30 Nisan 1937 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8

30 Nisan 1937 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CUMHURÎYET 30 Nisan 193V Tütün satışları Şimdiye kadar 51,000,000 kilo tütün satıldı Karadeniz ve Marmara mmtakalarmda tütün satışları müsaid şartlar dahilinde devam etmektedir. 60 milyon kilo olan 936 rekoltesinden şimdiye kadar 51 milyon kilosu satılmıştır. Bu ayın onuncu gününe kadar muh telif mıntakalarda yapılan satışlar şunlardır: Bütün Ege mmtakasmda 35,105,064 kilo, Trabzonda 1.754.861 kilo, Bursada 3.537.091 kilo. Samsunda demet 400.328, dizi 4.946.650 kilo, Artvinde 38.000 kilo, Balıkesirin Marmara kısmmda 957,168 kilo. Kocaelinde 1,121,688 kilo, Edirnede 761.771 kilo, Tokadda 786,924 kilo, şark mmtakasmda 693,983 kilo. Müstahsil merkezlerde tütün alıcılarının başında İnhisarlar idaresi gelmektedir. İnhisar, bir taraftan kendi ma mulâtı için iyi tütünleri dolgun fiat larla alırken, diğer taraftan diğer alı cılarla çiftçinin mütekabil menfaatlerini telif etmek ve fiatları sukuttan kurtarmak. mahsulün son kilosuna kadar bugünkü normal fiatlarla satılmasını temin etmek için icab eden tedbirleri almaktadır. IJjjCumhurİYetffl iriı m I K s u t y m y Göztepeli ıkarilerimizden doktor Zeki Susmaz imzasile aldığımız mektubda deniliyor ki: «Akay idaresinin gişe memuriarınm fazla izdihamdan kurtarılmaları dü süncesile aylık abonman karneleri ihdas etmiş olduğu malumdur. Dünyanm dörtbir tarafında böyle pesin para ile satılan abonman karnelerinde azçok bir tenzilât yapmak teamül haline gelmiştir. Herkesin alacağı herşeyi taksite bağlamağa çalıştığı bu devirde yolcuların bir aylık bir parayı peşin vermelerine rağmen hiçbir tenzilâta tâbi tutulmamaları doğru mudur? Her nakliye müesse?esinin esaslı tenzilât yaptığı bu zamanda Akay yolcularmın da bundan Istifade etmeleri kadar tabii birşey olup olmadığının takdirini alâkadarların takdirine bırakıyorum.» ! İst. Borsası 29/4/937 P A R A Akay abonelerine tenzilât yapılamaz mı? Sterlin 1 Dolar Frank » Liret Belrika Fr. 1 Drahmi îsvicre Fr. • Leva 14 Parsel: 5 625.25 626. Lonrda 0.7904 0.7892.=. VewYork 4812 Şehzadebaşı Revaniçelebi E : Sekbanbaşı E: 10 Y : 1012 2554 metro arsa 5210 Kapalı zarf 1 17.6875 17.665 Paris Y : Azabaskeri ve Mahallen: 3 15.0212 15.0032 lNTilâno * 4.P810 4.6730 Kahve No.taj 79 Ada: Briiksel 3 87.405 Atina 87.30 23 Harita: 128 4 3.1450 3.4496 Cenevre 5070 Hçvbtliada E: Çimento Y : E: 131517 ve 581,50 metro 4 580 Açık arttırma 63.9744 63.8975 Sofva 5 1.4418 Amsterd. 1.44 Çığıt ve Kömürcükıt'a arsa 3 Mü. Ada: 59 22/6630 22.fi9 Prag çıkmazı Parsel 16 Vivana 4.2175 4.2'25 MÜTEFERRÎK 5174 Kini.il Kuyularbaşı ve 750 13.82*4 13.8375 E: ve Y 23 Ahşab hane ve Madrid 1.9KRS Berlin 1.0644 Kasımpaşa caddesi Mahallen 25 bahçenin 3/4 his. Dün gelen seyyahlar 4.1 «80 4.1 «30 Varsova Alman bandıralı Milweuke vapurile No.taj 223 U 3.9825 3.9775 Bndaueste dün şehrimize birkaç yüz Alman sey 5782 Beyoğlu Feriköy kısım 2 Çiftec€\izler cad. 1 100 Kapah zart 107.4770 107.3482 ^ükres E: 90 9 Y: 56 547 metro arsa yahı gelmiştir. Seyyahlar, dün otomo Soldan sağa: 34 39R5? 34 2150 Relgrad 6223 Samatya Hacıhüseyinağa Narlıkapı ve Kuleli 600 Açık arttırma E: 45 Y: 85 Üstünde odaları billerle şehri gezmişler, müzeleri ve ca2.7175 1 Bir peygamber, mukaddes kitablar Yokohama 2 7H3 olan kârgir dükkânın dan biri. 2 Zarif, unun tersi. yol. 3 Moskova 23.5M75 23875 mileri ziyaret etmislerdir. E.skiden alınan bir vergi, caka. 4 Göz Stokholm 3.1040 3.10 1 /2 hissesi. Dün sabahki sis gözü görmiyen yer. 5 Eski Yunan kahE S H\ M 8612 Kurtuluş E: Arabameydanı E: 1425Y: 23 148 metro hane ramanlarından biri. erkek hizmetçi. 6 ! 330 Dün sabah, bu mevsimde ekseriya vaBir emir. 7 Bir işaret sıfatı, sayı. 8 Acılıs Kananıs ki olduğu gibi kesif bir sis tabakası şehve Çeşmemeydanı arsası Bir millet, spor musabakası. 9 Komşu ri ve limanı kaplamış bulunuyordu. Si bir millet, amelinin aksi. 10 Sinirler, bir ts Bankası nama Y : Ermeydanı ve 9.90 9.90 4nadohı Sm. sin kesafeti yüzünden Boğaz, Akay ve emir. 23.75 23.75 % 60 oesin Safameydanı Yukarıdan aşağıya: Halic vapurları ilk seferlerini müşkü23.75 23.75 % 60 vadeli 1 Büyük bir bankamız. para biriktirlâtla yapmışlardır. Sis saat yediden sonYukarıda evsafı yazılı gayrimer.kuller on gün müddetle satışa çıkanlmıştır. Ihaleleri 14/5/937 tarihine düjen cuma İSTİKRAZLAR me yasıtası. 2 Bir edat. bir emir, millet. ra açılmıştır. günü saat 14 tedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiledir. 3 Arabca rakrabalar». eskiden büyük aKapanış Türkkuşu amelî derslerine damların ellerinde taşıdıkları sopalar. 4 Türk borcu I Pesin Acılıs Fransızca «av>. 5 Itikad, kıtlık. 6 AyAyvalık ticaret mahkeme^inden: 20.10 » 1 Vadeli 20.25 devam edilecek dınhk, yaşh. 7 Ziya, alfabede bir harfin Ereani Demzyolları İşletme İdaresinin Ayvalık 95. 95. Üniversite bahçesinde yapılmakta o okunusu. 8 Arabca «kan dökme». emelacentası imza ve mühürünü taşıyan A. E. 99. 99. lan Türkkuşu amelî derslerine pazar gü ler. 9 Boş lâkırdı, para için oynanan o % 5 Hazine S. markalı otuz teneke derununde «540* T A H Vİ L AT nünden itibaren Ramide devam edile yun. 10 Kurnaz, Asyada büyük bir mem \ kilo zeytinyağını ihtiva eden 17/11.'936 T. leket. Kapanıs ve 5921 konişmento ve Mersin vapuru 49 Acılıs cektir. sefer numaralı emre muharrer nakliye seTalebeler hususî otobüslerle Rami Evvelki bıılmacanm halledilmiş şekli ' Anadolu nedinin zıyaa uğradığı iddia ve iptaline 39.90 39.90 » I Pesin kamp yerıne her gün muntazaman gidef. K 7 1 10 karar verilmesi taleb ve dava edildiğinden 3H.90 39.90 I Vadeli cekler ve amelî ders göreceklerdir. kırk beş gun zarfmda mahkememize ibraz 1 İnönü Türkkuşu kampında üç vatakhane. bir dershane ve yemekha1 N İ E İ D Ü İMİBİB A K 39.90 39.90 • II Peşin Haziran sonuna kadar burada çalışan eciilmesi ve ibraz edilmediği halde bu müdne. bir idare binası. bir depo ve tamirhane olmak üzere altı bina yap39.90 > II Vadeli 39.90 o detin hitammda iptaline karar verileceği tırılacaktır. talebeler temmuzda açılacak İnönü kam A İ S İ İ • İ A İ F İ İ T AİB ve mezkur senedden mütevellid hiçbir hak 2 Eksiltme 10 mayıs 937 pazartesi günü saat on beşte Ankarada Hava pma ıştırak edeceklerdir. 3 Z İ A Rİİ F B|L AİP A istimal edilemiyeceği ılân olunur. «1977, Kurumu Merkezinde yaoıiacaktır. Ankarada inşa edilmekte olan mo 4 İ İRİE N BİD'EBİA R 3 Keşif bedeli «49723» liradır. törlü tayyare mektebinin bir eşi de İs4 Muvakkat teminat «3729» liradır: "•> •)"1'»' ı^ıüı. : F EİN > tanbulda önümüzdeki sene inşa edile EİRİBİKİE N E Lokman Hekim .. 5 Eksiltme şartnamesi. fennî şartname. keşif evrakile mukavelename Ameli ve tatbikî kambiyo Kr. 35 cektir. B,u münasebetle tetkiklere ^aş • İTİB K UİŞ|B Z B B • projesi ve plânlar beş lira veriterek Hava Kurumu Merkezinden alına122.50 Dahiliye mütehassısı • Yeni muhasebe usulü lanmıştır'. Ticari malumat ve bankacılık 105 NJ •İKİB HİÜİL AİS A caktır. (2399) Pazardan başka günlerde öğleder iktısad ilmi 87,50 Pamuk ipliği buhranı A C I • İAİHİİ BİAİY sonra saat (2% tan 6 ya) kadar tstan İhtısas muha»ebeleri ışirket. sanayi, Pamuk ipliği buhranı ve bu buhranın » BİA'ŞİBİNİUİM A R A 175 bulda Divanyolunda (104) numaral ziraat. banka) doğurduğu kanşıklıklar el'an devam etTıcari ve mali hesab 1 inci kısım 70 hususî kabinesinde hastalanru kabul e Zihni hesab kaideleri İ İ N ) B F İİD'E L ÎİK mektedir. Dokumacı esnafı bu işten 20 Ordu filim çekme merkezine üç lira yevmiye ile bir ressam almacaktır. der. Salı, cumartesi günleri sabah Logaritma cetvelleri ıyeni rakam) 56 memnuniyetsizlik göstermekte ve alâ Güzel San'atlar Akademisinden mezun olması ve resim işinden başka harita kadar makamlara baş vurmaktadır. «9 Vz • Î2> saatleri hakikî fıkarava mah Yeni hesabı ticari 'mufassal eseri 200 yapabilmesi ve güzel el yazısı olması şarttır. İsteklilerin imtihanları yapılmak İktısad Vekâleti müfettışlerinin bu sustur. Muayenehane ve ev telefon Mali cebir ıLstikıaz ve sigorta h e ve diğer şartları anlamak üzere 15 mayıs 1937 tarihine kadar Yıldızda Harb sablarn 100 işin sebeb ve müsebbibleri hakkında Basın Birliği toplantısı Akademisinde Ordu Filim Çekme Merkezine müracaat etmeleri. (2379) 22398 Kıshk 21044. Başhca satış yeri: Ikbal Kitabevi yaptığı tetkiklerden sonra hazırlanan Türk Basın Birliğinden: "' raporu heyeti teftısiye reisi Hüsnü YaSon kuruluş toplantısmda arkadaşlaman. Ankaraya götürmüştür. Vekâletin rın izhar etmiş oldukları arzu ve idare âcil bir karar ittihaz etmesi beklenmek heyetinin gördüğü lüzum üzerine hâd 30 nisan 937 tarihine musadif cuma günü saat on beşte Yüksek Mektebtedir. bir şekil alan kâğıd buhranı etrafmda ler Muhasibliğindeki Eksiltme Komisyonu odasmda «1500» lira keşfi buluHukuk profesörü Lambert görüşülmek için Istiklâl caddesinde nan Haydarpaşa Valdebağında Preventorium binasmda yapılacak kanali • (Basın Birliği) merkezine bütün azanın zasyon çukurunun tamir ve tadilâtı pazsrlıkla eksiltmiye çıkanlmıştır. Ankaraya davet edildi ve basımevleri sahiblerinin bugün cuBiri 1928 model acık .Buik». diğeri 927 model kapalı «Ponçiyak» marMukavele. eksiltme ve Bayındırhk isleri genel ve özel ve fenni çartna Şehrimizde iki konferans vererek hu ma saat 18 de gelmeleri rica olunur. ka iki kullamlmış otomobil 17 mayıs 937 tarihine düşen pazartesi günü saat meleri. proje ve keşif hulâsasile buna müteferri evrak Nafıa Müdürlüğünde kukçular arasında büyük bir alâka topon beşte açık arttırma ve peşin para ile Emnivet Sandığı binasmda satıla*** görülecektir. Muvakkat teminat yüz on iki buçuk liradır. lıyan Lyon Üniversitesi Mukayeseli caktır. Görmek istivenlerin Levazım Servisine müracaatleri. (2400) Eminönü Halkevinden: İsteklilerin en az bin liralık bu işe benzer iş yaptığına dair göstereceği Hukuk Enstitüsü direktörü profesör Evimiz Gosterit şubesi, Gülhane parkı vesika üzerine Nafıa Müdürlüğünden almış olduğu müteahhidlik ve Ticaret Lambert. Ankarada Hukuk İlmini Yay içindekı Alayköşkü binasmda bu gece saat Odası vesikalarile gelmeleri ilân olunur. . (2374) ma kurumunun daveti üzerine bugün 20,30 da <Zoraki Tabib) piyesini temsil eAnkaraya gidecektir. Profesör Ankara decektir. Arzu edenler davetiyelerimizi Gağaloğ da cumartesi günü Halkevi salonunda lundaki merkez bürosundan alabilirler. «sosyal ilim ve enternasyonal ilim ola* ** Lira Kuruş rak hukuk» mevzuunda bir konferans Demirtaş mahallesinde Kutucular sokağında Tahtakalede Eminönü Halkevinden: verecektir. Kıymetli Fransız profesörü35/37 sayılı ve 13 metro murabbaı arsanm 1/3 Evimizin misafiri bulunan dost RomanPazar sabahlarına raahsus olan gidip gelme yüzde 50 tenzilâtlı ne dün akşam Tokatlıyanda Üniversite yalı heyet tarafından bu aksam saat 21.30 payı. (tkinci tertib mübadil tasfi.ye vesikasile). 86 66 ce bir ziyafet verilmiş ve bütün Hukuk da Caşaloğlu merkez salonumuzda bir kontarifemizin Bahar Bayramına musadif yarınki curoartesı günü Ortaköj'de : Pişmişoğlu sokağında eski 55 yeni 101 sayılı evin Fakültesi profesörleri bu ziyafette ha ser verilecektir. Bu konser için davetiye tamamı. 650 00 6 1 4 ve 32 namaralı pastalarda da sayın halkımıza bir yoktur. Herkes gelebilir. Bu konser İstanzır bulunmuştur. Aksarayda : Kâtibkasım mahallesinde Kumsal sokağında eski kolaylık olmak ü?ere tatbik olunacağı ilân olunur. bul radyosile de neşredilecektir. 104 yeni 209 sayılı ve 48 metro murabbaı arsanın Estonya hükumetinin Istantamamı. 72 00 Boğaziçi vapurlarma mahsus ilkbahar tarifesi 1 mayıs cumartesi bul fahrî konsolosu Yenikapıda : Eski Kâtibkasım yeni Yalı mahallesinin eski Yasabahından itibaren tatbik edilecektir. Tarifeler gişelerde Tüccarlarımızdan Suad Kara Osman, lı bostanı derunü yeni Kumsal sokağında eski Yeni Adam 110 veni 203 sayılı ve 16.50 metro murabbaı arsaEstonya hükumetinin İstanbul fahrî satılmaktadır. 174 üncü sayısı çıktı. Bu nüsha ile Ananın tamamı. 24 75 konsolosluğuna tayin edilmiştir. tole France'ın Epikür'ün Bahçesi ilâvesi Kumkapıda : Çadırcıahmedçelebi mahallesinin Tiyatro caddeEVKAFTA nin 5 inci formasını veriyor. İçinde Kolleksinde eski 37 veni 91 sayılı evin 1/3 payı. 350 00 tif tiyatro, Hâmid için ne yapalım, Çocuk Gedikpaşada : Bostanıâli mahallesinde Sarayiçikilisesi sokağınAzlıklara aid vakıfların bayramı, Alâka pedagojisi, Rusyadan dö 400 00 da eski ve yeni 16 sayılı evin 1/2 payı. nüş. Yugoslavya. Demir ve çelik, Akıl hasidaresi Aksarayda : Eski Kâtibkasım yeni Yalı mahallesinin eski Yalı talıkları. Hayatm yazıları, Hâmid anketine Yeni kabul edilen vakıflar kanunu verilen cevablar, iç, dış. sosyete, kitab ve bostanı derunü yeni Kumsal sokağmdaki 108 yeni 205 savılı 21,50 metro murabbaı arsanın tamucibince azlıklara aid kilise ve bu ki politika haberleri vardır. Tavsiye ederiz. 24/4/937 de ihale edileceği ilân edilen «7495 lira 53 kuruş» keşifli hastamamı. 32 25 liselere vakfedilmiş bulunan bütün vane inşasma talib çıkmadığmdan 24/5/937 pazartesi günü saat 14 te pazarlık Puşkin : Kâtibkasım mahallesinin Yalı sokağında eski 202 kıflar, Evkaf idaresi tarafından idare esuretile isteklisine ihale olunacağı ve taliblerin o gün Belediye Encümeni Aksarayda Büyük Rus şairi Puşkin'e dair, mamf 80 00 yeni 111 sayılı evin 6/72 payı. (2396) dilecektir. Bu vakıflardan bir kısmı da muharrir ve terbiyecimiz Kâzım Namı Du ne gelmeleri ilân olunur. Kadıköyünde : Caferağa mahallesinde Bahriye caddesinde Nâazlık mekteblerine vakfedilmiş olduğun runun bu namdaki güzel eseri intişar etzımbev sokağında 2/4 ve Çanakkale sokağında 14 dan yeni kanuna göre bunlarm da Ev miştir. Müellif kitabda. Puşkin'in yazılarısayılı evlerde mevcud büfe ile çinko mastalyadan nı ve ıelsefesini tahlilden sonra bazı parkafa devredilmesi icab edeceği için bir 3 50 ibaret iki parça eşya. çalar da koymuştur. Karilerimize hararetle takım karışıklıkların tehaddüs etmesi tavsiye ederiz. Mercanda : Uzunçarşı caddesinde eski 412 yeni 17 sayılı ve üsihtimal dahiline girmişti. 3000 00 tünde odası olan dükkânın tamamı. Bunun için keyfiyet alâkadar daireler Yukarıda yazılı mallar 14/5/937 cuma günü saat 14 te satılacaktır. Saarasında konuşulmuş ve bu mekteblere tış bedeline istikrazı dahili ve r'r 5 faizli hazine tahvilleri de kabul olunur. İzmirden başlıyarak memleketin muhtelif yerlerinde tesis edilecek olan aid bütçelerin Valinin tasdikından geçİsteklilerin '< 7.5 pey akçelerini vakti muayyeninden evvel yatırarak Defsoğuk hava depoları hakkında alâkadarların teklif yapmaları için 30 nisan Evinde hocasız kendi kendhıe mesi kararlaştırılmış, bu husustaki ka biçki, dikiş öğrenmek istiyenlerle terdarhk Millî Emlâk Müdürlüğünde müteşekkil Satıs Komisvonuna müra937 tarihine kadr İktısd Vekâleti tarafından verilmiş oln mühlet 15 mayıs caatleri. «M.» (2406) rar İstanbul Maarif müdürlüğüne de 937 tarihine kadar temdid edilmiştir. «1030» (2327) Yurd talebeleri için Şükrii Canal bildirilmiştir. tarafından yazılmıştır. Gelen tamime göre. badema her azlık Kadın elbiselerine aid olan bi mektebi, her sene varidat ve masarifatı rinci cildi 2, ikinci cildi 2,5 liraya gösterir bir bütçe hazırhyarak vaktin Beşiktaş Dikiş Yurdunda satılır de Maarif idaresine verecektir. Maarif Her evde bulunması lâzımdır. Taşidaresi bütçe üzerinde icab eden tetki raya posta parası ahnmaz. katı yaptıktan sonra tasdik edilmek üPek müessir bir ilâcdır. Bel gevşekliğini geçiHiddet, merak ve korkudan bayılanlar, siniri, hafakanı, çarpmtısı Tatbikat ve provalara aid üçünAmeliyatsız basur memelerini mahvezere Vilâyete verecektir. Mektebler bu rir. Vakitsiz ihtiyarlıyanları gencleştirir. Suitutanlar 20 damla «Nevrol Cemal» alınca hemen açılırlar. Evider, kanı, ağrıyı derhal keser, bütün cü cildi de basılmaktadır. bütçe haricinde hiçbir para sarfedemi istimal edilmiş yorgun vücudları dincleştirir. nizde bulundurunuz, onsuz yolculuğa çıkmayınız. Bu meşhur dünvada şöhret bulmuş. vüzlerce proAdres Beşiktaş Dikiş Yurdu Yalnız ismine dikkat ediniz. yecekleri gibi bir varidat ta kaydede «Nevrol Cemal» i alırken «Cemal» ismine dikkat ediniz. fesörün takdirnamelerini kazanmıştır. Akaretler No. 87. Telefon 4368T miyeceklerdir. 1 GUNÜN BULMACASI •• •• R3. Florin 70. Kron Cek 21. Silin AvTisturva 2î. , lUark 20. Zloti 21. Peneo 12. l>v 48. Dinar 30. Kron tsver AUın in.'.î. 253. ' Banknof Ç E K t, E R L A R Alıs 627. 126.50 108. 120. . 80. 19. 570. 20. İstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: D. No. 3116 3186 3224 3242 3786 Semti ve mahallesi Kuzguncuk Üsküdar Selâmiali Üsküdar İcadıy* Büyükada Yalı Beyoğlu Yenişehir Sokağı Emlâk No. Cinsi ve hissesi Hisseye gore muhammen K lcadiye Sılâhtarbahçesi E: Yazmacıavadis Y: Hayırh E: Ayadimitri Y : Zağanospaşa Dereboyu caddesi E : ve Y : 171 46 metro arsa Mahallen 150 E : 43 Y : 39 103,50 merro arsa E : 14 Mü. 186 metro arsa 14 Mü. Y : 27 Ada: 45 67 metro arsa 160 Açık arttırmf Sahs 627. 126.50 113. 125. 84. 22. 580. 23. 6fi. 75. 23. 28. 23. 24. 14. 52. 32. 1056. 254. 130 200 140 » » » » * 3916 Heyb«lıada Küçükbey Parsel: 12 E : 252729 Ahşab barakah 100 Y : 192123 arsanın 15/120 tam No.taj: 9 ve yarım s«hminin sülüs hissesinin 3 te yarım his. E:ve Y : 3 Ada: 152 metro arsa 310 » •• • • 4 S 7 S 9 1 !• • • 0 • • • • • m 1 •• • • • • • • l İnönü Türkkuşu kampında yapılacak tesisat Türk Hava Kurumu Genel Merkezinden: i Dr. Hafız Cemal Profesör K. Kömürcan'ın Harb Akademisi Komutanlığından: , konferanslar. kongreİeP) I Emniyet Sandığı Preventorium Direktörlüğünden: Satılık otomobil Şirketi Hayriyeden: DiKKAT İstanbul Defterdarlığmdan: YENİ ESERLER Pazarlık ilânı Tosya Belediyesinden: Soğuk Hava Tesisatı •Biçki dersleri" İktısad Vekâleti Türkofisten: IHEDENSA NEVROL CEMAL FORTESTİN BASURA ÇARE SiNiR, ÇARPINTI ve BAYGINLIGA ADEMi İKTİDARA

Bu sayıdan diğer sayfalar: