yeni 3/8 !r 57/64 12 357 > 28 eski, 15 yeni 60 ı 14/18 40 J 4 mükerrer Tamamı 1000 3> i 10 3 » 14 harita 11 mükerret• 1 0 0 J> 3» 15 » 1> 100 ı 3» 16 100 3 1 > 1 3• 1 7 » 18 » 3 22 3» 23 3» 24 > 25 > 26 > 27 1 » 3 1 3 3» 3» 120 50 91 85 3 3 3 j > 122 116 110 i j 3 i W

Bu sayıdan diğer sayfalar: