6 Nisan 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 8

6 Nisan 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bu açık siyasetimiz üyük Mecli- simizin tasdikine iktiran etmiş o- lan dostluk, bitaraflık, yekdiğeri- mize tecavüz etmemek ve hiç bir tecavüze işlirak etmemek ve ha- kem muahedeleri ile ve iştirak etti- ğimiz umumi sulh misakları ile ve en son temdit edilen ve yapılan Sovyet Rusya ile aramızda mer'i Ankara muahedesi ile ve Rusya ile ve Türkiye - Yunanistan ve Bal- kan misakları ile ifade olunmuş- tur, Sulh siyasetimizin ana hatları Bu samimi sulh siyasetimizi iki cümlede şöyle hulâsa edebilirim: — Umumi işlerde sulh mesai ve teşkilâtına iştirak ve kendi ar- zumuzla bir bitaraflık, memleke- timizin dahil olduğu mıntakalarda sulhu muhafaza ve müdafaa için alâkadar devletlerle mesai teşriki, bu siyasetin kıymeti ve sulha hiz- meti ve memleketimizin sulh için- de masuniyeti için davamızda samimiyetimiz kadar kuvvete is- tinat etmesi lüzumu da her gün ye- ni bir tecrübe ile ve yeni bir teza- hür İle teeyyüt etmektedir. Bu ha- kikate sulh davasındaki samimi- yetimiz gibi ilk günden bağlanan hükümetiniz bunun icaplarını hiç | bir an gözünden mrak tutmamış ve içinde yaşadığımız — beynelmilel havanım icaplarının istilzam ettiği süratle sulh siyasetimizin istinat ettiği müdafaa kuvvetlerini ikmal ve istikmalde diğer devletlerle be- raber yürümek azminden geri kal- martıştır ve kalmıyacaktır. Bu cihetin tafsilâtını Başvekili- mizin lisanından daha salâhiyetle ve tafsilâtiyle yakında dinliyecek- siniz. Bu vadide benim size söy- liyebileceğim şudur ki tasdikinize iktiran eden taahhütlerimizin ica- bını yerine getirmek ve Türkiye- nin sulha bağlılığını korumak ve 'Türkiye topraklarının — ilişilmez değil yan ve fena gözle bakılmaz — Masuniyetini en büyük — kuvvete karşı temin — etmek ve tıpkı M. Mussoininin pek veciz ve haklı o- laraxk söylediği gibi asla tecavüz etmek için değil fakat her ihtima- le karşı koymak için ve büyük in- kılâbımızın büyük bir azim ile gi riştiği yapıcı mesaisini korumak için daima çok kuvvetli bulunma- ğa itinaya mecburuz ve bu yolda şimdiye kadar olduğu gibi büyük milletimizin ve büyük meclisin hiç bir fedakârlığı ve müzahereti e- — şgirgemiyeceğine eminim. Hülâsa arkadaşlarım, milleti- mizin büyük reisinin etrafmdaki birliğine ve hükümetimizin arzet- tiğim esaslardaki teyakkuza ve bü- yük Meclisin yüksek müzahereti- — ne güvenerek bu kürsüden açıkça — ifade ederim ki, umumi vaziyet bir — gül ve gülüstanlık olmamakla be- — yaber umumi sulh için nikbinliği — kaybetmiyoruz.Binaenaleyh vatan daşlarımıza daima teyakkuz için- de fakat sükünetle ve müsterihane işleriyle meşğul olmalarını ve iktı- sadi inkişafımızın hiç bir suretle durdurulmamasını tavsiye — ede- rim” Mahmut Esat Beyin bayanatı Hariciye Vekili Tevfik Rüştü — Beyi müteakip kürsüye gelen Mah- — mut Esat Bey şu boyanatta bulun- müuştur: “Muhterem eyefendiler, süalim üzerine Vekil Beyefendinin verdi- ği malümat endişelerimizi tatmin edecek mahiyetedir.Bundan dolayı kendilerine teşekkür ederim. Me- sele tenevvür etmiş olmakla bera- ber gene bazı düşüncelerimi, bazı şahsıma taalluk eden fikirlerimi Büyük Millet Meclisi huzurunda Türk milletine gene Büyük heyeti- mizin müsaadesiyle anlatmak iste- rim. Muhterem Beyefendiler, bu ken- di namı hesabıma hariciye vekili- mizi ve Cümhuriyet hükümetimizi yaptığı vakurane teşebbüslerden ve aldığı izahı kabil neticelerden dolayı tebrik ederim. (İştirak ede- riz sesleri) Temenni ederim ki, bundan sonra dahi her hangi bir harici meseleden hükümet böyle milletin, Türk milletinin vekariyle mütenasip bir tarzda hareket etsin. killerinin ve büyük Türk milletinin her vakit ve daima itimadını haiz ! olacağında süphe etmemelidir. Ha | riç bilmelidir ki, Türk milleti hari- ci ve dahili meselelerde hüküme- tin yanı başındadır. Ve onunla be- raberdir. Muhterem Beyefendiler, itiraf |etmeliyim ki, Hariciye vekâleti ve Cümhuriyet hükümetini, Türk mil- letini vakar ve şerefinin ve menfa- atlerinin yüksek derecede mahfuz tutulmuş olması için Türk devleti- nin ve Türk Cümhuriyetini Büyük | |şefinin iltizam ettiği tarzda hare- | ket etmiş olmasını büyük memnu- niyetle karşılarım. Fakat neye sak- layayım: Hariciye Vekilimizin iza- | hatını dinlemeden önce, hüküme- timizin hattı hareketini anlamadan evvel muztarip idim. Münfeil ve nahoşnut idim,. Muhterem Beyefendiler, müsa- ade buyurursanız, fikirlerimi esas- lx bir iki nokta üstünde bir Türk milliyetçisi, Türk mebusu sıfatiyle anlatayım ve bunları açıkça söyli- yeyim, Bir defa siyasi nutuklarda bazı bazı gördüğüm tarihi haklar- dan ve vazifelerden bahsedilmesi- ne temas edeceğim. Tarih noktai nazarından Türk milleti bütün mil letin çocukları bilmelidirliler ki, bilmektedirler ki, başka tarihlerle ölçülemiyecek yüksek bir tarih var lığına kendileri sahiptirler. “Şid- detli ve sürekli alkışlar..” Eğer tarih menkibeleri bir mil- let için hak bahşediyorsa Türk gençliği çok iyi biliyor ki, bu dava da en haklı kendisi çıkar (bravo sesleri alkışlar). Hatırası bir çok ümitlere mesnet teşkil ettirilmek istenilen Roma imparatorlukları, gerek şarki, ve gerek garbisi, Türk tarihinin tanımadığı yerle Türk gençliğine tarih —önünde tutan 'Türk gençliğine manasr meçhul yerler değildir. (Bravo sesleri). Demek istiyorum ki, tarih delil- leri Türk milleti aleyhine kullanı- |lacak hiç bir kuvvete haiz olamaz- |lar. Yakm bir tarih olarak şunu söyliyeyim ki, Türk inkılâbı en müşkül anlarında, en namüsait şartlar altında dünyanın büyük | devletlerile boy ölçülerek — yeni Türkiyeyi kurmak kabiliyelini gös | termiş bir inkılâptır. (bravo sesle- | ri,alkışlar). Türk milleti bu iktidarı elbette O böyle hareket ettikçe Millet ve- | ——“——“““““—“—“— ŞA ”— L — -- —— — Türkiyede yapıldığı halde “Avrupa mamulâtıdır,, süsünü veren piyasadaki, Yalancı Paris etiketli podra, krem, lâvanta ve kolonyalarına aldanmayınız: : Hilesiz, saf ve tabit mevaddı iptidaiye ile yapılan insana hayat ve ruh veren hâlis limon çiçeği Hasan kolonyasına, Hasan lâvanta ve losyonlarına, Hasan sabunları, Hasan sürme ve diş macunu ve sularını, Hasan çiçek ve gül sularile, neroli ve gül yasemini, Hasan traş kremi ve sabununu tercihen istimal ediniz. n S Yeni Kazanç Kanunu Martın yirmi beşinde meriyete girmiş olan yeni Kazanç Kanunn VAKTT tarafından kitap halinde çıkarılmışt on sene evelkinden daha kati ve daha seri bir şekilde göstermeğe hazırdır. Bunda kimsenin şüphe- si olmamalıdır. (Alkışlar.) inkılâbın millete verdiği hedefler.. İkinci mülâhazam Türk inkılâ- bının Türk milletine — verdiği he& | deflerdir. Müsaadenizle bunları kısaca tekrar etmeliyim.. Bunlar benim öz bir Türk olarak anladı- ğima göre: 1 — Türk gençliği sına ve sen- den sonra bütün Türk nesillerine naşihatımız ve ülkü vediamız şu- dur: Milli hudutların — dahilinde | maddi ve manevi mütemadiyen kuvvetlenmek ve — mütemadiyen yükselmektir. 2 — Milli hudutlar dahilindeki Türk toprakları mukaddestir. Mil- li hudutlar dahilindeki Türk top- rakları çok mukaddestir. Bu top- raklara ayak basmak — cüretinde bulunacaklarm mutlaka belini kı- racıksımn (Çok güzel sesleri). Üçüncü mülâhazam gene be- nim anladığıma göre beynelmile! siyasetin temeli olarak — ifade et- mekten kendimi alamıyacağım ci- het şudur: Dostane — münasebette bulunduğumuz şartlar içinde bile kendi maddi hüviyetimizi ve mil- Ki birliğimizi her — ihtimale kar$ı mütemadiyen takviye etmek lüzu- mudur. Beynelmilel hayatta pek az olmakla beraber — devletlerin hatta müttefiklerine karşı tam za- manında hücum etmiş — oldukları maalesef görülmüş şeylerdir. Hat- ta müttefiklerine karşı (Doğrudur sesleri). Biz tarihimiz ve milli seciyemiz itibariyle dostluk sözü verdiğimiz zaman canımızı vermek için ciddi olarak taahhüt — alıyoruz. Böyle biy tabiatın nihayet muzaffer ola- eağında ve her oynaklığa galebe edeceğinde şüphem yoktur. (Ak kışlar, bravo bizim de — yoktur.) Fakat bunun için muhtemel vefa- sızlıklara karşı son derece müves- vis ve müteyekkiz olmak vazife- miz bir kat daha ehemmiyet kes- beder. Bu şartlar içinde — meşru yaşamanın çaresi maddi ve mane- vi kuvvet mefhumuna ehemmiyet wermektir. Hariciye vekilinin söz- leri beynelmilel — şartların benim bu endişeme bugün her zamandan fazla hak verdiğini göstermekte- dir. Vefa vadeden — doştluklara Kkıymet vermek samimi ve sağlam sulh içinde memleketin ve mille- tin inkişafına çalışmak fakat da- ima silâhlı ve daima silâhlı ve ha- zir bulunmak bugün emniyet tel- kin edebilecek şartların en başın- | da gelir, € Nisan 1934 ır. J0 Kuruşa Satılıyor. Uçüncü kolordu kumandanlığından : 1 — Ihtiyat zabiti yetişecek kısa hizmetlilerden 328 - 329 doğumlularla ve bunlarla muamele gören diğer tevellütlülerde bakaya ve sair suretlerle çağırılmamış olanlar muallim olsun ve ya olmasın ellerine yüksek ehliyetname bulunan kısa hizmetlile- rin kâffesi 1 Mayıs - 934 te ihtiyat zabit mektebine iltihak ede- ceklerdir. 2 — Ehliyetnamesiz 328- 329 doğumlu ve bunlarla muame- le gören diğer tevellütlülerle şimdiye kadar sevkleri tehir edilen bakayalar da dahil muallim olsun veya olmasın 1 - Mayıs - 934 te Orta ehliyetaameyi haiz olanlar 1 - Temmuz - 934 de, tam ehli- yetnamesi olanlar da 1 - Eylül - 934 de sınıflarına mahsus hazır- - hk kıt'alarında ispatı vücut edeceklerdir. 3 — Yüksek ehliyetnamesi olan doktor, baytar, kimyager, eczacı, dişçi sınıflarına ayrılmış olanlar 1 - İkinci teşrin- 934 de tatbikat mektep'erine iltihak edeceklerdir. 4 — Deniz sınıfına ayrılan kısa hizmetliler 1 - Ikinci Teşrin « 934 de Deniz Efrat deposuna iltihak edeceklerdir. 5 — Hava sımıfı mensupları birinci maddeye tabidir. 6 — Sevke tabi olan bu Efendilerin nüfus cüzdanları, mek- tep şahadetnameleri ile ehliyetname suretlerini yanlarına alma- ları İâzımdır. (736) — (1521) Tayyare Piyangosu 16 ıncı Tertip G uncı Keşide JİNISAN 1934 tedir. Büyük Ikramiye 200.000 Lira Ayrıca: 25.000, 20.000, 15.000, 10.000, 5.000 Liralık ikramiye ve (50.000) Liralık Mükâfat vardır. jFerah odalı dalreler Kabataşta, Sedüstünde, Çürüksulu Mahmut paşa apartmanında, biri 7, diğeri 5 gayet Jferah ve büyük odalı mükemmel banyolu, güzel manzaralı, iki daire ucuz fiyatla kiralıklır. Bir yokuş çıkarak Taksime on dakikada varılır; Tramvay ise evin önünde darur. Daireleri gezmek istiyenler binanın kapıcısına müracaat edebilir. Muhterem beyefendiler, bu mülâla-;masın.. — (Alkışlar) zalarımı içinde bulunduğumuz umum| — Bizim, Türk milletinin dünyada kim” vaziyeli hakiki bir surette mütalea etmek |seden, ama, hiç kimseden korkusu yok” için duyduğum gibi, samimi olarak nak-|tur.. (Alkışlar...) 7 lediyorum.” Hariciye vekilimizin tahsi-| — Şefler scağ.. Türk milleti ayaktadır” sen bugün iştiğal ettiğimiz mevzu üzerin- |Dost ta, düşman da böyle bilmelidif" de komşularımıza karşılıklı iyi geçinm: (Bravo sesleri, şiddetli ve sürekli alkif” arzusunu ve imkânmı bildiren beyanatı- 'lar.) mun kıymetini pek Âlâ alarrm, Iyi geçin.| — pejia Mahmut Esat Beyin sunline mek imkânı ölbette kolaylaştırılacak ve|İriciye vekili bey cevap verdiler, Mal” teşvik edilecek bir şeydir. Herkesle hoş|mut Esat Bey do mütnlenlarını geçinmeyi severiz, İsteriz ve istiyoruz. |ler. Rüznamede müzakere edilecek |Bu, bizim için samimi bir ideal prensipi-|ka mescle kalmadı. Cumartesi günü dir, Ancak böyle bir arzumuzda korku-|at 14 te toplanmak üzere içtimaa nil 'nun yeri olmadığına kimsenin şüphesi ol- | verilmiştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: