2 Mayıs 1937 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 11

2 Mayıs 1937 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

2 MAYIS — 197 RADYO İSTANBUL: 18.30 pihkla dana (o musiklel, 19.30 konfe rans: ordu saylavı Selim Sırrı Tarcanm ta rafından (Londra kalası) 20 Müzeyyen ve arkadaşları tarafndan Türk (o münikisi ve halk» şarkıları, 20,30 Ömer Rıza tarafından arapça söylev 20,45 Muzaffer ve arkadaşları tarafından Türk musikisi ve halk şarkıları #ant ayarı, 21,15 orkestre, — 21,15 ağans ve dee haberleri ve ertesi günün © programı, 30 plâkin solular, opera ve o; Mazı; Sa'd 'peret parça Mi a NV Nöbetçi eczahaneler Bu akşam şehrin muhtelif Böbetçi olan eczaneler şunlardır: İstanbul cihetindekiler; Eminönünde (A. Minasyan), (Haydar), Küçükpazarda üMLmnb” RM, Eyüpte (Hikmet Atlamaz), O Şehremtsinde (Nâzım Sadik), Karagümrükte (Suat), Ba matyada (Teofilos), Şehzadebaşında (Üz versite), Aksarayda (Ziya Nuri), o Fenetde CEmiliyadi), Alemdarda (Eşref Neşet) Ba kırköyde Çİstepan), ği Beyoğlu cihetindaktier: İstikili caddesinde, ÇKanmık), Altıneıda irede (Güneş), Galatada Topçutarda (Spor dis), Taksimde (Nizamettin), Tariabaşında (Nihat), Şişlide “alk, Kasımpaşada (VA mi). Hasköyde (Barbat), Beşiktaşta ÇAN Rıza). Sarıyerde (Nuri), e. Kadıköy ve Adslardakiler: . rn (Selimiye), Kadıköyünde Mo oda), Büyükadada (Halk), Heybeli semtlerinde . Kemal özsan Üroloğ . Operatör Bevliye mütehassısı Kariköy — Ekselsiyor mağazası yânmda. Her gün öğleden sonra 2 den Se kadar: Tel: 41285 Kendi kendine 1 Fransızc 11 .— bap male ge poster ag Un employ$: bir . ler. Np Kutusu, 2 Pağet 3 — Le guichet: gis” 6—r Keşif Sind bedeli 2846 lira 96 kuruş olan Floryağs #9 Büamişi yolum ingası açık eksiltmeye : levazım müdürlüğünde görülebilir. istekliler be k ilk teminat Taber 35-937 Pazartesi günü sast 14 de Daimi EN yazıl i YAZILI Vesika ve 213 lira 53 kuruşluk rneaüx: SINEMALAR. BEYOĞLU Das devam ediyor Hayat mücadelesi, o Aşk SARAY : TÜRK > iEE ; Yeni RinTmTin. Den için yaratmış SAKARYA * Fioyu takip edelim. De FODIZ , Bülnüler öterken, Karyo ÖMER a derım mdi 3 beli, Yel am a ; age bildirmemiştir Re ş oxadnliğin ser ei ş uş — Japon harbi. Kan — kardeşler Si mn gam BA alar e ae ga Balkar olimpiyatları Beyaz ( görlekiiler. Düz ASRI , SANCAB ; Garp süvariler. Madam (Eki 4sterya) Dubarri CUMURİYET G şerserileri. Pranga (ISTANBUL VERAP gon rümbe- Kaplan kız. sml) 2 Romeo ve Julyet HİLAL 4 Bağdat BUDAN. Kim ök " hayatı. Hazreti İsanm . ” Kadınlar gölü ALEMDAR : Se He. aşkım dır. KEMALBET Horhor ağa , gere 18 ourara 14 casus KADIKO Y acariştan geceleri gaz Mi USKUDAR HALE : Roş Meri BAKIRKÖY MALT ADı progra bilâtrmemiştir. gazetei La bolte aux lettres: mek. konulmuştur. 2400 numaralı makbuz veya* mektubile cümende bulunmalıdırlar, | — e a ei 600 kelime ile a dersi memur. 5 — yunma « gardröpları arka- Keşif evrakı ve şart. kanunda (B.) (2158) satmalma komisyonuna gelm Köşam Kimyager Hüsameddin Tam idfar tahlili 100 kuruştur. Bü umura tahlilâr. Eminönü Emlâk ve Eytam Bankası & karşısında İzzet Bey Hanı. postası Dr. NIŞANYAN Hastalarını hergün akşama kadar Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanmda Mektep sokak 35 numaralı mua yenehanesinde tedavi eder. Tel: 40843 ne piliç ile 3000 tane tavuk açık ek- siltme ile alınacaktır. İhalesi 5 Mayıs 1037 Çarşamba günü saat 15 de Ya. Pılacaktır. Muhammen tutarları pili- cin 400 ve tavuğun 1800 liradır. Şart. namesi her gün öğleden evvel komis- yonda görülebilir. İsteklilerin 16ö Wi. ralık ilk teminat makbuz veya mek- tupları ile beraber ihale günü vakti muayyeninde Fındıklıda komutanlık satınalma komisyonuna gelmeleri. (2131) Gümüşsuyu hastanesi için 1500 ki, lo tuzsuz tereyağı açık eksiltme ile almacaktır. İhalesi 5 Mayıs 1957 çar- gamba günü saat 15.30 da yapılacak. r men tutarı 1500 liradır. Şartnamesi her gün öğleden evvel ko- misvonda görülebilir. İsteklilerin 113 liralık ilk teminat makbuz veya mek. tupları ile beraber ihale günü vakti muayyeninde Fındıklıda komutanlık (2132) — Süleymaniyedeki Askeri Matbaa binası müştemilâtına ilâveten bir mü. diriyet odası yaptırılacaktır. Açık ek. siltme ile ihalesi 10 Mayıs 937 pazar. tesi günü saat 16.30 da yapılacaktır. Muhammen keşif bedeli 056 lira 32 kuruştur. Şartnamesi ker gün öğleden evvel komisyonda görülebilir. İstekli- lerin 72 Tiralık ilk teminat makbuz ve ya mektupları ile ihale gününden ev- vel inşaat şubesinden alacakları vesi, kaları İle beraber ihale günü vakti muayyeninde Fırdıklıda Komutanlık satmalma komisyonuna gelmeleri, “2250 —— “Tayyareye stan Topçu -taburunun mutfak ocakları tamir ettirilecektir. | Açık eksiltme ile ihalesi 10 Mayıs 937 İ Pazartesi günü saat 15.20 da yapıla, caktır. Muhammen keşif bedeli 250 1i, radır. Şartnamesi her gün öğleden ev. vel komisyonda görülebilir. İsteklile- rinin 19 liralık ilk teminat makbuz veya mektuplariyle 9 uncu inşaat şu- besinden alacakları vesikalarile bera, ber İhale günü vakti muayyeninde Fındıklıda Komutanlık satınalma Ko. misyonuna gelmeleri. “2261” Eski kitap satın alınır Her lisandan, evde kalmış basma ve kitapları satmak İsteyenler bir ça el ya ) İGSAHİBİNİN SESİ Son çakan, tlaklanı Unbenini AX 1979 - Safiye AX1987. Mahmut Celâlettin Yaşlı gözler Sevda dolu Fatma Sarryerli güzeller AX 1986 - Ayda AX 1982. Diyarbekirli Celâl Gelemem ben gidemem ben Yüksek Minarede Beni çıldırtma da öldür AX 1988 - Afılab Bahar olur (Kerim) AX 1984- Seşürin meri Benim tatlı esmerim Ninni Feridem Bahçenizde bir gül olsam Tokat şarkısı AX 1985 - Hamiyet | AX 1683. Diyarbekirli Zarife Kirpiklerinin gölgesi Anama söyleyin Son çıkardığımız bu eserleri muhterem halkımızın bir defa muamma dinlemelerini tavsiye i Sirkecide istasyon yanımda YENİ ANKARA Birahanesinde YAVRUNUN tahtıidaresinde erbabı zevkin musiki ihtiyacını tatmin etmek üzere yeniden açılmıştır. Teşrif buyuracak zevatm memnun kalacakları şimdiden arzolunur. © gö REZ KA GL A Şen Caz Şantözü SARI BARABAŞS'ı ve Arjantinli muganni SCALON'udinleyiniz. Bugün saat 17 1/2 de Mine ARAM GTD EMMA GAS Yalova Kap'ıcası 1 MAYISTA AÇILDI Akay işletmesi Direktönüğünden: Mayıs ayı zarfında Kaplıcaların otel ve banyo ücretlerinden yüzde “kırk” tenzilât yapılmıştır. ” l Tabldot yemek 60 kahvaltı 20 kuruş tur. Mayıs ayı zarfında: Bir gün bir gece veyahut iki gün bir gecs kalmak üzere komple biletler. de dahi tenzilât vardır. , Vapur, otobüs, bir banyo, iki öğle ve ” 1 bir akşam yemekleriyle sabah Küheni| Bür kişilik bilet | #kikişilik bilet İtisı ve bir gece otel l 160 3 Vapur, otobüs, banyo, bir öğle ve bir akşam yemeği ile bir kahvaltı ve bir 400 750 gece otel | Mayıs ayı içinde her hafta cumartesi günleri saat 13,30 da Yalovaya bir vapur ki r. (2453) kartla İstanbul 218 posta kutusu adresi ne müracaat etmelidir. Böyle kitapları olanların evlerine de adam gönderilir iyi fiatla satın alınır. Tavzih Bir ihtiliftan detayı (Üç komite, Makedon ya komitecileri arasmda on üç yel) tefriksar ni yarıda keserek Son Telgraf gaztesinden 15 nisanda ayrıldım. Bu hatıraları başka bir gazetede ve eğer bu olmazsa kitap halinde Beşredeceğim. Bon Telgraf gaztesinde “diş politika, sütunundaki yazılarımın sltma ko ulan Ahmet Rauf imzasile de 15 nisandan itibaren bir alâkam ka'mamıştır. Şimdi ça | Taptığım Kurun gazetesidir. T- RZiHANESİ Sahibi: İhsan Yavuz Sezen Şık giyinenlerin .terzisidir Eh caz'p rıvceller, mevsimlik metin ve şık kuma İstanbul Yeni Postahane karşısında! a ni VA pAR BİLETLE , ÜMİT HAKİKAT. ze OLUR

Bu sayıdan diğer sayfalar: