4 Haziran 1938 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 2

4 Haziran 1938 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

PE HABER AKŞAM POSTASI ;Sahibi ve Mesriyat Müdürü Hasan Rasim Us İDARE EVİ; istanbul Ankara cadd. anin Kisan, duran! Wei. Yates snsew? btsnkal MA, Yazı işleri teietonu: 23872 Mere ” © ; 24370 ABONE ŞARTLARI "Tier Fat Hâdiseler, bikirler iç ve dış turizm .. Ekonomi Bakanımız Şakir Kesebir, geçen gün Kamutayda demişti ki: “we Turizm işlerinin programlarını ve esaslarını hazırlamak üzere bir büro teşkil ettik. Turizmin memleketimize temin edeceği menfami tamamiyle tak- dir etmekte ve bu ehemmiyetle müte- | nasip bir turizm politikası takip etmeği kararlaştırmış bulunmaktayız.. Ve bu maksatla Ekonomi Bakanlığın- da tesis olunan Turizm İşleri Tetkik bürosunun başma Vedat Nedim Tör'ün getirilmiş olduğunu öğreniyoruz. Tu. tizmin devlet tarafından bir vazife ola- rak benimsenmiş olmasındaki ehemmi- yet söz götürmez.. Turizm, bizim, için | büyük bir kazanç kâynağı oluncaya kadar, ancak, devletin başarabileceği masraf, teşebbüs ve bir merkezi orga - nizasyona ihtiyaç gösteren bir iştir. Meseleyi vuzu ile görelim. Türkiye. | miz yarın bir turizm memleketi olmak için her bakımdan kabiliyetli, bugün tu- rist celbetmek işin her türlü vasıtalar. dan mahrumdur. Şimdiki şartlar içinde de seyahata çıkmak bir turizm i değil, atletizme benzer bir #por nevi telâkki olunabilir. İki merhaleden geçeceğiz: 1 — İş'Terizm ve dış Turizme hazır. lik, 2 -— Dış turizm, Bir kaç senedenberi iç turizm, bil. hassa yaz mevsimleri İstanbula doğru Anadolunun her taralından bir akın, ve İtanbul etrafı İle'görbi Anadoluda tren gezimileri olarak epey inkişaf bulmuş- tur, Bunu, sayfiyeler nda nakil vası- talarını, yolları, otel ve klüpleri daha iyi tanzim ederek, Marmara denizinde, Ak- deniz ve Karadeniz kıyılarımızda yeni gemilerle dolaşmalar hazırlayarak, bil. hassa, yerli turistlerle onlar yüzünden kazananlar arasındaki münasebetleri ni- ramlıyarak timamlamak lâzımdır. Dış turizm, büyük imar hareketi ile olarak, ondan sonra başlıya- . Memlekette kesif bir turist hare- keti görmekliğimiz için, bu uğurda hiç olmazsa yirmi otuz milyon liralık bir Kötürüm şampiyon iyileşti lik işi, koltuk deynek- letini kesmek oidu yi iv n in Corciya Knleman olimpiyat müsah; kalarında dünya yüzme birinciliği ka zanmıştı. Bu Amerikalı genç kız, Los An celosa döndüğü zaman, büyük bir sevgi ile karşılandı, bütün Amerika günlerce kendisinden bahsetti. Fakat sonra, bir. denbire, herkesi müteessir eden bir ha. ber verildi: Güzel Cortiya kötürüm olmuş... Zavallı genç kız, sanki yüzmedeki ma. baretine nazar değmiş gibi, artık ne bir kolunu oynatabiliyordu, ne ayağını... A- merikanın bütün doktorları eski yüzme şampiyonunu kurtarmaya (koşuyorlar. Fakat, ilerde iyi olmak ümidi tamamile hal kurtatamıyorlar ve Cörçiya bir sene. ye yakın bir zaman, yatakta kalıyor.. Genç kız, artık hayattan tamamile alâ. kasını kesmiş gibidir. Bütün neşesini kaybetmiş, #deta konuşmasını bile unut- muştur. Bilhassa yaz günlerinde denize açılıp, balık gibi yüzmek arzusunu du. yan ve eski günlerini hasretle anan Cor. diya büyük bir teessür içindedir. Onun bu felâketinden, belki kendisin. den fazla ıstırap çeken birisi varsa oda kendisini seven bir gençtir. Con Horbert indeki bu gerç, sevgilisinin iyi olma- sı için kızm anasından, bahasından ziya. de uğraşıvor ve onun bulduğu doktor, masraf yapmış olmaklığımız, İstanbul plânının ana hatlarından bir ikisini ta. hakkuk ettirmekliğimiz, Istanbuldan İzmit körfezini dolaşarak Bursa ve Ya- Jovaya ulaşan asfalt yol yapmaklığı mız, Floryadan başka Karadenizde - meselâ Şile taraflarında . yeni plâjlar açmamız, âbidelerin etraflarını ahşap barabelerden kurtararak, merkezlerden onlara giden yollar, velev şimdiki var- hkları ile, rahat geçilir hale getirmekli- ğimiz, bulâsa İstanbul ve Marmara havzasının tabil ve tarihi servetlerinden herkesi kolaylıkla istifndç ettirecek ilk şartları temin etmekliğimiz lâzımdır. Bunun vereceği neticeler, bize, o İs- tanbuldan İzmite gelen asfalt yolu he- men Ankaraya doğru uzatmak, battâ onu Suriye hudutlarına indirmek heve. sini verecektir; düşününüz, Avrupa kıtasının her köşesinden Kehireye ka- dar, hiçbir yerde asfalttan çıkmaksızın muntazam bir yol! Bu yolun üstünde Küçük Asya haznesi! Bizim tarihi şehirlerimiz, yazın Marmara ve Kara- deniz kıyılarımız, kışın Akdenizimiz!, Meksika, yalnız Amerika hududunu yerli meraklı şeylere bağlıyan böyle bir yolla senede 60 milyondan farla dolar kazanıyor. Aralorinda çıkan petrol ih- tlâfından dolayı Birleşik Amerika cumhuriyetlerinin en büyük tehdidi ne. dir, bilir misiniz? Meksikaya vize ver- memek?, Fakat, dediğimiz gibi, ilk devir ha- gırlığını ve tetkiklerini İyi ve tam yap- malıyız. Bu hazılıklardan biri de turist- Ye münasebette bulunma tarzıdır. Halkı buna alıştırmak ta lâzım., Tu. rist, bir döviz haznesi olduğundanberi, hakikaten kızı iyi ediyor. Bugün, Cordiya Koleman sarki daha bir hafta evvel yatakta vatan kötürüm © değilmiş gibi, dipdiri bir şekilde ayağa kalkmıştır. Bu mesut günü büyük bir se. vinç içinde yaşıyan Corciya, kendisine serilen koltuk değneklerini (testere ile kesmiştir. Corciya Koleman'dan şimdi yeni yüz. me rekorları kırması bekleniyor... — 0 Hapishsnen'n yıkılması ibale edildi Hapishane binasınm yıkılması İşi ihale edilmiştir. Mukavele tasdik edi- lince mahkümlar tevkifhaneye nakle- dilerek yıkma işine başlanacaktır. Bazı gazeteler, hapishanenin yıkıl, ması işini mimar Cemilin Üzerine si. dığını yazmaktadırlar, Öğrendiğimize göre bu işi üzerine alan, Valide hanr- nin yikılmasını taahhüd eden Rasim Epkin'dir. Altı bin lira eksik bir üc. retle taahhüd altma giren müteahkhid hapishane binasını yıktırmaya yakın bir zamanda başlıyacaktır. pek hassas ve nazik bir hale geldi. Hiç bir tâzyika; hattâ manevi tazyika te bâmmül etmez, En sert rejimler bile - meselâ Almanya ve İtalya - bu husassa ve nazik mâhlüka karşı halk ve polisin hareketlerini hutest kayıtlar altına ak raışlardır. Bir diğer cihet te şudur; Dış turizm, sürat ve mütemadiyen bir değiştirme ihtiyacı içinde değil, şe. hirler arasında da asfalt yollar olmadık- ça, dışarıdan ancak, şimdi olduğu gibi gemiler içinde takım tökım insanlar ge- HABER — Aksam oostam Kocasının katilile evlenmek istiyor / 12 seneye mahuüm olan erkek sevgilisinin bu arzusunu reddetti Hapisanede düğün olmaz! . Bu karar, kocası, dostu tarafından öldürülen kadına verilmiştir. İngiltere Çaplin ismindeki serbest bırakıldığın: yazmıştıla bir adamın, sevdiği kadının kocası: mü ve önun hapse mahküm edildiğini, bu işte sa öldürdüğü- kendisine yardım eden kadının Çocuğunu öldüren diğer bir kadın hapse mahküm edildiği halde, dostu ile bir ol ten karşılanmıştı.

p kocasını öldürmeye yardım eden kadin'n serbest bırakılması İngilterede Herkesin netret ettiği bu kadın, âlet olduğu cinayetten hiç pişmanlık duymamış olacak ki, Bapisanedeki âşıkı ile evlenmek için mürâ- caat etmiştir. Fakat, hapisanede bulunan bir adarım evlenemiyeceği gibi, bu işte başka lât ta ortaya çıkmıştır; Kadın gebedir ve yakında doğuracağı, çocuk, ölen kocasının çocuğu olmadı- fı halde, annesinin karnında onun zamanında yaşamıya başladığı: için, o adamın ini taşıyacaktır. Bu suretle, kadın bugün henliz eski kocasının nikâhı altında bulunmaktadır, Meseleyi tetkik ederek bu neticeye varan hukuçular, çocuk dünyaya gelme. dikçe. başkası ile evlenemiyeceğini kadına bildirmişlerdir. Diğer taraftan, 12 seneye mahküm olan Çaplin de kadınım kendisiyle ev- "enme arzusuna itira zetmekte ve çocuğun babası kendisi olmadığını söylemek- tedir, Kadın bugün dünyada kimsesiz kalmıştır. Yakında doğacak olan çocuğunu Hesleyemiyecek bir haldedir. Bu aile faciasının herkesi müteessir eden veya nef- tete sürükliyen son perdesi henüz kapanmamıştır. kesilnemiğ bulunmakla beraber, kız der. | e ALİNAN 31 Bir hava muharebesi... Fakat acaba nerede oluyor?. Hayır, ne Çinde, ne İspanyada,. İngilterenin bir şehrinde... Fakat yapı- lan, hava hücumuna karşı korunma tecrübesidir: Şehrin üzerine gelen bir Ayyare, yangın çıkarıcı ve z€hirli gaz bombaları atmıştır. Muhafaza teşkilâtina mensup (adamlar, gaz maskeleri ile çalışıyorlar ve sivil halkı kurtarıyorlar, Diğer resimde, oLondranın hava müdafaasma karşı kullanılacak balon- lardan biri görülüyor. Alimış yaşında dans şampiyonu 60 yaşmdaki bir adam, on birinci dela olarak, Paristeki bir müsabaka- da dünya dans şampiyonu olmuştur. Dans amatörleri arasında yapılan bu müsabakaya Mister Hit, Mia Neli Vud ile beraber iştirak etmiş ve bun- dan evvelki on dünya rekoruna bir re. kor daha ilâveye muvaffak olmuştur. Mister Hit, ayni zamanda, yalnız İn. gilizler arasinda yapılan amatör dans müsabakasında da on üçüncü defa ola- rak şampiyonluk kazanmıştır, On üç kere ayni işte şampiyonluk kazanan olmadığı için bu da ayrıca bir rekor sayılmaktadır, Bu ihtiyar İngiliz eski bir belediye reisidir ve dansı 43 yaşıma öğren. miştir... İir; kamaralarında yataslar; yemişle- rini bile gemilerinden yerler. Hattâ şe hileci yaya dolaşırlar. Ve faydaları memleket görüp biraz tonımaktan iba. ret kalır, F.R. ATAY Abloka filmi Franko, diplomatlar tarafından sansürünü istedi “Abloka” ismindeki bir filme gene. ral Franko tarafından itiraz edildiği- ni ve Amerikadaki İtalyan elçisi vasr. tasiyle, filmin gösterilmemesi için mü, racaatta bulunduğunu yazmıştık. Film şirketi, “Abloka” nm, iddia edildiği gibi, Franko #leyhinde olma- dığmı, İspanyada geçenleri bitaraf bir gözle" gösterdiğini ileri sürmüş, fakat büyük bir ihtilâfa sebebiyet vermemek için filmin gösterilmesini muvakkaten geri bırakmıştır. Nihayet, gerek film şirketi, gerek onun mümessilleri, filmin, bir r heyeti tarafından gözden geçi. rilmesine karar vermişlerdir. Sansür heyeti Londrada filmi gör. müş ve makas vuracak hiçbir yerini bulamamıştır. Fakat Franko, filmin İngiliz sayisliründen geçirilmesiyle de iktifa etmiyerek, bir kere de, İtalya- da ve diplomatlar tarafından sansür edilmesini istemiştir. Bn ısrar, Holivuddaki bütün sinema» 4“HEZTRAN — 1935 KURUN Yüzel'ilikler gelince H ASAN Kumçayı gatiyor: Yüzellilikler hakkında yapılacak umu. mi af kanunu memleket İçin yen! bir siya si tecrübe fırsatı hazırlıyor, Bu tecrübe bir memleketi ve bir milleti kurtaracağız, diye bilâkis onu mahvetmek İçin düşman- Ja elele vermiş bir takım adamların bey nelmilel bir ahitname İle metnleket dışına atıldıktan ve on beş, on altı sene vatansız yaşadıktan sonra İlân edilecek affı nasıl bir kalb ile karşılıyacaklarıdır. Acaba çıkacak aftan istifade edecek olan lar memlekete geldikleri zoman he yapa- caklar? Biz onlardan hiçbir şey beklemi- yoruz. o Yalnız suçlarının (o affedildiğine bakarak geçmiş acıların da unutulduğunu sanmalarını istemiyoruz, Zira Türk milleti affeder, fakat unulmaz. Affedilenlerin de suçları, artık affedilmiş olduğunu, fakat unululmadığım bilmeleri lâzımdır, YAN “Hatay işinde ufuk hâlâ açılmadı Ez EMİN YALMAN yarıyor: Halay işinde ilk gündenberi çok garip bir med ve cezir var. İşlerdeki tabil isti. dat, Tenaya doğru gitmektedir. Fakat tam kasıran kopacağı atman ufkun bir köşesin deki kara bulutlar dağılır gibi oluyor. Gü- Beşli, ümitli bir manzara, bir müddet için gözleri okşuyor. Bu defa da öyle oldu. 36 saat evvel ufuk kapkara görünüyordu. Birdenbire Antak- yadun, Paristen ferablı, ümilli o haberler yağdı. Görünüşe göre, yeni ve kuvveili bir cezir karşısındayız. Bu acaba eski med ve cezir dalgaların. dan biri mi? Kara bulutlarla (Odostluk ve barış güneşi srasında çarpışma Yarın ge ne devam edecek mi? Bizim iyi niyetlerimiz var. (Fransaya karşı kin beslemiyoruz. Tabil meylimiz, ber şeyi iyiye yormaktır. Kasırga İstidet larından sonra ortalığın ber (O düzelişinde şöyle düşündük: “Artık bu defası, bun. dan evvelkilere benzemez... Bu defa işler düzelecek. Yakın şarkın istikrarı namına İİ verecek Fena tecrübeler biribirinin ar geline İrisan, çök tabi! olarak ihtiyat me- yilleri duyuyor, bir defa daha «Jdanmuk- tan ürküyor. Fransanın sözlerine inanmayı çok İste. riz, fakat şimdiye kadar olan tecrübeleri- miz buna imkân vermiyor, Artık kuru söz- lere İnanacak zaman geçmiştir. e Emniyet duyabilmek için bu sözlerin ( #Hİİ ve kati eserlerini görmiye ihtiyacımız vardır. CUMHURİYET Abes bir tavsiye AZI talebelerin sobıta (vakalarına karışmaları hödiselerinden gazete » lerde behsedilmemesi ve böylece “telkin çağında bulunan çocukların önüne fena örnekler konulmaması, fikrini fleri sü- renlere Peyami Safa cebap veretek diğor ki; Bu fikir, çirkinliği ortadan kaldırmak İ- çin bütün aynaları kırmak tavsiyesine ben ziyor. Ayna çirkinliğe teşvik etmez, bilâ. kis ondan nefret uyandırır; (ve bilâkis, makyaj vasıtasile, yüzünün veya kıyafeti- nin çirkin taraflarını biraz tashih etmek istiyenlerin kusurlarını görmelerine yarar. Gazeteler, ancak fena vakaların kahra- manlarını alkışladıkları zaman ahlâk bo- zucu telkinlere vasıla olurlar; matbuatın bu nevi vakaları, çirkinliklerini belirterek ortaya koymaları, ahlâk bozucu değil, bi- Yâkis, ahlâk yapıcı tesirlerin (o sirayelin8 hizmet eder, Harbin önüne geçmek için harbe dair, hastalığın önüne geçmek için hastalığı d8” ir bir kelime yazılmaması tavsiye edilebi- ilr mi? Bu fikir, harp ve tıp fennini yasak etmek gayretinden başka bir şey olma” Çönkü yazı bâlün ilimlerin en büyük ** belki de bir tek neşir vasttasıdır. Telkinin müsbet rolünü menfisile karı$” tırmıyalım. Gazeteler, ne zaman, ders O” tasında hocasını bıçaklıyan haydut talebe” vi, mektebde, anarşinin zaferini kazanm'$ genç bir kahraman olarak selâmilarlars” fena bir telkinden ancak o zaman endif edilebilir; yoksa bu soysuz oğlanları Türk cemiyeti ve Türk kültürü ortasınd iğrenç birer ahlâk süprüntüsü olduklar? ve suratlarına herkesin tükürmesi Lr geldiğini yazmak, onlara karşı en Kü bir sempali uyandırmaz. Böyle olsaydi. dünyayı ıslah etmek için bülün gase' ri kapamak ve bütün kitapları yakmak zımgelirdi. ——————— | cıları sinirlendirmiştir. Filmi yapı” | studyonun sahibi: ri — Dünyada filmin bir parçası! le kestirmeye razı olamam! diye c0”* bmı kat'i şekilde vermiştir.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler