8 Mayıs 1937 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 5

8 Mayıs 1937 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

amcanın cesaret Yazan : Niyazi Ahmet 571 sene evvel bugün Türkler Balkan yarım adasından uzaklaştırılmak istenildi ————— z üzün! yaşalrında bir KP | ans, Bayan Veni, otuz dardı. Yegin? kitaba, bakarak şu cümleleri Süleyman paşa salla boğazı nasıl geçmişi? - Gelibolunun Türkler dındı. Son ema a gayet hararetliydi. Adetâ arafından iki defa zaptı * Macar Da bozduğu il « 60,000 — kardeşinin. Se ne bir DAYE Hin şeklinde, irticalen konuşuyor» kişilik ordunun kazandırdığı Sırp Sındığı... liktir arız oldu. Ve bu başladı. du. Orhan bey ölmüş, yerine oğlu Süleyman paşa seksen kadar > önce saçma sözler e bet- Devam ett: inç Murad bey gelmişti. Genç kuman- | daşla bir gece yarısı karşı bei çocukluğu Pek aksi bir — Eski —. z an Din dan Ahilerle harp ederek Ankara | seçti ve Çimpe kalesinin lâğam yo- baht bir şekilde gelmişti. mahrumiyet haygiyata La lar da © kalesini aldıktan sonra Rumeliye | İundan arkadaşlarını sevkederek düş babanın elinde bin bir Bargrave ie daha .i . geçti. Dimotoka, Babaeski ve Edir- | manlarını esir etti, Kalenin limanın” çekmiştir. Arkadaşı beye”. pera. o erik etmeyin. Öbür dün neyi Rumlardan alarek Sırp ve Bul- ; daki gemiler de elde edilmişti. # se, o derece sikmtt elinde, BEBE siz d0 ari) biha? Möcekeinle garların dahili tefrikalarından isti- Gelibolunun Rum kumandanı, ber, o da aksi il alir 8 ei seveceğim: ei fade ederek Gümulcine, Yenice | Süleyman paşanın Rumeliye geçti” | liğini üzüntü le geçir biribirine | Ben gisi birdenbire sordu: İ Vardar, Filibe ve eski Zağrayıda | &ini duyunca bütün kuvvetini top” Betbahtlık bu iki, PU rı. ; Bayan bozulmuş bulmuyor musu. zaptetti, layarak hücum etti. Fakat iş işten yaklaştırmış 4. arkadaşına 3 TE pu . Bizans imparatoru beşinci Yuva” | geçmişti, Bir müddet sonra Gelibo- Balgrave, birkaş det a yaşmuştur. | 288” giz dalma, ötedenberi nin Trakyayı kaybedince, İstanbula | Ju Se elim oldu. dımlarde, püzmellerde. ona min-| — pi ör P işi kapanmış bulunuyordu, Kendi kuv- İşte bu suretle elde edilen Gelibo* Bayan Vesi ise, her gp e o sail ape vetleri ile bir şey yapamayacağını lu, Kont Amede tarafından tekrar netle: en iyi arkad” | BUT Sb eden bahisleri Bayan anladı. Macar kralı Lui Danjodan | ele geçiriliyordu. «.- Siz benim ye öne dos. | müş. Cerey al Ra n yardım istemek üzere Büdine git Fakat, Türkleri Balkan yerim sım değil, dünya yüzün: izim bu sami- | Bergrave'nin bi renin KİA; süre ti. adasından çıkarmak için teşebbüs 4 Hiçbir gey P imkân olamamış. Yalnız iyice alkında Yuvanis aynı zamanda annesi | edilen Haçlılar seferi Macar kralmn tumsunuz. 1 ii mmiyetimizi yıkaması... ,, birlikte irlikte dertles i rg verdiği sözü tutmaması yüzünden geri kaldı. Bizar,» imparatoru da Bulgaristan | kalan, kadınım vasiyet ettiği su cm, leler olmuş: -- Kardeşime mektup yazm. Filân Anna dö Savvanın yakın akrabası olan Savva kontu altıncı Amed'e de müracaat ederek Papaya gitmesi- kitap okuyarak e kandaki re Jin filân insa a Delik Curt'un ölüm aralarında filğn ae ar ni rica etti. Amed, Papadan Türk. | arazisinden ç* * “emesi yüzün rini okudukları year olduk » ağ It doludur İki tsnesini d lerin Palkan yarım adasından kovul- | İstanbula döndü. Kont Amede, İs- mütalealar a fikirleri birle” sn ez ia LEŞ 231 maları e RİA seferi,, açılma” | tanbula gelerek kraliçe ile ie? İ ları halde, bu husu eee v sahibesi | sını istiyeğekti.. ten sonra Karadenize çıktı. Bulgar t. bayan Vesi| a Mir Papa, Ai çk ema sönra? sahillerinde birkaç yer daha zapt da , e i DM : vel Birkaç İki kadın gr3si- KraL düştüğünü sanmış, Lâfı de. K ul, ediyorum, Seferi ilin etti. Anadoluda bulunan Murad bey. kendine bir İŞ buldu. 1s ge” | mek için misafirinin. elbisesini edeceğim. .. i deniz kuvvetlerinden mahrum oldü- da hiçbir z8mön kavga ykaytlık öiştirme iş ii Dedi ve ilân etti... gu için düşmanları ile uğraşamıyor” diği halde, gayriihtiyari eyi Anlata- gösterere”: evil Yapılacak iş şu idi: Macarlar ka- | du. Fakat Geliboluyu düşmanlar” ve yörüşmekle ği eğ izini yi seti il inn tadan, > ye Geli» | nm “e bırakmamağa a Miri ğ esnasında A boluya hücum edeceklerdi. mişti. Bir müddet sonra büyük bi ağım vaka derini gör“ aiE > ii ii - da iki senedir biribir! e kelendiği için son zamanlarda lekeci- Kont Amede, 1366 yılı 8 mayıs | kuvvetle Geliboluyu ikinci defa düş mage Bayan Balgraye Ks” de temizlendiğini söylemiş ve tekrar günü; 571 sene evvel bugün, bütün | man elinden kurtardı. , deki kendi evinde yaşıyo yalnız bü. ederek: vole faaliyetlerin meyvesini teşkil ede Macar kralı, Haçlılar seferini boz» «5 Eylül sabahı, odasın i -— Kardegime mutlaka ce cek işi yapmak üzere Venediğe gel. | makla Türk kuvvetlerine muhakkak yanduğu sırada ve kargı” EİN nokusları söyleyin! demiş. di. Burada büyük Haçlılar. seferine | ki, büyük bir iyilik yapmışıF. haydar işik” Gidip İİ ördü. E&- | . Ve söyliyeceğine dair yemin ettir. iştirak edecek İtalyan, Fransız, İn: | bu hadiseden beş sene sonra Türk” d Veal'i £' iz, Bohemyalı ve Lüksemburglu | lere, tarihin meşhur Sırp Sindığımı da eski dostu baya” O. mam oesli” dm, seyahat kayafetinie alıyor. da saat öğlenin on İKİ sormuş. Ev sahibesi, > mii ie | dirdi. İşi neticeye bağladılar. Vene- Işi Sevinçle: sürpriz! Kat o sırada konguda bulunduğunu İ dik cumhuriyeti, harbe iştiraki Boz- | Boşnak, ve Eflâk prensleri ile birleş söyleyince, misafir kadm, onu gör. caddanın kendilerine terk edilmesi | tikten sonra 60,000 kişilik bir kav. ne — vay efendim! Bn kaybettik” a Veal de kendisini gördüğün v .— Rica ederim. ey mekti. Rumeli valisi Lala Şahin pa” aile nun olduğunu söyler Bayan Bergrave kızımı aramıy& Gelibolu kalesi © zaptedildikten | $8, karsı durmaya imkân olmadığı- ek Dirlok itifatlsr m a çıkmış. Avdetinde misafirinin sokak sonra, tam 9 ay 2İ gün Haçlılar | Ni görünce Murad beyden süratle Tam öpüşmek 2m kapısı önünde, gitmek üzere olduğu" elde kaldı. Sonra Rumlara teslim m <a Fakat Hacı İlbey “ e gö nu görmüs. 29 : edildi. i kahraman bir Türk verdiği bir “e ka vay alan ini alym yi açan Ke) kısaca m 60,000 Pk ni Tu ai zım Sizi vak'n r ü ğ ği — Fenalık Mi koltuğa oturs genimde tekrar görürüm. demiş ve ve iken el i arm Hi yl | Me yi un bir geyahate | ay etmeden cıkıp gitmis Türkleri tarihinin en heyecanlı va- ——— — —. dular. Bayan * evvel grk2ği” | Bayan Veal, 7 eylülde öğleyin seat kalarından biridir, : çıktığını ve İstediğini söyledi. on ikide vefat elmir, Arkadaşma Mİ Kayseri valisi Süleyman paşa, ba- H A B E R ee gefiç geldiği mi tam ertesi > basından aldığı emir üzerine, Rume- AKSAM POSTASI il * i *İ pir pazara tesadüf “ediyor. Bundan İiye askı ii İsti “IDARE Evi” e b m ham e İnan ar Cats sunuz? Hayret YE iki gün sonra arkadaşmın kuğenine si yoktu, Halbuki düşmanın mükem | İl *, £orta kutusu'i" ttanbul 214 deşinizden hiç ge pil Kİ haber yollayıp bayan Venlin orada 0. mel gemileri bulunuyordu. . salı LAND HABER — Onu ve PE vvel, Mulla” |, Tup olmadığını sardururmuş, Gelme man paşanm imdadına Karsti üme- idare ve için geldim. tmezder © am. diğini ve beklemediklerini - söylemiş. rasından bey yetişti: a - ka sizinle Daire istiyor ler, Bunun üzerine, kadın, hayretlerle, — Anadolu ve Rumeli sahilleri- * ABONE ŞARTLARI Ve ilâve ettiz » gişinle *#Kİ | arkadaşının evine mektup yazmış. Ve nin en dar yeri olan Çânakkale bo- Gören vao ye. Gi .— Sevgili arkadaşım”. — «| fat haberin! öğrenince bu anlattıkla- gazından geçilsin.. dedi. - yim 75 yü Mas9 ye dostluğumu İhya sey inden dö | eımı ailesine hikâye etmiş. d Paşa bunu muvafık buldu ve bo- Vav 180). 00) Bunca zamandır ihm giyorul Birçokları inanmamışlar. Yalnız el- | azm en dar yerinde hemen çatılan , ' Tetmeniri Tica layı beni affet bul edersenik V9 Eğer bu ricamı ka iyi Ka en Lila beni gffederseniz. dünyanm ve bilmediği, görmediği €ibisenin dıkları bir Rum askerini CE Şenler. Sahibi ve Neşriyat Müdürü: dr olduğu Kargın keD- | eşkülini hakikaten tam mutabık ola. eri e an na alarak döndüler, Bu bii. Türk has Rasim, Us Bayan Bargrav&. d ettik- | çak tarif edebilmiş. kuvvetlerinin verecekleri baskına Basıldığı ver (VAKİT) matbağsı disinde esef Bin kari Tercüme eden: Hatide Sliroyya — kılavuzluk edecekti. ten sonra, misafir 7 is? Ba öm meye a es UAg GEÇİCİ TE BURASI — BORADAN Çin SEDBİ) İTE VET YAK Ne bileyim? Ben i ACAĞIZ... BURALARDA ÇOK DıKKATLI OLMAMIZ. LAŞTI, KANAT gibi vefasiz sandım. arkada” LAZIM « ÇÜNKU, BU HAYDU'T BELAGERİN PO. İŞARETİ KIZIL — Bayan Veal bunun üzeri e cidu LAŞTIĞI YERLER DEYİZ... TASTE LEZ LUM Sizi kendisine vaktiyel yaf krar- p GORME. Bu fedakdelıkları, dastlukr gra ” SINLER../ adr, Bunları asla URGtMMİ andaki A AA acağını söyledi. Ölüm i 4 1ş1D1 YO! kibaba dair birlikte di e V — tekrarlar. Bunları hire isin. madığmı sordu. m ei 1 de mevcutsa getirmes u - Ev sahibesi misafi ” vfaları yaptı. Bayan Veal Si amu$ er bizi mupfsz MİŞ. Bayan Veal, arkadaşınm kızımı mek icin ısrar etmiş. — Öyleyse gideyim, çağırayım. bise meselesinde herkes hayret için. eymiş. Çlinkli hakikaten bayan Bar. sacayak asilzadelerle görüşerek kararını bil kazandırmak suretile de şanlı bir zafer kazandırdı. Kral, Bulgar, Sırp, şartile kabul ediyordu. Kont Ame- vetle Edirneye doğru yürümüştü. de buna muvafakat etti. 4 Bu da bir nevi Haçlılar seferi de- bir salla karşı sahile geçildi. Tü kahramanları; karşi e bala

Bu sayıdan diğer sayfalar: