2 Mayıs 1937 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 3

2 Mayıs 1937 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

? MAYIS — 1937 Mame m Güzel Vona ve pansiyonculuk Giresundan otomobille Ordu şehrine, oradan da ertesi günü Vona kasabasına gittim. Burası, dünyanın dört bucağın- da gezdiğim yerler arasında en faz” la beğendiğim lâtif bir kasabaydı. Cennetiâlâ!... Hele bir mektebi var ki, ayrı bir yazımda tafsilâtiyle bah: sedeceğim.... Yeşillikler içindeki bu köy — asabanın mükemmel bir belediye ahçesi ver, Alelhusus, sırtlara doğru yükseldiğiniz zaman, bülbül sesi, çiçek kokusu, renklerin tenev» vüü, havanm Jetafeti insanı hayran ediyor. Suyu da nefis, Balığı da bi- rinci derecede! “.— Yarabbi! . diye düşündüm. Şurada bir mevsim geçirebilsem... Hayalimde yaşattığım inziva ye ri, işte bu Vonadır. kat sarfınazar da edilebilir. Çünkü onu telâfi edecek yeni tip lambaların mevcut olduğunu Ünyede tecrübe ettim. Devam ederiz... Gerçi eczs* hane de yok, Fakat vali Baran'ın te- sis ettiği “sağlık bekleme odaları, ndan biri de burada, Üç bep haft içinde iki yüzden fazla hastayr te davi etmiş, nihayet daha mühim bir ihtyaç zuhurunda, Ordu vilâyet merkezi otomobille bir saat ötede- dir. Mükemmel bastahanesi var. Gidilir, o da âlâ. Fakat işte beğendiğiniz, burada bir mevsim geçirmek istediğiniz halde, kalacak yer yoktur. Ne bir otel, ne bir pansiyon! Yalnız Vona mı s4?.. Memleke timizin kaç bucağında ne güzel yer ere rastlayıp (orada bir hafta, on gün, belk'de daha fazla oturmak arzuşu duyuluyor. Lâkin, hep otek sizlik, pansiyonsuzluk bu tasavvur: lara mâni oluyor. Gezdiğimiz yerle" rin birçoklarnda “ otellere baktım. Sirkecideki adaşlarının en kötüsü den de kötü. Hepsinden vazgeçtik, tahtakurusu yuvası şeyleri Ne yüz yıkanacak yerinden adamakıllı su akıyor, ne de affedersiniz, abdesha neleri abdeshane. Sonra, tozlu ve kokulu çarşmın en berbat Yerine yapılmıştır. Biraz ötedeki tabiat istediği kadar güzel olsun, öyle bir otele bir düştünüz mü ilk Münceniz, oradan kurtulmak olur. Pr Gerçi benim her gittiğim yerde kalarımca misafir edildiğim için yar #ikâyette bulunmağa hakkım bul tur. Vonadada beni evine ka ta İe 2 Bam yardır. Hatta, davet bi halleğy m. Lâkin, bu, meselenin ğim gir si midir? Benim beğendi Parçay, * Vonayı da, diğer bir yurt yah 2 da kimbilir, kaç vatandaş Debi beğenir ve “Ab, şura» İsam!..,, arzusunu hüs” Yahut da biri işi düş” ng da bir müddet oturmak Ledi. Hele bu ikinci şıkta pç kine mecburi sıkmtı ol- ilâ ka Sare yoktur. atillerinin muhakeme” a oskoca Menemen'de, m. Avi, Yatacak yer bulamamış Rürtüleyi, Dn ettikleri otelden EMER Zündü kaşıntılarla dışarı uğra Receleri ,, “Sri Menemen'de çalışıp mek için, İzmire dön nde kalmıştım. Dü sünün va iriyeti Yeti! ii Türkiyeğe. yarada otelciliği ihya — ha &il, mevcut olmiyan otel iriilee 2 İSİN, birçok teşebbüsle- tir, Bu meyanda olmak mi etsizlikle netice" etçil Yapılmıştır. Ber dene ik yahut belediyeci- ki Çelikpalas Müesse, £ kışı, ay» VE yatmak parası olarak (Devamı 7 incide) (VA- Na) İzahat istedim: Elektrik yok; fa İsonra sofralarını hazı | madan bunlar, | ek ikramcı ahbaplarım, hat | 1 — Fatihdi suretile giydirilip 2 i okulun Ze ırlarken. 3 — 13 cü okul beşinci : “e okulda yemek yiy' “şi Allaha kalınca « Aylabın evi » Nİ soymağa kalkmış in bir camisöyan bir hırsız yaka, san epebaşında Osmanlı mescit. “13 numarada oturan so yaşında Ke. 1 dü kağar Biçbir iş bula. sonra işinin görerek "Allahın karar “ mal dün akşama gezdikten “Allaha kaldığın evi,ne © başv urmağâ ve gece saat yirmide : i ştir, Kemal camin kapısını kapa- çıkmış ve orada “Yasi gitmi İt bulunca kubbesine y bulunan kurşunları pafakası işi i tal rabbaniye,, telâkki ederek yirmi &ile kadarını sökmüştür. | Bu kadarını kâfi gören Kemal tam 2- şağı inerken yakalanmıştır. Trabzon - Karaköse yolunda nakliyat başlıyor Trabzon Karaköse transit yolunun nokuanları ikmal edildiğinden “devlet transit otobüs servisi,, seferlerine bu a. yın on beşinde itibaren o başlanacak” tir, İran transit yolunun yalnız Ağrı vilâyeti dahilinde bulunan 17 kilomet- relik manın yapi iştir. BU Komi Fakat bu hal yolda seytisefe ozmıyacaktır. Çünkü nakil vasrtala- masına sonradan karar ve. ri yi içi ra pi > yardır. Diğer taraftan transit yolu üzerinde yünler içir durak ve konak mahalleri geo3i naktadır. Burada otobüslerin ÇE temini edecek malzeme, yol bir yol &i İÇERİDE: 4 Cumbu Tevzi edilecek kür hisse DE şa g45 kuruştur * Gel gına talip çıkmadığından binanın değeri 66000 tiraya indirilerek tekrar müzayedeye karı miştir. y » Eregli şirketinden satın miman ocaklar 1s Zonguldak llman tesisatı dön tamamen skümet eline geçmiştir. Di nede sene ikisi Adanada, dördü vilâyetlerde olmak üzere mite kre sanat i caktır. 4 bir “okulinr raüzest,, kur in esij ve yeni harflerle kitap, sas * Maarif vexâh maktadır. Bunun İçi mekteplerde okutulmuş bütün senireler Soplanmaktadır. ve sabahki konvansiyonelle — Yugoav ” 60 tiaiversite talebesi gelmiştir. a bul itfaiyesi 78.000 tira sarfile çar ia gesi ia takviye edilecektir. Di ei kenimm tac giyme günü Ankara ve gerisinde İngiliz sefaret ve konso'osha mesinde merasim yapılacaktır. deri Ondulâsyon makineler — et "mevkiine girmiştir. Yarından itiba meriyet » talimatnamesi İ yen kontrol başlayacaktır. atasaraydaki eski polis merkezi bine | tstanbul 13 cü okul himaye heyeti tarafından r gevindirilen yüz yavru. beşinci sınıf öğrenicileri i sımf A bölümü en fakir kardeşlerine yardım ederlerkefi. vermiş | Fethiye camline | ” HABER — Akşam postası çocuk bayramında bir aile bilgisi dersinde fakir karde eşlerinin önlük, çorap, ayakkabı verilmek yemeklerini o pişirdikten irenicileri aile bilgisi dersinde iş kıyafetleri ile, KURUN'da: '<atillerin yaka lanmasında gazetelerin rolü “Düşünceler,, başlığı altımda yazılı yor Tevkifhaneden kaçan iki suçlunun yakalanmasını önce, Adanadaki Cey- han oteli kiracısınm, sonra Adana po. lisinin vazifeperverliğine | borçluyuz diyenler bir hakkı yerine getirmis 0. turlar. Lâkin Adanadaki oteleiyi w yandıran çu gazetelere koyduğumuz resimler değil midir? Bazı zatlar gazetelerin bu kabil ! neşriyatında suç aradılar... Bâri gaze telerin şü hizmeti karşısmda bu suçu bağışlasa menetmemeli Gazeteleri yazmaktan azmıya teşvik etmeli. | İyiliği hem çoktur, hem adilye takibi. Bulgar başvekili Kasımpaşada | Haziranda Ankaraya gelecek Bulgar Başvekili Kösciyanofun hazi- ran içinde, Başvekilimiz Londra seyaha | tinden döndükten sonra, memleketimi. ze geleceği bildirilmektedir. K Köseivanofun ziyareti Hariciye veki- limiz Rüştü Arasın Bağdat, Tahran ve | Moskova seyahatine çıkmasından evvel vaki olacaktır. —— Sarhoşlukla... Sarhoşlukla ne yaptığını bilmiyen bir ırz düşmanı yakalanmıştır. 4 Üsküdarda Şemsipaşa medresesinde oturan Zülfü dün gece kalayı tüts dikten sonra ayni (o medresdde oturan arkadaşı Mustafaya saldırmış ve taar- » Zülfü yakalanmıştır. e. ruz etmişti PAZAR MAYIS — 1867 Heri: 1856 — Sefer 21 kısmi kalmıştır. Yolun bu kıs- | kısmın inşasına derhal baş | x bozukça olmak üzere başka | riyet Merkez bankası, yardan | issedarlarına çeçen Benenip kürme | 4da, 321 1211 1608 10,08 2040 3g GEÇEN SENE BUĞUN NE OLmur İtalyanm Habeşistandaki zaferi bir emri vaki olmuştur. m ea cuların muhtaç olduğu eşya ve jandar- ma teşkilâtı bulunacaktır. * Şehrimizde buzus! otomobil adedi çoğul mış ve bemen taksilerin — müsavi bir hadde gelmiğtir. Bu yüzüm takaflerin işi azalmış Lir, * Ölçülerin damgalanması işine yarın sa bahtar itibaren başlanacaktır # Dahiliye vekâleti memleketin en uzak köşelerine kadar giden tuldat kumpanyalar! na yardıma karar vermiştir. Halkevleri de bü kumpanyalarla alâkadar alacaktır # Bir müddetlenberi mezunen Romada bu Yunan İtalyan elçisi Karlo Galli dün şelrim ze gelmiştir. * Türk sigortalarının beynelmilel siyorta | icılik dünyasmda tanmmas ve Rensslirana payı verilmesi için Avrupada Refi Bayarın yaptığı temas ve müzakereler mu ie neticelermiştir. sttakiyet * Dahiliye vekâleti iskân kanunu mucibin ce rsmurlara ve halktan istiyenlere veril mesine cevaz bulunan bakımsız arasi tevsi | edilirken şehir içinde çok kıymetif arsaların da veri'diğini duymuş vr bunların bedellerin! defaten istenmesini emretmiştir | * Tugasli nm Ankara Lazareviç Viyana elçiliğine tayin edilmiştir. DIŞARIDA: “ Bir sabah gazetesine Ankaradan büdirii | elçisi Branke bir kaza Bir kadın denize düştü Dün Bir kadınla çocuğu Kasımpaşada | denize düşmüş, fakat bir tali eseri, ola. rak boğulmadan kurtarılmışlardır. Fenerden sandala binen Kasımpaşada Camiikebir mahallesinde otüran Naciye tam Kasımpaşa iskelesinde sandaldan çıkarken birdenbire — ayağı kaymış ve kucağındaki üç yaşındaki çocuğile bera. | Bu müşkül ber*denire yuvarlanmıştır. vaziyete rağmen (yavrusunu bağrına basıp bırakman (o “Naciye Kasımpaşa kanalizasyonunun ağzma tesadüf eden bu çamur deryası içinden! sandalerlar tarafından kurtârlmışlardır. O pis ma- yüi bir hayli yutan Naciye ve hastaneye kaldırılmıştır. çocuğu Hem tamir, hem hırsızlık Tamir edilmekte olan yüksek İktisat mektebinin garip bir tesadüfle yalhız tamir edilmekle kalmayıp ayni zamanda soyulduğu da anlaşılmıştır. Beşiktaş İhlamur caddesinde © otu- ran leblebici Feyzi dün bir çuvalla kur, | şun götürürken bir zabıta memuru Be- şiktaşta şüphe üzerine kendisini çevir- miştir. Feyzi kurşunları Yüksek İktisat mektebi inşaatında çalışan Oo arkadaşı Hakkı, Mustafa ve Mubsinden aldığını söylemiş, derhal onlar da yakalanmış- tır. Tahkikata devam edilmektedir. yeti kurmak fikrindedir. Japonyanm bütün Asyadaki şark ve islâ da Tw mevi devletlerini Haziran odü bir konferana daveti ubabstir ktiraanı * Almanyada 18 senesinin mali film mükâfatı (diktatör) filmindeki © rolü için Emil Janningse verilmiştir. 1986 senesi kitap mükâfaiz (emel eserinden dolay askerlerin marşı) ösleli Friedrich Bdinsee verilmiş * İtalyan harbiye nezareti müsteşarı 12 in ci beynelmilel binicilik müsabakalarına işti Tük eden süvariler şerefine dün akşam Roma da bir ziyafet vermiştir. Türk ve Alman el çileri de riyafette bazır bulunmuşlardır. * Londraya gelen Japon prens ve ppenses Chichibu, dün kraliçe Mary'yi ziyaret elmiş Mületler cemiyeti manda'ar komisyonu k9 toplantısında Filistin bAdisesinin tet kikini haziran sonuna bırakmıştır z anı Landraya muvasalat Sultan tac giyme merasiminde bu * Bofyada bir papaz kilise o varidatından 2,3 müyon leva aşırmış ve yakalanmıştır. ( “itine göre Japonya, hir asya milletleri cemi | | | Katimizi çekmeği nin müzahiridir. CUMHURIYET"te: Türkiye sulnün desteği Ah Daver yazıyor; Son günlerde, bazı siyasi hâdiseler oldu. Bunlar, Türkiyenin Balkanlarda, şarki Akdenizde, Asyada, bir kelime ile Yakınşarkta ne mühim bir barış âmili olduğunu, sulh ve müsalemete nekadar hizmet ettiğini, dünya nazs- rında, bir daha, ispat ettiği için dik. lâyıktır. Başvekilimiz İsmet İnönünün, dost ve müttefik Yugosalvyada yaptığı 8€- yahat, dönüşteki Sofya teması, dost ve kardeş İrak Hariciye Nazırının An. karayı ziyareti, Türkiyenin, mütema- diyen, dostluklarını ve binaenaleyh sulhü takviyeye çalıştığını gösteren vakıalardır. Büyük devletlerle de dostluğumuz yerindedir; hemen hemen hiçbir ihti- lâfımız yoktur. Hatayın istiklâli do. İayısile Suriye ve Fransa ile aramızda çıkan meseleyi de, sulh yolile hallet- meğe azmetmiş bulunuyoruz ve bu İ. şin maruz kaldığı güçlükler, taahhüt. ler karşısında sabrımızı, itidalimizi | muhafaza ediyoruz. Hatay meselesi halledildikten ve Suriye, istiklâlini temin ettikten #on, ra, Şark misakına cenub komşumuzun da iştirak etmemesi için, hiçbir sebeb kalmaz. Akdenizle Karadenizin, Balkanlar- la Anadolunun. Avrupa ile Asyanın, Şarkla garbın elöle verdikleri çok mü him “politico.göographigve, siyasi » coğrafi, mevkii, kuvvetli ordusu, mun tazam idaresi, dürüst siyaseti ve sa. mimi barışseverliği sayesinde, Türki. ye. dünyanm bu kısmında sulhün des. teği olmuştur. Alman - Italyan ittifakı Ahmet Emin Yalmanın yazısından; Almanya ile İtalya arasında siki bir askeri ittifak kurulacağından da bahsedilmiştir. Böyle bir ittifakın tahakkuk devre- sine girdiğine umumiyetle ihtimal verilmiyor. Fakat herhalde Almanya Ve İtalya; harici âleme karşı müşte- rek bir cephe kurmak, dünyada ha. zrlanan yeni cereyanlar karşısında beraberce hareket etmek da kendilerinden istiyorlar. kat kuvvetli bir demokrat cephe var, Bu kuvvetlere karşı sıkı bir beraberlik sa vesinde müvazene kurmiya çalışıyor. lar, kat Bu gayretlerden maksat, gürültü ta. rafına mt, yoksa anlarma tarafına doğru mu bir hazırlıktır? Ortalıkta umumi bir nikbinlik olmakla beraber kimse bu suale evet diyemiyor. Bir batında yedi çocuk ! İspanyada Mursi şehrinde bir kadın bir batında 7 çocuk birden doğur müştür. Doğumun sonunda kadm ölmüştür. Fakat çocuklar yaşamak» tadır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: