May 2, 1937 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8

May 2, 1937 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CUMHURİYET 2 Mavıs 1937 Nisan çocuk bulmacasın da hediye kazananlar Muzaffer Sunman, Selçuk kız san'at enstitüîü 189 Şükriye, Beyoğlu 29 uncu ilkmekteb 570 Cahid, Kırşehir orta okulu 62 Nıhad, Amasya orta okulu 299 Bülertd Özbek, Beyoğlu 12 nci ilkmek teb 174 Aşkı, Aksaray 64 üncü ilk okul Handan Ateş, Yıldız Hakimiyeti Milli ye yatı okulundan Pakize, Gazianteb Dayı Ahmed okulu 420 Salâhaddin Barlas, Rumelihisarı 27 nci ilkmekteb Sa cid Yavuz. Kayseri lisesi 1142 Cabir Krokodil kaplı şık birer defter Güner. Isparta orta okul 63 Orhan Al tmkurt, Ulukışla tnkılâb okulu 467 Hüskazananlar: nü Erkan. Arnavudköy Kız Kollejinden Pangaltı lisesinden 748 A. Birinci, Güzin Özcvren. 52 nci ilk okul 226 Ümid Afyon Çaycedid mahalleden Ali Osman Erdılek. oğlu Sadullah Tuncer, Sıvas topçu alayı Birer kutu boyalı kalem kaza 6 ncı bataryada Şehsüvardan Suna Sözer, Kırklareli Tevfik Fikret okulu nanlar: Beyoğlu 15 inci ilk okul Şahende Ay70 Şemseddin Devrım, Beşiktaş 18 inci ilk okul 445 Emin Göksu, İstanbul 44 ün dınyol, Hayrebolu Müfti kızı Naciye Ercü ilkmekteb Meliha Dınçol, Aksaray kan, Konya 19 mavıs okulu 79 Nejad Cerrahpaşa caddesinde 19 Ahmed, Çen Ergüt, Burdur orta okulunda 63 Türkân, gelköv Bakırcılar 11 Osman, Tavşan Afyon lisesi direktörünün kızı Enç Aktaşı Alıbey apartımam Tuncer, İğrikapı yol. Bursa telgraf memuru Rıza TevfiMumhane caddesi 24 Feyzi, Üsküdar ğin kızı Sermed. Kırklareli orta okulu Evliyahoca mahallesi 49 Kadri. Beykoz 123 Nahide Şumnu. Üsküdar 19 uncu Şahinkayada Hayreddın, Beyoğlu 12 n ilk okul 78 Had: Gürben, Kasımpaşa orci ilkmekteb Mürşide Kayacan, Aksaray ta okulu 613 Ömer, İstanbul erkek lisesi Pertevniyal lisesi 508 Sedad Tezel, A Kadri Derinçay, Adapazarı Cumhuriyet dana Osmaniye 7 kânunusani okulu 180 ilk okulu 401 Sabahat Beyin. Edirne öğTürkân Güneşli, Bursa Apolyond köyü retmen okulu 7 Nadir. Bursa Sedbaşı oilk okulunda Peran Ziya, Sıraselvıler kulu 81 Ayşe Neclâ Özçandarlı, Akşam Aslanyatağı sokağında Işık apartımam Kız San'at okulu nakış kısmında S. Semih Üstün, Bakırköy Hamam sokağı Remzi. Kabataş erkek lisesi 405 Kemal 58 Bülend, Karadeniz Ereğlisi Boza»e Çokseven. Beyoğlu 9 uncu ilk okul 507 ilk okulu 51 Ayhan Aydmcı. Bursa Zi Muallâ Sünmez, İstanbul Erkek lisesi T 109 İbrahim Soma^ , Aksaray 64 üncü ilk raat okulu 377 R. Kanad. Amerikan sistemi birer dolma okul 8 Jale, Kanlıca ilk okul Ekrem kızı Melâhat. Sen Jozef lisesi smıf 9 Or•alem kazananlar: han Alâeddın. Amasya orta okul 287 Hazar. Ankara Birer kitab kazananlar: Harb okulu 4234 Naci Teker, GalatasaSıvas Hafız Receb okulu 2 nci smıf ray lisesi 173 Said. Pertevniyal lisesi 169 Suad Baran, Karacabey Belediye me Hüsameddin Ömer, Gıresun orta okul muru Ismail oğlu Türkay Bilge. Sultan283 Muzaffer Abuz, Ünye Anafartalar ahmed Tavukhane sokağında ilkmekteb okulu 132 Ahmed Güler, Tirebolu tel^ talebesinden Ferıha. İzmir Karataş orta graf müdürünün oğlu Kemal Özalp, okulu 113 Receb Özergene, Sıvas orta Trabzon alay kumandan muavıni Hüsokulu 173 Kuzım Yeşılırmak, Akşehir nü Erkonun oğlu Feridun, Kumkapı ororta okul 51 Melâhat Eren. Ankara Çanta okul 238 Mehmed Uluöz, Fatih 13 ünkaya ilk okulu 109 Erdoğan. Karaisalı cü okul 120 Şefık Salgutay, Çerkesköy ilk okulu 166 Cumhıır Savar, İsparta orilk okulu 91 Yaşar, Konya lisesi 622 ta okulu 236 Hulusi Öner, Bahkesir Sıtkı Babacan, Konya orta okul 112 M. Dumlupınar okulu 43 Hikmet Ataol, ödevoğlu, İstanbul kız lisesi 1192 Na Akhisar orta okulu 197 Nevzad, Akhisar ciye, Adapazarı orta okul 121 Nusrat, orta okulu 155 Lumia, Sıvas Recebevi Kadıköy birinci orta okul 20 Kenan, okulu dördüncü sınıf Gülçin Tanaydın, Zonguldak Gazi okulu 29 Süheylâ İçel, Çankırı Gazipaşa ilk okulu 131 MüzeyBeypazarı birinci okul 569 Nurhan Enyen İnal, Boaüyük Birinci ilk okul 78 girt, Ankara Harb okulu öğretmeni Necati Sezer. Konya İsmetpaşa ilk oKemal oğlu Yümaz, Gümüşane orta okulu 803 Zekâi Yalvaç, Boğaziçi lisesi kul 289 Temel Akgün. 234 Faruk Özbayrak. İzmir Ülkü ilk oRadyo biçimi birer yontma ma kulu 104 Mürşide Sumer, İnönü kız orta okulu 93 Nevin, Edremid Gazi okulu kinesi kazananlar: Eyüb orta okul 334 Meziyet Özışık, 381 Nedret Serpen. Hediveler. perşembe gününden itibaSamsun orta okul 422 Niyazi. Adapazarı ren dağıtılmıya başlanacaktır. İstanbulorta okul 157 Ahmed Nuri Korkmaz, Ankara Mimar Kemal ilk mektebi 469 dakilerin hüviyetlerini ispat eder birer Sermed Erlaçin, Üsküdar Amerikan kız vesika ile matbaamızdan gelip almalarıkolleji Feyhan, Eyüb 46 ncı ilk okul nı rica ederiz. Başka yerdekiler tarafı Kadri Yılmaz. Haydarpaşa lisesi 2472 mızdan gönderilecektir. Geçen defaki bulmacamızm halli <îş Bankası> ve cKumbara» idi. Doğru halledenler arasmda birinci mükâfat 10 lirayı Eyüb 37 nci ilk okul 416 Nebihe, ikinci mükâfat 7,5 lirayı Sultanahmed Akbıyık Hisar sokağı 67 numarada Handan Sabahat. üçüncü mükâfat 5 lirayı Konya Gazi olkulunda 44 Ziya Öztürk, dördüncü mükâfat 2,5 lirayı Bursa Kız öğretmen okulunda 272 Melek Nail kazandılar. Dost Yugoslavyadan seyahat intıbaları (Baştarafı 3 üncü sahifede) derken yazmağı unuttuğum bir iki noktayı kaydedeyim: Askerî Müzede, muhtelif eşya arasında meşhur Hunyadi Yanoş'un zırh gömleği, Karayorgi'nin 1811 de Sırbistanda döktürdüğü üç topundan biri, Karayorgi'nin Osmanlı Padişahına isyan ettiği zaman çektiği ihtilâl bayrağı, 18/'> te Bosna isyanına gönüllü olarak iştiıak eden Sırb Kralı Birinci Pierre'in kullandığı kıhc, Napoleon'un hasmı General Kutuzofun kılıcı, 1876 isyanında Osmanlılara karşı Sırblarla beraber harbeden Rus gönüllülerinin bayrağı, 1887 Hersek isyancılarının bayrağı, 1912 Balkan Harbinde Edirneyi Bulgarlarla Sırblara karşı müdafaa eden merhum Şükrü Paşanın, Sırblara teslim ettiği kumandanlık makamındaki koltuğu ve Avala dağmdaki Meçhul Asker abidesinin altına defnedilen Sırb neferinin üniforma ve teçhizatı bulunmaktadır. Bir Yugoslav rehberinden naklen bunları yazmaktan maksadım, askerî müzelerde nelere varıncıya kadar, büyük bir itina ile saklandığını göstermektir. Şimdi gelelim, bütün bu eski ve yeni hatıralar arasında Askerî Coğrafya Enstitüsüne. Yugoslavlar, bu eski usul şatonun içinde, yepyeni bir ilim ve fea müessesesi vücude getirmişler. Müessese, Avrupanın en mükemmel coğrafya enstıtülerile ayni kudrettedir. Bazı yeni alet ve cihazların Yugoslavyadan başka, henüz diğer memleketlerden yalnız bırinde bulunduğunu iftiharla söylediler. Yugoslavyanın muhtelif mikyasta haritalarını, erkânıharbiye paftalarını en son usullerk ve en yeni aletlerle burada hazırlayıp basıyorlar. Harita ressam ve hattatlarının çahştıkları salonları, muhtelıf coğrafya ve haritacılık alet ve cihazlarının buiunduğu daireleri, fotogrametri yani fotografla harita çıkarma şubesını, klışehanelerini, yepyeni baskı makinelerile mücehhez harita matbaasını birer birer gezdik. Başvekılımiz Ismet Inönü de, ıki üç gün sonra, bu güzel fen müessesesini gezdi ve çok takdir etti. Kırk senede yapılabilen bazı ışlerin on senede yapılmış olduğunu öğrenerek General Boşkoviç'i ve arkadaşlarını hararetle tebrik etti. Muhterem general, bana havadan tayyarelerle alınmış bazı fotograflar da gösterdi. Bunları strereoskoplar, resimleri mücessem gösteren gözlükler ve aletlerle, seyrettiğim zaman hayrette kaldım. Dağlar, tepeler, dereler, osmanlar, arazî üzerinde her ne varsa, son derece vuzuhla görünüyordu. Böyle bir fotograf adesesinın keskin gözünden hiçbir şeyi saklamanın imkânı yoktur. Meğer ki yerin altına, toprağın dibine gizlene. Tabiî ve sun'î vasıtalarla mükemmel surette peçelenip gizlenmemiş olan askerî hedeflerin, müstahkem mevkilerin, müstahzar mevzilerin, kalelerın böyle havadan alınacak fotograflarla bütün esrarını öğrenmek işten bile değildır. Umumî Harbde, hava fotografçıhğına, neden o kadar ehemmiyet verildiğını, tayyarelerin yaklaşamadığı ve üzennden geçemediği yerlerde, güvercinlerin göğsüne bağlanan ve muayyen bir zamanda objektifi kendi kendine açılıp kapanan minımini fotograf makinelerile resım almak gibi büyük zahmetlere neden katlanıldığmı, ancak bu resimleri gördükten sonra, ıyıce anladım. Hava fotografının kartaî bakısh gözü, ormanların içine de nüfuz etmekle beraber, gene en iyi gizlenme ve peçeleme vasıtası ormanlardır. Ormansız memleketlerde, askerî harekâtr ve müstahkem mevkileri, memnu mıntakaların muhteviyatını saklamak, herhalde, son derece güç olacak. Acı Badem Kremi HASAN ı Acı badem iremi cilde yarar. Cilde hayat. aüzgiinliik ve taravet verir. Cildin kirlerini. zehirlerini. fena yağlannı temizler. Bımısukhıklarını. lekelerini, çillerini. ergenliklerini. sivilcelerini izale eder. Çirkin çehreyi güzel leştirir ve ihtiyarlığı gencleştirir. Fakat acı badem kremini herkes yapamaz ve bu kremi mut laka acı badem yağile yanmak lâzımdır. Bu hem müskül ve kiilfetli. hem pahalı bir iş olduğundan biraz acı badem esansilc vazelin yağını karıstırarak yapılan kremleri kullanan bayanlar cildlerini bozuyorlar. Halis acı bademden pek büyük fedakârlıklarla istihsal edilen hakikî ve acı badem yağını krem haline getirmis olan kolonyasile ve miistahzaratile mcshur eczacı Hasandır: Itrıyatı nefis ve ca zibdir. Hasan acı badem yağı kremile, Hasan yağsız kar krcmini ve Hasan yarım yağh gece kremini bayanlar seve seve kullanmakta ve eczacı Hasanı tebrik etmektedirler. Sabun. kolonya. losyon, lavanta, briyantin. saç sulan. siirme. pııdra, tıraş bıcağı, Hiş fırçalan, dis suları, diş macımları ve her tiirlü ıtriyat ve müstahzaratta mutlaka HASAN markasını isteyiniz ve arayınız. Hasan deposu: Ankara, İstanbul. Beyoğlu, Beşiktaş. Eskişehir. Mahdud mes'ulıyetli /HM/İKLOPEDİ/İ Hayat Ansıklopedisi, gencliğın fıkır hazınesı, erkek ve kadının çabuk öğrenme vasıtası, talebenin en yeni malumatla temasını temin eden zengın bir ktübhanedir. Mektebde iken derslerini daha geniş bilgi ile zenginleştirmek istiyen talebe için bundan mükemmel bir. kütübhane bulunamaz. Muallim için, okutacağı dersler hakkında fazla bılgı toplamak hususunda bundan daha kolay bir vasıta bulunamaz. Mektebden çıktıktan sonra da hayatta hergün karşılaştığımız yeni meselcleri anlamak hususunda da Hayat Ansiklopedisi, insanı birçok kitab ksrıştırmak ve yazr okumaktan kurtarır. Bu sebeble Hayat Ansiklopedisi her evin en zarurî eşyasmdan biridir. Redyonuz olmıyabilir, telefonunuz olmıyabilir, fakat sizi mazi, hal ve istikballe temasa koyan Hayat Ansiklopediniz olmazsa, evinız en büyük bir ihtiyacını tatmin edememis demektir. Hayat Ansiklopedisi 10 cilddir. Bütün cildleri cıkmıştır. , On cildin fiatı 30 liradır. Elimizde mahdud miktarda tam takım vardır. Bu takımlar bittikten sonra Hayat Ansiklopedisini tekrar basmak mümkün değildir. Binaenaleyh Havat Ansiklopedisini tedarik için bugünkü fırsattan istıfade ediniz ve şimdiden bir takım almız. Memleketimizde bu ayarda bir eserin daha basılabilmesi uzun zamana baglıdır. HAYAT İstanbul Posta T. T. Vilâyet Müdürlüğünden: Ankara ve İstanbul telsiz istasyonları ihtiyacı için fennî şartnamesine göre alınacak 141.0 kilo 66 bome derecede saf hamızı kibrit açık eksiltmive konulmuştur. Eksıltme 17/5/1937 pazartesi günü saat 14.30 da İstanbul Büyük Postane binası birinci katta İstanbul P. T. T. Vilâyet Müdürlüğünde müteşekkü Alım Satım Komisvonunda vapılacaktır. Muhammen bedeli 551 lira. muvakkat teminat 41 lira 33 kurustur. Taliblerin sartnamesini görmek ve muvakkat temin atlarını vatırmak üzere çalışma günlerinde mezkur Müdürlük İdarî kalemine müracaatleri. İnönü Türkkuşu kampında yapılacak tesisat Umum arac San'atkâran KOOPERATİFİNDEN: Bilânçonun hazır bulunmaması ve murakıb raporunun bu hususta bir şey ifade etmemesinden dolayı umum he yet toplantısı 1/6/937 tarihine raslıyan sah günü saat on dörtte Fatihte Refaiye sokağında 61 Xo. lı kooperatıf merke zinde yapılacağından ortakların hazır bulunması ilân olunur. RUZNAME: 1 Murakıb raporunun tasdikı. 2 Senelik bilânçonun tasdikı, 3 Nizamnameye göre :dare heyetı ve murakıblarm intihabı. 4 Bütcenin tasdikı. Türk Hava Kurumu Genel Merkezinden: 1 İnönü Türkkuşu kampında üç vatakhane. bir dershane ve vemekhane, bir idare binası, bir depo ve tamirhane olmak üzere altı bina yaptırılacaktır. 2 Eksıltme 10 mayıs 937 pazartesi günü saat on beste Ankarada Hava Kurumu Merkezinde vapılacaktır. 3 Keşif bedeli «*9723» liradır. 4 Muvakkat teminat «3729» liradır. 5 Eksiltme şartnamesi, *ennî şartname, kesif evrakile mukavelename projesi ve plânlar beş lira verilcrek Hava Kurumu Merkezinden alınacaktır. ' (2399) GÜNÜN BULMACASI 1 1 2 S 4 5 « 1 8 1 1 • • • • • • • 1. • • 9 0 tzmirden yaş sebze ve meyva ihracı hazırlıkları İstanbul Grupu Tapu Sicil Müdürlüğünden: Tapu sicil muhafızlıkları için 16 lira maaslı bes memur alınacaktır. Lise mezunu olmak ve askerliğe alâkası bulunmamak şarttır. 12 mavıs 1937 çarşamba günü saat 2 de imtıhan vapılacaktır. Talib olanlarm mezkur tarihe kadar müracaatleri ve diğer şartları öğrenmeleri. (2471) 3 4 5 6 * 8 V » • • •• • • • • • Soldan sağa: 1 Hergün inkisaf etmekte olan sivil tayyareciliğimiz. 2 Eski bir Yunan kahramanı, büyuk konak. 3 Evlenmemiş, nazik olmıyan. 4 Bir emir, eski bir Turk kabilesi. 5 Bir soru edatı. 6 Sert toprak, geri kalan. 7 Devir. arabca «diğer». 8 Bir kumaş, eski esnafın baslarma sardıkları sarık. 9 Bir renk, a.slı faslı olmıyan seyicr. 10 Kazana mensub olan. Yukarıdan aşağıya: 1 Kâınatta etrafımızda mevcud olan şeyler, demirin üzerinde hâsıl olan kir 2 Bir emir, akıllı. 3 Arabca «kum», erkek hizmetçi. 4 En e.ski insan cemiyeti, kurtuluş. 5 Uzun hikâye, çok değıl. 6 Akıl. bir emir, elin iç tarafı. 7 Lâtife, ayağın altı. 8 Belediye, halk. 9 İran dilinde «su», bir emir. 10 Zevce, bir Alman kadınmuı ismi. Evvelki bulmacanın halledilmiş şekli 2 3 VI 1 ( 1 İRİ t İYİAIT EİBİE LİİİKİBİLİAİV LİUİB'EİFİEİLİEİRİI AİHİA'RİBİN EİVİ İ İN NİAİRİİ ıNİMİRİBİKİA İİNİİİLİEİNİBİHİAİZ KİİİBİEİMİEİKİBİTİİ STEIRİİ " J İ P İ U İ Z İ U İ N •I§İUİH Dr. Ihsan Sami IİFIUWİYİAİYİBİK PİE'LİIİNİBİBİAİSİI T i F O A Ş I S I Tifo ve paratifo hastalıklarma tutulmamak icin tesiri kat'î, muafivcti pek emin taze aşıdır. Her eczanede bulunur. Kutusu 45 kurustur. tzmir (Hususî) Mıntakamızdan yaş üzüm, yaş sebze ve meyva ihracı hazırlıkları devam etmektedir. Hükumet, Egenin muhtelif mahallerinde ve diğer bazı vilâyetlerde, soğukhava depoları tesısatı kurarak bu yıldan ıtıbaren ıhracatı Uhakkuk ettirmeği istemektedir. Üzüm kurumu, bilhassa yaş üzüm ihracı işini, üstüne almış bulunmaktadır. Bunun için de Alsancak istasyonu ci varında büyük bir soğuk hava deposu inşası takarrür etmiş gibidir. Depo, sahilde olacak, fakat demiryolu ile irtibatı bulu nacaktır. Komşu memleketlerin yaş üzüm ihracatı, her yıl iyi neticeler vermektedir. İhracat için, şimdilik ecnebi olmak üzere, ssğuk hava deposu tesisatlı vapurlar temin edilecektir. Yaş üzüm ihracı fazla istihsalât yılla Yugoslav Askerî Coğrafya Enstitüsü nnda piyasanın düşmesine mâni olacağı gibi, normal yıllarda da mahsulün kıy Müdürü General Boşkoviç, kendisinden aynlırken Türk coğrafyacılarına selâmlametleHrnesine sebebivet verecektir. rını bildirmemi benden rica etti. Beynelmilel coğrafya teşekküllerine girerek bunMotörlü Vasitalar ların kongrelerine ve çalışmalarına işlirak Adnan Halet Taşpınar etmemizi, memleketimizin ilim ve fen saOtomebil kullananlara ve şoförhasındakı mesaısınin bütün dünyaya billere, motör işlerinde çalışanlara lâ dırılmesinin Türkiyenin medenî âlemdezım bir kitabdır. Kitabcılardan ara ki şerefli mevkiini bir kat daha yükselteymız. ceğini söyledi. Tevzi yerleri: tstanbul Kanaat ve Belgraddaki ataşemiliterimiz binbaşı Ikbal, Beyoğlu Haşet Kitabevi. Necati, bana bizim Harita Genel Direktörlüğümüzün de ayni mükemmeliyette Teksir makinatarına aid olduğunu ve bazı ufak istisnalarile, he "Dayanıklı Şablonlar,, men hemen ayni modern vesaitle mücehyapmasını öğretiyorum hez bulunduğunu ve çok iyi çalıştığını En mükemmel kalite. Basit ve ucuz müjdeledıği zaman büyük bir sevinc ve olarak imal edilir. Mükemmel hesab ya iftihar duydum. pılır, hatta az miktarda bile olsa. Mu ABİDİN DAVER fassal malumat için müracaat yeri: 1] Bir Yugoslav tarihine nazaran bugünkü Belgrad kalesinin bulunduğu yerde, in«Dauermatritzen» Agencja, M. A. P. Boite Postale 570 Varsovie, sanlar 30 asır evvel oturmağa başlamışlardır ve ilk ikametgâhlar, tunc devrinin başPologne. langıcında kurulmuştur. Malum en eski ismi Smgidunum olan Belgrad, ilk defa Kelt'ler tarafmdan nehir kıyısmda kurulGEBE BAYANLARIN muş bir kaleden doğmustur. İllirya kabıleleri, milâddan 4 asır evvel burayı zaptetYüzündeki siyah lekeleri mişler, kale, İmparator Auguste'ün zanıanında yani takriben 4 asır sonra kat'i surette Romalılarm eline gecmiştir. Belgradın mücadele dolu tarıhi İllirya'lılar taragiderir. fmdan zaptından itibaren başlamıştır. KUMBARA BIRE 1OOO VEREN TARLAD1R Fazıl çil

Bu sayıdan diğer sayfalar: