2 Mayıs 1937 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 7

2 Mayıs 1937 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Dünkü milli küme karşılaşmaları Beşiktaş - Gençlerbirliği, Üçok - Ankara ikişer golle ber Mili küme maçlarının dünkü karşı- Gi arasi İzmizil Mustafanın hakemliği ile ya - Dı . ıyan İstanbul takımı, kikanm ancak çekmek gaf cezasını geçe oyuna başlar. lar şu şekilde dizil, Rahim, Ha. lit, Ihsan, Kadri, Hasan, Sslâhaddin, Selim, Asım, Rasim, Niyazi İhsan. Beşiktaş: Mehmet Ali Hüsnü, Fa » ruk, Feyzi, Enver, Fuat, Rıdvan, Hak- kı, Muzaffer, Şeref, Egref. İlk dakikalar karşılıklı hücumlarla geçti, Beşiktap daha üçüncü dakika- da sağdan Rıdvan vasftasiyle yaptı, akınlarda gollük vâziyete girdiyse de Muzaffer bunlurdan istifade edeme: On beşini dakikadan sonra Anka larm, ağıldığı ve mükem : siyah beyaz sahastna indikle. dil. 17 inci dakikada Gençler $ İçinin topa yavaş vurma. »t kaçmış oldu. 22 n- ada F 1 İleri gıkmasın- dan istifade eden Ankaralılar soldan m bir hücum yaptılarsa da sol affakıyetli bir | ndan cid snünün İ « derhal görü Miarda... Hümlünün bir müdafider Yade ikinci bir merkez muavin gibi i- *tde oynaması siyah beyaz kalesine tehlikeler geçirtiyordu. 36 mcr dakik “— Ankaralıların attığı kornerden Tİ Niyazi, direğe çarparak keleye n bir sütle günün ilk sayısını kay» e Bu een da hücum hat. Sükan Hakkı beraberliği temin İ. SİN bir hayii çalıştıysa da reticeyi de. Bİttİrmeye muvaffak olamadı, ilk dev iyii Ankaralılar lehine bitti. i iSimda Beşiktaş lehine oldukça Gidek ese, rüzgâr ikinei haftaym Genç takımlar Müsabakası €lecek hafta başlıyor <İ kime genç takımlar liki için #amı mıntaka merkezinde bir Yapılmıştır. ut'un başkanlığında yap” Olan, ş Stİmada on sekiz yaşını kadar Verde, kat Tisansiye edilmemiş gend- Mürekkep takımlar arasmda atalar yapılması kararlaşmış üz, Dâçlara iştirek edecekler, ö- ; “leki cumartesi günü saat birde da bi #Yafetleriyle Taksim stadyomun * geçit resmi yapacaklar ve Nu- ', Süleymaniyeli Muhtar ve Fe Kılıçtan mürekkep bir jüri he fazla büyük olanlar Aynı . klerdir. bal ilk günde kur'a çekilecek ve der. kinci müsabakaya başlanacaktır. i da g sün maçlara Fenerbahçe stadın. va, evâm edilecek ve iki karşılaşma “blasaktır, kl takımlar maçları mili küme | i akın hattını İYİ ala yal - da İmana ndan, evvel aya 1 sahalar. gücü zaman durmu$ gibiydi. Bu başlıyan Beşiktaşlıla- | zaran daha şuurlu başladığı M devreye süratle ilk haftayma Dö: örüldü. iş affak olamıyan Mu gatferin sağ açığa, Rıdvanın içe, Hak- k da ortaya Ikamesi siyah beyaz Kek bir gekle sokmuştu. Hakkı ve Şeref lar, fakat istifa, üstün. Oyna Ortada hiç muvi Beş dakika içinde yakaladı! birer fırsat yaka 1 z de edemediler. Beşiktaşın m ki lüğü karşısında iki iç oyun« en v ge. ri çekmek mecburiyetine ka : it er Birliğinin üç muhacimle Yapmak ğ Hüsnü ve Faruk ta- / istediği akımlar, salla kolaylıkla durdurularak top tekrar kendi muhacimlerine ver liyor- du da Hakkı, rakip mü- Ankars kalesine ât. “aleci topa çıkış yapmak istedi, ia ği Şeref Siz Beşik. taş golünü bos kaleye sok ba : j Bu beraberlikten sonr& oy un zevkli cereyan etmeğe başladı. İki kr a galibiyeti kendi tarafli. Si e! il mek için çalışıyorlar 21 inei akika, da, Eşreften derinleme bir pas alan Hakkı kaleye kadar in“ ve kaleci, i. 'i 14 üncü dakikn dafileri geçerek takımları abere kaldılar nin müdahalesine rağmen plâse bir şütle ikinel golü de takımına kazan - dırâı. Siyah beyazlılar 2 - 1 vaziyete gi. j rince vakit geçirici bir oyun oynama. ğa başladılar ve Hakkıyı gene geriye aldılar, Fakat oyun derhal Ankaralı. ların hâkimiyeti altıma girdi. 32 inci dakikada Hüsnüyü atlatan Rasim sağ açık mevkiinden Beşiktaş kalesine doğru indi, ortaladığı topu kapan Ni, yazi de Enveri kolayca geçerek sıkı bir şütle tekrar beraberliği temin et- meye muvaffak oldu. Akılları başlarma gelen siyah be - yazlılar yine Hakkıyı ileri aldıalrsa da son gayretler neticesiz kaldı ve | ; 2.2 beraberlikle nihayetleni, Ankaralılar enerjik bir oyun çıkar. dılar, Müdafaanm uzun vuruşları, hü. cum hattımın da anlaşması İyi idi, A, kıncılardan Rasim ve Niyazi kusur , suz, iki açıklar da topa hâkim olama» makla beraber süratli idiler. Orta muavin ve müdafiler vazifele- rini yaptılar, Sağ hafta Kadri, muvaf. fak oldu, kalecileri müptedi Üçok - Ankara gücü İzmir, İ (Hususi) — Ankaragücü takımı bugün birinci maçını Alsan- cak stadyorunda Üçok takımına ker. gı oynadı vE 2-2 berabere kaldı. Fener. bahçeli Sed Balâhaddinin idaresinde oynanan oyuna takımlar şu kadrolar. is iştirak ettiler. Ankaragücü: Osman . Enver, Ali Rıza » Jemail, Semih, Orhan - Hamdi, Bilâl, Yaşar, Şükrü, Abdullah. Üçok: Nejad - Ali, Ziya . Enver - Adil, Mazhar « Cemal, Shid, Basri, Şükrü, Namık. Bu maçta Ankaragücü heyeti umu. miye itibariyle fena oynadı. Üçoklula- rın bundan istifade edememelerine 86 beb hücum hattı oyuncularının kale önlerinde fuzuli paslaşmalara kapıl - maları ve şüt atmamalarıdır. Oyunun birinci devresi başlangıçta seriği: Fakat sonra pek durgunlasti. Nihayet devrenin yarısından sonra iz. mirliler açılır gibi oldular. Ankarazü. cünün mukabil hücum teşebbüsleri de İzmir mildafaasının muvaffakıyetle tatbik ettiği ofsayda düşürme sistemi anyesinde akim kaldı. Bununla bera - ber otuz dokuzuncu dakikada Arka. ralı sağ iç geriden aldığı pentüik isti. fade ederek takımına bir gel kazan. dırdı ve devre 140 Üçokun aleyhine mi iin beşlanirken Üçoklu. ların Şükrü ile Mazharın yerlerini de. Hiştirmis bulundukları gö rülüyor ü Bu değişiklik tesirini derhal gösterdi. İsmirliler ücüncü dakikada merkez muavin Adilin sıkı bir gütü, iki daki. | ka monra da Basrinin yerden bir plâ. | pesiyle iki gol yapmağa muvaffak ol. dular. 2 - 1 galib vaziyete geçen Üçok- lular hasım kalesini mütemadiyen s1. kıştırmaktaydılar. Ankara kalecisi Osman bir müddet mütemadiyen çeki, len şütleri kurtarmakla hayli yorgun düştü. Ankaralılar bu tazyikten ancak devrenin yarısından Sonra kurtulabil. diler. 30 uncu dezikada Üçok müda. fij Ali, Ankaralı sağiçin çektiği sıkı | götü çevirmek istedi. Fakat top ters bir vuruşla Kaleye girdi. Bu gölden sonra Üçok yorgun ve neşesiz düştü. Buna mukabil Ankara. lılar büsbütün açıldılar. Fakat netice değişmedi ve oyun 2 - 2 beraberlikle bitti. Ankaragücü takımı yarm (bugün) ikinei maçını ayni sahada Doğanspor takımına karşı oynıyacaktır. Ankara - Kocaeli Bisiklet o müsabakası Ankara: 1 (A.A.) — Kocaeli bölge. sinden beş kişiden mürekkep bir bisiklet takımı Ankara bölgesi bisikletçilerile yarışmak üzere bugün şehrimize gelmiş tir. * Diğer bölgelere nazaran daha üstün | bir vaziyette sayılan bu iki bölge bisik- İetçilerinin teması, çok heyecanlı olaca- ğı gibi iki bölge hesabına da bir imtihan teşkil edecektir. Yarın sabah dokuzda yapılacak olan bu yarış için tesbit (edilen yol şudur: Akköprü süvari karakolu — Çiftlik as. talt yolunda dört defa gidip gelme ola- rak 52 kilometre, yaralı bu Dün bir genç kız, esrarengiz bir şe. kilde sokak ortasında yaralı olarak bu- lunmuştur. Mesele, Balat polis karakoluna veri- len şu heyecanlı haberle ortaya çıkmış» | tır: — Çinili yoğurt caddesinde bir genç kız kanlar içinde yatıyor. İ Bu haberi alân zabıta memurları he. men oraya koşmuşlar ve hakikaten bir | genç ve güzel kızım esidenin ortasmda kanlar içinde yattığını o görmüşlerdir. | Derhal celbedilen sıhhi imdat ot i kızı alıp hastaneye götürmüş orada ya- Misafir Irak Nazırı Yarın Bağdada hareket ediyor Üç gündür şehrimizde bulunan dost İrakın hariciye naztr: Naci Asil © yarın sabahki Toros sürat katarile Bağdada gitmek üzere şehrimizden ayrılacaktır. Misafirimiz dün Topkapı sarayını, A- yasolya müzesini ve camileri gezmiş ak- şam Üzeri Beyoğlunda bir gezinti yapa- rak bazı mübayaatta bulunmuştur. © Ankaradaki maç Altınordu ile Çankaya berabere kaldılar Ankara, 1 (Hususi) — Müli küme haricinde kalan takımlar arasında bugün (dün) Ankarada yapıain fut. bol maçında Altınordu ile Çankaya 1 - 1 berabere kalmışlardır. Altınordu yarin (bugün) Demirspor la karşılaşacaktır. | Türkiye baş pehlivanlık müsabakası Çocuk Esirgeme kurumu gensi mer- kezinin, Türkiye başpehlivanlık müsa, bakası bu sene 21, 22 Mayıs tarib. lerinde Ankara stadyomunda yapıla. caktır. Başpehlivana 500 lira mükâ - fat ile bir madalya, diğer pehlivanla- ra da 700 lira mükâfat verilecektir. Çocuk Esirgeme Kurumu Genel merkezince pehlivanların kaydına baş. lanmıştır, İl Muğlada Spor şenliklerine hazırlık Muğla: 1 (A.A.) — 19 mayıs spor şenliklerinin hazırlıklarına başlanmış» tır.. Şenliklerin çok mükemmel olması için bir Okomite Okurulmuş o bu komite bugün ilk toplantısını yaparak programı tesbit etmiştir. Muğla bu bü. yük günü kutlulamak işin hümmal: surette çalışmaktadır. Konuvreye davet Süleymaniye Terbiyeibedeniye yur- dundan: Senelik kongre 15 Mayıs Cumartesi günü saat 14 te Şehzadebaşmda Teta. fet aparmımanındaki yurt merkezinde yapılacaktır. Bütün Üyelerin iştiraki rica olunur. İngiltere kupasını Sunderland kazandı Londra: 1 (A.A.) — Venblay sta. | dında, 92.000 seyirci huzurunda İngil- tere kupasının final maçı, Sunderland ile Preston Nordohund arasında yapıl. mış ve Sunderland; 3—1 kazanarak İn- İ küçücük te 7” Sokak ortasında lunan kız Carihi bildiği halde söylemek mi istemiyor ? yasın boynunun yukarı kısmunda ol- duğu anlaşılmıştır. Bir müddet sonra kendisine gelen kız isminin Poli Kristina olduğunu, Balatia köprübaşında oturür hal ve vakti yerine de bir ailenin kızı bulunduğunu söyle. miş ve hâdiseyi şöyle anlatmıştır: ıktım. Sokakta yürüyor- dum. Birdenbire başıma bir cismin çarp masile müthiş surette acı (o hissetmeğe başladım, Gözümü açtığım zaman kör» dimi hastanede buldum.,, Zabıta bu esrarengiz vakayı chemmi- yetle tahkik etmektedir. Genç kızın ca. bilip de bir gö; meselesi do! söylemek istememesine de ihtimal lmektedir. Kayseride pastırma fabrikası Bir müsabaka açıldı Pastırmacılığiyle yalnız yurt içinde, değil, yurt dışında da büyük bir şöhre. te sahip olan Kayserinin bu milli servet kaynağının inkişaf; için bir proje bazır- lanmıştır. Kayseri belediyesi, imali işinde bazı yersiz dedikodular çıkan © pastırma imalâtının ıslahı fenni bir şekle sokuk ması için Kayseride bir mezbaha bir de pastırma fabrikas: kurmağa karar vers miştir. Bu kararı Nafia ve İktisat vekâ. letleri de muvafık gördüklerinden bir müsabaka açılmış ve müsabaka şartları şehrimizdeki alâkadar mahafile de bil- dirilmiştir, Kayseride yalnız senenin üç ayında pasıttma yapılmaktadır. Çünkü; #ığır- lar ancak bu aylarda pastırmalık evsafı haiz bulunmaktadırlar. Bu üç ay zar- fında da 20 000 sığır kesilerek pastırma İ yapılmaktadır. Kayseri belediyesi bütün pastırma ya panları bu imalâthaneye toplayacak ve mezbahada kesilen hayvanlar belediye. nin fenni nezareti altında pastırma ya» pılacaktır. Kayseri belediyesi edilip de Kayseri pastırması namı altn- da satılan pastırmaların rekabetinden de müştekidir. Bunun de propagan şebrimizde imal Güzel Vona ve pansiyonculuk (Baş tarafı 3 üncüde) 630 lira verecekler. Kaç babayiğit aile bu yüksek iktisadi seviyeye © rişmiştir? Memleketin ötesinde be» risinde bu kabil otellerin ölmasiyle olmaması müsavidir sanırım. Kısacası: Pek ender misaller bertaraf edilirse, (Türkiyede ötel yoktur! Otelcilik ki bir ilimdir, me* deni memleketlerde mektebi bile vardır ve tedris edilir, her halde biz. de de himmet görmelidir. . Bilhassa pansiyonculuk.. Pek konforlusun- dan, lüksünden vazgeçtik, efendim, Polonez köyündeki konfor, rahat, temizlik derecesinde olsun, küçücük sat yapıla »r. mu? Annelerimiz, hemşirelerimiz çok iş bilir, temiz, zevkli ev kadınlardır. Her kasabamızda, köylerimizde, ni- çin birçok aileler — hazır kaç göç de kalktı — evlerinin o bir kısmını pansiyon haline getirmezler. Bunun için fazla sermaye de lâzım değik dir. Maddi ve manevi temizlik, kas dımlık ve zevkiselim kâfid';. Beledi. i yeler, münasip vaziyetleri olan aile eri, pansiyonculuğa teşvik etmeli, hatta onlara o müzaheret etmelidir. Bu, ayni zamanda dünyanın her yes rinde bir sınıf halk için iyi bir geçim vasıtasıdır. Bizde bundan şimdiye kadar istifade edilmemesine sebep, kadınlarımızın kapalılığıydı.. O da kalmadığına göre, her kasabada, her ilerlemiş köyde, Türk pansiyonlar giltere futbol kupa şampiyonu olmuş» tur, “ rınm üremesi beklenir. (VA. Na)

Bu sayıdan diğer sayfalar: