16 Ağustos 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 9

16 Ağustos 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Nafıa Vekâletinden: Ankara • Çankırı yolunun 106 ıncı kilometrosunda «20,418.61» Iira bedeli keşifli TÜNEY köprüsü inşaatı kapalı zarf usulile mii nakasaya konulnıuçtur. Talip'erin münakasa evrakını görmek üzere Nafıa Vekâleti Şose, Köprüler ve Binalar Reisliğine, tstanbul ve Ankara Başmühendis lik'erine müracaat edebilirler. Münakasaya girmek istiyenlerin şimdiye kadar yapmış oldukları inşaata dair vesikalarını rnünakasadan en az SEKİZ gün evvel Şo seler Reisliğine vererek bir ehliyeti fenniye vesikası slrnaları îâzımdır. Miinakasa evrakı ON Iira bedel mukabilinde Nafıa Vekâbti Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. Münakasaya iştirak edeceklerin hazırlıyacakları teklif mektun larını 1/9/934 tarihine musadif cumartesi günü saat 15 e kadar Nafıa Vekâleti Müsteşarlık makamına tevdi eylemeleri ilân olunur. (4535) 16 Ağustos 1934 Cumhuriyei îstanbtfl Ziraat Bankasından: Kariyesi Maltepe Bostancı » Maltepe Cinsİ Tarla Mevkii Küçükyalı Ceserüderbent j> Aziz Türk çocukları! Biricİk gazeteniz îstanbul Mmtaka San'at Mektebi Müdürlüğünden: 934 • 935 ders senesi için Ankara fnşaat Usta mektebine talebe ahnacakiır. Aşağıda yazılı vesaikle birlikte ve bir istida ile müracaat edilecektir. A Nüfiıs tezkeresi «Talebenin yaşı on üçten küçük ve on yedi den büyük olmıyacaktır.» B llkmektep şehadetnamesini aslı. C Aş) şehadetnamesi. D Dört tane kartonsuz vesika fotoğrafı. E Müracaat ve kayit müddeti 18/8/934 günü akşamına kpdardır. Müsabaka imtihanı 20/8/934 tarihinde yapılacaktır. (4524) Eski vapur İs. Bebreli kulübe Tavşantepe 10371 300 » Dolayoba Tarla Sapanbağla? 313 100 » Pendik Arsa » » Zağra 761 300 » Maltepe Tarla Kuruçeşm* 1071 200 » Yüzde yedi buçuk pev akçeleri ve ihale bedelleri nakten veya gayrimübadil bonosüe ödenmek üzere yukarıda yazılı srayrimenkuller şartnamesine tevfikan açık arttırma ile satışa konulmurtur. lha!el*ri 18/8/934 cumartesi saat on beşte yapılacaktır. Talip'erin mezkur saate kadar pey akcelerini yatırmaları lâzımdır. Senei ha li^re verırisi, Beîediye rüsum*arı müsterive aittir. (4262) Miktarı M. 2 3676 919 919 104 Kıymeti muhammenesi 300 T.L. 100 » 100 » 300 » TÜRK ÇOCUK GAZETESİ Istediğiniz şekild» bugiin çıkta. **#r *•«*• arayınu, alınız ve «•viniz! Serbayiimiz Artin Efendidir. İstanbul Millî Emlâk Müdürlüğünden: Muhammen bedeli Lira Kocamusta Seyitömer mahallesi Sormagir sokağında fapaşa : eski 16 mükerrer yeni 21 numaralı bir kıt'a arsa 216 Yedikule : 'znrahorilyasbey mahallesi Imrahor cad • desi eski 118 yeni 132 No.h dükkân 1296 n Çarşı ! arıı mahallesi Kürkçüler sokağı eski •e yeni 36 numaralı dükkân 342 Çarşı mahallesi Keseciler sokağında eski ve yeni 133 numaralı dükkânın, 80/120 hissesi 330 Fener Abdisubaşı mahallesi Şerbethane soka • ğında eski 10 yeni 12 numaralı hanenin nısıf hissesi 576 Fabakyunus mahallesi Misharcıçeşme sor kağında eski ve yeni 1 numaralı hane nin 2/3 hissesi 828 Hacıisa mahallesi Yeni cadde ve Karan • hkmeyhane eski 5 ve 5 mükerrer yeni 7 ve 33 No.h iki hanenin 102/448 hissesi 316 Haydarpaşa Osmanağa mahallesi Rızapaşaçeşmesi çıkmazı sokağında eski 24 yeni 13, 15 numaralı hane ve arsa 576 Yenicami Mahmutpaşa mah&IIesinin Sultanodalan ajt kat, eski ve yeni 22 No.h oda 288 GalaU Yenicami mahallesi Keresteci sokağında kâin eski 12 yeni 18 No.h depo 1548 Yukarıda evsafı yazılı emlâk hizalannda gösterilen kıyme*'"* üzerindcn 29/8/934 çarşamba günü saat on dörtte peoin para ile sa« tılacaktır. Taliplerin vüzde yedi buçuk pey akçelerile müracaat leri. «F.» (4629) İstanbul Belediuesi üânları \ A;ağıda cüzdan numaraları yazılı muallim mütekait, yetim ve dulların Hususî tdareler Tekaüt Sandığı İdare Heyeti riyasetince tanzim edücn haziran ilâ ağustos 934 üç aylık maaslarına ait bordroları İs tanbul Ziraat Bankasına gönderilmiştir. Müracaatle maaşlarını al maları. (4822) 2309, 2319, 2320, 2322, 2330, 2332, 2333, 2335, 2340, 2345, 2354, 2362, 2370, 2373, 2381, 2385, 2387, 2389, 2393, 2313, 2396, 2800, 2401, 2801, 2454, 2458, 2505, 2506, 2507, 2508 Balıkesîr Vilâyeti Daimî Encümeninden: Bdhkesir Mamleket hastanesi ihtiyacatı için mevkii münakasaya vazolunan 581 Üra 40 kuruşluk yerli malı ve 999 Iira 70 kuruşluk ecnebî malı edviye, edevatı tıbbiye ve pansuman malzemesi liste ve fartnaınesi mucibince 23 ağustos 934 tarihine mu»adif perşembe günü eaat on beşte ihale edilmek üzere yirmi gün müddetle alenî mü • Baka&aya konmuştur. Talip olanların Ticaret Odatı vesikası ve yüzde yedi buçuk nisbetinde teminatı muvakkate makbuz veya mektuplarile birlikte yevmi mezkurda Bahkesirde Encümeni Vilâyete ve fazla malumat almak, liste ve şeraitini görmek istiyenlerin lstanbuîda Vilâyet makamına müracaatleri ilân olunur. (4486) Yüksek Mühendis Mektebi Rektörlüğünden: 1 Yüksek Mühendis mektebine lise mezunlarî alınır. 2 Kayit muamelesi cumartesi, pazartesi ve çarşamba günlerine münhasır olmak üzere 1 eylul 934 tarihinden 22 eylul 934 akşamına kadar yapılır. 3 Taliplerin hüvivet cüzdanı, lise ve aşı sebadetnameleri ve altı adet fotoğraflarını bir istidaya bağlıyarak 22 eylul 934 akşa • mma kadar mektebe müracaatleri lâzımdır. Sıhhî muayene mektep doktoru tarafından yapılır. 4 Meccanî leylî olmak istiyenlerin miktarı mektepçe kabulü takarıür edecek adedi geçerse aralarında müsabaka imtihanı icra ediiir. 5 Daha fazla malumat almak istiyenlere muktazi posta pulu p'i takdirde kaydi kabul sartlarından bir adedi gönderilir. ' Edirne Belediye Riyasetinden: A«ağıda cins ve miktarı yazılı malzeme alınmak üzere 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. Talipler ilk teklif edeceği bedelin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminatı ve tekIifat:nı havi pullu varakayı bir zarf derunüne koyup üzerine «Su malzemesi» ibaresini yazarak yevmi ihaleden evvel Belediye Encümenine vennelidirler. Nümuneleri Edirne Belediye Heyeti Fenniye dairesinde görebilirler. İhale 3/9/934 tarihine musadif pazartesi günü saat on altıdadır. Bilfvzik Boru kutru Adet Kalınlırçı Genisliği 50 M.M 100 10 M.M 60 MM 60 75 80 75 100 50 125 50 150 50 175 50 250 25 300 300 25 3/8 piria musluğu iyi cins bronz 500 Buş akla 12 kilo sıkletinde dökme demirden ve üzerinde Edirne B. S. markası olacak ve sıcak katranla boyanacaktır. 500 adet. Buş akla bcrusu 80 M.M kutrunda ve 500 metro tulünde 100 adet galvanizli demir boru 3/8 kutrunda 2500 metrr Istihlâk musluğu «an pirinçten 500 adet Sy ile dolu tazyik altındaki borulan delmek için hususî makkap bu adet Puntamason Şirketi nümunesine göre. 3/8 kutrunda delikli kursun rondel 500 adet. Yeşilköy Hava Makinist Mektebi MüdürRişüncıen: Mektebimiz icîn 98 Iira ücretle ve müsabaka ile iyi fransızca bilir bir tercüman ahnacaktır. Asağıda yazılı evsaf ve şeraiti haiz olanlar müsabaka imtihanı günü olan ağustosun 31 ine kadar evrakı müs bitelerile Yesilköyde Mektep Müdiriyetine müracaat edebilirler. 1 Türk olmak «nüfus tezkeresi» 2 Askerliğini yapmış olmak «terhis tezkere»î»~" 3 Hükumet hizmetinde çalışmak için mânii istihdam bir hali ve mühilli şeref bir vaziyeti olmamak «mahallî polis merkezince tasdikli vesika» 4 Iki sene müddetle hizmet edeceğini ve mektebin başka mahalle nakli halinde mekteple beraber geleceğini ve mektebin göstereceği her vazifeyi yapacaimı taahhüt etmek «Noter'ikce tanzim edilecek senedi mesrut.» (4690) Zarafet, Metanet, Ucuzluk Yiyana üsulü Erkek ve kadm terzihanesi Süleyrnan Bey Bölükbaşı  Bevoslu, Asmal'mescit. Sofyalı sokak: 22 İstanbul Mmtaka San'at Mektebi Müdürlüğünden: 934 • 935 ders senesi için mektebimize alınacak talebenin kaydine batiannvstır. Aşağıda yazılı vesaikle birlikte bir istida ile müraca • at edilecektir. A Nüfus tezkeresi «Talebenin yaşı on uçten küçük ve on yediden büyük olmıyacaktır» B tlkmektep şehadetnamesinin aslı. C Aşı şehadetnamesi. D Dört tane k?rtonsuz vesika fotoğrafı. E Müracaat ve kayit müddeti 18/8/934 günü akşamına kadardır. MüsaLaka imtihanı 20/8/934 tarihinde yapılacaktır. (4525) istanbul Ziraat Mektebine girme şartları îstanbul Ziraat Mektebi Müdürlüğünden: 1 Tüıkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak. 2 Orta mektep mezunu olmak. Taliplerin miktarı fazla o'duğu takdirde tabiiye, fizik, kimya, Türkiye coğrafyası ve tarihten 22 ey lul îarihinde saat onda îstanbul Ziraat müdiriyetinde yapılacak müsabaka imtihanım kazanmak. 3 Arazi sahibi çiftçi evlâdı olmak. Bunu bulundukları mahallin idare heyetinden bir m*»'jata ile tevsik etmel 4 Yaşı 19 dan yukarı olmamak. 5 Vücutleri ziraat işlerinde çahşmağa dayanıklı olduğuna dair resmî doktor raporu almak. 6 Aşı şehadetnamesi getirmek. 7 Belediye veya polîs merkezinden iyi ahlâklı olduğuna dair mazbata getirmek. 8 Kabul olunan efendiler tahsil esnasında mektebi terkettik leri veya mektepten mezun olduktan sonra hükumet lüzum gösterdiğ" halde beş sene mecburî hizmeti kabul eylemedikleri takdirde, mektebin kendüerine yapmış olduğu masrafları ödeyeceğine dair, meklebin vereceği nümuneye göre noterlikten tasdikli taahhüt senedi vereceklerdir. Taahhüt senedi vermeden mektebe devama müsaade olunnaz. 9 Mektebe girmek istiyenler Halkalıda Îstanbul Zirast Mektebi müdürlüğüne yazacaklan istidalarına ilişik olarak: 1 • Hüviyet cüzdanı, 2 • Ortamektep çehadetnamesi, 3 • Arazi sahibi çiftçi evlâdı olduğuna dair idere heyeti mazbatası, 4 Sıhhat raporu, 5 Aşı şehadetnamesi, 6 Polis veya Belediyeden alınmıs hüsnühal kâğıdı, 7 Üç adet vesika fotoğrafını göndermelidirler. 10 tstanbulda bulunanlar istida ve vesikalarını vermek ve yazılmak için Halkalıda mektep müdürlüğüne veya Îstanbul Vilâyeti Ziraat Müdürlüğüne müracaat edebilirler. 11 Müracaatler gerek Îstanbul ve gerek taşra için 15 eylul tarihine kadar yapılmış olmahdır. Noksan evraklı müracaatler kabul olunmaz. «4611» I lnhisarlar Umum Müdürlüğünden | Muhtelif eb'atta «7,500» adet dikişsiz para torbası 5/9/934 tari hin? musadif çarşamba günü saat «15» te pazarlıkla satın ahnacaktır. Talip olanların nümune ve şartnameyi görmek üzere hergün ve pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte Cibalide Alım Satım Komisyonuna müracaatleri (4791) Bir adet Mağtus sisteminde maatefemıat elektrikli rulumba; 1/9/ 934 tarihine mus?.dif cumartesi günü saat «15» te pazarlıkla satın ahnacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek için hergün ve pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte % 7,5 muvakkat teminat parasile birlikte Cibaüde Alım, Satım Komisyonuna müracaatleri. (4816) Söğüt panayırı Söğüt Belediye Reisliğinden: Söğüt panayın, 7 eylul 1934 cuma günü Kasabada açılacak ve üç gün devam edecektir. Panayıra iştirak edeceklerin, her türlü istirahati temin edilmistir. Tafsilât el ilânlarındadır. (4821) iç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 30 ikincitefrin 330 tarihli kanun hükümlerine göre tesçil edilmiş müracaatle şirketin Türkiye umumî vekilliğrne şirket namma olan ecnebi şirketlerindea (Metro Goldvin Maymr • Metro Goldvîn Mayer) şirketi bu kere yapacağı işkrden doğacak davalarda, bütün mahkemelerde dava eden, edilen ve üçüncü şahıs »ıfatIarUe hanr bulunmak üzere (Mister Ceymls Stil Ferguson Jamet Steel Ferguson) o tayin ettifini bildirmif ve lânra gelen evrakı vermiştir. Keyflyet kanunî hükümlere uygun görülmüş olmakla îlân olunur. (1921) İstanbul Millî Emlâk Müdürlüğünden: Muhammen bedeli Lira Beyoğlu : Hüseyinaga mahallesi Misk sokagında 1750 Peşin eski 13 yeni 19 No.h 4 kat ve 8 adadan ibaret hanenin 1/4 hissesi Büyükçarşı : Çuhacı han birinci katta eski ve yeni 5 No.h dükkân 500 » Cuhacı han alt katta eski ve yeni 51 No.h dükkânın 1/4 hissesi 313 » Çuhacı han alt katta birinci ada eski ve yeni 1 No.h dükkân 1200 » Cuhacı han alt katta 27/28 No.h odamn 12/45 hissesi 325 » Cuhacı han alt katta eski ve yeni 13 No.h dükkânın 3/4 hissesi 450 » Kadıköy : Caferaea mahallesi Bostan sokağında 8 oda, 2 balkon, ve sair müştemilâtı havi maabahçe eski 9 ve yeni 13 No.h hane. 2000 » Yukarıda yazılı mahallerin hizalarındaki kıymetler üzerinden 5 eylul 934 rarşamba günü saat on dörtte açık attırma suretile «atılacağı ilân olunur. «M.» (4801) Dr. A. KUTIEL Kar»köy Topçular caddesi No. 3 3 Yeniköy «ulh icra memurluğundan: 400 adet demir sandalye 60 adet demir masa Bir borçtan dolayı mabçuz, yuka • nda yazılı olanlar 21 ağartos 934 sah günü saat 14 te Altmkum kazinosunda açık artttrma ile «atılacağından almal' Utiyumlerm hanr buhmmalan ilân 1 • lunur. (1D24) Fikret ifatifali 15 yıldanberi (Tevfik Fikret) ihtifalini enemmiyetle yaşatan (Türk Şiir Kralı) Florinalı Nazım Beyin 19 ağus to« p?zar günü saat 15 te Fikretin E • yüpteki mezannda yapacağı parlak ib • tifale gazetecilerimiz, mekteplilerimiz le kadın, erkek, bütün münevverlerimiz gelebilîr. (1927) Diplomalı bir eczacı Karadeniz sevahilinde bir eczane i * çin bir mödörü mes'ol aranıyor. Taliplerin tş Bankası arkasmda MA2ON BOTTON ecza deposuna müracaatle • Maliye Vekâletinden: 1 Birinci tertip tasfiye vesikalannın şimdiye kadar mal bedeline mahsup edilmiyen kısmı Ziraat Bankalarınca nakten öde necektİT. 2 Ikinci tertip tasfiye vesikalannın da naübadil emvalinin satışi mukabilinde kabulüne baflanmıştır. '4771) Bulana naktî n>Ukâfat Koyu renkte bir kırt köpeü deki hasUneden kasnuftır Buiup ta Maçkada BELVFD£R apartımanında Axiw Krp Hwdna getiren nakten meffl. nun edüe»«ktir. (1925) ri. (1917) ZAYİ • 1471 nomaralı çoför eh • Kyetnamesîni riyi ettim. Ytrut'': »»»ka racagundan eskisinin hükmS '"Mr. Mcvlut

Bu sayıdan diğer sayfalar: