4 Haziran 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 8

4 Haziran 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

M. Litvinof konferansta vaziyeti hülâsa ederek bir teklifte bulundu Vahabiler ve Vahabilik Haa Raa aa Arap içinde yeni bir doğuş Necidin göbeğinde kopan Suudi kuvvet Arabista- nıcenubunu isttla etmiştir Vahabiler mezarların üzerin - deki kubbeleri yıktıkları halde me zarlara ilişmemişlerdi. Mezarların üzerindeki kubbe - leri yıkmak Vahabiliğin en büyük umdesidir. Onların piri der ki: “Mezarların üzerine yapılan | kubbeler, birer ibadetgâh, sayıl - dığı, Allah bırakılarak bunlara i - badet edildiği, bunlara sadakalar, | adakiar, hediye olunduğu için yı - kılmaları icap eder.,, Vahabiler de Mekkeye girdik - leri zaman böyle yapmışlardı. Suut oğlu melik Aptülâziz Mek- keye girdikten sonra Mekke halkı- mı kabul etti ve onlara hitaben bir nutuk söyledi. Onlara Vahabilik esaslarını anlattı ve nihayet reyle- rini sordu. Onlara: Ne diyorsunuz? dedi. Halk: — Sana biat ederiz? dediler. Aptülâziz: — Hayır, dedi. Sözün doğrusu- nu söyleyiniz. Bunun üzerine Mek ke ülemasından biri kalktı ve: — Bizi, dedi, Necit ülemasile karşılaştır. Onlarla görüşelim, mü nakaşa edelim ve karar verelim. Suut oğlu bu teklifi beğendi: —— Pekatâ, âacdi, yakında görü- şürsünüz, W SD Bir kaç gün sonra Mekke üle- masından bir grup ile Necit masından bir grup karşılaştılar. Görüştüler, Din meselelerini mü- nakaşa ettiler. Neticede Mekke üleması bir beyanname neşrede- rek halka hitaben şu sözleri söyle- diler: “Insan ile Allah arasında hiç bir vasıta yoktur.. Kabirler ü- zerine kubbeler yapmak haramdır. Biz bu meseleleri Necit ülemasile görüştük ve mutabık kaldık.,, Mekke üleması Vahabiliği ka- bul etmiş oluyorlardı. O halde dö- vüşmeğe mahal kalmamıştı. Ancak dövüşmek istiyen bir tek kişi vardı. O da Şerif Al Ken- disi hâlâ Mekke emaretini istirdat €etmeyi umuyor ve onun için çalı- şıyordu. Maverayı şeria ona bir| kaç yüz asker, hattâ bir iki tıyyı-r re de göndermişti. Şerif Ali bu tay yareleri Mekke civarında uçurtu- | yor ve halkı kıyama davet için be- yannameler dağıtıyordu. Ciddenin üzerine yürümekten de başka çare yoktu. Cidde kuşatıla- cak ve zaptedilecekti. Diğer taraftan ilerliyen bir kuv- vet Medineye doğru yürüdü. Ve Medineyi kolaylıkla zaptetti. Bun- dan sonra Ciddenin tutunmasına imkân kalmamiştı. İki taraf ara- sında müzakereler başladı. Şerif Ali Hicazı brrakıp gidecek, eşya- üle- elinde kalan silâhları, zahireleri, erzakr, tayyareleri, vapurları Suut! oğluna devredecekti. Buna muka-| bil Suut oğlu melik Aptülâziz u- mumit bir af ilân edecek, memle- ketlerine dönmek istiyen askerle- vi, zabitleri yerlerine gönderecek, askerlere, zabitlere bes altın dağı- tacaktı. Ânnesi çırpındı; kız: *“canıma kıyma! N N !, diye yalvardı... Fakat, ben, namluyu çevirdim ve ateş ettim, Bu şeraiti iki taraf ta kabul et- miş, Şerif Ali, kalkıp gitmiş ve 1924 senesinin 24 Kânunuevveli günü de Cidde teslim olmuştu. Bütün Hicaz, Suut oğlunun eli- ne geçmiş bulunuyordu. Kendisi Ciddeyi teslim aldıktan sonra Mek keye döndü, ve oradan bütün halk kendisini Hicaz meliki ilân etti. Bunun için toplar alıldı ve şehir- ler donandı. Aradan aşağı yukarı on yıl geç- miş bulunuyor. Önce Necidin gö- beğinde bir emaret sahibi olan Ap tülâziz, Arabistanın en büyük kıs-| mına sahip olmuştu. Onun hâki- miyet dairesi, önce hiç bir Arap, emirine nasip olmıyan vüs'ati al- mıştı, Bu hâdişe Arabistan içinde yeni bir doğuş gösteriyordu. | Fakat iş bu kadarla kalmadı. Arabistanın Şapdenizi kıyısımım Yazısı dördüncü sayfadaki hikâyedir, Resimli hikâyelerimiz birer günlüktür, y-.ni Mabadsizdir. Haber gazetesinde bergün böyle bir resimli hikâye vardır. cenup kısmındaki Yemenle çıkan bir ihtilâf, Vahabilerin Yemende barbetmelerine saik oldu. Vaha- biler bir hamlede Hüdeydeye var-, dılar, Yemenin mühim bir parça-| sını işgal ettiler. Yemenin denizle olan muvasalasını kestiler, Yemen kuvvetleri Sanaada toplanmağa mecbur oldu. Bu vaziyet karşısın-, da kalan Yemen, mütareke aktini istedi. Ve mütareke yapıldı. Ye-| men pek ağır mütareke şartlarını kabule mecbur oldu. İki tarafın bundan böyle harp etmemcleri çok muhtemeldir. Fa- kat Vahabilerin işgal ettikleri mıntakadan çekilmiyecekleri an- laşılıyor, Bu takdirde Yemen de, Hicaz gibi ortadan kalkmış sayı- labilir. Çünkü deniz kıyısımdan u- ÜEETETLEMAR Nİ Bu suretle Arap yarımadasınır fek bazı istisnalarla, biler daha ileri gidecekler mi? Bir Arap ittihadı vücuda getir- mek istiyecekler mi? Yâni İrak gi- bi, Suriye, Filistin gibi memleket. lere de sıra gelecek mi? Bunu yakın İstikbal ıöılerecek' — Di ömer Rıza da dünkü nüshada neşredilen zaklaşınca bütün kıymetini kaybe- der ve Vahabilerin hükmüne bo-| yun eğmiş olur, olunduğu anlaşıldığından yet tashihen ilân olunur, mamur ve meskün kısmı, ufak te- Vahabilerin E eline geçmiş oluyor. Acaba Arap B yarımadasını ele geçiren Vaha- Sıhhat vekili Refik Bey Istanbul hastanelerini teftiş ediyor Ucuz fiyatla Acele şatılık: hane Bakırköy Osmaniye Fildayı cad desi 2 numaralı hanenin tamamı 4 odalı ve iki dönüm güzel bahçeli- dir; elektriği vardır. Büyükpostahane tebligat daire- sinde mübaşir Sadullah Efendiye müracaat. Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk | Mahkemesinden: Beyoğlunda Papas köprüsünde Yeni Mavi sokağında (9) numara- lr hanede sakin iken 15 — 4 —932 tarihinde vefat eden Madam Man- to Roso'nun terekesine mahkeme- ce vaz'ıyet edilmiştir, ilân tarihin- den itibaren alacaklı ve vercekli- lerin bir ay ve mirasçıların üç ay içinde Beyoğlu Dördüncü Sulh Hu | kuk mahkemesine müracaatları lüzumu ilân olunur, ZAYI — Ilgaz askerlik şube- | sinden almış olduğum tezkeremi zayi ettim, Eskisinin hükmü yok- | tur, Yenisin çıkaracağım, Adres: | Kabataşta Set üstünde (46) numa ralı apartımanda Dursun, |— Tetanbul Tıwm | — Fenerde Seferikoz mahallesinin Fener cadedsinde eski 95 No, lı ar sanın Mihalden mtu'ııkıyleı dolayı siyle milli emlâk — müdüriyetince 400 Tira bedelle Ayşe H. a ihale e- dilmişse de mezkür arsa 80 tahrir defterinde merkum namına — mu- harrer olduğu halde tasarruf kay- dı bulunamadığından senetsiz ta - sarrufata kıyasen muamele ifasmına Tüzum görülmekle mezkür arsaya başkaca tasarruf iddia edenlerin bir hafta zarfında vesaiki tasarru- fiyeleriyle birlikte Istanbul Tapu idaresine müracaatları. — (2513) Vefat Vagonli kumpanyasının Gala- | ta acentası şefi Kâmil Beyin kayın validesi Rabiha Rifat Hanım uzun zamandan beri müptelâ olduğu hastalıktan kurtulamıyarak — dün gece bulunduğu Fransız hastaha- nesinde vefat etmiştir. Namazı yarın saat 12 de 'Teş- | vikiye camiinde eda edildikten sonra Rumeli hisarındaki ailesi kabristanına defnedilecktir, | Illll—llllll TAKBA| Ankarada AKBA kitap evinin birinci şubesi modern bir şekilde Maarif Vekâleti karşısında açılmıştır. AKBA kitap evleri her dilde kitap, mecmua, gazete ihtiyaçlarına cevap vermektedirler. Gerek kitaplarınızı gerek - kırtasiye- nizi en ucuz olarak AKBA kitap evlerinden tedarik ede- bilirsiniz. — Devlet Matbaası kitapları ve VAKIT'ın neşri- yatının Ankarada satış yeri AKBA kitap evleridir. RhBA Merkezi Telefon ınm Şube Şube Saman Pazar —ııııı-—ıııım- 1 8377 : DIĞI Istanbul Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: 80 — 5 — 934 tarihinde neşrolunan 2458 numaralı ve muhte- lif maddelerden almacak istihlâk vergisine mütedair kanun hakkın ilânm 10 uncu madesi diye başlaması lâzım gelirken sehven (Yün, İpekli) seklinde — tertip yanlışlığa mahal kalmamak üzere keyfi” (2962) (Yan İpliği)

Bu sayıdan diğer sayfalar: