19 Eylül 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 3

19 Eylül 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bunun derdi de başka bir dert! Gazetemizin açtığı işçi ve es- Naf sayıfasını gören bir bakkal çı- — Fağı dün idarehanemize geldi, bi- Ze pek garip bir dert yandı. Biz önce kendisini bakkallıktan, aksu- talardan, çalışma şeklinden, ya- hut batakçt müşterilerden filân şi- kâyet edecek sanmıştık. Fakat za- Vallı delikanlı bize öyle bir şeyden tikâyet etti ki olur şey değil... Ba- hıuı, dün bize gelip uzun uzun dert yanan bu zavallı delikanlının derdini siz de kendi ağzından din- Z: — EFendim, hani başımızı ağrı- facağım, bizim mahallede bir ah- Tetlik kız var, (....) Beyin evinde *turan bu kızcağızm Tanrımın gü- Bü orada çektiklerini bir kendisi bir ben, bir de allahım bilir. Ah efendim, nasıl söyliyeyim, bilmem ki... Kızcağız orada ahretlik değil, &deta bir esir .. Çamaşırı bulaşığı .|© yıkar, ortalığı o süpürür, yatak- | &1 o yapar, çeşmeye, bakkala, pa Zara o gider; çocuğu © üyülür; ü- füyü o yapar, tahtayı o siler... — Peki amma, sen bunları ne- teden biliyorsun? —Bilmez olur mıyım efendim... ğız, ara sıra bizim dükkâna öte beri almağa geldikçe hep bun- ları bana anlatır. Üstelik bu za- Vallr orada bol bol azar işitir. ve tra sıra sille, şamar bile yer. — Bunları sana ne diye anlatır? — Çünkü efendim, söylemesi İey amma... Kızcağız beni kendi- ; '::ımd" bilir. Çünkü... Şey e- m,,. enteyekderyalibesis — Evet efendim,., Ben kızcağı- Za çok serdığıim için otu ğ başladım ve günün birinde de a%-' emriyle.... — Peki... Şimdi bizden ne isti- ? — Esmafın işçinin dertlerini ya- Tyorsunuz. İşte benim derdim de bu... Ben de bir işçi olduğum için rica ederim lütfen benim bu derd'mi de gazeteye yazın, & 'in hanımları, beyleri o kızcağıza b kadar eziyet etmesinler! HABER: Vakra, bu şikâyetin yeri bu sü- değilse de biz gene bu garip Yesafiyane şikâyeti işte aynen ı:dık. Ne kadar olsa işin içinde Bönül acısı,bir kalp sızısı ve bir et duygusu var. Ne diye- bunun yazması bizden, tesiri Adalara su " Adaların su meselesi belediye- »e ehemmiyetle tetkik edilmekte- "Adalara arteziyen kuyuları *na iyle ve borularla su temi - İh Yen vazgeçilmiştir. Her adada 2 .’“kurıu deposu yapılacak, ;. Wıılrn su İstanbuldan Anadolu inden vapurla taşmacaktır. ke bubat piyasası /'durgun Son hafta zarfında zahire ve ç at piyasasında — durgunluk _l*. etmektedir. Geçen hafta Eş *. hiç buğday ihraç edilme - Yalnız 429 ton arpa çıkarıl- mizdeki buğday stoku tondur. Bundan başka de - :llerdo de 11366 ton buğday * d Beled'z cezaları pe lınmıya başlandı 19 Eylilli 1935 Suç işliyen nakil vasıtalarının hemen plâkası sökülmektedir Kati surette kazaların — önüne geçmeğe karar veren belediye, na- kil vasıtalarımı işletenlerden suç yapanlarm para cezalarını derhal almıya başlamıştır. Bu yeni vazi - yete göre, suç işliyen şoförün oto- mobilinin plâkası almmakta ve suçlu, plâkasız çalışamadığı için cezayı geciktirmeksizin ödemeğe mecbur edilmektedir. Şehirde kontrol şiddetlendiril- miştir. Son iki gece zarfında yol- suz harekoetleri görülen otuz oto - mobil çevrilmiştir. Şoförlere ce- zayı icap ettiren vaziyetler şun « Tartı makineleri işliyecek Mezbahaya geçen sene alınan otomatik tartı makineleri tecrü - beler esnasında bozulduğu için iş- liyemiyordu. Makineler nihayet yapılmış ve müteahhitten teslim alınmıştır. Teşrinievelden itibaren mez - bahada belediye resmi kilo başı - na almacaktır. Bu resmin miktarı kilo başına dokuz kuruştur. Halen belediye resmi hayvan başına alın maktadır. u—— "Seyfi ve Hasan- beyler öv İ—Vlnwlu.y.q Y Ca Gümrük başmüdürü Seyfi ve ler dün Ege vapuru ile Pire ve İs- kenderiyede tetkikat yapmak ü - zere yola çıkmışlardır. Tetkikat bir ay kadar sürecektir. Ali Haydar bey Maarif Vekâleti talim ve terbi- ye dairesi âzasmdan Ali Haydar Bey Ankaradan şehrimize gel - miştir. KSN L S Maarif müsteşarı geldi Maarif müsteşarı Rıdvan Na - fiz bey, hususi işlerini görmek ü- zere Ankaradan şehrimize gel - miştir. Müsteşar burada bir hafta kadar kalacaktır. S İ Adliye yangın tehlikesi geçirdi Adliye dün bir yangın tehli - kesi geçirmiştir. Büyük postahanenin bahçesin- deki çöp depolarından biri nasıl- sa tutuşmuş, bunu gören ve yan - gmmdan fevkalâde korkan adliye mensupları derhal îtfıi’eye ha - ber vermişlerdir. Zira yanan yer postahanenin benzin — deposuna bitişik bulunuyor ve tehlikeli bir | vaziyet teşkil ediyordu. Maama - | fih itfaiye henüz gelmeden yan - gm söndürülmüştür. Kurs bitti Anadolunun muhtelif yerlerin- de ikmal kursları halina konulan 17 orta mektebe muallim yetiştir- mek üzere Galatasarayda açılmış olan muallim kursları bitmiştir. İmtihanlarda 12 kişi muvaffak ol- w. lardır: Soldan gitmek; süratli gitmek; tescil edilmemiş, ehliyetsiz şoför olmak; müşteri yanmda cigara içmek; müşteri yanında baş açık durmak; müşteriye lâzım gelen kolaylığı göstermekte kusur et - mek (derhal inip kapryı açmamak gibi.) Suçu tekerrür eden şoförün eh- liyetnamesine meşruhat — veril - mektedir. Şoförlerin hususi elbi - se giymeleri senelerce evvel bir talimatname ile kararlaşmıştı. Bu- na riayet edilmediği görülmekte - dir. Şoförlerin elbise ve kasket giymeleri yeniden temin edilecek- tir. 'Tramvay vatman ve biletçileri de sıkı bir. kontrola alınmıştır. Vatmanların, hareket esnasında - tramvay kapılarını muhakkak su- rette kapamaları tebliğ edilmiş ve Bir sandal kazası Dün Kızkulesi civarında bir sandal kazası olmuştur. Ortaköyde otuarn Halil efendi ve karısı Nâzlı hanım Ortaköyden Mustafa Reisin sandalına bine - rek Haydarpaşaya geçmek iste - -| anişlerdir. Tam Kıxkulesi açıkla - rmna geldikleri zaman sandal her nasılsa devrilmiş ve - içindekiler hep birden denize dökülmüşler - dir. : Sahilden feryatları duyan san- dalcılar kaza mahalline derhal ye tişmişler ve sandalcı ile müşterile- ri kurtarmışlardır. Çifte ile Beşiktaşta oturan Fatma ha * nım, torunu İbrahimle pazardan geçerken Kâzrm isminde bir ara- bacının beygirinin vurduğu çifte ile çocuk ağırca yaralanmış ve Etfal ahstanesine kaldırılmiştır. Eve girdi Kadıköyünde, İbrahimağa ma- hallesinde oturan müezzin İsmail efendinin evine girerek bir ceket ve bir pantalon çalan Zeki ismin- deki sabıkalr yakalanmıştır. Kulağından yaraladı Fenerde Şark Çini fabrikasm- da çalışan ustabaşı İlhami efendi ile ameleden Mustafa kavga et - t.işlerdir. Neticede Mustafa, İl - hami efendiyi kulağından yarala- mış, suçlu yakalanmıştır. Elleri kesildi Galatada Beyazıt sokağında - turan kahveci Yorgi ile ortağı Pi- deri dün akşam kavga etmişlerdir. Yorgi, kahvenin camlarını kırar - ken elleri kesilmiş ve berayı teda- vi Beyoğluü hastanesine kaldırıl - mıştır. Otobüs çarptı Şoför Celâlin idaresindeki oto- büs Kasımpaşada Remzi isminde bir çocuğa çarpmış ve ağırca ya- ralamışıtr. Çocuk hastaneye kal - dırılmış, şoför de yakalanmıştır. Kadına çarptı Ali isminde birinin arabası Tarlabaşından geçerken Agavni isminde bir kadına çarparak yara- Tamıştır. Ali yakalanmıştır. kendilerinden şirketçe imza alm- mıştır. Nizama riayet etmiyenlere önce ihtar yapılmakta, sonra şir- ket tarafından ceza kesilmekte - dir. Şirket cezalandırmazsa bu gi - bilerden cezayı seyrüsefer almak- tadır. Deniz nakliye vasıtaları da seyrüsefer tarafından tescil edil - mektedir. Motörler, kayıklar, is - timbotlara otomobiller gibi plâka verilmektedir. Suç cezaları üç liradan yirmi beş liraya kadardır. Darülâceze vergisi meselesi Sinemacıların Darülâceze ver- gisini verip vermemeleri meselesi halledilmiştir. Belediyedeki ko - misyon Darülâceze vergisinin ve- rilmesi icap ettiğine karar ver - miş, keyfiyet Dahiliye vekâletine bildirilmiştir. Diğer taraftan si - nemacılara tebligat yapılarak teş- rinievelin birinden itibaren vergi- yi vermeleri istenmiştir. Hi Yeni bir mecmua Kapatılan Birlik mecmması ye- rine yeni bir meemua çıkarmak üzere Millt Türk Talebe Birliği te- ta girişmiştir. —— 4 Fakat kapatılan bir mecmua - nın şahsiyeti kanunen yeni bir mecmua imtiyazı alamryacağın - dan birine maddi yardımlarda bulunularak yazı neşri, bu suretle Birlik neşriyat ihtiyacınım karşı - lanması düşünülmektedir. Sidağünle Üniversiteye yeni âsistan Üniversite fakültelerine bir müddettenberi yeniden — asistan olmak üzere birçok müracaatlar vukubulmaktadır. Talimatname — mucibince bu müracaatlar tetkik edilmektedir. Geçen sene talimatnamedeki bazı kayıtların ağır olduğu ileri sürüle- rek fakültelere asistan olmak ü - zerepek az müracaat yapılmş, hukuk fakültesinde 14 asistana ih- tiyaç olduğu halde bir sene fakül- te asistansız olarak idare edil- mişti. Bu sene bu vaziyete niha- yet verilecektir. ——— M Ecnebi mekteplerde ücret Ecnebi ve iyet mekteple - rinde okuyan talebelerden fazla para almdığı dikkati çekmekte - dir. Resmi mekteplerde okuyan leyli talebeden senede 225 lira a- Imdığı halde ecnebi mekteplerde talebeden alman ücret bu rakam - lapmn iki üç mislidir. Maarif ve « kâletinin bu ücret meselesiyle tarşgul olduğu sövlenmektedir. ği S Bolu ve Seyhan valileri Yeni Bolu valisi Salih Cemal, Seyhan valisi Tevfik beyler yeni memüriyet yerlerine gitmek üzere şehrimize gelmislerdir. Si Gizli nulus kaydı Sön ön beş gün zarfında İstan- bul vilâyetinde 1007 gizli nüfus kaydedilmiş ve dahiliye vekâleti - | miştir. Neticeler talebeye yarm ne bildirilmiştir. ; SİYASET Bulgarlarınkomite- ci zihniyeti ve Türkler M. Georgiyef, Bulgaristanda, kuv « vetli bi rhükümet tesis etmek istiyor. Bu maksatla fırkaları, çeteleri, komi- — teleri ve buna benzer teşkilâtı orta « dan kaldırıyor. — Büna her ne kadar değil, aklımıza, havsalamıza da sığdıramıyo- dan başka nerede Bulgar yaşar?.. Ha- ni, Edirnede mi, yoksa İstanbulda mr — Olsa olsa Türklerin bir şey söy- lemeğe baklı olura — Size dene ola- yor?.. ? diyebilir? 4 Hüseyin Faruk Elektrik şirketinin davası Bir vergi kaçakçılığı işinden dolayı hazinece slektrik -şirketi ve müdiri Mösyö Hanses aleyhine bir dava açılmış ve Sultanahmet birinci ceza mahkemesine veril - mişti. Birinci ceza mahkemesi ev- velki gün bu davayı tetkik etmiş ve mahiyet itibariyle davanm rü- yetinin daha yüksek mahkemeye ait olduğu mütaleasiyle evrakm müddeiumumiliğe iadesi kararlaş- tırılmıştı. Müddelumumilik bu da- vayı üçüncü ceza verecektir. Öldnn gn Yeniden müzakere İşittiğimize göre, budunlar a » L A ——— Baka'orya imtihanları Bugün saat yarrmda bütün İi- selerde bakalorya imtihanları bit- a ll

Bu sayıdan diğer sayfalar: