2 Mayıs 1937 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7

2 Mayıs 1937 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

2 Mayıs 1937 CUMHURİYET 50 genc deniz subayı dün Donanmamıza iltihak etti Yem mezunlara merasimle meç takıhyor Mekteb gemisi Hamidiyede Amiralin teftişi Amıral mezunlara diplamasını verdikten sonra kendilerini tebrik ediyor IBattaratı 1 tnd sahtfese] rinin şuurla yetiştirdiği çok değerli genclersiniz. Daima iyiye, daima ileriye götüselâmlanmıştır. ren büyük Önderimize ayak uydurdukça Bu esnada, Amiralin, merasimde hazır elbet her adımımız bizleri mutlak yük bulunmak üzere gelen Deniz mektebinin seltecek ve kıymetlendirecektir.» en kıdemli mezunu Hamid Nacinin elini Komutan genclere babaca ve âmirce öpmek suretıle denizcilerin eski ve çok deçok değerli nasihatlerde bulunmuş ve ğerli an'anesine sadakatini göstermesi sözlerini şöyle bitirmiştir: herkesi çok mütehassis etmiştir. « Sizler bu büyük şerefe tamamen Bir kısım talebenin spor kıyafetlerile hak kazanmış temiz yürekli genc ve dinc sahaya gelmeleri ve bandonun Istiklâl erlersiniz. Sizlere baktıkça denizciliği marşmı çalmasile merasime başlanmıştır. mizin büyük ve parlak istikbalini görüyoKbpüklü dalgalar ortasmda birer çelık [Bastaraft 1 ind sahıfese] yanlarından İsmail Hakkı bu firar hâ rum. Size son sözüm şudur: kale heybetile, ve aralanna yeni katıla darik ettik ve Haydarpaşaya geçtik. disesinin ne şekilde vukua geldiği hak Türkiye Cumhuriyetine sarsılmaz bir cakları gururla seyreder gibi duran do Böylece kaçma plânımızın ilk kısmı kında şunlan söylemiştir: sadakatle bağlı olarak bilgilerinizi daima nanmanın karşısında genc denizcilerin « Abdullahla Tevfik, mevkuflar arttırınız. Mukabilinde hiçbir şey bekle muvaffakiyetle sona ermişti. bandoya uyarak söyledıkleri Istiklâl marHaydarpaşaya varınca ilk işimiz mar dan Pehlivan namile maruf olan Abdulmeksizin bütün varlığmızla büyük nes şı tazimle dinlendıkten sonra sporcular şandiz treninin altına saklanmak oldu. lahla kavga etmişlerdi. Tevfik: «Pehli linize faydalı olunuz. çok beğenilen ve alkışlanan ritmik beden Mektebde yapüan son geçid resmi En kötü hava ve denizlerde, fena şart Böylelikle kâh trenin altmda, kâh basa van Abdullahtan intikam alacağım» diye hareketleri yaptılar. Mekteb kamutammn nutku ye davet edilirlerken, aşağıda da büyük lar al tında da karşmıza çıkacak üstün maklarda ve kâh trenin üstünde olmak ü söylenmeğe ve fırsat kollamağa başlamışBunu, on tane model tayyaresile yapı bir samimiyet içinde bırbirine giren tale Hamıdiyede genc denizciler, ancak kuvvetleri yenmek için hazır olunuz. İşte zere Eskişehire kadar geldik. Burada tı. lan tayyare yarışı takib etti. yolumuzu değiştirerek bir kamyona atlabe, ve aıleleri, dostlan kucaklaşıyorlardı. bir saattenberi (eski) olan, fakat daima asıl hedefiniz budur! Evlâdlanm. Veznedann katili Abdullah tevkifha Zevk ve neşe ile seyredılen bu yanşta Bir yandan dışarıda bando çalıyor, bir sevgi ve saygı ile anacaklan kumandanSizlere yeni hayatınızda da iyilikler dık ve Pozantiye doğru hareket ettik. nede meydancılık vazifesini görürdü. Yolda bir yerde jandarmalar yolcu Bu sebeble tevkifhanenin her tarahnda lise ikinci sınıftan Arden birinci ve gene taraftan da içerideki salonda talebe cazı lannı (Sağ ol!..) seslerile karşıladıklan ve muvaffakiyetler diliyerek veda edi larda hüviyet varakalarını sordular. Bir kollarını sallıya sallıya serbestçe dola ayni sınıftan Norü ikinci geldiler ve tay tatlı ahenklerile, şen ve mes'ud gencleri ve onun hitabesini dinlediler. yonım.» tehlike geçiriyorduk. Bu vaziyet karşısın şırdı. Ayni zamanda bürolar arasında evyareler kendilerine hediye edildi. kardeşleri ve arkadaşlarile dansa davet « Kıymetli çocuklanm! Hamidiye »üvarisinin sözleri da derhal kamyonun altına yattık. Sözde rak ta alıp götürürdü. Kapıdan ziyaretNihayet sıra meç ve diploma tevziine ediyordu. Üç senelık çetin ve fakat zevkli bir çaKumandan Ertuğruldan sonra Hami lâstik tamir eder gibi yaptık. Jandarmalar geldi. diye süvarisi kurmay yarbay Ruhi Deve yolcuların hüviyet cüzdanlarına baktılar, çiler ve satıcılarla mevkuflar arasında Diplomalarm ve meçlerin dizilmiş olli de talebeye şu hitabede bulunmuştur: bizi şoför sandıklarından birşey sormadı mektub, yiyecek, ve eşya taşırdı. duğu masanın başına gelen Amiral, birer Firar sabahı Abdullahı bürodan ara« Burası büyük bir tarihin guru lar. birer çağırılıp sınıf zabiti teğmen Hikmet dılar. Ben de Abdullahı büroya götür runu taşır. Bitirdiğiniz mekteb medeni Bundan sonra Aadanaya kadar hâdi mek için aradım, bulamayınca başka bir Akalp tarafından meçleri takılan talebeyeti sembolize eder. Medeniyet denizlersesiz gidebildik.» ye, ellerini sıkarak dıplomalarını veriyormeydancıyı büroya yolladım ve koğuş den kıyılara ve kıyılardan karalara gitKatillerin tevkif edilmeleri hâdisesi de ları gezmeğe başladım. du. miştir. şöyle cereyan etmiştir: Amiralirı memnun ve mütebessim bir Bu sırada koridorun sonunda ve daimî Deniz lisesi bu bakımdan iddiamvn yeKatiller otele gece geç vakit vardık surette oturduğum nöbet yerine 35 metro tavırla tebrik ettiği talebe, yüksek ve dinc ni bir delilini sizi yetiştirmekle isbat etbir sesle: miş bulunuyor. Siz medenî tahsilinizi bi lanndan otel sahıbi kendılerinden nüfus mesafede hastane kapısının açık oldugu tirdiniz, burada yalnız bir san'atın ame cüzdanı istemek işini ertesi sabaha bırak nu ve Musa adındaki mevkufun bu kapı Sağ ol!.. diye bağırıyor ve Türk arasında dolaştığını gördüm. liyatını bğreneceksiniz. Bu san'at, adına mış. denizcilerine has o sert ve gürbüz edasile Otel sahibi Şevket sabahleyin kendi « Ne işin var senin orada?» diye askerlik denilen güzel san'atta tek ke Amırali, sonra mekteb kumandanını se lerinden nüfus cüzdanı istemek için yan sorunca: lime ile hulâsa edılir: lâmlıyarak sınıfa dönüyordu. larına girince kendilerini derhal tanımış, « Kapıyı açık buldum.» diye söy Yenmek. Bu sırada olgunluk imtihanında birinci katiller de bir fırsattan istifade ederek lendi. Halbuki bu kapı bir asma kilidle gelen Fuad Tanıka altm saat, ikinci gelen Nasıl olursa, ne zaman olursa ve hanotelden kaçmışlar ve bir kahveye gitmiş kapalı bulunuyordu. gi güçlük içinde ve yoksuzluk içinde ve Galib Gültekine ve üçüncü gelen Adnan ler. Polisler de otelci Şevket tarafından Bu sırada yanıma bir mevkuf geldi: hangi zorluk karşısında bulunulursa yenTezcana birer altın kalem hediye edildi. Mekteb gemisi Hamıdiyeye geçen yeni mezunlar mektebe veda ederlerken yapılan ihbar üzerine derhal harekete « Katıl Tevfik benim pabuclarımı mek, mutlaka yenmektir. Amircâtn nutku Ortalık denizcilerin o tarif edilmez, hşmadan sonra liseyi bitirdiniz, harb sıgeçmişler ve azılı canileri kolaylıkla ele çalmış.» dedı. Her askerin hedefi budur. Bütün mezunlann meçleri ve diploma samimî, sıcak, ve dost havalarile dolmuş nıfma geçtiniz, meç taktınız.» diye söze geçırmişler. Ben kapıyı kilidledim. Sordum. Tev Türk askerine ise mev'ud olan budur. ları tevzı edıldıkten sonra, Amiral Fahri tu. başlıyan kumandan albay Ertuğrul mekEski gardiyanın anlattıkları fiğin nerede olduğunu bilen yoktu. Şüp(sayın arkadaşlar) dıye başlıyan nutkunteb talim ve idare heyetile beraber bü Yenmenin şartı ise üçtür. Talebe ayrılırken Bundan on bir gün evvel tevkifhane heye düştüm ve o sırada gelen kontrola 1 Bılgi, 2 Damardaki kanın da ezcümle şunları söylemiştir: Nihayet, saat dörtte Amiral ve maiye tün talebelerile iftihar ettiğini, onlann « Bugün Deniz lisemizin son sınıfmı ti, gene ayni şekilde selâmlanarak Yavu daima bb'yle çalışkan ve her manasile kıymetini bilmek, anlamak ve unutma den firar eden katil Abdullah ile Antak vaziyeti anlattım. Biz Tevfiği ararken yada amcasını öldürdüğü iddiasile mev bir çocuk geldi ve «Ameliyathane kapıs^ muvaffakiyetle bitererek harb sınıfına ge za avdet ettikten sonra, mekteb rıhtımmı dürüst ve temiz kalmalarıru istediğini söy mak, 3 Olümü istihkar. r Olümü istihkar eden harbi kazanır, ö kuf bulunan Tevfiğin Adanada yakalan ıçeriden kilidli, açılmıyor.» dedi. çen oku lann diplomalarını ve meçlerini muntazam bir şekilde kaplıyan birinci ve lemiş ve demiştir ki: dıklannı yazmıştık. lümün korkuttuğu daima mağlubdur. Koşarak oraya gittik. Kapı hakikaten vermek ıçın burada toplandık. « Kıyı sınırlan kara sınırlarından ikinci sınıf talebesinin arkadaşça (Şa... Bilgi Cumhunyet mekteblerinin en iyi Suçlular yarın Toros ekspresile şehri içeriden kilidli idi. Zorlayınca açtlk. ve Deniz lısesinde, tecrübeli ve çok kıy verdiği şeydir. mize getirilecekler ve adliyeye teslim e demir pencerelerin kesilmiş olduğunu görmetli idare heyeti, yetiştirdikleri bu genc\ Kanın kuvvetine gelince, düşününüz dileceklerdir. dük. Bunun üzerine hâdiseyi derhal âmirlerle cidden iftıhar edebilirler. Kendıle bir kere ki biz Asyanın stepinden kalk0 Suçlulann kaçmasına sebeb olmak su lere haber verdik. rine candan teşekkür ederim. mış, denize ulaşmış ve okyanuslara hük çile işinden çıkarılan tevkifhane gardi Mütehassıslar demirleri muayene etti Kiıçük denizciler! metmiş olan bir kanı taşıyoruz. ler ve dört gün evvel kesilmiş olduğunu Bu mektebde birkaç yıl okudunuz. Bu geminin dolaştırdığı bayrak size Sönmez, Sedad tnal, Vedad Öngün, tesbit ettiler. Körpe vücudleriniz çelikleşti, küçük digurur verir demiştim. Şevket Tınaz, Şükran Özengin, Saım mağlarınız büyüdü ve nurlandı. Fakat deJaponyada intihabat Barbaros ve bütün hayatı, Turgud ve Akak, Numan Özdalga, Fuad Tamk, nizın o tatlı meşakkatini çekerek onun emnihayet Atatürk hep bu bayrağın guru îlhan Okan, Nesimi Ülkü, Seyfeddir. Tokyo 1 (A.A.) Umumî intihabat salsiz zevklerile henüz yuğrulmadınız. runu unutmamızı bize bildiren birçok Marlunca, Refiî Turanlı, Necati T ü neticesinde Seyukaî ve Minseito isim İşte bu fırsat bugün önlerinizde nihayet lerinde başta gelen iki parti, şimdiye hatıralan bahşetmiş bulunuyorlar. mer, Galip Gültekin, Remzi Ertan, Fahsiz bir ufuk gibi açılıyor. îstikbalinizi kuBarbaros Prevezede takadan az bü rettin Gençay, Asım Ayral, Hicri Tuz kadar parlamentoda mütekabilen 33 ve caklıyan ve size çok şerefli günler yaşayük gemilerle Dorya'nın kalyonlarını cu, Mehmed Öztekin, Ferit Yeşilkaya, 57 meb'usluk kazanmışlardır. tacak olan mavi denize işte çıkıyorsu İntihabatın neticeleri yarın ilân edilemağlub etti. Kadri As, Adnan Tezcan, Fıkret Ar cektir. nuz.» Esir düşüp sakalını Dorya'ya yol zan, Cabir Sarıoğlu, Cahid Türel, HikLiberalliğe meyyal olan Minseito parDemiş ve sözlerine şöyle devam etmişduran Turgud gene ona benziyen ge mej Çerçi, Murat Işık, Hurşid Öngün, tisıle muhafazakâr bir işçi partisi olan tir: milerle intikamını aldı. Bütün bunlar îrfan Atasoy, Yunus Birkan, Muzaffer Seyukaî partisi mensubları, meclisteki « Bundan başka lise esast kurulahbehayatı istihkar edişin neticeleridir ki bu Koral, Muzaffer Tayfun, Cemil Agar, meb'uslarm yüzde 80 ni teşkıl edecek Yapma tayyareler ucııı uluyor ri bir mekteb gemisile yabancı sulara ilk nun en mükemmelinin yakın tarih en muOrhan Karhan, Turgud Giray, Muzaf lerdir. Şa... Şa!..) sesleri arasında cqşkun teza çok fazla olan öz yurdumuzun denizden olarak sizler çıkıyorsunuz. hayyerül'ukul şartlar içinde yaratıldıgmı fer Erman, Salâhaddin Gürgüt, Orhan Zengibar Sultanı Londrada Vatan kıyılan gibi dost Yunanistanın hüratla mezun talebe üç senelerini yaşa korunması elbet kolay bir iş degildir; fa görmüştür. Dabay, Süleyman Başar, Cavid Aksoy, dıkları mekteblerine veda ediyor ve yeni kat Türk mileti zor işleri başarmakla ün ve dost Yugoslavyanın kıyılannı da gö Bu, biliyorsunuz ki Türkün Kurtuluş Riza Atak, Avni Çetin, Rahmi Erdo Londra 1 (Hususî) Zengibar Sul mektebleri olan Hamidiyeye gidiyorlardı. aimıştır. Deniz tarihjmiz baştanbaşa şan tanı, bugün Londraya muvasalat etmiş receksiniz. ve şerefle doludur. İç ve dış denizlerde Savaşından aldığı neticedir ve bu neti ğan, Ali Akan, Mücahid Şenol, Sinan ve merasimle karşılanmıştır. Sultan, İnHamidiyede Ne mutlu sizlere! ce de Atatürk ve bir avuç arkadaşınm Erdoğan, Nureddin Yıldızlar, Hikmet giliz Kralının tac giyme merasiminde Biraz sonra mekteb komotanı albay en fena havalarda en müşkül şartlar al işidir. Şimdiye kadar öğrendiğiniz dersler hazır bulunacaktır. tında da daima muvaffak olan ecdadımız Gökalp. meslek tahsiliniz için bir başlangıcdı. Ertuğrul, aynlan evlâdlannı yeri yuva Velhsaıl bizi yıkmak ve yakmak imgibi sizler de büyük ve değerli işler baBundan sonra Öğreneceğınız nazarî ve a lannda görmek ve onlara veda etmek şarmalısınız. Çünkü sizler Atatürk dev kânı yoktur. Bizi yıkıp yakamamışjardır. melî mevzular artık mesleğin kökleri ola üzere Hamıdiyeye gıtti. Biz yıkılıp yakılamayız. caktır. Atatürk, ordulara hedef vermiş olan Deniz gibi sakin ve muti olunuz! Başkumandan ve milletlere hedef vermiş Fakat sırasında deniz gibi coşkun oluolan Büyük Adamdır. nuz! Onun Türk Donanması Amiralına oğrenmek istiyor musunuz ? Sporu hiç bırakmayınız. Okan adını takması bize Türk gemicisinin okyanuslann adamı olduğunu işaret Bütün denizciler gibi âmirlerinizi ve etmek demektir. erlerinizi siz de çok seviniz, vazifenizi şeTerrübe dersi parasızdır. ref biliniz. Sızin için hiçbir fedakârlıktan Bu tekne ile değil bir çok iptidaî vaAnkara Konya caddesi Istanbul 373, Istiklâl caddesi çeknmiyen büyük Türk milletine borclu sıtalarla Hind ve Çin sularma, Atlaslaolduğunuzu unutmayınız!» ra bilgi ile hükmetmiş olanların yolu size açık olsun.» Amiral bütün talebeye muvaffakiyet Biz de genc mezunlara bütün bir saler dileyerek sözlerini bitirmiştir. mimiyetle muvaffakiyetler ve şerefli istikHararetle ve uzun uzun alkışlanan bu baller dileriz. nutku bellerinde pırıl pınl meçleri, elle îstanbul Travmay şirketi, üzerinde «tekmil şebekede muteberdir» Dün diploma alan gencler rinde diplomalarile önde yeni mezunlar bulunan ve tenzilâth tarifeden istifade etmek hakkını veren kartlann mer'iDünkü merasimde diploma alan genc yeti veni tedris senesi başlangıcma kadar uzatıldığını, bu kartlan hâmil buolmak üzere bütün talebenin yaptığı ge lerin isimleri şunlardır: çid resmi takib etti. lunan Yüksek mekteb talebesine bildirir. Kemal Boran, Kenan Ertokuç, Celâl DİREKTORLÜK Toplu halde beden terbiyesi yapuırken Davetliler yukan kattaki zengin büfe Katiller tevkifhaneden nasıl kaçtılar? Tevfik, Iskenderuna giderek orada kendisini mahkum ettiren adamı öldürmek niyetinde imiş Fransızca, ingilizce, Almancayı Derhal B E R L İ T Z mektebine kayıd olunuz. I L AN İstanbul Tramvay Şirketînden:

Bu sayıdan diğer sayfalar: