26 Mart 1936 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 14

26 Mart 1936 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 14
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bir Yugoslav gazetesi yazıyor : N Italyan - Arnavutluk paktı Jtalyanların Balkanlara girmesi için hazırlanan bir kapıdır Belgradda çıkan 23 Mart ta-; rihli Politika gazetesi, son İtal © yan — Arnavutluk paktma temas eden çok mühim bir makale neş- retmiştir. “Italyan — Arnavutluk paktı İtalyanlarm Balkanlara girmesi için hazırlanan bir kapıdır!,, baş- İrkir olan bu yazının en mühim izl “sımlarını alıyoruz: Arnavutluğun Italya | * mekteplerini kapatmak, İtalyanm| 1 i iL? © mülki mütehassıslarına yol ver - © mek şeklinde kendisini göstermiş- ile mücadeleleri 1933 senesinde ru bir yakmlaşmak hareketi belir- mişki, Bu hareket nüfuzundan kurtulmak, İtalyan Arnavutlukta bulunan askeri ve ti, Fakat İtalyanlar bu harekete Draç limanma harp gemilerini göndermekle cevap verdiler, Ve Arnavutluğun İtalyaya yüz mil yon altın frank borçlu olduğunu ileri sürdüler. Bu sırada Fransız nazırı Bartu Belgradda bulunuyordu. İtalya ile Arnavutluğun arası çok açıldı. Maamafih son dakikada Arnavut- luk İtalya ile bütün bağlarını kes- meğe cesaret edemdi. Bunda en büyük rolü oynıyan şey, şüphesiz İtalvaya karşı olan borçları idi. Metekim bu muvakkat müddet zarfında Arnavutluk maliyesi bü- yük bir sıkıntı geçirmiş ve hattâ! askerlerine, memurlarma bir iki) ay maaş bile verememiştir. Bittabi | bu hâdise Arnavutlukta hüküme -| tin takip etmeğe teşebbüs ettiği| Balkan devletlerine yakınlaşma politikasmın aleyhinde şiddetli © bir propaganda olmuştur. Bir takım gizli kuvvetler bu sırada hükümet aleyhinde faali - “yete geçtiler, 1934 senesinde Mu- il — harrem bayraktar hâdisesinden sonra geçen sene Ağustosta da Fi- yeri isyanı baş gösterdi. Bütün Arnavutlukta derin bir tesir bıra- kan bu büyük isyan, Kral Zogoya karşi yapılan ilk büyük hâdise idi. © Ve bilindiği gibi isyan bastırıl dıktan sonra bunların elebaşıları İtalyaya sığınmışlardır. © İtalya bu sıralarda Arnavutluk işleriyle daha sıkıdan sıkıya alâ. kadar olamıyordu. Çünkü Habe; seferine hazırlanmakla meşguldü. | © Nihayet İtalya hazırlıklarını| Arnavutluk epeyce verimli bir memlekettir! Arnavutlukta | | © ecnebi nüfuzundan sıyrılıp uyan. » mak ve Balkanlı komşularına doğ- bilhassa İtalyan! | bitirdi. Ve Habeşistanda harb. | girişti. Bunun üzerine Milletle cemiyeti de İtalya aleyhinde zecri | tedbirler tatbik etmeğe karar ver- di. Her şeye rağmen Türkiyenin dostu olan Kral Zogo Fakat Arnavutluk buna iştirak etmedi. Cenevredeki murahhasla- rı Arnavutluğun gayet fena eko. nomik durumda olduğunu söyli - yerek buna iştirak edemiyecekle- rini resmen ilân etti. İtalya bu müddet zarfında sa-| dece oArnavutluktaki mevkiini muhafaza etmeğe çalışmakla ikti- fa etti. Ve ancak dört ay evvel Tiran ile Roma arasında yeni bir konuşma açıldı. Konuşmaların ilk| kısımları çok sakin geçti. Belki de bu müzakereler daha pek çok uza" yacaktı, Fakat son bir hâdise, İtal. yanlara yardım etti. İtalyan ordu- i bul etmiştir. sunun Habeşistanda bazı muvaf- fakiyetlerinden ürken Arnavutlar | son bir tazyike dayanamadılar. İ maktadır. Bu anlaşmada HABER Ve İtalyanlarm bütün şartlarını kabul etmek mecburiyetinde kal dılar, Bu anlaşma 1932 senesinde im- zalanan ve 1933 te Arnavutluk ta- rafından bozulan anlaşma esası ü zerine müstenittir. Arnavutluk hükümeti bu eski anlaşmadaki bütün şartları kabul ettiği gibi, ayrıca İtalyanların Ar- navutluktaki “hususi menfaatleri, için de yeni bazı şartlar daha ka- Ağır şartlı anlaşma Yeni anlaşmanın esasları şun lardır: Arnavutluk hükümeti teşkilâtında İtalyan müşavir, mü- fettiş ve mütehassıslar kullana- i caktır. Arnavutlukta 10000 kişilik muntazam bir ordu teşkil edile cektir. Bu ordu tamamen İtalyan zabitleri ve mütehassıslarının ida: | Tesinde bulunacak, ve Arnavut luk ordularınm erkânı harbiyest başına bir İtalyan general getiri lecektir. Bu İtalyan general ayni zamanda kralın askeri müşaviri olacaktır, Draç limanı tahkim edilecek ve bunun idaresi de İtalyanların elinde bulunacaktır. 1933 senesinde kapatılan İtal yan ve Katolik papaz mektepler: yeniden açılacaktır. Arnavutlukta İtalyan işçileri ve halkı istediği gibi yerleşebile- cek ve çalışabilecektir. İtalyan sermayesiyle bir ziraat | bankası açılacaktır. İtalyan hükümeti Arnavutluğa | üç milyon altın frank verecek, bu- na mukabil tütün ziraatini ve in-| hisarmı alacaktır. İ Arnavutlukta çalışan italyan | petrol kumpanyalarının imtiyaz -! ları tevsi edilecektir. | İtalya Arnavutluğa 40 milyon! altın frank borç verecek ve Arna-| vutluk bunu senede 8 milyon altın | “frank vermek suretiyle ödeyecek- tir, Anlaşmanın rahi tesirleri Bugün Arnavutlukta İtalye hükümetiyle yapılan bu yeni an - laşmaya taraftar bir tek Arnavut vatandaşı bulmak çok güçtür. Herkesin yüzünde büyük bir Yeis ve memnuniyetsizlik okun - Arna - vutluk hükümetini temsil etmiş o- lan Başvekil Fraşeri itibarmı kay- betmiş bulunmaktadır. Hükümet bunu göz önüne ala- rak neşrettiği bir tamimde, bu an- konomik esaslara isti- ilân etmiştir. Fakat bu sbet tesir yapmamıştır. Arnavulluk Italya | nüfuzu altında Şimdiki hakiki vaziyet şudur: | Arnavutlukta Balkan devletlerine karşı yakmlaşmak arzusu bir ha- yal olmuş, ve Arnavutluk tama - miyle İtalyan nüfuzu altma gir - miştir. İtalya da bu anlaşma ile Arna- sutluktaki ayağını sağlamlaştır - mış, bu suretle Arnavutluğu Bal - karlara girecek bir geçit haline! gerirmiştir. bütün i fabrikası Arnavutlukta gelinlik bir taze... Beykoz deri fabrikası Sümer Bankın idaresinde bu- lunan Beykoz deri ve kundura memleketin ve hattâ Balkanların bu sahada çalışan en büyük fabrikasıdır. Fabrika imalâtr seneden sene- ye artmaktadır. Kösele imali 1933 de 412,007 ve 1934 de 818,574 ki- lo iken bu miktar 1935 de 1 mik| yon 386,880 kiloya çıkmışlır. l Kundura imalâtı ayni şekilde artmış ve 1933 de 326,707 çift kundura imal edilmiş, bu miktar 1935 de 703,043 çifte kadar çık- mıştır, Beykoz deri ve kundura fabri- kasının gösterdiği bu ilerleme ile Türkiyenin yeni sanayileşme ham- lelerinde kendisine düşen vazifeyi lâyikiyle başarmaktadır. TEŞEKKÜR — Emniyet sandığı mütekait mühammini Mahirin törenine gelmelerile büyük acımızı tw tliyen dostlarına gazeteniz sile teşekkür ederiz. Eşi... Kızları... Revnak.. Melihat .. Füruzan. SATILIK — Heybelide Düza- yak sokak 19 numaralı dükkânda 2 4 — 936 günü saat 10 da kireç, nalburiye ve saire, satılaca. | ğından talip olanların mezkâr günde ve saatte hazır bulunmala- tı ilân olunur. DEVREN SATILIK KIRMA MAKİNELERİ cenaze vasıta Konferans Kadıköy Halkevinden: v 27 Mart cuma akşamı saat 21 i de M. Niyazi Erenbilge tarafım- “Amerika Birleşik devletlerinin kuruluşu ve dan evimiz salonunda emperyalizmi, Amerika milletini ahlâk ve seciyesi, talim ve terbiye sistemi,, isimli bir konferans ve- recektir, Konferanstan sonra Man dolin konseri verilecektir. Herkes gelebilir. İmami kalkan za Seray klik ve arpa kırmağa mahsus makineler dev mz Şasımpaşada Kepekçiler sokağında 23 numarak dükkân içinde bulunan tuz ren satılıktır. Taliplerinin aynı numa raya müracaatları w

Bu sayıdan diğer sayfalar: