2 Ağustos 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

2 Ağustos 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

2 Ağustos 1934 Büyük Harbin yirmincî Avusturya hâdiseleri Almany ada mı hazırlandı yıldönümü (Birinci tahife den mabat) Alman İmparaoru Rusyaya no tanın tebliğ'nden bir saat evvel ya nı altı buçukta Berlinde sarayın önüne toplanan h~lka karn fu me> alde bir nutuk ira) odiyordu: « Tehlikeli bir vaziyetteyiz, faer taraftan bir t?kım muhterisler b'zi mesru bir müdafaaya ve kılıcı • mızı çekmeğe sevkediyorlar. SOE dakikada hasım . |nmızı H k i ald ve mantık yolu na getiririz. Eğeı buna muvaffak o *1amazsak Allahıı imyetile, kılıcunı zı bir müddel sonra şerefli biı şekilde tekrar kı nma koymak ü zere meharetle i dare edeceğiz. Bu harp hiç şüphesiz (B rin*i tahifeden mabat} i H«>mv«hr«nleria kmdılik • ltrinden mi vaptıkiarı henüz beili defcüo'.r. Aîman hükumetinin Viyana httkuncti nezdinde bu bapt* teşebbusatta bn'.ınması bekleniliyor. ; tlk müsabaka yarın yapılıyoı um Fatlh Malmudurlüğü memuılanndan Refik Beyın bir ihtılaa meaeleslnden dolayı tevkif edüdiği yazılmıstı. Patih Mal. mudürlü&ü Zat maasları muhaaebe memuru Osman Refik Beyden aldığımız bir mektupta tevkif edilen Refik Beyle kendı Umi arasında müçabehet oldugundan bu cıhetin tavslhi rıca edllmektedlr. İki azil Vr*ana î (A.A.; Emniyetî uTnnr.iye rr.üdü ti M. Steinhaeusl ve polis müfettis! Gotzam vazifelerinden «.dedilmişierdir. Maasları da muvakkaten üçte iki nisbetinde a zaît'lmntrr. Belgrat 1 (A.A.) Havas bil diriyor: Zagrepte çıkan yarıre»mî Novosti gazetesi, ttalyanın Avustur. yadaki bugünkü kanşıklıklardan mes'ul olduğunu idda ederek di • yor ki: «CünkU M. Musolininin politikası, M. Dollfusse büyük hatalar yaphr* mıs, onu sosyalistlerin müzaheretinden mahrum etmiştir. M. Musolini Avusturvayı, akıbetmî tabiî müttefikleri olan Küçük ttilâfın akıbetine bağlamaktan menederek selâmete ermesine mâni olmustur. ttalya, Avusturya meselesini in • hisan altına almak ve huduttaki kuvvetlerinin kâfi olduğunu söyli yerek Berlin hükumeti nezdinde yapılmasına hazırlanılan müdahaleye iştirak etmemekle ağır bir hata islemektedir.» Yagosîavya Italyayı itham ediyor € a ı 1914 senesinin 3 ağtutonmda çtkan vm 2 agu» totta Umumi Harbin başladığtm haber veren Irtanbal gazetelerinden biritün İlk wahifeti Alman milletinden mal ve kan bususunlinmediği için o zaman «tttifaki müda büyük fedakârlıklar istiyecektir. Buselles» namı verilen Almanya, A • na rağmen düşmanlanmıza Alman vusturya, Italya Ue «ltifakı müsenyaya taarruz etmenm nekadar pa • na» denilen Fransa ve Rusyanın halıya tnalolacağım göstereceğiz.» birbîrleri üzerine altılmağa hazır tmparatorun nutku halk arasında bulunduklan sade Almanyanın Rusyaya ilânı harbetmesile değil, yumüthiş bir galeyan uyandırmif, ha muhtelif raretli tezahürata sebebiyet ver • karıda tasvir etti&imiz memleketlerde mevcut haleti ruhimişti. Sade Berlinde değil, bütiin ye ile de pek güzel aolasılıyordu. Almanyada 2 ağustostaki haleti ruhiye bu merkezde idi. Binaenaleyh ortada yekdiğerine Diğer taraftan ttalyanın da se • rakip görünen «tttifakı müselles» le «tttifakı müsenna» nın harp esna • ferberlik ilân ettiği ve üç »ınıf assında ne kadar kuvvet çıkarabile • keri silâh altına davet ettiği söy cekleri 2 ağustos günü şöyle tah leniyordu. Gelen telgraflar Fran min ediliyordu: sada örfî idarenin ilân edildiğinî, 5 milyon nefer gazetelerin askerî havadis neşret • Almanya Avusturya 3 bucuk milyon nefer melerinin menolunduğunu bildiri • ttalya 3 milyon nefer yordu. Yekun 11 buçuk milyon Pariste de halk Berlindeki gibi coskundu. Sokaklar hıncahmç ahaRusya 6 milyon. nefer li ile dohı idi. Fransamn seferber • Fransa 4 milyon nefer liği de o gece başlıyordu. Hatta küçük fsviçre bile sefer • berliğini ilân etmişti. Almanlar, Fransaya bu sırada ilânı harp et memiş olduklan halde bazı Alman kıt'alan Fransız arazisine giriyor • lardı. Viviani bunu Alman lefiri nezdinde protesto etmişti. Yekun 10 milyon Donanmaların vaziyeti ise şu mer • kezde idi: Almanya 90 zırhlı ve kruvazor, 204 torp to, 18 denlazltı gemisi Yekun 311 geml. Avusturya 25 nrhlı re kruvazor, 89 torpıto, 6 denlzaltı gemisi Yekun 120 Gene 2 ağustos akşamı saat ye • gemi Italya. 33 zlrhll ve kruvazor, 104 tor dide Almanyanın Brüksel sefiri, plto, 12 denizaltı gemisi. Yekun 148 geml. Belçika hükumetine Fransız askerFransa" 61 zırhlı ve kmvazör 243 tor. lerinin Belçika arazisinden geçmepito, 73 denlzaltı gemisi Yekun 377 geml sine müsaade etmemesini bildiren Rusya* 24 zırhlı ve kruvazor 125 torbir ültimatom vermişti. Belçika pito 29 denizaltı gemisi Yekun 178 geml Krah Albert bu ültimtomu alınca 2 ağustos 1914 te tttifakı müseltngiltere Kralma müracaat ederek lesle tttifakı müsennanın çarpısa • siyasî bir tavassutta bulunmasım ve cağında herkes müffetik olduğu halbu tehlikeyi bertaraf etmesini rica de bu ateşin bütün dünyayı saracaetmişti. ğını hiç kimse tahmin etmiyordu. ttalyanın Almanya ve Avustur • Maamafih, Avrupadaki devletlerin yadan ayrılarak Fransa ve Rusya ekserisi, müdafaai nefis kabilinden tarafını iltizam edeceği henüz bi Avusturya ve Fransa ParU 1 (A.A.) M. Bartu, A vusturya maslahatgüzannı kabul etmiştir. Maslahatgüzar, dün M. Dollfuss için yapüan dinî merasime iftirakinden dolayı Fransa Hariciye Nazırına tesekkür etmîftir. M. Bartu, Fransız hükumetin», şubat 934 te yapılan beyanattaki prensiplere sadık kaldığını, bu beyanatı imzalıyan diğer devletlerle sıkı bir temas muhafaza ederek Avusturyanın istiklâlîni muhafaza icin müzaheretini devam ettirdiğini M. Bischofta temin etmiştir. Avusturya ve Almanya Berlin 1 (A.A.) Havas ajansı bildiriyor: Alman mehafili, Avusturya hü kumetinin, M. von Papenin Viya naya tayinini kabul edeceğini zannettnekte ve Avusturya sefirinin Berline dönüsünü, Viyana hükume» tinin iki memleket arasında tabiî münasebatın tekrar teessürünü arzu için için hazırlanıyorlaırdı. Bizde de bitaraflığımızı muhafaza edeceğimiz hakkında kat'î teminat verilerek seferberlik 20 sene evvel bugün ilân edilmis ve memleketin her tarafında harbe hazırhk havasi esmeğe başlamışh. {Birinci tahifeden mabat) Futbol takımimız îlk müsabakaya ettiğin« bir îsaret gibi telâkki et • fu kadro ile çıkacaktır: Avni Yafar, Nuri Esat, Fikret, Feyzi, Mumektedir. zaffer, Necdet, Sait, Şeref, Yaşar. Bununla beraber, Avusturya hüMoskova muhtelit takimı, Rusyanın kumetinm M. von Papenin kabu • en kuvvetli takımi sayılraakta, ge îünü bazı şartlara talik etmek ihtiçen seneki kadrosunu hemen hemen ınali olduğu da ihsas edilmektedir. muhafaza etmektedhr. M. von Papenin vazifesî sadece, hiç Sporcularımiz bugün Cevdet Kebir tereddüt ve şüpheye mahal bırim Beyle birliVte Leninin mezannı rakmıyacak şekilde fevkalâde tnuziyaret ehnişlerdir. Burad» güzel ve rahhas ve ortaelçi vazifesi olabile • samimî bir merasim yaptlmış, me> cektir. zara ce'enkler konmuytur. Avusturya meselesinin karışık • lığını anlıyan ve başkaca karışık • lıklara sebebiyet vermek istemiyen Alman hükumeti, söylendiğine gö • Moskova 1 (A.A.) Hu*usî mure birbuçuk senedenberi Avustur habîrimizden: yaya karsı takip edilen siyaseti de Moskova spor enstitÜsünim senei devdoğru bulmamaktadır. riyesi ve Lenin nişanı alması şerefine dün geo« enstitude verilen ziyafete Türk Madam Dollfuss îtalyada sefareti erkânüe Cevdet Kerım Bey de Roma 1 (A.A.) Madam Doll . davet edilmişth*. fuss Viyanadan Ricdoneye gelmiş Bu müesseseye Lmhı nîşanmm ve • tir. Yanında Avusturya hükumeti rflmesi, mesaisile bütün ittihat dahilinde nin bîr cnemuru vardır. tstasyonda spor seviyesinin tekâmülünc ve yükselMadam Musolininin refakat ettiği mestne müessir oluşundandır. iki küeük çocueu kendismi beklîyor • lardı. Madam Dollfuss ağlıyarak ço • Hükumet erkânının ve yüzlerce sporcuklanm ve sonra da Madam Muso cunun iştirak ettiği bu ziyafet, muh • liniyi kucaklarmş ve otomobille San • telif eğlencelerle geoe ikiye kadar de • tangelo villâsına g'tmiştir. vam etmiştir. Ziyafette söz söyliyen M. Musolini de akşamüzeri mezmerkez icra komitesi kâtSbi umunKsi kur villâya gelmiştir. Yenukitze, ittihat spor tnskilâh reisi tntıpof, meslekî birKkler kâtibi umu Şehrimizde dunkü dini ayin nusi Abolin, ittihaıt genç komünistler reAvusturyanın Ankara sefiri M. isi Kosaref ve diğer hatipler mıtuk'a • Budıbergerin hururile ve bütfin serm&\ Türkiye ve hey«timiz ve Cev faret erkânının istirakile şehrimizdet Kerim Bey hakkında çok sitayişkâr deki Sen Jorj kilisesinde, feci ve sözler soylemislerdir. zalimane bir turette katledilmiş olam Avusturya Başvekili müteveffa Cevdet Kerkn Bey, Türk Sovyet M. Dollrussön istirahati rubu için didostluğundan bahsetmiş, sonra h'yeti nî bir âyin icra olunmuştur. mize gösterüen yüksek ve samimî alâ • Cumhuriyet hükumeti mümessil kaya tesekkür eylemistir. lerinden maada, halen şehrimizde Cevdet Kerim Beyin nutku, ve ha bulunan beş büyük elçi, bilumum Hplerin Türkiye hakkmdaki sözleri, içortaelçiler, maslahatgüzarlar, ataten gelen bir alâka ve muhabbetle da • »emiliterler ve maiyetlerile beraber kibalarca alkışlanmıstır. Kafilem'z ber konsoloslar hazır bulunmuşlardır. tarafta büyük samimiyet eseri görmektstanbuldaki Avusturya tebaası tedir. Sporculanmız, antrenmanliarile d«, kâmilen merasime iştirak eylemiştir. Moskova 1 (A.A.) Bedenî ter • Âyinî müteakıp, Avusturya se biye yüksek mecUsi reisi M. Ant'pov fîri, Avusturya konsoloshanesinde Cevdet Kerim Bey ve Feyzi Beyle se • tebaadan bir heyeti murahhasa kafaırt memurin ve erkânmı kabul etmişbul ettniş ve bu heyet, kendisine be tir. Bu ziyaret esnasında hariciye ko yanı taziyet eylemekle beraber, bu miscrligi ve bedenî terbiy* yüks«k m e o şenî cmayet karşsında Avusturya li*i erkânı da hazır bulunmakta idi. Buvatandaslannın duyduklan derin nu müteakıp bedenî terbtye merkeı nefreti ifade eylemiştir. enstitüsü talebesi ziyaret edilmiştir. Cevdet Kerim Bey dün M. Krest^nski ve M. Karaham ziyaret eylemirtir. HaDk sütunu Bir isim müşabeheti c Yeni eserler Hafta gazetesi Sporculanmızın dünkll ziyaretieri Turkiyenın bu en çok satılan mecmn asının 17 nci sayısı sahifelerini çoğal tarak çıktı. Her sayısmda bir başka gu> zelllk, zenginlik ve yenilık gordügünüz Hafta bu sayısmda blze Sadırazam merhum Talât Paşanın Berlinde nasü oldu. rülduğunü anlatmaktadır. Talât Paşanın Almanyaya kaçarken çıkarttığı sahte pa. aaportu ele geçirmis olan ve katlıne ait tafsilâtı merhumun hususi kâtîbinden alan Hafta en son resimlerini de bul muştur. Haftanın bu sayısındakl yazılardan bir kısmr Gazi slstemi, haftanın takviml, yelpaze, hurriyet iflâs mı ediyor' Kan sızlara kan veren Hafız Lsmail Hakkı E. fendl, Çlngenelerln hayatı, Avusturya daki suıkast ve Dollfuss, Ingilız Kralının bir gunü, Istanbulun en guzel yeri, fo . tcğraf musabakası, hikâye, s nema sahl fesl ve roman . Butun bunlara ve 80 parça resme ra&men sayısı 7,5 kuruştur. Okuyanlarin ruhunda dsrin heyecan lar yaratan bu kıvmetli eser neşredi m ş tir. Mevzuu iyı, uslubu güzeldlr. Tavsiye ederız. Aylık içtimal ve sıjasi ilimler mecmuası olan «Mulkiye» nin 40 mcı sayısı zengin mundericatla çıkmıştır. Profesor Mustafa. Şeklp Byın «gaye ve hurryet» serlevhalı yazısıle başhyan bu nushada «hiıkumette, devlette cemi>ette demo. rasl>, <ırk ve insan>, «Devlet Şurası yasaya uygunluk mercii», «hukuku esasiye hareketlerı», ctevdiat sıgortası>, <Hıt lerizm Almanyanın iktısadı vaziyetıni zayıflatıyor mu'», «ıctımaı iktısat ha reketlerı», «Lozan sulhu» «sulh ve terbiye», «faşizmde dDmokrasi ve fırka>, av lık siyasi hareketler yazıları vardır "ller munevver okumalıdır tavsiye ederız. «Yeni Adam» ın 31 ıncı sayısı çıkh Bu> "aV^a t f r h i y p dersınt^j^ ^ tyaüka bir çok kıymetlı ılım ve san at "ftkıkler , hikâveler, karikaturler var herkese ta\siye ederlz Izmırde ayda bir çıkan bu degerli tek. nık mecmuanm 11 inci sayısı çıknrstır Içinde: Iş ve san'at sahasında san at mektepleri mezunlan, Iş kanunu yeni metallurji, radyo bilgısı elektrik derslr , kromaj, elektrik kaynagı teknığ!, çelık. lerı sertlestirme usulu, işçı defteri, bız^e san at ve san'atkâr hlzmet masası gıbı bilumum lşçi. usta ve teknısjen^r ı^in ıs tifadell ve zengin yazılar vardır. Tav sıye ederız A Bozkurt Mülkiye mecmuası Yeni Adam Cenubî Amerikada Türk tütlinU yetiştiriliyor Fen ve San'at Sovyet matbuatının neşriyatı Moskova 1 (Hususî rmıhabirimiı • den) Cihan harbinin yirminci yıl • dönümü münasebetile bugü gazcıteleı uzun makaleler nesretmekte ve yeni harp tehlikesini göstermektedirka. Gazeteler sulhun muhafazası uğrunda Sovyet haricî siyasetinm tesebbüsahnı uzun uzadıya kaydcdiyorlar. Muhtelif fabri • kalarda harp aleyhinde mitingler ya • pılıyor. Cenubî Amerikada son senelerde tngilizler tarafından Türk tütünü yetiştirmek için hummalı bh* gayret sarfedilmektedir. Bu uğurda mil • yonlara baliğ olan masraflar yapilmış ve Türk tütünü tipkıde mah sul yetiştirmeğe kısmen muvaffak olunmuştur. Son gelen malumat bu havalide Türk tütünü istihsalâtina fevkalâde ehemmiyet verildiğini göstermektedir. tngiliz mütehassisları bu top • raklarda tütünlerimizm evsafi u • mumiyesini her noktadan haiz, iyi tütün yetiştirebilmek için lâbo • ratuar mesailerine devam etmektedlrler. haber vermeni ittiyorum. Gözlerin' den operim, yavrum.* OSKAR TREVOR Doktor mektubu okuyarak iade etti: Deli saçması, dedi Bu mektup ta benim tahminimi teyit edi • yor. Hiçbir mana çıkarmak kabil değil. Zarfın üzerindeki damga Paris damgası. Uç ay evvel postaya verilmiş. Bu pollivug oyumı nasıl şeydir? Sizde mevcut adresinden bahsediy<K. Demek onun adresini biliyorsunuz. . Hayır, böyle bir adrese malik olmadığım gibi benim validem de yok. Su halde? tşte mesele burada. Bu mu • ammanm anahtarı pollivug oyunu • dur. Bu oyun bir nevi şifre oyunu gibi birteydir. 2758 rakami da a • nahtarı... Bu anahtara göre amcanı m gönderdiği mektubun hakikî manası şudur: «Garp simendiferi civarmda esir edildim. Franklene soyle. Bütün tedfyatı kesrin ve zabıtaya haber verai'n.* Cuma günü yapılacak futbol maçları Cuma günü saat 17 de Fenerbahçe birinci takunı Anadola kulübü birinci takunile Üsküdarda Anadolu sahasm • da karşılaşacaktır. Saat 16 da her Tci tarafın da dördüncii takunian ge ne ayni sahada karsılaşacaklardır. TALEBELERE Tatiüerden istifade ediniz. Bir ASRİ LİSAN ÖĞRENİMİZ 1 ağu«tostan 30 eylule kadar T. L. 6,50 D E D İ ! T y d e her lisan için kurslar açılmışlır. m WK fc •* • •A Hususi derslere bu muddet iç n MÜHtM TENZİLÂT... KAYDE BAŞLANILMIŞTIR . İSTANBUL ı"V73, tstiklâl caddesi ^ B ^ Joyneri de ziyaret edeceğim. Mis ter Joyner mi? Evet, Londrada çok meşhur olan Amerikalı bir avukattır. Sakın bu Joyner dediğiniz zat Trus Bildingde oturan Mister Bil Joyner olmasın? Odur. Benim muayenehanem de o bînada. Kendisini şahsan tanıyorum ama meşhur bir Amerikalı avukat olduğunu ilk defa işitiyorum. Bu sözlerin genç kızı müteessir ettiğini görünce ilâve etti: Maamafih olabilir ya .. Trust Bilding muazzam bir bina . İçinde yüzlerce yazıhane var. Kimin çok, kimin az müşterisi olduğu nasıl bilinebilir? Bir çok dava vekilleri vardır ki bir davadan yüz binlerce lira alırlar. Belki Mister Joyner de onlardan biridir. Mektubu üçüncü defa olarak gözden geçirdi ve sordu: Bunu Mister Joynere gostereceksiniz, değil mi? Şüphesiz. Mister Joyner be nim patronumun yeğenidlr. Beni ona kendisi gönderiyor. Doktorun sesi garip bir şekilde sertleşmişti. Şu halde kendisine muvaffakiyetler temenni ederim. Bu mek • tubun bir kopyesini almama müsa • ade eder misiniz? Muhatabının tavrındaki deŞi;ik liği farketmiyen genç kız derhal razı oldu. Doktor mavi bir k&ğıda kopyesini cıkardıktan sonra mek • H B M B H ANKARA K o n y a caddesi topu üç defa görüstük. Zanneder • sem benim tavsiyelerimden fayda gördü. tşte bu ziyaretlerin sonuncusunda bana Bogindadan bahsetti. Hastalarımdan bu kabil bircok hikâyeler disılemeğe alışkın olduğum için ehemmiyet vermedim. Mis Givenda doktoru büyük bir hayret ve heyecan içinde dinliyor • Yazan Edgar Vallas du. Doktor sözünü bitirmce çanta • Tercume eden Omer Fehmı sını açtı, bir mektup çıkararak u 2 zattı: Doktor rica ederim, şu mek bir muddet sonra Nevyorktaki vekıH u. murlanna bir mektup gondererek emlâ' butu okuyunuz! Doktor Arnold Eversham za> fa kinden muhim bir kısmının satılmasmt, bedelinin Avrupa bankalarına yatırıl bak'cıca: Garip sey, dedi. Bu, amcanı vıasinı te senede 400 000 sterlın tutan faizinin emrıne amade tutırimasım em. zın yazısıiia benziyor. retmiştir Bu emır bittabı derhal yerine Mektupta şunlar yazılıydı: getiriimış ve Oskar Trevor o tanhten «Aziz Givenda, Sunset caddestnsonra kâh Viyana, kâh Bukres hatta kâh de 2758 numarada birlikte otardu~ Şamdan gonderdtği mektuplarla bu pa ğumuz zamanlar teninle oynadığı ralan bankalardan çekmistir. mı pollivug oyununu bilmem hatırDoktor genç kıza amcasınvn hayatta, lıyabiliyor musun? Sevgili yavrum, fakat yuzde doksan dokuz ihümalîe delt ben o mes'ut zamanların hasretini olduğunu soyluyor, tdeli değilse muhim çehmekle beraber bugünkü halim tesebbusler peşindedir. Afrikada Bogtnda den de sikâyetçi değilim. Benim için denilen bir memleketi ele gecırmtş, ora. hic üzü'meyin. Hiir ve serbest her [Kaltfornıyada çıkan Herald gazetesi. ntn kralı olmustur» diyor Mukâleme de. adamın duyması lâzım gelen sevinnin muharrirlerinden Mis Gıvenda Oil vam etmektedır ] ci duyuyorum. Longcampa yakın oford, lngiltereye geldığı aksam maruf lan evim rok rahat. Bütün mahzuru bir emrazi dklıye mulelıassısı olan doktor lkisi de sustular. tlk evvel söze simendifere uzakhğı .. Bu evde garArnold Sıershamı evınde zıyaret ediyor. baslıyan doktor oldu: be nazır bir odam var ki sortna . Oenç ku birkaç sene eıvel kendismi bu Demek bu Boginda kelimesini Validsne söy'e, Frank'en de burada dcktora muayene »thrmek uzere Londra ilk defa olarak işitiyorsunuz ? oturmustur. Daha fa~'a yaratnıya pa gelen IM O tar'hten sonra meydandan ccğım. Yorutdum. tktiyarltk artık Evet. kayfrolan milyoner amcast Oskar Tre . tamamile belimi bfiküyor. Adresım Ben de amcaniz bana müra 9or% nramaktadır. değistik'e sİ7e malumat vereceğim. eaat edinciye kadar bilmiyord«m. Oskar Trevor ortadan. kaybolduktan Kendisini rvvelce tanınvazdım. Topu İ Zabtta beni hâlâ arıyor mu? Bunu Cellâtlar Şirketi DünkU kısmın hulâsası Casus Doktor Arnold Eversham mek tubu tekrar alarak gözden geçirdi. Derin derin diişikıdü. Sonra: Çok şayani dikkat birşey, dedi. Zabıtaya haber verdiniz mi? Hayır, evvelâ gelip sizi görm&i münasip buldum. Sizden sonra Mistsı tubu gülerek iade etti: Zabıta işlerine çocukluğum • danberi me> aklıyımdır, dedi. Eğer zabıta amcanızı bulamıyacak olurza belki size yardım edebilirim. Am • canızın Fransada olduğunu zannediyorum. Mektup zarfmdaki Paris damgası ve «garp şimendiferi» sözleri bunu anlatıyor. Amcanınn deli olduğu hakkmdaki faraziyem hü • kümden sakit olmustur, Mis Givenda. Bunu size haber vermeyi vazife bilirim. Mülâkat hitam bulmuştu. Vakit epeyce geçti. Gecenin bu saatinde Harley Strit gibi nisbeten tenha bir sokaktan genç bir kızın yalnız başına geçmesi doğru olamazdı. Doktor Mis Givendaya oteline kadar kendisine rafakat edeceğini söyledi ve hizmetçisini çağırarak bir taksi çağırılmasını istedi. BeraberC* çıktılar. Doktorun kapısınm birkâç adım ötesinde kaldınm kenarında bol ışıkb, lüks bir otomobil duruyordu. Bindikleri taksî hareket edince bu otomobil de onun peşisıra ilerle • meğe başladı. Oksfort Stritin köşesini döner leı ken doktor başım arka pencereya cevirerek bu otomobile bakhGenç kız tdaşla sordu: Takip mi ediliyoruz? Bu sual de nereden aklınıza geldi? Bilmem tngiltere topraklarına ayak bastığun dakikadanberi bende böyle bir his var. Uabadi vav

Bu sayıdan diğer sayfalar: