30 Nisan 1937 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 12

30 Nisan 1937 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Dikkat ve İYİ HAZIM ediniz Midenize ağırlık baş dönmeleri hissederler. Çabuk, çiğ” tişmindesii Şölüki yiyerler, fizik “büharatlı ve biberli yiyenler, bilhassa içki içenler mideleri- ni tahriş ederler ve EKŞİLİK, HAZIMSIZLIK, HABER — Akşam postan YAZ GELDİ.. KOSTUM veya PARDESÜNÜZÜ Şehrin en mütenevvi ve en mükemmel çeşitlerine malik bulunan Yalnız Galatada meshur EKSELSYOR Büyük elbise ticarethanesinden tedarik ediniz BAYANLARA mahsus mantolarm enva: ve külliyetli miktarda ÇOCUK KOSTUM- LERİ vardır. Rekabetsiz fiyatlar yalnız Galatada EKSELSYOR' da bulacaksınız. e e HER AKŞAM Bayan SAAFIYE LUONDRA Birahanesinde Telefon: 40227 NI TİRİKEIZ v7 letme Umum idaresi ânları men bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı 5 grup malzeme ve yrı ihale edilmek üzere 13.5.1937 perşenbe günü saat 10 da rpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme ile satın almacaktır Bu işe tayin ettiği v # lâzımdır. t ve kanunu le birlikte eksiltme günü sâatine kadar komisyona müraca; rmek İstiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat temi Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. i — 20000 âdet ateş tuğlası muhammen bedeli 2300 5 matı 172 1/2 liradır. 2 — 550 adet vagon sigara küllüğü muhammen bedeli 975 lira ve muvakkat teminatı 73 lira 13 kuruştur, 3 — 75 adet 3,40.4,00X0, 30-0, 45X0, 09-0, 12 eb'adında (16,200 m3) Karaa. ğaç kalas ile 255 adet 3,40.4,00X0, 30.0, 40X0, 09-0, 12 eb'adında (48,960 m3) dışbudak kalas muhammen bedeli 2032 lira 20 kuruş ve muvakkat teminatı 219 lira 92 kuruştur. 4 1030 kilo muhtelif eb'atta demir rondela muhammen bedeli 360 1/2 lira ve © muvakkat teminatı 2704 kuruştur. lira ve muvakkat temi- $ — 500 Kilo tutikal 300 kilo sarı balmumu 100 kilo beyaz emaye boya ve 610 paket analin bo; muhammen bedeli 800 lira 75 kuruş ve muvak. kat teminatı 60 lira 6 kuruştur. (2936) K.MIYANGESU GÜN DOĞARKEN BİR BİLETLİ. OĞMİT HAKİKATI İk ks Grip, Nezle, ağrıları, MAZON MEYVA TUZU 30 NİSAN — 1937 HAZIMSIZLIĞI MİDE EKŞİLİK ve YARALARI giderir, İNKIBAZI DEFEDER. Bugünden bir $i$8 MAZON alınız. Hic bir mümasil imi sarla kıyss kabul etmez. MAZON isim horoz markasma dikkat. Deposu: MAZON ve Boton &cza deposu, İstanbu Yenipostahane ark NEOKALMINA Nevralji, Siyatik, Baş ve Diş Artritizm BAKIMI ys e) lam? en | | Petrol Nizam a mn Dr. NİŞANYAN Hastalarını hergün akşama kadar Beyoğlu, Tokathyan oteli yanmda Mektep sokak 35 numaralı mus- yenehanesinde tedavi eder, Tel: 40843 m Kimyager Hüsameddin Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil umum tahlilât. Eminönü Emlâk ve Eytam Bankası (o karşısında İzzet Bey Hanı, şanı Birinci sınıf Operatör pa Dr.CAFER TAYYARE Umumi cerrahi ve sinir, dimağ cerrahisi mütehassısı Paris Tıp Fakültesi S, Asistanı Erkek kadın ameliyatları, dimağ estetik - “Yüz, meme, karın bu- ruşuklukları,, Nisaiye ve doğum mütehassısı Muayene: Sabah 8'den 302 kadar MO GGMMOn& gleden sonra ücretlidir Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Han NG. 1 Telefon: Operatör Üroloğ Doktor Süreyya Atamal Beyoğlu İstiklâl caddesi Parmakkapı Tramvay durağı No. 121 birinci kattaki &ne hanesinde hastaların: her- saat 16—20 arasında kabul eder DOKTOR .. Kemal özsan Uroloğ . Operatör Bevliye mütehassısı Karaköy — Ek mağazası yanında. Her gün öğleden sonra 2 den Se kâdar; Tel: 41235 © KURUN doktoru Necaettin Atasagu Her gün 16:30 dan 20 ye kadar e Tayyare apartrmanlarında daire ara 3 de hastalarını kabul eder.! Cumartesi günleri 14 den 20 ve kadar muayene parasızdır. Pei ; Avrupa seyahatinden avdet etmiştir. Muhterem SON MODA BAYAN ŞAPKA ——.— O e MALZEMESİ MEŞHERİNI A Görmek Üzere aşağıdaki mağazalarına davetle Fiyatlar çok mutedildir Merkezi: Beyoğlu " nüşterile kesbi şeref eyler ydanı (tramvay dur. birine! şartıdırl. - SİGARAYI RL KİLİY7 KADAR >. LL Kozl ÇEKEM YAPANIN Ate lr PiPO PAZARI SULTANHAMAM KEBAPÇI KARŞISINDA Hayriyeden: Dikkat Pazar sabahlarma “mahsus olan gidip gelme femizin Bahar Bayramına müsadif yarınki ve 32 numaralı postalarda da sayın halkımıza üzere tatbik edileceği ilân olunur. 7650 tenzilâtlı tari cumartesi günü 6, 14 bir kolaylık olmak Boğaziçi vapurlarma mahsus ilkbahar tarifesi 1 Mayıs cumartesi sabahmdan itibaren tatbik edilecektir. Tarifeler gişelerimizde satil. maktadır. Devlet Demiryolları Umum müdürlüğünden: 1, — 30 yaşından yukarı olmamak ve işletme merkezlerinden nilecek fettişi alınacaktır. 2. — İstekliler kendilerine lâzrm olanı aydarpaşa veya İzmir İşletme müdü er. Müldetinin rı ASİ liraya çıkarıla - 3. — İlk almiğcaklara 130 lira maaş liyakatı tasdik © iki sene staj hitamında müfettişliğe caktır. 4. — İmtihanda ve staj İ kadarı bir sene müddeti $. — Son müracaat günü 10 Mayıd afi aletinden: Nafia Vekâlelinden: 17 Mayıs 937 pazartesi günü saat 15 de Ankarada Nafia Vel ti malse- me eksiltme komisyonu odasında (3000) lira muhammen bedelli (20) ton Jama demiri açık eksiltme İle satın alınacaklır. Şartname ve buna müteferri diğör evrak parası me Müdürlüğünden ve Haydarşapağa Vekâl lecektir, Muvakkat teminat (225) liradır Eksitlmeye gireceklerin 17 Mayıs 987 pazartesi günl saat 15'de malzeme eksiltme komisyonunda bulunmaları lâzımdır. (736) (1753) a malze, Memurluğundan veri-

Bu sayıdan diğer sayfalar: