28 Şubat 1938 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 9

28 Şubat 1938 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

••" 28 Subat 1938 CDMHÜRÎTET KESKiN Bayanlar ! Dişlerinizin sür'atle beyazlanmalarını istersen'z!... KAŞELERi üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. I 1 lik ve 10 luk kutuları vardır. I I Inhisarlar Umum Müdürlüğünden: KOLYNOS Diş macunile fırçalamağa başlayınız. Ne çabuk beyazlanmıs. ve göz kamaştıncı bir parlaklık almış ol duklannı görecek ve bu hale Imreneceksiniz. Başka bir macunun veremîyeceği bu güzelliği KOLYNOS size hemen temin eder. Çok az bir zamanda dişlerinizin birkaç derece beyazlandığını görmek arzu ederseniz bugünden itibaren dünyada milyonlarca Bayan ve Bayanlaruı severek kullandığı K O L Y N O S diş macununu istimal ediniz. Kullanışı pek hoş, idareli ve elverişlidir. Büyük tübü 42 kuruştur. I Şartname ve nümunesi mucibince «300,000» takım üç parçadan mürekkeb Kulüb rakısı etiketi pazarlıkla satm alınacaktır. II Pazarhk 2/III/938 tarihine raslıyan çarşamba günü saat 14 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. III Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden ahnabilir. IV İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarüe birükte yukarıda adı geçen Komisvona gelmeleri ilân olunur. (793) I Şartname ve nümunesi mucibince 5000 kilo baş ipi pazarlıkla satm alınacaktır. II Pazarlık 4/III/938 tarihine raslıyan cuma günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. III Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. IV îsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvtnme paraiarile birlikte yukanda adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (864) I Şartnamesi mucibince «İO.POO» kilo goztaşı pazarhkla satın ah nacaktır. II Pazarhk 4/ÜI/938 tarihine raslıyan cuma günü saat 14 te Kabatsşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. III Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. IV İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paraiarile birlikte yukanda adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (865) 500 kilo çekerinde 1 aded baskül 300 kilo çekerınde 1 aded baskül I Yukanda tartma kabiliyeti yazılı 2 aded baskül şartnamesi mucibince pazarhkla satın alınacaktır. II Pazarhk 7/III/938 tarihine rasthvan pazartesi günü saat 14 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. IH Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şubeden almabilir. IV îsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paraiarile birlikte yukanda adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (888) I Şartname ve projesi mucibince Urfada yaptınlacak Müdürlük binası lnşaatı kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. II Keşif bedeli c22864» lira c97» kuruş ve muvakkat teminatı «1714» lira «87» kuruştur. III Eksiltme 7/IÜ/938 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya pılacaktır. IV Şartname ve projeler «1.15» lira bedel mukabilinde Inhisarlar Umum Müdürlüğü Levazım ve t Mubayaat Şubesiyle Ankara Başmüdürlüğünden ve Urfa Müdürlüğünden alınabilir. V Eksiltmeve iştirak etmek istiyenlerin fennî evrak ve vesaikini înhisarlar Umum Müdürlüğü înşaat şubesine ibraz ederek aynca ehliyet vesikası almalan lâzımdır. VI Mühürlü teklif mektubunu, hususî vesaik üe 5 ind maddede yazılı eksiltmeye iştirak vesikasmı ve muvakkat teminat parasını ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yukanda adı geçen Alım Komisyonu Başkanhgına makbuz mukabilinde verilmiş olması lâzımdır. «B.» (919) I Şartnamesine ekli listede eb'ad ve miktan yazılı 1590 metre yu« varlak kıvrılmış ve kayış nümuneleri mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. II Pazarhk 7/IÜ/938 tarihine rashyan pazartesi günü saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır . . . . , • » III Şartnameler parasız olarak heTgün sözü geçen şubeden almabilir. IV İsteklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paraiarile birlikte yukanda adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (939) 25 m/m. âlâ yaldız uç bobin 28 28 kâğıd » » » 28 Kırmızı ipek taklidi uç bobin 22 » Mantar uç bobin 27 » Reglis uç bobin Yukanda cins ve miktarlan yazılı «1870» aded uçluk bobin şartnameleri mucibince pazarlıkla satın almacaktır. Pazarlık 11/111/1938 tarihine raslıyan cuma günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden ahnabilir. îsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde yedi buçuk güvenme paralarile birlikte yukarıda ada geçen Komisyona gelmeleri üân olunur. (1005) KALMİN Grip, Baş ve Diş Ağnları, Nevralji, Artritizm, romatizma Kmık Belediye Riyasetinden: 1 Belediyemizce yaptırılması kararlastırılan elektrik tesisatı gerek kapaîı zarf ve gerekse pazarlık suretile iki defa ilân ettirildiği halde keşif bedehnin kifayetsızliginden dolayı talib bulunmadığından Belediye MechsTPn şubat 938 içtimamda keşif bedeline 4340 zam edılerek bütün tesisat 27796 lira 34 kuruşa çıkarılmıştır. 2 İ s : Kınık Belediyesine aid elektrik tesisatıdır. 3 Eksiltme : Kapalı zarf usuliledir. 4 Eksiltme muddeti: 16 şubat 938 tarihinden 3 mart 933 tanhine kadar on beş gündür. 5 Îhale martm 3 üncü gününe musadif perşembe günü saat 16 buçukta Kjrnk Beledivesinde Encümen huzurundadır. 6 İhale: 2490 sayılı arttırma, eksiltme, ihale kanunımun hüküm ve kaidelerine göre yapılacaktır. 7 Tesisatın keşif bedeli 27796 lira 34 kuruştur. 8 Teminatı muvakkate 2084 lira 72 kuruştur. 9 Tesisatın şekli Nafıa Vekâletince mu=addak proje, plân, şartnamesi, fennî, mukavelename ve Vekâletin kuyudu ihtiraziyesi nazan dikkate alınmak kaydiledir. 10 Piânlann tedariki: Eksiltme şartnamesi, şartnamei fennî v« buna mütedair evrak 2 lira mukabilinde Kmık Belediyesinden ahnabilir. (1004)' Saç bakımı, güzelliğin en birinci şartıdır İDOZ YAPI İŞLERÎ İLÂNI Antiviriisle tedavi Kan çıbanlan, ei ve ayak parnjaklarının arasındaki kaşıntılar, dolama, meme iltihabı ve çatlaklar, yanıklar, üraş yaralan, ergenlikler, koltuk altı çıbanlan. Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder, Şark Ispençiyari Laboratuvan, Istanbul Nafıa Vekâletinden: 1 Eksiltmeve konulan îş: Ankarada Çankaya jandanna bölüğü inşaatıdır. Keşif bedeli: 26,408 lira 12 kuru$tur. 2 Eksiltme 2/3/1938 çarşamba günü saat 15 te Nafıa Vekâleti Yapı Jşleri Eksiltme Komisyonu Odasmda kapalı zarf usulile yapılacaktır. 3 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 132 kuruş bedel mukabilinde Yapı îşleri Umum Müdürlügünden alınabilir. 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1980 lira 61 kuruş muvakkat teminat vermeleri ve Nafıa Vekâletinden alınmış Yapı Müteahhidliği vesikası göstermesi lâzımdır. îsteklilerin teklif mektublarını ikincl maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. #390» (824 ) P E T R O L Yalnız N İ Z A M Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep bir ilâcdır. Tam Otomatik istasyon ayarı iplik ve Dokuma fabrikasından: imalâtımız, Şapkalı markalı Tarsus Çukurova Kaput bezi fiatları: Radyolarında buiunur Satış yeri: Beyoğlu Istiklal caddesi No. 2 8 GENERAL^ELECTRIC fceı İzmir 1li Daîmî Encümeninden: Gülbahçe Karaburun yolu inşaatı içüı 17 şubat 938 tarihinde yapılan eksiltmede bazı teklif mektublannda noksanhk görüldüğ^inden aşağıda yazılı hususat dairesinde bu işe aid eksiltmenin yeniden yapümasma karar veril diği ilân olunur. Eksiltmıye konulan i ş : Gülbahçe Karaburun yolunun 0+9472+338 ve 8 + 025 26 + 986 kilometreleri arasında yeni şose ile 46 menfez ve 16 +100ki lometredeki 2 X 10 açıklığında bulunan Balıkova köprüsünün yapılan keşif bedeli 120055 lira 23 kuruştur. Eksiltme 7 mart 938 tarihine rashyan pazartesi günü saat 11 de îzmir îli Daimî Encümeninde kapalı zarf usulile yapılacaktır. îstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele proiesi, Bayındırlık isleri genel şartnamesi, fennî ve hususî şartname ve projeleri İzmir, Ankara, îstanbul Nafıa Müdürlüklerinde görürj incelevebilirler. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 7253 lira muvakkat teminat ver mesi ve Nafıa Vekâletinden alınmış müteahhidlik vesikası ile Ticaret Odası vesikasmı teklif mektublarile birlikte yukanda ücüncü maddede yazılı «aatten bir saat evveline kadar îzmir Vilâyeti Daimî Encümeni Baskanlığına teslim ederek makbuz ahnalan lâzımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. ( (892) Tip VI 36 metroluk 8 5 sm. genişlik 7 3 4 kuruş Tip VI „ 9 0 sm. genişlik 7 6 6 kuruş 1 Bu fiyatlar Tarsusda fabrika ambarında teslim fiabdır. 2 Ambardan itibaren bilcümle masraflar ve acyo alıcıya aitb'r. 3 Bedeli gelen mal derhal sevkedilir. I 120 aded 300 » 500 » 300 » 300 » 350 » Seyhan Vilâyeti Daimî Encümeninden: 1 Eksiltmeye konulan iş: Karaisalı Tarsus iltisak yolunda yapılacak 1544.50 rr.etıe uzunluğunda şose ile bir menfez inşaatı keşif tutarı olan 15381 lira 60 kuruşla kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 2 Keşif evrakını görmek istiyenler Nafıa Dairesine müracaat edebilirler. 3 Eksiltme 9/3/1938 tarihine müsadif çarşamba günü saat 11 de Vilâyet Daimî Encümeninde yapılacaktır. 4 Eksiltmeye girebilmek için 1153 lira 62 kuruş muvakkat teminat verilmesi ve Nafıa Vekâletinden verilmiş müteahhidlik vesikası göstermeleri lâzımdır. îstiyenler teklif mektublanm 3 üncü maddede yazılı saatten blr saat evveline kadar Vılâyet Daimî Encümeni Reisliğine makbuz mukabilinde vermesi muktazidir. Posta ile gönderilen tekliflerin dıs. zarfı mühür mumu ile ivice kapatılmış olacaktır. Postada olacak gecikmeler kabul edflmez. (827) n m rv Nümunesi mahfuz 25oo çift mercan terlik Kızılay Deposu Direktörlüğüne satın ahnacaktır. Âlâkadarlann nümuneyi görmek ve şeraiti anlamak üzere Yeni Postane cirarında (Kızılay hanında) S mart 938 tarihine masadif perşembe güuü akşamına kadar müracaatleri 1 Cibali Bakımevinde sıva tamiri ve badanası, yaglı boya işl (saat 14 ) 2 Umum Muhasebe binasmda halâ kanalları 'tamiri, ahşab tavan ve yağlı boya işi. (saat 14,30) I Yukanda mahiyetleri yazılı tamir işleri pazarlık usulile eksiltmiye konmuştur. II Cibali Bakımevindeki tamiratın keşif bedeli 860,80 lira ve muvakkat teminatı 64,56 lira, U. Muhasebe binasmdaki tamiratın keşif bedeh 506,90 lira ve muvakkat teminat 38,02 liradır. III Eksiltme 11/111/1938 tarihine raslıyan cuma günü hizalannda gösterilen saatlerde Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. IV Cibali Bakımevine aid şartnameler 2 kuruş mukabilinde ve Umum Müdürlüjc Muhasebe binasmdaki tamirata aid keşifler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden ahnabilir. V îsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme paralarile birlikte yukanda adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (1006) 8000 Top 660 X 700 25 Tefrikli sigara kâgıdı 25000 » 660 X 700 30 » » » 25000 » 660 X 700 35 » > » 1000 » 480 X 650 45 » » » 1000 » 660 X 700 50 . . . I Yukanda miktar ve eb'adı yazılı 60,000 top tefrikli sigara kâğıdı pazarlıkla satın alınacaktır. II Pazarlık 14/IV/938 tarihine rastlıvan perşembe günü saat 14 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. III Şartnamelr parasız olarak hergün sozü geçen Şubeden alınabüir. J V îsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü T venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. ' (1037) Şark Sanayi Kumpanyası KAPUT T. A. Ş. İZMİR Fabrika teslimi satış fiatları: S. 90 K. 832 75 S. 70 K. 657 690 S. 70 75 K. 639 670 ] BEZLERİNİH 8O 85 Tip. 5 : Fener marka Tip. 6 : Bozkurt „ Tip. 9: Kelebek „ 723 756 8O 85 701 732 Siparişler umuml satış acentahğımızda kaydolunur. A d r e s : Kırklareli P. T. T. Direktörlüğünden: 1 Kırklareli Derekoy nahiyesi Kurudere Devlet Ormanından kesümek ve Çorluya teslim edilmek şartile idarî ve fennî şartnamesindeki evsafı havi 8 metro tulünde 2190 aded meşe cinsinden telefon diregi kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 2 Muhammen bedeli 16425 lira, muvakkat teminat 1231 lira 88 kuruş olup eksiltmesi 1/3/1938 salı günü saat 11 de Kırklarelinde P. T. T. Müdürlüğünde yapılacaktır. 3 İsteklilerin muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubu, Ticaret Odası vesikasmdan başka müteahhidlik vesikası ve teklif mektubunu muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 11 e kadar Komisyona vereceklerdir. 4 Fennî ve idarî şartnameler Kırklareli P. T. T. Müdürlüğünden parasız verilir. * (962) Dikranyan Han 1/2 Sultanhamam, Istanbul Rl FK I E RE R Sevhan Nafıa Müdürlüğünden: 1 Eksiltmiye konulacak i ş : Adana Üretme Çiftliginde yapılacak Çırçır fabrikası, Kültü amban ve su deposu, keşif tutarı olan 21776 lira 98 kuruşla ve kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 2 Keşif evrakını görmek istiyenler, Nafıa Müdürlüğüne müracaat edebilirler. 3 Kapalı zarf usulile eksiltme 2/3/938 tarihine musadif çarşamba günü saat on birde Nafıa Dairesmde vapılacaktır. 4 îksiltmiye girebilmek içm 1632 lira 28 kuruş muvakkat teminat vermesi ve Nafıa Vekâletinden Verilmiş müteahhidlik vesikasmı göstermesi lâzımdır. İstiyenler teklif mektublanm 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Nafıa Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermesi muktazidir. Posta üe gönderilen tekliflerin diş zarfı mühür mumile iyice kapatılmış olacaktır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (837) I Emlâk ve Eytam Bankası İlânları | Esas No. 669 Y e r i No.sı Nev'i Köşk Büyükada, Nizam, Nizam ve 1, 3 Bakkal Nizameddin sokağı 670 Büyükada, Nizam, Nizam 21, 21/1 Köşk 800, caddesi ve Bakkal sokağı 671 Büyükada, Nizamda Nizam 19, 19/1 Köşk 1400. caddesi 672 Büyükada, Nizam, Bakkal 19/2, 19/3 Köşk 500, sokağı Adresleri yukanda yazılı köşkler açık arttırma usulile ve peşin para ile satılacaktır. îhale 14/3/938 pazartesi günü saat ondadır. îsteklilerin hizalannda gösterilen pey akçesi, nüfus tezkeresi ve bir vesika fotoğrafı jle birlikte yazılı gün ve saatte Bankamıza muracaatleri. «725» (972) Depozitosu T. L. 700, NERVİN Sinir ağnları, asabî oksürükler, uykusuzluk, baş ve yanm baş ağrısı, baş dönmesi, baygınlık, çarpınü ve sinirden ilerî gelen bütün rahatsızlıklan giderir. Bursa Ticaret ve Zahire Borsası Komiserliğinden: Yün, yapagı ve tiftik 1 mart 1938 tarihinden itibaren Borsaya alınacaktır. Bu tarıhten itibaren, bu maddelerin Borsa dısında alım ve satımı yasaktır. Borsa dışmda muamele yapanlar hakkmda Borsa ve Odalar nizamnamelerile Odalar kanunu hükümlerine göre takibatta bulunularak cezalann tatbik edileceği ilân olunur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: