2 Ağustos 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7

2 Ağustos 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

2 Ağustos Cumhuriyel Deposu : Babçekapıda ASİpİrOİ N e c a t İ Grip, nezle, baş ve diş ağrılarının kaf9î ilâcıdır. Istanaui Borsası kapanış fiatlen 1 8 9 3 4 NUKUT I t 'o '0 "n io 0 iü M 0 I I 0 j t 1 ı ı ı I I [ Salih Necati Denizyolları 1ŞLETME S 1 Acentalan: Karaköy KoprGbafi Sirkecı' Mühurt»arrade Han Tel 22740 AKBA M U E S S E S E L E R I Ankaranın modern hertürlü kttao, gazete ve mecmua ile mode! ve totograf levazmı ihtiyacına cevap veren yegâne müesseselerdir. Merkezi: Maarif Vekâleri karşısmda ^amanpazan. Telefon 3377 TÜRK ANONÎM ŞİRKETİ VAPURCULUK BîVa Belediye Riyasetînden: Kasa'* v.zın «18,500» lira bedeli keşifli su yolu inşaatı kapalı zart'.a 22/7/934 tarihinden itibaren 20 gün müddetle münakasaya konmuetur. Belediyeler müzayede ve münakasa kanununun on üçüncü maddesi hükümlerine tevfikan ihalesi 11/8/934 cumartesi günü saat on dörtte Biga Belediyesinde yapılacaktır. Sartname ve proı'elerini görmek istiyenlerin Biga Belediyesine veyahut tstanbulda Sirkecide Ferah oteli sahibine müracaat etmeleri ilân olunur. (4124) Sterlin Dolar Fransı* tt. Llreı Belçlka tr. Drahmı Uviçre fr. Leva Florin Ç Çek kronn Avnstnrya çll. Peçeu ç Mark Mk Zloti Lev Dinar Ruble Yen tsveç kronn Tiirk altım Mecidiye Banknot Os. R. 63122.50 167.60 214 114 23,50 814 22,50 82 98 22.50 16 M 21.50 25 18 54 3İ 30 921 36 23* Açilş 633.50 0,794692 I2,O« 9.2787 3,3915 83,34 7.S 633 '25 170 216 117 25 817 24 84 101 24 17 42 23 26 19 58 34 31 922 3<,50 240 Istanbul Acentaluh Liman han, Telefon: 22925 Mersin yolu İ1MÖN11 v a o n r u 1900 Liraya Ev Tar.byada 9 oda, üç salon, kuyu, sarnıç ve elektrik tesisatmı havi mü kemmel ve havadar bir hane çok ucuz ve acele sablıktır. Perapalas karşısın da tTA seyahat acentasına müracaat. (1601) Trabzon sürat yolu v uru 2 Cumhuriyef f P * ağustos 2 0 d e P saat 10 da Sirkeci nhtımından kalkscak, gıdışte Çanakkale, tzmir, Kül'ük, Rodrum, Rodos, Marmaris, Dalvan, Fethiye, Kalkan, Kaş, Finike. Antalva, Alanya, Mersine gidecek dönüşte ayni iskelelerle beraber Taşucu, Aııatnur, Kuşadası ve Geliholuya uğrayacaktır. BİR MUHASİP ARANIYOR Hariçte bit fabrikanm muhaeebe kalemi şefligini yapabilecek tecrübeli, yüksek tahsil görmüç bir muhasibe ihtiyaç vardır. 180 va kadar maaş verilecektir. Talip olanlann tercümeihalle rile ellerindeki vesaik suretlerini ve muvezzah adresi ve fotoğ rafını htanbul 176 No. posta kutusuna «Fabrika muhasibi» rumuzu altında göndermeleri. (1605) reAmlıa Galata nh rşemoe Gidişte Giresu^, ya. tır. t]m rdan , ka kacak , Inebolu, Samsun, Ordu. Trabzin, Rize, Hopaılâveten (4327) bunlara Dönüşte ÇEKLER londra VevYork Karis Rrüksel Atina Ceoevre Sofya Amsterdarn rae Vıyana Madrit Kerlio Varjova Hudapejte Bükreş Yokohama Moskova Milano 6631 1.1756 • 9.14 4.2.S57 5.H170 2,0544 4,2115 3,9850 79,4014 34,817.* 2,6587 3.0X12 Açı'ı? «33.50 0,794692 12,06 9,2787 3,3915 83 3475 2.4380 66 30 !,17n6 19,14 4,2557 5,8170 ^,0621 4.2115 3,9850 79,4014 34.8075 2,6587 •)İ0bl2 f Küçük PlâJ Floryada ' Pazar, Of, Polataneye uğrayacak Izmir sürat yolu Sakarya vapuru Her PER$EMBE günü saat 16 da Galata nhtitnından kalkar dogru Izmire gider. Hu vapur her pazar günü saat 16 da Izmirden kalkıp doğ ru Istanbula gelir. Mersin sürat yolu Çanakkale . II de u m a I Fiatler gayet ucuzdur. Hergün I banyonuzu Floryada Küçük • Plajda yapınız. Temizlik ve müI kemmel servis. vapuru 3 ağustos Sirkeci nhrımin Dönüşte Müzayede ile satış Sultanahraet tneydanmda park karşisında Cami kapisı ittisalinde Mustafa Nuri Bezin No. 19 hınesinde mevcut eşyavı beynve. bali vesaire a£ustosun üçüncü curaa günii sabah saac 10 da müzayede suretıle saulacâjji ilân olunur Trabzon yolu Dnmlapına j günü vao ru 5 Balıkesir Vilâyeti Encümeni Daîmisinden: Balıkesir Bandırma yolunun 92 98 = + 580 kilometroları arasındaki kısmın keşifnamesi mucibince tamiratı esasiyesi 16 ağustos 934 tarihine musadif perşembe günü saat on beşte kapalı zarf U6Ulile ihale edilmek üzere yirmi gün müddetle münakasaya vazedil • mistir. Tamiratı mebhusenin bedeli keşfi 9974 lira 46 kurustur. Talip o lanlann Muhasebei Umumiye kanununa tevfikan muktazi Basmü hendislikçe musaddak liyakati fenniye ve ehliyet vesikasmı ve Ticaret Odası vesikasmı ve yüzde yedi buçuk nisbetinde teminatı mu vakkate makbuz veya mektubunu usulü dairesinde re vakti muayyeninde Bahkesirde Encümeni Vilftyete tevdi etmeleri ve şeraiti öğ renmek istiyenlerin daha evvel Vilâyet Nafıa Dairevine ve Encümeni Vilâyete müracaat etmeleri ilân olunur. (4338) ' dan kalkacak. Cidişte iz mir, Antalya, Mersine. bunlara ilâvefen Alanya, Küllük, Çanakkaleye rğrayacaktır. (4828] Bartın yolu BURSA vapuru 2 ağustos 19 da Sirkeci rıhnmınaan kalkacaktır. (4329) İstikbalini düşünen bir genç banımrn cn ehemnıiyetJi vaxîfesit niıiMilitnnın cihazım hazırlamak, satm almaktn*. Zamanımızm icababm idrak eden zeki bir hanım tS riKRAZLAR 193 < Türk borcu uhvili 1 ı933*ik. istikrazı ıstikra» üatıili Erjanl 28,35 saat 20 de Galata Dr. Nuri Fehmi Oöz K. 60 €0 75 Hekimı Telefon: 2321? nhtımından kalkacak. Gid'şte Zonçuldak, Inebo'u, Ayanak, Samsun, Cnye, < >rdu, Giresun, Tırebolu, Görele, Trabzon ve Rizeye, Dönüşte bunlara ilâveten Uf ve Sürmeneye nğTavacaktır. Haydar Rifat Beyin Hep Vatan için! Hep Millet için! Cinayet ve Ceza Cağalo^iu, Süreyya B. apart. Saat 2 6 ya kadar Mudanya yolu Cuma Armutlu fenezziih seferleri Cumartesî jrününden tnaadü h T gün Mudanya yoluna Tophane rthtımindan bir varur kalkar. Cuma Armutln tenezzüh seferlerini yapan vapur tstanbuldan saat 8.30 da diger rostalir 9^0 da kalkarlar. Tenezzüh postası avni ffün Armutludan 16,30 ta döner. Stalin 150 ölaler evinin hatıraiarı 125 Tophanede Levazım Amırlığı Satın Alma komisyonu 'lânları| Kuleli Askerî Lisesi için 23 a det muallim kürcüsü 4/8/934 cumartesi giinü saat 14,15 te pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin Tophanede Komisyona gelmeleri. «149» (4199) TERZİZADE OSMAN ZEKİ B Oğlunu dahî uzun seneler Parkte yüksek terzilikte yetiştinnekle san'atîerini bir daha yükseltmiştir. (1612) DAVİT Büyük gömlekçilik ticarethanesi Istiklâl caddesi 178, Galatasaray Lisesi karfisuıdaki mağazalarında, k'jnaE memnuniyeti mucip olarak zengin ve ımrtena maHar bolunduğu, yani, gömlek, pijama, robdöfambr, çorap, kravat ve ştk ve elegant zatlara mah • tus bilumum çamasır takvnlanntn en yüksek nevi ve çeşitlrri mevcut oldu ğvnu bilrr vte kemali itimat ve emni yetle David mağazalanna müracaat eder. I Basabadelmevt 175 Mev'ut toprak 125 Farmasonlak 100 Devlet ve Ihtilâl 75 *^«^' İmroz yolu •* Her tstanbul Nafıa Fen Mektebi Müdürlü^ünden: Mektebin 934 malî »enesi ekmek ihtiyacı hakkında evvelce ka palı zarf usulile yapılan münakasasına talip zuhur etmedirinden bu kere alenî münakasa suretile münakasasının icrası takarrür et mekle taliplerin yevmi ihale olan 12 ağustos 934 pazar günü saat 14 te Gümüşsuyunda kâin Mektepte münakit komisyona deoozito akçelerile beraber müracaatleri. (3986) Beşiktaş Dikişr Yurdu* Tahsili en yüksek biçki mekte^idir. Müdavimler tnakastar ve san'atkâr yetiştirilir. kayit mükemmel biçki, dikis.'naViş. Muaılim şapkacılık, korsaciiık, çiçekçilik ve boya ile tezyinat ders'eri görürler. eylülde başlar heveskâr hanimlar M 15 eylülde açılacak elişleri sergisini tnutlaka görtnelidirler. Akaretler 64 numara İB^B^B^B^Hs^Bfi^B^BVHHHHB^BVBVBlBBll^BaHB^B^HİB^H "pünti Galata nnnmından saat 18 de hır vapur kalkar. Gıdiş ve dönüşte GeMbolu, Lapseki, Çanakkale iskelelerine ugrar. I Diş Tabibi > IMEHMET MUAMMERI Kadıköy, Moda caddesi No. 56 Fotn I V Ittisalinde TELEFON 6 0 6 5 3 | tstanbul Asarıatîka Müzeleri Umum Müdürlüğünden: Hckimoğlu Alipaşa camii ittisalindeki harap sebilin mevcut plân ve projesine göre tamiri 20/8/934 tarihinde müteahhidine ihale o lunacağından talip olanlann fennî şeraiti anlamak üzere cumartesi, pazartesi, perşembe günleri öğleden sonra Asarıatika Müzeleri U mum Müdürlüğü Mimarlı5ına müracaat etmeleri. (4335) Oümrük Huhafaza Umum Kumandanlığı İstanbu! Satınalma Komisyonundan: 1 Gümrük Muhafaza teşkilâtı için «1290» metro boz kaputluk kumaş aç:k eksiltmeye konulmuştur. 2 Eksiltme 18/8/934 cumartesi günü saat on dörttedir. 3 Tasdikli şartnamesi hergün Komisyondan almabilir ve nümunesi de görülebilir. 4 İsteklilerin yüzde yedi buçuk teminat olan «233» liralık vezne makbuzu veya banka mektubile belli zamanda Komisyona pelmeleri. (4187) Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: Zonguldakta keşif bedeli 22,778 lira 61 kurustan ibaret yapılacak tahîisiye binası insaatı, kapalı zarf usulile münakasaya konulmus • tur. 18 ağustos 934 tarihine musadif cumartesi günü saat 14 te ihalesi icra kılınacağından taliplerin bu baptaki proje ve keşif cetvellerile şartnameleri görmek üzere Galatada Çinilinhtım hanmdaki 1darei Merkeziyeye müracaatleri. (4084) Yüksek Zlraat Enstitüsü Rektörlüğünden: Yüksek Ziraat Enstitüsfine ait Ankarada Yenisehir civarında Saksenberg şarap fabrikası namile maruf olan fabrika 31 mayıs 935 ta rihine kadar icara verileceğinden taliplerin şartnamesini görmek ü zere Enstitü muhasebesine ve % 7,5 teminatlarile 5 ağustos 934 tarihine musadif pazar günü saat 15 te Enstitü ldare ve İhale Komisyo nuna müracaatleri. (3891) | Istanbul Belediuesi ilânları \ tlkmektepler için 200 yemek masasi 400 bank teminat 255 lira » » 1000 adet sıra » 562,5» lîkmektepler için lüzumu olan yukarıda cins ve miktarları yazılı eşyanın imali kapalı zarfla ayrı ayn münakasaya konulmuştur. Talip olan'ar çartname almak üzere Levazım Müdürlüğüne mü racaat stmeli, münakasaya girmek için de hizalannda yazılı temi nat makbuz veya mektubile teklif mektuplarmı 23/8/934 persem ; be günü saat on beşe kadar Da mî Fncümene vermelidirler. (4358) tcra edilmekte olan kanai'zo^on pmelivatı dolavisile Fmdıklıda Meb'usan yokuşu caddesinin 4/8/934 tarihinden itibaren bilcünıle vesaiti nakliyeye kapalı bulunacağı ilân olunur. (4357) ••i BİR MÜDÜR ARANIYOR tstanbula yakın bir yerde te*ekkül eden bir koooeratifi ida reye muktedir, tahsîl eörmüs, lisana âsina. tecrübeli bir müdür aranıyor. Bu evsafı haiz olup ta talip olanlann tercümeihallerile bulundukîarı irlerden aldıkları vesaik suretlerini ve ne gibi şerait ve ücretle bu işi deruhde edebileceklerini fotoçrafile birUkte îstanbul, 176 No.h posta kutusuna «Kooperatif» rumuzile göndermeleri. Kabul şeraitini haiz olmıyanların gönderdikleri evrpk adreslerine iade olunacaktır. (1606) Istanbul Teleton Abonelerinin Nazari Dikkatine: Lîseler Alım Satım Komisyonundan: Haydarpaşa Lisesi binasımn çatı tamiratı 22 P&ustos 934 tarihine musadif çarşamba günü saat 16 da ihale edilmek üzere kapalı zarf usu'.ile münftkasaya konulmu«tur. Ta'it?lrin plân ve şartnameyi arörmek üzere Istanbul Erkek Lisesindeki Komisyon kalemine ve mü nakasaya iştirak edeceklerin de ihale srünü temînatı muvakkate m a t huziarile birlikte Komisyonumuza müracaatleri. (4342) M. M. V. Hava Müsteşarlığından: Hava Müsteşarhğı inşaat şubesi için iki fen memuruna ihtivaç vaıdır Biri Diyarbekfrde diğeri de Izmirde inşaat islerinde istih dam edilecektir. Ucreti her birinin «126» »ar liradır. Talip olanlann diploma, bonservis ve mânii istihdam bir hali olmad'.Sına dair ma halli Emniyet Müdürlüğü vesikası, sıhhat raporile birlikte Hava Müsteşarlığına müracaatleri^ (4225) Nafia Vekâletinden: tstanbul Telefon Şirketinin 1 temmuz 1932 tarihinden itibaren 1 kânunusani 1934 tarihine kadar mukavele haricinde abonelerinden fazia aldığı tahakkuk edip iadesi lâzun gelen paraların Hascki ve Cerrahpaşa hast&nelerinde yapılması düşünülen yeni inşaata sarfedilmsk üzere Belediye bütçesine tahsisi düşünülmektedir. Ancak hükumet. bunu düşünürken tamamile abonelere ait bulunan bu paraların bu sekilde hükumetçe tasarruf edilmesine abonelerin muvafakatleri olup olmadığını öğrenmek lüzumunu hissetmiştir. Btnaenaleyh, paralarının kendilerine iade edilmesini istiyen abone varsa, bu ciheti en çok 10 ağustos 1934 tarihine kadar dosrudan doğruya Ankarada Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğüne gönd>?recekleri bir istida ile haber vermeleri rica olunur. (4179) Posta Telgraf ve Telefon Binalar ve Levazım Müdürlüğünden: 28/7/934 tarihinde münakasası icra ve haklarında gayri kabüi kabul teklif vâki olan 3 m. M. kutrundaki 39 ton sert bakır telle bir buçuk milimetre kutrundaki bir ton yumuşak bakır tel ve 5000 adet 3 m. M. lik bakır mansonun pazarhkla tedariki takarrür etmişfcİT. Mezkur malzemenin 18 ağustos 934 tarihinde pazarlığı yapılacaŞmdan taliplerin bu baptaki şartnameyi görmek için hergün, paza»lığa itt?rak tçin de mezkur tarihe musadif cumartesi günü saat 14 te B^yoglu Posta T. T. binasımn üçüncü katında Mubayaat Komis"~nuna müracaatleri. '4284) Istanbul Sıhhî Müesseseler Satınalma Komisyonu Reisliğinden: Heybe'ip'la Scnatoryomu ve Kuduz tedavi müesseselerinin sebzeleri ve Akliye hastanesile Kuduz tedavi müessesesinin süt ve kâse yoğurdu ve Akliye hastanesinden maada müesseselerin makarnesı ve Tıp Talebe Yurdunun bir kısım sebzesi ve umum müesseselerin un, irmik, kuskus, şehriyesile Akliye hastanesinin mercimeğine kapalı zaıf usulile yapılan muamele neticesinde bir kısmma hiç teklif vaki olmamış ve bir kısmına da teklif edilen fiatler muvafık erörülmemiş olmasma binaen 7/8/934 sah günü saat 14 te pazarhkla muamele yapılacaktır. İsteklilerin müracaatleri. (4334) Yüksek Deniz Ticaret Mektebi Müdürlüğünden: Mektebimizde yaptırılması muktezi inşaat ve tamirat 11 ağustos 934 cumartesi günü saat on dört buçukta ihalesi icra edilmek üzere alenî münakasaya konulmuştur. Taliplerin şartname ve keşifname lcri görmek üzere Mektep Müdürlüğüne ve münakasaya iştirak ede ceklerin Fındıklıda Yüksek Mektepler Muhasebeciliğine tevdi ede • cekleri 217 lira 50 kuruçluk teminatı muvakkate makbuzunu veva banka mektubunu hamilen tayin olunan gün ve saatte Mektepte mü teşekkil komisyonu mahsusuna müracaatleri (4011)

Bu sayıdan diğer sayfalar: