30 Nisan 1937 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 4

30 Nisan 1937 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MZ T GR K Sinemasında 2 film birden — HAYAT MÜCADELESİ 2 — AŞK ŞARKISI Fransızca | Milâno operası tenoru, itün dünyayı meşgul eden me mızın Karuzosu ALLESSANDRO ZİL!ANI Verdi * Puççini ve Giordano operaları KAROLA HÖHN - PAUL HOR “Eni emmez Zamanı- raklı mevzulu ve > MR r Cemi> yetince tak her t alkışlanan büy ük film KAREN MORLEY - BARBARA PEPPE | ) ETA Bugün matinelerden itibaren Bugün matinelerden itibaren um, SAKARYA Sinemasında 2 büyük filmden mürekkep fevkalâde bir program: JAK LONDON'un meşhur ro- | manımdan iktibas edilen ve JEAN MURAD ANDRE BERLEY ve WİNNİE VİNFRİED tarafından fevkalâde bir surette yaratılanı Denizde isyan Emsalsiz film Saat 4, 1,2 ve8de seanslarında ilâveten umumi talep üzerine: FRED ASTAİRE - GİNGER ROGERS'in büyük muvaffakiyetleri Filoyu Takib Edelim (Follow The Fleet) Şarkılı müsikili film. Saat 2 1,2 ve 6 seanslarında Suvare 8 de her iki film birden EA ZE EN O İstanbul Tramvay LAN İstanbu! lunan ve yeni tedri angıcına kadar uzatıldığını, yüksek mekteb talebesine bildirilir. ya Ya işle: rden gayri yerlerde kul- AE SENAR i Harikulâde bir hâs ŞINGIL” TERE TACININ İNCİLER Akıllara ? ; ginlik, fev olmak gere ayret verecek bir ze mezunu mese âde heyecanlı mevzu M. VI inci Jorj' giyme i haftasında İstanbul ve dün taç n bütün büyük şehirlerinde amanda lan da Tahrana ay müddetle mıyacağını bildir. Hatice Hat le olan mil. | maktadır. O.| nun tarafından yası h | kak bu “mühim wok | okuduktan sonra neircsi pini ve iki mi gefi mülek meve lüzum muavinleri taylar en oz yedi ay alenen teşekkürü nasebetini kesmiş sayın güzetenizle neşri Iş Bankası memurlarından ba Nureddin Atakul se insansı “14f ola | (Eski kitap satın alınır diyec tutuyor. x AD AM da: ri Hâmld için ne yapardım 2| Hâmid için herkes bir g Fakat şu bizim “Baltadıoğ taya attığı fikir çok doi Ünive e Rektö teci arkad mde kudret olsaydı pardım? Dügün a geldi: bir he ra yine düşünd rar verdim. bana gele Her lisandan, evde kalmış basma ve yazma kitapları sâtmak isteyenler kartla İstanbul 218 posta kutusu ad Böyle kitapl söyledi | ne müracaat etmelidir mum u? İşte, sa. rü ve Tâhik gaze. fieri budur: Hâmid için üm, Birden | kelini diker- or.| olanların evlerine de adam l iyi fiatla satın bel | bakünıdir. Okuyun Bir Mari Bel'in Korto'nun, zaman yruklu yil rayıp geçmeleri, nlerce ve günleri K Hi. m eserlerindeki kelimelerin sa- yisı kadar ağaç d man yapmak. Hem 5 Şuna artmızı ay. ya * i buz ek ve bir or. a dalgalandırır dururdu. Bu $ bu ormanı a. E kârlarda; GİNE. ta bağlı v çam g ağaçlar asırl ; orman bünyesi aldı , fe tekâmil m ölse bile maşeri ğ | lerin olgun üstad. yıldızl, Jmuştan, larından ibaret san'at arımı meşe yerine y Orman fikri ebe ebedi ormanm Hâmit orı göremez daimi de bu seyyareler m. rda wi geyra anı” derdim rerek feza Jerdi? mevzuatın kelime b ve konserlerini yüzde re en garip Kültür Bakanına açık mektup 1, de İzzet Melik, » bazı dın artisti 1 bir güzel yaz tüne de res Korhalde Nadi o yazıyı Olumuş ve bizim şüphemiz yöktur. ie kaelme sarılmış 0. i öyle bir tedai iseek bir çift sözüm güzel sanati ve genç bir üslüpiü. ağamızın tacak bir şeki anlatışa muhatap ol ğrul Muksin ku anlatıyor. | çirlarm! in kültür! 3 — Arditiye gün doğdu! bir) tası e Şapk ordusu neden mağlüp oldu ? 20 NİSAN — 13? i e Kabahat Aptullah Paşada mıdır ? Padişah Reşad'a ordunun vaziyetini anlattım. Fakat Kâmil Paşa ile Şeyhülislâm. “ Gazi Ahmet Muhtar Paşa Sadrâzamdı. Ser yaver beni | | | | Çataleaya kadir ağlâbiyet, & Ab aratorluğunda düştüğü ace t büyük rütbe “Sut yı Reşat, Ta bir mülâkat ue garpte İtalya ile harp de- ordu la yapılmakta i memelekette imse kabul etmek niyetinde Bir fedakâr ve merd ı çok büyük mahrumiyetlere avuç m çöller arasında amanlıklar gösterdik. Babrâlisi, ssi partilerile birlikte ıparatorluğunun içeriden ve ve fi mis leri 'gükilerde mrüynise çeşit çeşit 8 İstanbul im dai » vurduğu feci Bketli manzaralin farkında deği 1908 inkılâbımın üzerinden geçen dört yıl içinde Osmanlı devleti dün yada yalnız düşman kazanmak için , Gazetelerin bir Poe Turanizmden bahsediyor wı ise bir müslüman birliği kurulmasını istiyordu. Meşrutiyetin ilânından doğan k ve hassasiyetle üzerimize di- bulda hep böyle istilâ plânları ile uğraşıldığmı gör” dükes biran evvel kolumuzun kana lr rıldaklar m kilen gözler İs asi için çareler düşün çevirmeğe başla” mışlardı. Bu mey alkanlarda aleyhi- mize bir ittifak y Hakikatte hilâfetir kuv- veti bir hayal” ve imiparaterluğun maddi satv vehimden ibaretti manevi larmmızda mü. | felek | Bü hemen her yabancı devletin mi lümü bulunuyordu. Biz kendi ken« gulduk. bı meydanda an hadiseleri eki muhtelif tlerin hareketlere karşı olan:meyiileride-hiç şüphesiz n Reşada yaptırılan © (Selânik hati ile orta” ğmen di Idatmakla me İşte Trablus garp idi. İşte Yem nda idi, duna T günün birinde Babıâli B. p Ja tedip etmek,, arzu” i alamadı. Yani 912 ülünün on sekizinde'tam öğ- seferberlik emri verildi n birka sonra, gün padi- ere Dolmabahçe sarayına Defteri padişahın beni huzuruna davet et- tiğini,; imza ederken bildirdiler. Buna evvelâ bir Yazan: Sadık Du bin ilömndan bir buçuk yil ön lan Sırp uf İzzeddin Kralı Piyerle Veliaht Y. bir arada mana veremedim. Zira böyle gün lerde “Sultan-Reşad,, m. nazmlarla sedrlizamdian > Ve şeyhülislimdan başkasını kal i bilirdim. Yanma girince iyerek se lâmımı iade etti ve hiçbir meye lüzum görmeden sordu hakkındaki iniz? V etmediği gülü — Ordunun vazi söyler mi ri? Benim bu va- lecek birçok acı 807” rı “Sultan mütaleanızı Ordunun va ziyete dair sö lerim vardı, Reşad., a anlatmakla hal ıslâh edilebileceğine hi: gildim. Bununla beraber ordunun ne berbat ve hazırlıksız bir halde bulun çıkça anlattım ve ilâve ettim: — Harp'memleket için büyük bir felâket olacaktır. maazallah.. Peri şan olabil makamının bütün nüfuzunu kullar nazırlar Saltanat üzerinde müessir olmağa çalışınız: neticesi pek ı çıkacak bir harbe mani olunuz. rhalde benden böyle bir ce nı tahmin etmiyordu ki, itirince biran dalgın dal. ime baktı. Sorra * dedi * Hele siz yarım saat kadar dışarıda bekleyiniz. yı kabul edeceğim. Sizde on- öy şey, larla birlikte gelirsiniz ve bana lediklerinizi onların yanında tektar Zira bana ö ler biliyor ve pek edersiniz. siz pek mühim mühim şeyler e,, sini yaptım. #aat sonra o vakitler Şürâyı bulunan Kâmil yarımı devlet reieliğinde mukadde” | eliyor ki | Vükelânın toplandığı odaya "gölürdüğü zaman Mahmut Şevket, Hurşit ve Hadi Paşaların da davet edildiklerini MEM man hali alayın pek Haydarpaşa Paşa âyan feisi Ferid paşa ve şeyhül islâm Cemaleddin efendi ile birlikte tekrar padişahım yanma zaman bütün bildikl, dın girdiğimiz ni tekrarla- Lâkin ne söyledimse b ti. Şeyhülislim âyan reisi ve Kâmi paşa benim fikr me iştirak etmiyor İardı. Bel met Mi şadan ç müşir Ab- tekinidikleri havereyi d maz kendisine ulaştırmış olma ki ertesi gün Babiâliye davet edil dim. Sedaret baş yaveri beni derhal Gazi Ahmet Muhtar paşa kabin nin içtima halinde bulunduğu 8 na soktu. O zaman umümi erkânıharbiye reisi Hadi paşa ile (1) Mahmud Şevket ve Hurşid paşaların da bu landuklarını gi Ahmed Muhtar den bize dedi ki: Sadrızam paşa oturduğu yer” paşa oturduğu yer ördüm, / a ile. yapılacak sulh Trab- İ Vus garbı elimizden almaktadır. Lo- lanan bu sulh muahede kabul etmemek lâzım ama bir taraftan da Balkan devletleri il ihtimali pek ziyade artmış bulunu yor Balkanlarda bir harbe girersek ilya ile harbe devam etmemi kân kalır mı? Mü talealarınızı bil- dirmenizi rica ediyo Hurşid, Hadi ve Mal bik ıd Şevket pPaşalara baktım. Henüz bir şe lemeğe karar vermiş olmad tahmin edince dedim k — Değil Balkan hükümetlerinin dördüyle birden, hatta yalnız Bul garistanla yapılacak bir harbı başa- rabilecek bi rorduya malik bulun- mamaktayız. Harp kuvvetlerimizi n pek pe: işan, dağınık ve iyi silâhlar- dan mahrum bir halde bulundukla- yı kanaatindeyim. Eğer böyle bir harpte Osmanlı ord düşmanı Ça- talca hattında tevkif edebilirse bunu | büyük bir muvaffakiyet addedece- ğim. Asabi bir asker olan Ahmed Muh tar paşayı bu cevap herhalde $inir. leridirmişti. — Balkan hükümetlerile yap cak harbe dair ayrıca sizin mütalea- nızı sorâcağız. Şi mdi size yalnız Lo- zan muahedeşi meselesini soruyo” rum Ben de'asabi bir cevap vermekten kendimi alamadım: i Size daha kestirmesini söyle- dim. - dedim -, — Bitmedi — Sadık Duman (1) Berr muahederini © dan biridir. imznlarış olanlar

Bu sayıdan diğer sayfalar: