30 Nisan 1937 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 10

30 Nisan 1937 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CUMHURtYET 30 Nisan 1937 YENİ PUDRA ŞAYANI HAYRET Bir iğnenin miknatıs üzerinde yapıştığı gibi CiLDDE YAPIŞIR PAŞLANMAZ TIRAŞ HASAN BIÇAĞI Pudranın icadındanberi en şayanı hayret pudradır. Cilde son deİNGİLİZ KANZUK Eczanesi rece tevafuku hasebile âlimlerin Beyoğlu istanbul «Lectro Statique» tabir ettikleri bu pudra tıpkı bir iğnenin mikna Sevilmek için tıs üzerinde yapıştığı gibi cildde Hoşa gitmeli ve tamamen ve bugüne kadar tanıdıGüzel bir ten olmalı ğımız herhangi bir pudradan daha kuvvetli yapışır ve daha uzun zaman sabit kalır. Bu pudranın tene verdiği «fini mat» güzellik ne rüzgârdan, ne yağmurdan, hatta sıcak bir salonda saatlerce dans edildiği halde terden kat'iyyen müteessir olmaz. Hiçbir vakit burunda ve yüzde parlaklık izleri bırakmaz. Hemen bugünden bu yeni Tokalon pudrasını tecrübe ediniz. Diğer Birçok kadınlar, eski usuller daire pudralardan tamamen farklı ola sinde yapılmış olan adi güzellik kremrak mükemmelen yapıştığını göre leri kullanmakla sukutu hayale uğrarcek ve çok memnun kalacaksımz. Tar. En iyisi fennin en son terakkiyatını takib ederek asrileşmelidirler. Parisli meşhur güzellik mütehassısı Jean de Parys, iddia ediyor ki şimdi, bütün Bilhassa bu sene pek çosjalmışt r kadınlar, en son keşfi olan GÜNDÜZ KREM SIAMOISE'ı kullanarak nermirj, onların tahribatından muhafaza yumuşak ve bir çocuk cildi gibi açık ediniz. bir cilde malik olabilirler. Bu krem havada şeffaftır ve cildin mesamatını halefi : ZARE HORASANCiYAN kapamadan pudrayı bütün gün sabit Kürk ticarethanesi, Kürklerinizi tutar. Cildi, tozlardan temizlemek için musaid şart.'arla hüsnü muhafaza GECE SİAMOISE KREMİ (Gold cream) eder. Yaz mevsiminden istifade ederek kullanmız. Beşerenizi bütün gayrisaf kürklerinizi tamir ve şekülerini maddelerden kurtaracaktır. Muvaffakitadil ettiriniz. yet garantilidir. Memnun kalmadığınız tstanbul birinci ticaret mahkemesin takdirde paranız iade edilir. den: Mustafa Tütünçü tarafından vaki taleb üzerine mahkemece satılmasma kaHer yerde saülır. rar verilmiş olan işlenmiş parçası fc8 nisbetinde ve siyahı 5"c5 nisbetinde ayrı balyalarda ve avaryadan ari olmak üzere 50 ton Anadolu kirli yapağısı 5/5/937 çarşamba günü saat 1 den 2 ye kadar İstanbul Ticaret ve Zahire Borsasmda satılacaktır. Malı görmek isti f yenlerin her gün Tophanede Salıpaza rında Pandelos deposile Osmanlı Ban kası İstanbul şubesine müracaatleri ve gevşekliği, satm almak istiyenlerin de mezkur gün Dermansızlık, ve saatte borsada hazır bulunmalan lüVücut n Dimağın zumu ilân olunur. (32293) yorgunluğunda pek müessir v e emin En hoş ve taze meyvalann usarelerinden istihsal edilmiş tabiî bir meyva tuzudur. Emsalsiz bir fen harikası olduğundan tamamen taklid edilebilmesi mümkün değildir. Hazımsızhğı, mide yanmaklarını, ekşiliklerini ve muannid inkıbazları giderir. Ağız kokusunu izale eder. Umumî hayatın intizamsızlıklannı en emin surette ıslah ve insana ha yat ve canlılık bahşeder. Samsun Sarbaylığından: Belediyemize aid Gümrük iskelesi üzerinde tesis edilmek üzere aşağıda ki esaslar dairesinde bir elektrikli vinçin mubayaası ve vaz'ı işi kapah zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 1 Mubayaa ve tesis edilecek elektrikli vinçin muhammen bedeli 5500 liradır. 2 Muvakkat teminat akçesi 412 lira 50 kuruştur. 3 thale 10 mayıs 1937 pazartesi günü saat lj> te Belediye Daimî En cümeni huzurile yapılacaktır. 4 Buna aid evrak şunlardır? A Fennî şartname B Eksiltme şartnamesi. olup arzu edenler İstanbul Beledivesi Fen Müdürlüğünden ve Samsun Be lediyesi Fen Müdürlüğünden alabilirler. 5 İsteklilerin 2490 No.lı kanunda yazılı evsafı haiz olacaktır. 6 İhale 2490 No.lı kanun ahkâmına tevfikan yapılır. (1808) Biitün dünyada emsaline hiçbir zaman tesadüf edilemiyecek derecede büyük muvaffakiyet kazanan Hasan tıraş bıçaklan yeni ve kat'iyyen paslanmaz nev'ini piyasadan musırran isteyiniz. Yeni Hasan tıraş makinelerile birlikte Hasan tıraş bıçaklan tıraş olduktan sonra kat'iyyen silmeğe ve kurulamağa hacet yoktur. Ve bu tıraş bıçağı hiç bozulmamak şartile gayet kolaylıkla ve huzuru neş'e içinde yüz defa tıraş eder. Diinyanın hiçbir tıraş bıçağında bu meziyet yoktur. Ve buna ancak Hasan tıraş bıçağı muvaffak olmuştur. Markasma ve ismine dikkat. 1 adedi 6, 10 adedi 50 kuruştur. Hasan tıraş sabunu Hasan tıraş kremi • Hasan tıraş pudrası Hasan tıraş kolonyası da çok zevk ve neş'e veren yardımcı ve mükemmel vasıtalardır. GÜVELERKÜRKLERİNİZİ E PRE M Karacabey Harası Direktörlüğünden: Yüksek Ziraat Vekâleti vekili Muhlis Erkmen ve Sütçülük Enstitüsü Şefi Ekrem Rüştü tarafından neşredilen Sütçülük admdaki kıymetli eser posta ücreti alıcıya aid olmak ve bedeli peşinen gönderilmek üzere «125» kuruş kıymetle müessesemizde satılmaktadır. Arzu edenlerin yazile müessesemizden istemeleri ilân olunur. (2161) ILKO Creme Siamoise ROMATIZMA LUM9AG0 SİYATİK SEKSULIN Ademi iktidar Vatandaş!.. Beynelmilel Kömür Sergisi 2 3 : nisan cuma günü Ankarada açıldı. Sergiyi görmek hem sefaidelidir. Sıvas Bayındırlık Direktörlüğünden: 16/4/1937 gününde kapalı zarf usulile ihalesi mukarrer bulunan 68840 lira 38 kuruş keşif bedelli Sıvasta yapılacak 10 sınıflı ilkmektem inşaatına talib çıkmadığından 18/4/1937 gününden itibaren bir ay zarfmda pazarlıkla ihale edilecektir. Muvakkat teminat 5163 liradır. Eksiltme şartlan ve buna müteferri evrak her zaman Vilâyet Daimî Encümeninde görülebilir. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin müteahhidlik vesikası ibraz ve bir taahhüdte en az elli bin liralık bina ve buna benzer inşaatı iyi bir surette yaptıklarını isbat etmeleri meşruttur. İsteklilerin 17/5/1937 gününe kadar Vilâyet Daimî Encümenine müracaatleri. (2266) > inir ve soğuK algmlıgındcm ileri gfclen $iddeîli a^rıları teskin V9 izale eder Türkiye Ziraat Bankasmdan: Türk Hava Kurumu * bir ilâçtır. kuruş Di es£P Kutusu 2 0 0 BEŞİR KEMAL MAHMUT GEVAT Eczanesi Sirkeci Gönen asliye mahkemesinden: Gönen Ayvacık köyünden Vacib kızı Zülfıye Üçbunar köyünden Hasan oğlu Enver beyinlerindeki boşanma davasmda ikametgâhı meçhul olduğu anlaşılan müddeaaleyh Enver hakkında ilânen tebligat yapılmasma mahkemece karar verilmiş olmakla yevmi muhakeme tayin kılınan 11/5/937 saat 13 te Gönen asliye hukuk mahkemesinde merkum Enverin hazır bulunması veya bir vekili kanunî göndermesi, aksi halde muhakemesinin gıyaben rüyet edileceği ilân olunur. (32220) Münhal bir silo şefliği için Ankara ve İstanbulda bir müsabaka imti hanı açılacaktır. Taliblerin aşağıdaki şeraiti haiz bulunmalan lâzundır. 1 Türk olmak, 2 Hiç bir veçhile mahkumiyeti olmamak, 3 En aşağı lise derecesinde bir fen veya san'at mektebinden mezun olmak, 4 Otuz yaşından aşağı ve elliden yukarı olmamak, 5 Vazifesini muntazam ifaya mâni olabilecek bedenî arıza ve hastalık larla malul olmamak, 6 Buhar ve elektrik makinelerinde ihtısası olmak. Yukarıdaki maddelerde yazılı şartlan haiz olup ayni zamanda silo, fabrika, değirmen gibi müesseselerin fennî kısmmı idare etmiş olanlar ve Ziraat mühendisi diplomasmı haiz olup ta makinecilikte ihtısası olanlar tercih edilir. Kazanana meslekî bilgisine ve imtihanda göstereceği muvaffakiyet dereceşine göre 150 175 lira ücret verilecektir. İmtihan: Buhar. elektrik. değirmen makineleri nazariyat ve ameliyatmdan olacak ve 10/p/937 tarihine musadif pazartesi günü yapılacaktır. (2376) KALORiFER MALZEMESi Ankarada Beynelmilel Kömür Sergisinde gösterilen meşhur Strebel kalorifer malzemesinden muhtelif cins ve eb'adda kazan, radiatör ve kalorifer tesisatı için her cins borular ve bütün malzeme İstanbulda Galata Tünel caddesi No. 48 MİHRAN GESAR OĞULLARI ticarethanesinde ^ • • ^ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ satılmaktadır. Telefon: 40308. STIHCH Sizi mutlaka Zengin edecektir Galata, Karaköy, Postahane karşısı. No, 31 Tel. 40021 >Dr. HAZIM PEKiN Dermatolog, Venerolog Beyoğlu, Ingıliz Serareti karpısı 26 Ilgın Urayının Açık Eksiltme Usulile Yaptıracağı Su Işleri Ilânı BOMONTi NEKTAR Türk Anonim Şirketinden : TÜRK BİRA FABRİKALARI 1 Eskisehir Nafıa Müdürlüğünden: 1 Memba üzerine yapılacak muhafaza havuzu ve kaptaj. Türk Bira fabrikaları (Bomonti 2 İsale güzergâhı hafriyatı ve boru vaz'ileri. 3 Çelik isale borulan ve aksamı hususiyeleri. Nektar) Türk Anonim şirketi hissedarIlgın kasabasına isale edilecek olan 7565 lira 71 kuruş bedeli keşifli su ları tarafından 25 mart 1937 tarihinde tesisatı 4 mayıs 1937 ye tesadüf eden salı günü saat 15 te ihale edilmek üzere toplanan umumî heyette verilen karar açık eksiltmiye konulmuştur. Eksiltmiye girebilmek için bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu nisbetinde mucibince 4 mayıs 1937 tarihinden ititeminatı muvakkate akcesi veva o nisbette banka mektubu veya 2490 nu •baren Galatada, Doyçe Oryentbank gimaralı kanunun 17 inci maddesinde tasrih edilen esham ve tahvilâtla Nafıa şelerinde 9 numaralı kuponun bordrolaSahiö ve ftaşmutıarrtn: Yunus Nadt Bakanhçından alınmıs müteahhidlik vesikasım ihaleden evvel Dgın Şarbayrile birlikte ibrazında beher hisseye 125 ümumi neşriyati idare eden Yazı /jten lığma vermeleri lâzımdır. Müdüru: Hikmet Münif Bu hupustaki evrakı keşfiye ve proieleri görmek ve şeraiti münakasayı kuruş verileceği ilân olunur. anlamak istiyerılerin Ilgın Şarbayhğına müracaat etmeleri ilân olunur. (2264) Idare Meclisi Cumhunyet maîbaast Sivrihisar Hâmidiye yolunun 12 + 550 34 4 000 kilometrelerl arasında 35665.34 lira keşif bedelli yeni şose ve imalâtı sınaiye inşaatı kapah zarf usulile eksiltmesi istekli zuhur etmemesinden dolayı 17/4/1937 tarihinden itibaren 15 gün müddetle temdid edilmiştir. Eksiltme kapalı zarf usulile olup 3 mavıs 1937 pazartesi günü saat on dörtte Vilâyet Daimî Encümeninde yapılacaktır. Muvakkat teminat 2674.90 liradır. Bu işe aid evrak: Şose ve smaî imalâta aid hulâsai keşif, grafik, fennî şartname ve eksiltme şartnamelerile mukavele projeleri Ankara ve İstanbul Nafıa Müdürlüklerinde, projeler, tafsilât ve hulâsai keşifler, grafik, fennî şartname, eksiltme ve bayındırlık işleri genel şartnamesile mukavele projeleri Eskisehir Nafıa Müdürlüklerinde her zaman görülebilir. İsteklilerin bu gibi işleri yapmış olduklarına dair Nafıa Vekâletinden alınmış müteahhidlik vesikasile senesi içinde Ticaret Odasından almmış malî kifayet vesikasım 2490 No.lı kanunun tarifi dahilinde teklif mektublarına eklemeleri ve teklif mektublarının 3/5/1937 tarihine musadif pazartesi günü saat on üçe kadar makbuz mukabilinde Daimî Encümen Reisliğine tevdi edilmesi lâzımdır. Postada vaki olacak teahhur nazan itibara alınmaz. (2138) İstanbul Gümrüğü Başmüdürlüğünden: Gümrük satışmdan: 632 kilo kanunî saf ağırlığmdaki ipekli. pamuklu mensucatm satışı Kurun gazetesinin 24/4/937 günlü nüshasında bulunduğu ilân olunur. (2293)

Bu sayıdan diğer sayfalar: