13 Ağustos 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 2

13 Ağustos 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Türk Sporcuları leningrattaki maç- larda aldıkları neticeler Istanbul, 12 (A.A. ) — Rusyaya) giden Türk kafilesine refakat et- mekte olan Anadolu Ajansı mu - habiri Niyazi Bey, dün akşam Le-. ningrad radyosunda bir musaha- be yapmıştır. Niyazi Bey, müsabakaların taf- silâlına girişerek evvelâ Kenanın, Hüseyinin, Abbasın yaptıkları gü- zel oyunları tafsil ettikten sonra Saime gecmiş ve karşısında bulu-! nan Likyeviçin çok çetin bir gü | reşçi olduğunu söyliyerek oyunun) ilk on dakika müsavi şeraitte geç- tiğini ve kurada Rusun aşağı düş- mesi üzerine Saim tarafından tat bikine çalışılan çok güzel oyun 4 ların neticesiz kaldığını ve ikinci! üç dakikada Saim alta düştüğü! vakit rakibinin bütün gayretlerine! rağmen bir netice istihsal etme - diğini ve ayakta yapılan dört da- kikalık güreşten sonra hâkemin Saimi puvan hesabiyle galip ilân ettiğini söylemiştir. 72 kiloda güreşen Ahmet gü- nün en heyecanlı ve en güzel mü- sabakâsmı yapmıştır. Ahmet çok sert başladı ve derhal hasmını bu- nalttr. İkinci dakikada bir salto ile Rusün omuzlarmı yere getir » diyse de hakem, bunu nizami bul- madı. Ahmet canlı güreşmeğe devam ediyordu. Bir aralık ken- di oyunu ile yenilir gibi oldu. Fa- kat kuvveti sayesinde bundan da kurtuldu. Galip sayıldı. 79 'we 'B7 kilolarda güreşçileri - miz büstü olduğundan bu müsa - bakalar yapılmadı. Sira son maça gelmişti. Çoban Mehmedin karşısına çıkan İvan Gorgiyef, Çoban kadar iri ve kuv- vetli bir adamdı. Fakat Çoban derhal çelik bilekleriyle hasmını hırpalamağa başladı. Yere dü - şürdü ve dört dakika altr saniye - de omuzlarını yere getirerek galip geldi. — Bu suretle takımımız güreş mü- sabakalarını 0 — 6 galebe ile bi- tirdi ve çok alkışlandı. Saat 6 da Lenin stadına gittik. Takımımız bugün şu yolda tan: zim edilmişti: Avni — Yaşar, Nuri — Esat Hasan, Feyzi — Niyazi, Ali, Mus- tafa, Şeref, Fikret. İkinci devrede Hasanm yerine Bülent, Niyazinin yerine Necdet geçtiler. Maçın ilk 20 dakikası | mütevazin bir şekilde geçti ve bul nu müteakıp Ruslar sıkı bir kaç| akın yaptılar ve sağ açıktan gelen topu sağ içleri çok yakından gü zel bir vuruşla ve müdafilerimizin müdahalesine meydan vermiye - cek surette ani olarak ağlarımıza taktı, , Birinci devre bu golden sonra tarafeynin şiddetli hücumları ara- sında cereyan etmişse de gol çık - madı. Bu meyanda muhacimleri- mizin şiddetli bir kaç şutu da tali. sizlik yüzünden ya kaleye çarptı veya avuta gitti. İki devrede iki taraf ta çok seri akınlarla oyna - dılar. İki tarafın şiddetli hücum- ları kalecinin fedakârane müda- halelerini icap ettiriyordu. Rus *akimr daha ağır bastı. On seki- ginci dakikada ikinci ve 33 üncü dakikada üçüncü gollerini yaptı ve | | debilmesine de ihtimal yoktur. » İFransadaki Türk talebesi Ma AM H ABER — — Akşam Postası Peştede huzursuzluk var! Macar Başvekili Varşovaya giderek Lehis- 'tanla anlaşmıya çalışacak Pejşte, 13 (A.A) — Havas A- jansı bildiriyor: Macar başvekili M. Gömböşün Eylül iptidasında Varşovaya yapacağı seyahat siya» si bir ebemmiyeti haiz olacaktır. Hariciye Nazırı M. Kanya da ken- disine refakat edecektir. Burada zannedildiğine göre bu caktır. Son Avrupa hâdiseleri ve Roma ile Berlin arasında çıkan şiddetli münakaşalar Peştede hu- zursuzluk tevlit etmiştir. Macaris- i tanBerlin ile teması kaybetmemek le beraber, ikisadi ve siyasi mua- hedelerle bağlı bulunduğu İtalya- ya teveccüh etmektedir. | Maamafih şimalde müzaheret Vekâleti, buğdayı koruma vergisi nir harç ve tahsili hakkında muhte (if mahallerle şahıslar tarafından vaki olan şikâyetleri tetkik etmekte İmüsaade üzerine arttırılarak seyahat istimzaç mahiyetinde ola- ei nde toplübiŞikii dir, irikalardaki unlardan alınacak res min tecil müddeti olan bir buçuk 4 yın az satışı olan mevsimlere naza 'ran kısalığı ileri sürülmekte ve uza yapmıya lüzum görülmiyeceği kan tılmağı istenmektedir. noktaları aranması gene günün meselesi halini almıştır. Bununla beraber Macaristan ile Lehistan a rasmda bir anlaşma çok müşkül gözüküyor. Çünkü Lehistan ken- disinin teessüsünü mucip olan Versailles muahedesinin tadilini açıkça terviç edemez, Diğer taraf- tan iktisadi sahada da bu iki zira- at memleketi arasmda geniş bir mübadele cereyanının teessüs e Çelik miğferler Teşkilâtın ikinci reisi ortadan yok edilmiş Paris, 12 (A.A.) — Pöti Parizi- yen yazıyor: “Çelik miğfer teş - kilâtmın ikinci reisi Düsterbergin 30 haziranda müfritlerin isyan teşebbüsü bastırıldığı esnada kat- ledildiği anlaşılıyor. Bu haber o vakit ta şayi olmuş, fakat tekzip edilmişti. Düsterbergin ortadan kaybol - masmı, kendisinin bir temerküz kampma sevkolunduğu suretinde izah etmişlerdi. Lâkin altı hafta- danberidir, mümaileyhten hiç bir haber yoktur.,, Lyon, 13 (A.A) — Profesör ve talebeden mürekkep 175 kişilik Türk talebe heyeti Lyonu gezmiş- lerdir. Heyet yarın Provenceen — Aixe hareket edecek ve oradan da Napoliye gitmek üzere vapura bi- necektir. Heyet Ağustos nihayetin de İstanbula dönesektir. VAKII — “Türkiye sünsyileşmeğe mec- burdar,, başlıklı makalesinde bugünlerde m çülncak üç fabrika mtinnsebetile sanayi prog- ramımızdan bahsediyor ve şöyle diyor: “Me- deni bir memleket olarak yaşamak istiyen Türk milleti mutlaka kendi yetiştirdiği ipti- dni maddelere sit sanayii de tesis etnieik meç buriyetindedir. Büzün Tabat yaşamak için kendini gösteren bu mecburiyet yarın millet. çe ölüm tehlikesinden kurtulmak için bir xa- yuret, bir ölüm ve dirin; meselesi İsalini als- caktır. CÜMHURİYET - Yunus Nadi Mey Mi- günkü başmakalesinde çok wühlien bir mese- Teyi, Anadoluda dekter ve dektersuzluk me- selesini teşrih etmektedir. Nadi Bay bir Ana»; &olü kozasından şikâyet meletisya almiş; eve! velâ onu anlatıyor: O kasabaya İki doktor Maliye Vekâleti şikâ- yetleri tetkik ediyor Buğdayı koruma kanununun değiş- tirilmesine lüzum Ankara, 12 (Hususi) — Maliye iki nokta Biri, fab Şikâyetler başlıca Diğeri . ise. var mı, yok mu? şehir ve kasabalar halkından nisbe ten fakir olanlarının istisnasıdır. Bu hususta çalıştırılan memur kadrosu Vekiller Heyetinden O son alınar yedi yüze çıkarılmıştır. Bu suretle kanu- nun başlıca tatbik imkânları temin sdilmiş olduğu salâhiyettar zeval tarafından söyleniyor. Tetkikat neticesinde oOkanunda değişiklik sati vardır. Italyan ordusu Floransada büyük manevralara Roma, 12 (A.A.) — İtalyanm| şimalinde bulunan ve son hadise- ler üzerinde Avusturya hududuna gönderilen kıtalar iki aydanberi hazırlanmakta olan manevralara başlamışlardır.Bu manevraların 25 temmuzda alman askeri tedbirler- le hiç bir alâkası yoktur. Roma, 12 (A.A.) — Askeri devletlerden ekserisi ve bilhassa Fransa, Almanya, Sovyet Rusya, Büyük Niksar köprüsü açıldı Tokat, 12 (A.A.) — 640 metre tulündeki büyük Niksar köprüsü») nün inşaatı tamamiyle ikmal edil- miş ve bugün halkın coşkun teza- hüratı arasmda gidiş geliş açılma merasimi yapılmıştır. Tokat — Turhal yolunun tami- ratı büyük bir faaliyetle ilerlemek- tedir. Şimdiye kadar on bir kilo - metre şose yeniden inşa edilmiş ve gidiş gelişe açılmıştır. Bu yol üzerinde — sekiz tane daimi amele barakası bir tane de baş tamirci evi inşa edilmiştir. Bu evlere ameli yol'bakımı kursundan mezun 24 muallim amele tayin e - dilerek işe başlanmıştır. sakin aizlğsekaknkilne Sıcaktan ölenler Nev york, 12 (A.A.) — Bu haf- ta hüküm süren yakıcı sıcaklar yüzünden Midlevestte takriben 50 kişi ölmüştür. | Sabah gazeteleri ne diyorlar? bir ve iki lira tesbit etmişler ve bundan kü kadar şaşmamışlar. Öyleki fevkalâde fakir bir hasta uzak köyden gelerek yalvara ya- kara tedavi dilenmiş olsa bile Doliter Beyler! bu “prensip!,, lerinden şaşmamışlar, Halk bu! fakirlerin “vizite, Öcretlerini lane ile vermiş-| ler, ravalıları musyene ve tedavi ielefinı ha mi almiş. Fakat bu hal böyle tekerrür edin. cs halk “İnsana yeniden can verebilecek olan bile kalpsisliğin bukadar baş halini görmeğe tahammili olunamaz!,, demiş! Nihayet dok- terlar kasabayı terke mecbur olmuşlar ve “bütün bir karanın İkneti kendilerini teşri ve takip eylemiş.,, Yunus Nadi Bay ba feci bü“ diseyi naklettikten sonra asi derdin Anado lada doktorsüzluk olduğunu siylüyor ve bu! derde deva bulunması lüzunumu işaret edi- yor. maç 3 —- O aleyhimize neticelendi | #elmiş, hastalar için munyene tere Sli MİLLİYET — Siirt Meb'usu Mahmut Bey) Gümrük memurla- hazırlanıyor ve İsviçre hususi askeri heyetler göndermeğe davet edilmişlerdir. Bundan başka Romadaki sefa - retlerin ataşe militerleri ile hava ataşeleri manevralarda hazir bu- lunacaklardır. Roma, 12 (A.A.) — Büyük ma- neyralar Floransada 19 Ağustosta başlıyacaktır. İtalyan ordusu rü- esasının yüzde otuzu bu manevra- lara iştirak edecektir. rının ikramiyeleri Ankara, 12 (Hususi) — Gümrük memurlarına verilecek senelik ik- yamiye listelerinin tetkikatr devam ediyor. Bir sene içerisinde her- hangi suretle cezalandırılmış olan lar ikramiyeden mahrum kalacak: lardır. Verilecek ikramiye nisbeti! eri inhisarlar ve gümrükler vekili Rana B, in Ankaraya dönmesinden | sonra anlaşılacaktır. Rana Beyin bir haftaya kadar Ankaraya dönme si muhtemeldir. Hususi idarelerin borçları ödendi Ankara, 12 (Hususi) — Dahili- ye ve Maliye vekâletlerine gelen malümata göre, hususi idarelerin maaş ve ücretlerden © olan borcu tamamen maliyece ödenmiştir. Ö- denen miktar beş yüz bin lira ka- dardır. “Yaklıştıran ve kavuşturan demiryolları, başlıklı in hedef ve gayeleri etrafında wütalealarmı! söylemektedir. YAMAN —.Ebüaziya Zade Velit Bey bu- günkü haşmakalesinde, Orta Avrupanın vo massydık! Muamafih Velit Bey sükün için dn olmamızı yalnız böyle “kenarda oluşu muz,, In tefsir edemiyeceğini anlamış olmak ki “biz böyle Muzur ve sökün iinde Avrupa. nm dMişip çırpmmasına. seyirei kalmamızı yalnız kenarda bulunmamıza deği, belki da» ha riyade siyaseti hariciyemizdeki kuvvet ve Türk dili & dün Gazi Hz. Bi |. reisliklerinde ki toplanıldı , T. D.T. C: Umumi Merke, yeti ve iknici Türk Dili Ku merkez bürosu dün, biri öğ! evvel, diğeri öğleden sonra ON. üzere iki toplantı yapmıştır. eh | leden sonraki toplantıya , öc ki karan ve koruyan Reisicw” Gazi Hazretleri riyaset buy” lardır, Gazi Hazretleri, kurultey “ zırlıkları etrafında mali i mışlar, cemiyetin çalışmasi ' fında verilen izahatı büyük pir f lâka ile dinlemişlerdir. Reis” hur Hazretleri, cemiyetin * wa memnun olmu$'” .&. Bu toplantıya Büyük Millet * “” lisi Reisi Kâzım Paşa Haz" de iştirak etmişlerdir. T.D. T. C. Umumi Merkef yeti ve iknici Türk Dili ) merkez bürosuna dünkü ilk © tısmda umumi kâtip İbrahir mi Bey reislik etmiştir. Çan le mebusu Ahmet Cevat, ort? risat umum müdürü Hasan #; ela di Konya mebusu Naim Hazım Profesör Dr. Saim Ali Beyle” mada bulunmuşlar ve tezleri” kikine devam edilmiştir. Merkez bürosu bugün öğ sonra 15 te tekrar toplana€ Me öleli Amerikada grevler Vaşington, 12 (A,A.) — rika alüminyum (şirketinin fabrikasında birden (amele #8 ilân etmiştir. 15 bin amele: “bini greve iştirak etmektedir” rek patronlar ve gerek amele taşmmtda taraftardırlar. Canavar (Baş tarafı | me say'tarın Hatırlarsmız ki, Sir ger Mavnten isminde bir t gu” çok Fotoğrafçılarla birlikte | fi rifi kendi cebinden olmak 1 İskoçyaya gitmişti. *İ Fotoğrafçılar, gölün dö etrafma dizildiler. Bunlar bt i tan akşama kadar her gün ” yecekler ve canavarın (eğer k | t N n pi "yi hi | : cutsa) meydana çıkmasını gö | yeceklerdi | Çıktığı takdirde hemen alınacaktı j Ayrıca bir otomobil de, - : hakikaten vazifeleri başında ve dır, değil midir diye, gölün © fını muntazaman dolaşarak k N rol etmekteydi. Şimdi hayva” rülmüştür: Uzun bir hayvandır. ves? başı vardır. Ve suyun üzerind el rada bir, iki üç hörgücünü R rerek ve garip bir çırpıntı geçip gitmektedir. Resimler dak şirketi tarafından hemen da mühürlenmiş, ve adamla" felerini şimdilik terketmişleri i Bu hayvanla bütün tabii çi | leri muhiti ve hayvanat nin nafiz şahsiyetleri Taknds k lâkadar olmaktadır. yel |, ) Her biri bu hayvana gi N fikirler serdetmektedir,, Bu meseleye dair Alman zl t buatına aksetmiş, battâ can? öldüğünü bildiren diğer bir il ve malümat ta yedinci sayıf” suun sütununda görülmektedi” # Kimbilir, dünyamızda j dürüstlüğe büyük bir canavar ailesi v&f-

Bu sayıdan diğer sayfalar: