28 Temmuz 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

28 Temmuz 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

1 6 !S5 28 Temmuz 1934 Eski şark milletlerinde yollar ve kervanlar Ticaret ve kervan yollarını elde etmek için eski Şark milletleri arasında fevWal»cfe bir rekabet vardı 2 Tioaret âleminde Asya yollannın oynadıği mühim rolün esaslannı ve bu yoDarm beşeriyet tarihindeki ehem miyetlermî izah etmek bugün îçhj e hemmiyetli mevzulardan biridir. Eski Şark âleminin en faal ve genis yollan Mezopotamya ile Dicle, Fırat nehirlerinin seyrüsefere salih olan mmtakalaridi. Diclenin tabiî yollan fatihIerm daima nazari dikkatlerini üzerine çekerdi. Tukan Zaptan, Rumiyeden geçen yolu Nasibina (Nusaybin), Harran, KaAamn, Halep, Dolibe (simdiki G. Antep) Markası (simdiki Ma reı) a ağnvarak ve Kflikya kapılanndan geçerek Anadolunun içerilerine gidiyordu. Suriye ve Filıstinin Ş~ma kadar (Damaskus) başlıca ikî yolu vardı. Biri Mısıra giden yol ki Mezo potamyadan col tarikile Sama ve ora • dan da Sur (Tvr) dan gemilerle Mı sıra giderdi. Dieeri de karadan Akaba körfezine giden yoldu. Şama, Halep, Hamat, kiicük Asya ve Der Zordan bircok kervanlar gelirdi. M'''ttan evvel ikinc! bin seneve do$ru Ka«sit los»1ı Kadasmar Harbe Kudusten Babîle çölden gecmek üzere on dört giînde gidilebflecek bir yol yanmayı tasarla • rnısh. Herodotun tarif ve yardık'arına göre o zaman bütün dünvanın en meshur Sahrahı ana yolu küçuk Asya ile Aeemistan arasmda is'eyen yoldu. Bu yol Roma devrine kadar ehemmivetinî muhafaza etmiş, beşerivefe bBvuk h>zmetler etmîs, taribte mühim roller oynamıshr. Bu ana yol Efesten Sart sehrfne oradan da Sus şehrine kadar uzanıyordu. Bu yol Anadolunun şimal istikametmi takip edivor, geniş çöHerin üstündeki vadi'erden gecivordu. Mîlâtt'n evvel on Sçüncu asırda Anadoluda Hih*t hakimivetinin bütün azametîle de • vam ettîin sırada bu yol esasen vardı. Remalıîar bulduklan bu güzpl yol dan astrlaca istîfade ettiler. Bu yol Efes, Sart, Ancyr (Ankara) P?eria (Hititlerin idare merkezi olan Hattusaş şebri bugunku Bosraz köy) istikametini takip ederek Mazaka (Kayseri Ce•ariee) ye iniyordn. An*akye, Efes, Kar'denîz sahilin deki Sinoptan gelen üç mühim yol ve bu üç mühim yoldan gelen kervanlar hep burada birleşiyordu. Kayseriden yol ikiya aynlıyordu. Bir yol Ti"ana (Nigde) ye buradan da Tarsusa, bu radan da KHîkva kaDiîanna ve Amanus dağlan üzerinden Antakye, buradan da Halebe gidiyordu. Diğer bir yol ise Kamayana üzerinden Maras, Dolihhe, Zenomaya (Birecik yanmda) buradan da Fırat üzerinden geçilerek Harran, Nisibis Nusaybinden geçe : rek ve D cleye vâsıl oluyorda. Romahlar zamanmda sürhesîz ki Boçazkoy SinoD yolu büvuk yolun mühim bir kısmını teskil ediyordu. Acemler devrinde Sart ile Sus aranndaki yolun uzunlufu 2250 kilometro yani (13500 Stades) idi. (bir Stad 166 metroya muadildir.) Herodota gore Acemler zamanmda bu mesafe Parasange ile ölçülüyordu. (Parasan[•] Birinci makale 1 temmuz 934 tarlhll nushamızdadır fre 5005 metro OIUD 30 Stada rmıadilduO Bu yol tam doksan günde kate • diTebîliyordu. Sust?n Orta'Asyaya giden muayyen bir yol ffösteremiyecesHmiz gibi faal b*r ticaret hayahnm da buraferda inkyaf etmiş olduğuna dair fazla malumati mız yoktur. Daha eski devirlerde de y?kın Asya ile uzak Asya arasmda ticarî münasebetlerin vukvimu bHdireD : izler yok gib dir. Maamafîh malumat • sızlığımız oralarda hiçbir ticari baya tm ve medenî varlığm ink»n demek değildir. Mi'âdın birinci ve ikinci asırlarmda Orta Asyaya giden iki yolun mevcudiyetmi biliyoruz. BVinci yol Mezopotamyadan çıka : rak Acem ve Midya yollartnı b r tarafa bırakarak simali takip ederek Ekb*tan ve Ragaeden Bahtihazer kapılanna ugruyor. Buradan da bir tar?ftan Part memleket!erine bir taraftan AIexandrie yani Herat »ehrine uğruvordu. Kervanlar buradan da Belh «ehrine buradan da Hmdistana miyoriardu Karadenizin şimalmdeki diğer yol da Artarahana doğru uzanıyor ve bnrtdan dr Seyhun nehri istikametsnj takip ederek nehri geçiyor ve Orta Asya içerilerine doğrn uzamyordu. Str'banm verdiği malumata gore Bahrihazerin «imalinde bulunan Türk kabfleleri Orta Asyaya giden kervanlan inhisarlan altma almıslardı. Bun lar Hintle Babil arasmda deve ker • vanlan isletiyorlar, Uzakşarkla Yakın» sark arasmdald mnvasala ve ntünase • beti temin ediyorlardu Hulâsa, yollar, beserm hayahnda vasıflarma göre mühim tesirler yap • mışbr. Ticaret Te kervan yollannı elde etmek için eski Şark milletleri arasında fevkalâde bir rekabet vardı. Meselâ lîmalî Suriye yollan Muır Fira • vunlarile Hitit hükümdarlan daimî bir mücadele sahnesi olmustur. Hititlerle Asuriler arastndaki çeh'n mücadelele • rin sebeplerinden birisi de Suriyeden Mezopotamya ve Asuri ülkelerine giden yollara her iki tarafca malik ol • mak arzusundan ileri geliyordu. Bunun içindir ki eski Sark miTIetlerinde en büvük ihtiiâflar \a milletlerin takip ettîkleri yol istikametlerinden doğmustur. Küçiik Asyanm yüzlerce harbe sahne olmasmm en mühim amillermden birisi ve başlıcası bu kıt'anın mühim yollara gecit olması ve bu yolIann milletler tarafından ele geçîril mek arzusundan ibaret olmasıdır. Anadolu yollan eski Şark milletlerinin kervanlarile ordulan için her turlu evsafı haiz olduklan icindir ki bu yollarm içinden geçtiği ülkelere malik ol mak hırsı beser tarihinin en kanlı ve en korkunç hatualannı meydana getirm'stir. Kervan yollannm oynadığı bu mühim rol kadar deniz yollannm bilhassa Akdenizle Mezoootamyada denize dökülen Fırat ve Diclenin de eski Sark maietleri üzerindeki tesirleri büyük olmustur. Deniz ve nehir yollarile bu yollardaki vesaiti nakliyeyi ayn bir makalede tetkik edeceŞiz. Dağhoğîu HİKMET TURHAN Orta Orman Mektebi Orta orman mektebine yazılma ve alınma şartları 1 2 3 4 Türkiye Cumhuriyeti tebaasmdan olmak. Ortamektep mezunu olmak. Yası yirmiden yukarı olmamak. Sıhhî vaziyetini «dil, göz. kulaklarında arîza olmamak, vücudunde noksanhk olmamak, ar:zalı yerlerde, dağlık havalide yüriiyüp gezmeğe ve hayvana binmeğe bünye teşekkülâtı müsait ve mütehammil olmak» tam teşekküllü hastanelerden mufassal raporla tesbit etmek, aşı »ehadetnamesi vermek. Belediye veya polis merkezlerinden iyi ahlâklı, ceza görme • miş olduğuna dair mazbata getirmek. Mektebe girmek istiyenler, İstanbulda Büyükderede Yüksek Orman Mektebi Rektörlüğüne yazacakları istidaya hüviyet cüzdanı, ortamektep şehadetnamesini sıhhat ve aşı raporlarını, polis veya belediye mazbatasını ve üç adet vesika fotoğra fını iliştirerek göndermelidirler. Müracaatler 15 ağustostan 15 eylul tarihine kadar yapılmış olmahdır. Noksan evrakla müracaat kabul olunmaz. Vaktinde tam evrakla müracaat etmiş olanlardan şehadetnameleri pekiyi ve iyi olan lar müracaat tarihi sırasile tefrik o lunur. Kabule lâyık talipler kadro miktarını geçerse bunlar dan evveîâ tahsiline fasıla vermemiş olanlar saniyen riyazi ye dereceleri yüksek olanlar tercih olunur. Kabul olunan efendiler tahsil esnasında mektebi terkettikleri veya mektebi bitirdikten sonra tayin olunduklan vazifeye gitmcdikleri takdirde mektebin yapmış olduğu masraflan ödiyeccklerine dair mektebin vereceği nümuneye göre noterlikten tasdikli taahhüt senedi vereceklerdir. Taahhüt senedi yer meden mektebe devama müsaade olunmaz. (4162) S ATİEnin Yerli Mallar Sergisinde Açtığı daireyi mutlaka ziyaret ediniz. r*ı Orada faideli yenilikler bulacaksınız. İstanbul Emnîyet Müdürlüğünden: Uniforıralı zabıta memurları için satın alınacak 2042 adet beyaz ceket teklif olunacan fiat haddi lâyik görüldüğü takdirde 6 ağustos 934 tarihine musadif pazartesi günü saat on beşte ihalesi yapılmak üzere kapah zarf usulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin 537 liraiık teminatı muvakkate ile teklif mektuplarını yevmi mezkurda saac 15 te Vilâ>et Muhasebecilik dairesinde teşekkül eden Satınalma Komisyonuna vermeleri ve niimune ve şeraiti öğrenıcek istiyenler Müdiriyete müracaatleri ilân olunur. (3942) 5 6 7 8 I istanbul Evkaf Müdiriyeti ilânları \ Küçükpazarda Hocahayrettin mahallesinde Yoğurtçu sokağında eski 25/27 yeni 35 numeralı tamamı 24 metro terbiinde bulunan arsanın 3/4 hissesi. «559» 312 50 Çarşıyıkebirde Haffaflarda 40 numaralı dükkârun 5/8 hissesi. «2064» 92 00 Hasköyde Abdüsselâm mahallesinde ve caddesinde 104/86 numaralı tamamı 184 metro terbiinde bulunan arsanın 1/3 hissesi. «3014» 467 00 Üsküdarda Kepçedede mahal'esinde çıkmazbostan sokağında 11 No.h tamamı 1600 küsur metro terbiinde bulunan bostanın 10/18 hissesi. 1000 00 Kadıköyünde Osmanağa mahallesinde Hasırcıbaşı sokağında eski 4 defa 5 mükerrer yeni 13 No.h tamamı 2875 metro terbiinde bulunan arsa derunündeki bara^ kalann nısıf hissesi. «1053» 3 00 Unkapanında Yavuzersinan mahallesinde Zeyrek cad' desinde 45 Leblebici sokağında 2, 4, 6 No.h altında dükkâm müştemil bozacı gediğinin 1/2400 hissesi. «5498». Yukarıdaki hisseli m*hlul emlâk satılmak üzere dört hafta müddetle ilâna konmuştur. thalesi a?ustosun 20 inci pazartesi günü saat 15 tedir, Taliplerin pey akçelerile beraber Mahlulât Kalemine mü racaatleri. (4031) Lira 90 Kr. 00 9 I Inhisarlar Umum Müdürlüğünden I 120 Âdet Bileği taşı Kırmızı renk zımpara taşı 150 150 Kül rengi 225000 Monogramh madenî kar beyaz şişe kapsülü Yukarıda nev'i ve miktarı yazıh Avrupa mamulâtından taşların ve şişe kapsüllerinin 15/8/934 tarihine musadif çarşamba günü saat «15» te pazarhğı yapılacaktır. Talip olanların % 7,5 feminatlarile birlikte Cibalideki Inhisarlar Ahm Satım Komisyonuna müracaatleri ilân olunur. (4183) Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlıgı İstanbul Satmalma Komisyonundan: İstanbul Sıhhî Müesseseler Satınalma Komisyonu Reisliğinden: Hrybeüada Sanatoryomunda yaptınlacak bakiyei inşaata kapah zatf usulile verilen fiatler muvafık görülmediğinden 31 temmuz 934 salı günü saat 14 te pazarlıkla muamele yapılacaktır. tsteklilerin müracaatleri. (4207) 1 Gümrük Muhafaza teşkilâtı için «1290» metro boz kaputluk kumaş açık eksiltmeye konulmuştur. 2 Eksiltme 18/8/934 cumartesi günü saat on dörttedir. 3 Tasdikli şartnamesi hergün Komisyondan alınabilir ve nümunesi de görülebilir. 4 tsteklilerin yüzde yedi buçuk teminat olan «233» liraiık vezne makbuzu veya banka mektubile belli zamanda Komisyona gelmeleri. (4187) 500 Metro Mikâbı Ceviz, Tomrusu Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: Yükarıdaki malzeme kapah zarf suretile 5/9/934 tarihinde saat 14 te ihalesi icra edilecektir. Taliplerin şartname için hergün öğleden sonra, münakasaya girmek için de o gün teminat «ve teklifat» ile müracaatleri. (4158) En afağı onun kadar? Lidya Glovere doğru iğildi, dudakIannı kulağına yaklaştırarak fısddadı: Nekadar paran var? Açık söyle. Ben ondan fazlasım kaldırıp atmağa bazırım. Glover şükran dolu nazarlarla Lid yanın ellerini aradı ve ellerinîn arasma alarak »ıktı. Kilisede hiçbir kelime konuçmadan belki bir saat daba kaldılar. Eğer kil'se müstahdemininden birisi gelip te kapıların kapanacağını kendilerine bil dirmemiş olsaydı mutlak daha fazla da kalacaklardı. 41 Tokat Valiliğinden: Tokat İdarei Hususiyesi için mubayaasına lüzum görülen 90 kangal hat telile bin adet deve boynu ile birlikte fincanın Tokatta teslim etmek çartile 15/7/934 tarihinden itibaren 20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. Talip olanların ihale günii olan 5/8/934 tarihinde Tokat Daimî Encümenine müracaat etmeleri ilân olunur. Tahlisîye Umum Müdürlüğünden: Zonguldakta keşif bedeli 22,778 lira 61 kuruştan ibaret yapılacak tahüsiye binası insaatı. kapah zarf usulile münakasaya konulmuş tur. 18 ağustcs 934 tarihine musadif cumartesi günü saat 14 te ihalesi icra kılmacağmdan taliplerin bu baptaki proje ve keşif cetvellerile şartnameleri görmek üzere Galatada Çinilirıhtım hanındaki İdarei Merkeziyeye müracaatleri. (4084) ze medyunum. Değil yalnız servetimi, hatta hayahmı da... Sizin sayenizde üç defa ölümden kurtuldum. Glover gülerek atıldı: Dört defa... Bir defa da aynî îşi Marküs Stepney yaph. Hayahmda hiç k'mseden bu kadar şefkat görmedim. Hiç kimse be nimle bu kadar alâkadar olmadı, beni çok memnun eden bu alâkanıza sebep ne, M'îter Glover? Muhakkak bir sebep mi lâzım? Sebepsiz bîrşey olamaz mı? Eski giinleri düsününüz. Bende bu alâka sizînIe ük defa karsılaştiğim zaman basla dı. Hani Mordon otomobil'le sizi kaçırmağa kalkışhğı gece... O zaman basladı ve epey bir müddet fazlalaş madan kaldı. Ne zamana kedar? Sizinle ihtiyar Jogs olarak ayni çatı albnda gecelemeğe baflayıncıya kadar. L:dya kıokırmuı oldu. önüne bakarak kekeledit thtiyar bir adam kılığuıa girerek yaptığmız işleri saymağa tekrar baslamamanızı temenni ederim. Bu pek ;ey olacaktır. Pek ne olacak? Dofnı bir jey olmıyacak. îhti yar Jogsun siz olduğunuzu anlama bydım. YoHarmın üzerinde bulunan büyük bir kiliseye g'rdiler. Yanyana oturdu • lar. Glover: Bir kilisenin içerisinî seyretmek bana daima ferahlık verir, dedî. Sîz simdi ayni şeyi hissetmiyor musu nuz? Şu renkli camların güzelliğine baktnız. Şu bosluk ne boş değil mi? E ğer ben günün birinde sevdiğim ka dınla evlenecek kadar zengin olursam izdivaç merasimi iç<"n mutlak böyle bir kilise iniihap edeceğim, mağa Evlenmek için çok mu zengin olmecbursunuz ? Evet. Meselâ nekadar? Istan tulda mezunen tuîunan Hendek müddeiumumisi Ahmet Beye'endiye Hendekten E»kisehre gittiğim gün Hendekten tstanbuldaki adresime üs • tü nsmıma, içi başkasına yazılı olan 17 temmuz salı tarihli mektubunuzu al dım. Beylrrbeyinde muallim Abdülâzr. Yenf çıkti bdgar VaUas Terctime eden: Omer Fehmt 87 Bir aralık Lidya: Bütün bu hâdiselerden conra galiba benim bir roüddet hanım hanuncık evimde oturmam icap edecek, dedi. Ben de bu fikirdeyim. Sonra tasarrufa biraz riayet etmeniz de lâzım geliyor. Masraflarınız «on zamanlarda korkulacak bir yekuna baliğ oldu. Lidya Gloverin gözlerinin içine bakarak sordu: Bunu bana niç;n söylüyorsunuz ? Çünkü ben sizin müdiri umoru • nuzum. Mister Glover, ne istersenîz ya pacağım. Benim nem varsa hepsini si Ana r şızm Haydar Rifat Bey f0 Kuruj Tercuras eden Y^zan : Kropotkin Son percfe Ta uzakta, denizle gökün b'rleştiği noktada bir karaltı görünüyordu. Marküs Stepney bu karaltıyı parmağile göstererek: îfte Cebelüttank! dedi. (Mabadl var) Akşam yaklaşıyordu. Birlikte bir tenezzah yapmağa karar verdiler. Gras febrraİB g*rip lokaklannı kolkola do • laşblar. Glover bu minimini jehri çok iyi biliyordo. Görülmesi lâzım bütün yerleri gezdirdi. 'Cıldıye ve Zuhreviye mütehassısı ••••^••i ' 3 5 11 Beyoglu Elhamra apartımanı No. Dr. NURİ OSMAN I N J

Bu sayıdan diğer sayfalar: