29 Ekim 1936 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 14

29 Ekim 1936 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 14
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CUMHURİYET 29 Birincitcşrin 1936 PARKE ve KERESTELERI KURUDUR v Türk Antrasiti nın Büyük Vasfı: KUMBARA BIRE, TARLAD1R AZ KÖMÜRLE COK HARARET Türk antrasitinden j büyük istifade temin etmek için: " Sobanızda kömür yanmıya başlayıp sıcaklık istenilen dereceyi bulunca anahtarım kısınız ve sobanın alt kapaklarını tamamen kapayınız,, SATIŞ YERLERi: Merkezi: Maden Kömürü İşieri I. A. Ş. Bahçekapı Taş Han Telefon: 21195 Galata : Türkiye İş Bankas» şubesi. Telefon: 44630 İstanbul: Adapazar Türk Tıcaret Bankası, Bahçekapı, Taş Han Telefon: 22042 Ankara : Yenişehir, Ali Nazmi apartımanı. Telefon 1162 Ankara : Adapazar Türk Tiarel Bankası Tel. şube 2316, Müdiriyet: 2319 îzmîr I îman îşletme Müdürlüğünden: Satın alacağımız bin beş yiiz ton Rekompoze kömür için birinci teşrin ayının yirmi dördüncü gününden ikinciteşrin ayının be şinci perşembe günü saat 16 ya kadar münakasa tnüddeti tayin edilmiştir. Teklif mektublarının 5 ikinciteşrin 1936 perşembe günü saat 15 e kadar îdarede bulunmuş olması ve münakasaya gireceklerin bin liralık nakid veya banka mektubu teminat vermeleri şarttır. Şartnameleri görmek istiyenler Levazım Servisine müracaat et melidirler. İstiyenlere çartname posta ile gönderilir. (2519) ETİ PALAS A N K A R A Eski Lozan Pala? oteli, Eti Palas namı altında ve yeni bir idare ile açılmıştır. Temizlik ve ciddiyet itibarile memleketimizin en yuksek otellerinHendir Sahlb ve Başmuharrırt: Yunus Nadi Umumi nesnyati idare eden Yazt Uüdürü: Hikmet Münif Cumhuriyet matbaast

Bu sayıdan diğer sayfalar: