21 Mart 1938 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 2

21 Mart 1938 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AKŞAM POBTASI ı ÜDARE EVİ * Wstanbul ânkara ceddesi Pesle çeceae . Beeateri GöK Telgref söreet BABER Yerı işleri teletonu | 232872 1 24370 kolera salgınıdır! Yazanı Nizametlin Nazi tarib dünyaya mücerred bir facia sey- Fettirmiş olmadığını iddia edenler, her Bün hâdiselerde davalarının yeni bir kspatını buluyorlar, İşle Polonya, Avrupanın göbeğinde. ki Litvanyayı bir yarı müstemleke haline soktu. Belki bu yarı müstemle keden, Almanya, yarın bir aslan payı aryacak, belki de Memel limanı bir Şançhay'a dönecek, Avrupalı olmanın ve muasır Avru- PA medeniyetinin çocuğu sayılmanın da bir manası kalmadı. Şimdiye ka. dar yalnız şarkf, cenubi, garbi veya şi. mali Afrikalı ile uzak şarklıya ve Po- Hoezyalırya mukadder sanılan kötü a. kıbetin, yani siyasal koleranm, bir sal. Bgin halinde Avrupayı da sarmaya baş'adığı görülüyor. Küçük Avrupa devletleri, istiklâlle. Fini ard arda kaybediyorlar ve bir A. vustutyalı, bir Litvanyalı, bir İsviçre- H, tıpki bir Habeş gibi, bir Mançu gi- bi, Fi'dişi kıyılarının bir zencisi gibi esirleştirilme kıskacma tutuluyor, Kitestiya hiTessinden sonra Ro- ma - Berlin - Tokyo mihverinin Var. tgovadan da geçmeye başladığına tnan- mak lözımre'diğini buraya kaydettik. ten sonra, İsviçre ile İtalya arasmda beliren yeni hâdizeye temas edelim: — İsviçre ne yapmış? —— İtalya hududunda bir askeri ma- noevra, — Peki, manevra yanan — kuvvetler yanlışlıkla İtalyan hududüna mt geç. mişler? — Yocook... — Manevra esnasında top, tüfenlk atılmış da, mermilerden biri ezkaza Ttalyan topraklarma mı düşmüş? — O da değil. — Polonya - Litvanya hududundaki gibi bir karakol neferine “isabet” mi vaki o'muş? « Ne münasebet efendim ? — Bu manevra ile İsvicre İtalyayı tehdide mi kalkışmış? Manevrada as. keri bir nümayiş manası mı varmış? Manevra başlamazdan önce veya bas- ladıktan sonra İsviçrenin Roma sefiri, Ttalya Hariciye Nazırı Cianoya bir Ul- timatom mu vermiş; “Eğer istediği- miz şeyleri 48 saatte yerine getirmez. seniz hükümetim mevcut veziyetin de vanınna tahammiül edemiyecektir,, mi demiş? — Hayır. Masum İsvtere bir büyük devletin normal samanlarda hudud. Jarda bulundurduğu gümrük teekilâ- tından farksız olan bir fırkasıma “ara- xi tatbikatı” yaptırmak İstemlş. İste bu kadar, İtalya pürhiddet ortaya cı. kıyor. Bir asabiyet, bir dehşet. De- meyin gitsin. Roma gazeteleri ateş püskürüyor; *Isviçrenin hududumuzda manevre yapmasını acı bir havretle karşılıyn- ruz. Bu nevi tezebbüsler İsviçrede İ- talyaya kargı yen! bis sihniyet belirdi. Bine delâlet eder. İtalya burs büyük ble toegalirle karsılıyacaktır. Cünkü bu Manevralar İsviçre efkârı umumtyesi- me bir P-iyan tehdidi ks-yısmda bu Tunulduğu zehabımı asılar--ktadır. Bi da mutad bir fanlivet,, olarak tefsiri. neimkân yoktur.;, - ; Eğer bu sözler, bugünkü esrarengiz ESZHABER | rinin, milliyet mefhumunu anlayışta ve Okuvucu SEEE TR I YA MMM mektuoları Bozuk bir yol Tünel başı otomobilcileri namına okuyucularımızdan M. Ali imsasile İ gu mektfudu aldık: “Arnavutköy Üzerinde birisi Mu- sevi, diğeri Leh kabristanı olarak 1. : ki mezarlık vardır. Musevi ve Leh fi cenazeleri daima bu mezarlığa def. |i nedilir. Ve bizler Tünel başı otomo- İj bilcileri, Kuledibi Musevi — sinago. İ ğuna yakın olmak hasebile dalma $ bü mezarlıkların bozuk yollarında fi uğraşırız. | Şiş'i - Zincirlikuyu yolu o kadar jj bozuktur ki, esas göse kaybolmuş - tur. Kuru havalarda kırdan ve tarla || içinden müş'ülâtla geçebiliriz. Yağ. ji murlu havada ise bu yoldan geçme- © nin imkânı yoktur. O zaman da ga. yet dik ve çok bozuk olan Örtaköy Portakal yokuşundan bin müşkülât- £ İ NS b A Hatıfatarımı anlatan CEYMS NXORODİ Şaşırmış görünerek sordum: — Af dilemek mi? Neden? — Meyhanede ilk defa görünce ben seni hafiye sanmıştım, — Hafiye? Beni mi ?. — Evet.. Ne yâparsın, herifler söz- lerimizi dinleyip bizi -kodese tıkmak için her kılığa giriyorlar. Bu sebeple yeni gelenlerden şüphe etmemizi tabil göre —— Hakkın var. Onun için ben de sa- na kızmağı aklımdan bile geçirmiyo - rum. Maamafih ben seni ilk görüşümde bile derha' kükmümü verdim: Sen fev- kalâde bir kabaday sın, . İa ve cenaze arabasını dayanarak cr- İ — Evet, öyleyimdir! Sen kimsin?, karırız. Gazeteniz vasıtasile alâka j <— Sen hiç İtlandaya gitmedin mi? darlarm dikkatini çekmenizi rica e- li — — Hayır. - Aarte, — Beni niçin tanımadığını gimdi anlı- w——m yorum. İrlandaya gitmiş olsaydın, Con Flann'yen ismini mutlaak duyacaktın. — İrlandada sen meşhur musun? Avrupada değil de, umum? harpten on — Sen burada ne kadar meşhursen yıl önceki Avrupada ve hattâ bundari | ben de Irlandada o kadar! Ön seneden- birkaç yıl önceki Avrupada söyletmiş | beri orada yapil>e mühim “İş,, lerden olsalardı, İsviçre gibi bir küçük devle. | hepsine ortağım.. Zaten bu şöhretim te bundan büyük tese'li verecek bir si- | yüzünden memleketi terke metbur ol- yasal resete bulunamazdı. dum, pölis artık izimi bulmuştu. Fakat bu gözler, bugünkü Avrupâ. .| — .. Niçin seni âekere almadılar? nın, bilhassa küçük devletler içit pek Gülerek cevap verdim ; îlııll;u olan, havası içinde söylenmek. — İştediler tabii. amma ben gitme- h Öüte İ Litvanyada, Avusturyada - tecelli e. . imdt den elim akibetten sonra söylenmek- | y ç ;m“ eÜi eee HĞi — Korkma sahte evrakım var.. İngilteren'n Cetoslovakyayı mülda. hakle buradan kurtulabilece! faa etmek taahhüdünde bulunmadığını | g0 S x : ısrarla tekrarladığı günlerde söylen. | — — LA ON D n orum. AMAD — Sanıyorum deme, kurtulman mu- Litvanyadan sonra ve Es- * hakkak, Kakat ben maalesef seninle ay- tonyanın da mukadder tehliteyi düy- ni vaziyette değilim Kodeşte k dukları günlerde Söylenmektedir. ve | bu abıbetieri şadehbürle takipetmektesk Tücar pie a Ş olan bir. minimini İsviçreye - Domo |— — Yok-canıml,. d'Osaola'dan fısı'danmaktadır. g T ESE CUĞ SAA M İtalya'nın İsvinre hududundaki çok rini yokalad lar.. Brige isimli biri. Ben şirin istasyonu Domo d'Ossola, bugü: | SMtAla ortak çalışıyordum.. Ürzerinde ne kadar İsviçreye höp zengin seyyah. larla dolu Semnlon ekspresleri gönder- | tenin üÜç dört satır bi mişti. İsviçrenin İtalya hududundaki hıınnımçedemlyen Rom%':.:: Briog istasyonunun barında kızlar | dudlarına dört adım yakın bir İsviçre. Domo d'Osso'a'dan gelen trenleri hep | den gelen ve gelecek olan homurtula. güler yüzle karşılamışlardı. Bu hal Do- | ra tahammül etmek ister mi? mo d'Ozsoladaki hudud işaretini ve İs. Hem İsviçrenin işgalinde sembolik viçreye yakım hudud istasyonlarını | bir mana da bulabilirler; süsliyen -içeklerin, toprak saksılar ye- Roma verine düşman rine, çelik harb miğferterine ekilmeye | cephenin n:'::; ;îgum îıh:ıh" başladıkları güne kadar devam etti. 5 1 — İsviçrenin silâhlanmasını ve küçük ordusunu bu silâhları kullana- bilir bır hale sokmasını İtalya'nın “mazur” görmesi lâzımdır. 2 — İsviçrenin Çekoslovakyadan da- ha az bir tehlike karşısında bulunma. diğına inanması gayet tabildir. . a 83— İLılyıdın gelen hiddetli sesler- lalııd:de Ğmı"m “":emlılıkm den mikverin, “İsviçrenin kârmi tâ- Ka'dı ki düne kadar dünya sryasasının mamlamaya” de karar verdiği anlaşık en sakin unsuru olan İsviçre bugln maktadır. Roma - Berlin mihverinin en büyük düşmanı olan Mi'letler Cemiyetini ba, rındırmaktadır. Roma - Berlin mihve. rinin böyle bir İsviçreyi “cezalandır- mük” istemiyeceğine nasıl inanılabi- Hr? ! Düne kadar İsviçre Milletler Cemi. yetinin kirayla tuttuğu bir “otel” di. Fakat Cenevrede muazzam bir Millet- ler Cemiveti sarayı kurulduğu gün. denberi Roma . Berlin mihverine ateş püsküren bir kürsüye “vatandaşlık na- yesi,, bahsetmia ha'immalktadır. Dün- yanın herhangi bir tarafmda bir gaze- ratorluğu ve cenuburnda bir Ramen imparatorluğu beliren küçücük İsviç re, ahalisirin dörtte iki buçuğu AF man, dörtte biri Fransız ve geriye ka- lan yarımı İtalyan olan bir devletçik. tir. Bu devletçik Roma - Berlin mihve .. . Burada akla şu sual geliyor: Acaba İngiltere, Roma . Berlin mih. veri kargısında İsviçreyi mMmüdafaaya lüzum görecek mi? Yoksa Cenevrede- ki Milletler Cemiyeti binasını Alman ve İtayan bombaları “hâk ile yeksan,, ederken de “hâdiselerin inkişafına in- tizaren” susmayı ve beklemeyi (?!) mi tercih edecek? Nizamettin NAZIF Tonton Amca ve kedi Ddi GAST &i Entellicen« Servisin en meşhin casunlarından Benim vazifem her gün limandan çıkan gemilerin adedini ve mahişetlerini bildirmekti Şüirlve aladısisgöal Vekli “FEFRİRA NO: 63 bazı evraklar vardı ki beni ele vermek için kâfidir. — Ne iş yapıyordunuz?. — Onu ben de pek iyi bilmiyorum.. Benim vazifem her gün limandan çıkan gemilerin adedini ve mahiyetlerini bil- dirmekti. — Harp gemllerini de mi? — Evet.. — Bu malümatı kime veriyordun? — Arttür Brigeye.. — O ne yapıyordu?. — Londrada Kings Rod 82 numara- da Hans Fuş isimli bir zahire tüccatı- Tiz.. — Hans Fuş mu? Bu bir Alman is- mi... Bu adam bir Alman olacak.; Vill Cons homurdand: —- Almânsa ne olurmuş? Para veri. yor ya, sen ona bak.. Paranın kokusu olmaz.. — Hakkım var.. Ancak bu adam si- xi emrinde casus gibi çalıştırıyorsa mesele değişmez mi? Sarardı. Heyecanla sordu: — Casuslük mu?, — Evet, ersus'uk. Bunda şüpheye mahsl yok.. Bir zahire tüccarının İngil- tereden her gün hareket eden gemilerin listesine ne ihtiyacı var? Her hakle ha ber verip torpilletmek için., Vüili Cons kekeledi: — Eyvah! Eğer öyle ise variyetim müthiş!. 4 — Evet, askerf hükimler karşısına çıkarılırtân kurşuna dizilmen mukad - detdir, Fakat belki bir kürtuluş çaresi vardır, — Nedir o çare?. — Her şeyi itira& edip casusluğu bi- lerek yapmadığını anlatmak.. Arkadaş- Tarını yakalatırsan halilçe bir ceza ile yakayı sıyırabilirsin belki., * Şiddetle itire etti; — Hayır, hayır! Arkadaşları asla e- le veremem. Kancıklık bana yakışmaz!. Haydudün kendine göre ahlâkı var- dı. İsrar etmiyerek bahsi değiştirdim.. — Polis evinde şüpheli evrak bulmaz inşaalih?., — Bulamazlar. Bulanın alnını karşır larım!.. — Öyle deme.. Ne mahir - polisler vardır, ya bulurlarsa?, — Bülacaklarını tohmin etsem - bile ne yapabilirim ki? Burada delikte iken evimdeki evrakı yok edemem ya.. — Haklkın var, şaşkınlıkla bunu dü- şünmemiştim.. Vaziyet hakikaten kar- ma karışık.. Düşünür gibi yaptım, Sonra: — Dostlarından birine habor vermek imkönr da bulunamaz mı? Bu dostun gidip evrakı imha eder, — İyi söylüyorsun amma arkadaşla. tıma n'er İhaber vereyim?, — Ondan kolayı ne var? Eğer beni tahmin ettiğin gibi, yarın serbest bıra- kırlarsa ben senin istediğini yaparım.. — Yapâr mısın?. — Evet.. Niçin yapmıyayım?. Villi Cons yürzüme baktı, tereddit eder gibi idi. Pakat bir kaç saniye son- ra kararını verdi; — Beni dinle, dedi. Sana Itimadım var.. Muhtemeldir ki Brigenin Üzerin: de bulunan evrak yüzünden arkadaşla- rımdan bir çoğu tevkif edilmiş olusun. Bu sebeple onlardan hiç birine güvene- mem. Evrukı evime gidip sen imha e- dersin.. (Devamı var) 21 MART — 1938 PAZARTESİ Hleri: 1337 — Muharrem: 19 n değeşe Sieneşam bti 603 1822 Nevruz — Güneşin Hamel burcuna girmesi Vei Gahah ği Yktedi Alişar baien HS 441 12.20 15447 18,22 19,53 428 buzuUMlU Fetcotnlar Yasgını Aalanbal içae. guZza. veini Geeca. aCi MdA: S04S0, Caklar. buler K0028 | Yesiikiy, Hakakây, Behek, Trahra, Bürekdren P Tetetemi 4 TT40 Karanayı csü öaaser e n Pazar, dab, Pergembe, Cumd ÖÜ Tintimandan Gane ARLADIMMAN Kallar Yekirdağ. Möretir. | ”i Karahirayn 10 Akdeniz pos'ası! Yarın sabah — saal | da hareket edecek olan vapur; l-l'ı'i:; talya, Alâiye, Alanya, Am'î;.k ( Dört Pa: yarak İzkenderuni T SAĞ 19 Ge berelet edecek . | ise; L 1, Çanakkale, İmror, vil Yanda, Küçükkuyu, Edremit, Burbaniye VV —— Ayvalığa gidecektir. Karâdeniz postası: Yarın ssat 12 de hf reket ;?mı ;hıı yapur; lcıçı“ld;.l. la iresun, Tirebola, ” Görele ve Trabronl Rizeye gidecektir. ğ » Türk ve Tuüm Pazartemden , göerleri Ber güS gazi V8 dan V6 ga Kadar ve Cuma günüei den TT ye Kadar #çıklır. Topkapı Mianet ner güs asat V8 açitır den 16 ya AdEf venalsi eder | Kasvansiysasi 200 de Halkar, 1629 de Helir. Kdirün yastamı ker gün esar — ÂH0 da harekal W4.83 66 elit ANADOLU MATTIL Münakasa İ Tohisarlar idaresinin $emsipasadakt İf leme evi ve aparlımanın penrırı.krl'n_ boyanıması pazarlık. üsüljle eksillmeğe * nulmuştur. men bedeli 1718 lira ©e lan bu eksiltme idarenin kıbllulıl(luy vazım ve mübayaat şubesinde yapıla tır. ." Gecçen sene bugün me ©1 d * Toprak bayramı bügün merasimle * ilandı. * İtalya İngiltere İle ittifak Hetiyor. Bınemala: ; Türk: Aşk için yoşıyor. Meleki Kar tönü — Saray: Kızıl rahip.İgek: Zenda matıküm mer: Aşk kanstları. Sakarya kılh'*" SESİ, Melsika — gölü Şarkıcı Kovboy, Yıldız: Blr sandet gece$i: Asrl: Küçük albay ve Tarzan kaçıyor. Kuf” fulı Gönlüra seni istiyor ve bombalar yYü* ı. İSTANDUL Ferat: Üç film birden deniz — ateşlef içinde, Markeli kadın ve Vahşi koşu, (C martesi pazar ilâveten varyete) Azak: Üç silâhşorlar (türkce) düf” — ya haberleri ve Miki Mavz Milli: A" baba Hindistanda (türkce) ve beynelmilel yankesici. Alemdar: Ali baha Hindistandâ * (lürkçe) ve beynelmilel yankeslek BEŞİKTAŞ: Suatpark; Leylâklar açarken KADIKÖY: Hale. Üc ahbab çavuşlar (türkçel CSKODAR:  Hale: Programımı bildirmemiştir . SAMATYA: Sen* Pus - Janon muharebesi - (türkce) ve Gümüş mahmuz. BAKIRKÖY Miltiyadi: Şeyh Ahmet (türkçe) Yiyatrotar ğ d S | YRPEDAŞI HRA: Latekif Bayün tatildir. ee DALGA Komedi 3 perde Yazan: Ekrem Reşit: Pazar günleri 15,30 da Matine TURAN TİYATROSU Sonatkâr Nasit ve arkadaşları S e Ti ve Rifki birlikle R_î..â"ı'ı'ı“â’.“âı’»:'& varyetosinla M ) Pa İk gecesi: T ocalar 100, her yer 20, perfe HL TOYAVA GİDEN ' AVLANIR şarkılı kor medi 3 perda M ERTUĞRUL SADİ TEK TİYATRNSI! Sah (Rakırköv) de Sevi y macunu) — emdvil 3 perc — © Çarsamba — (Üsküdar)da D ve 28 mart pazartesi (Ka. T diköv - Sürevvn l Aa bit j suvare: ı'hronxm'ı"

Bu sayıdan diğer sayfalar: