11 Temmuz 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2

11 Temmuz 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hükümet parti şeflerile uzun bir k yapmıştır. Partilerden hiç bizi hazırlanan yeni mali ke Seni olmadığını söylemiştir. Y: Sch- olz ahali fırkası namına pro; Sammy ufak tadilat yapılmasını istemiştir. Hariciye Nazırı M. Curtius hükümetin) Almanya ve Thringe. menetmiştir. ha ıya Yügoslavy: me çe sake r. mahsülatma | arasında bu memle- HAKİMİYETİ MİLLİYE teindei Koza Tartı Yerleri. Bazı Yerlerden İktısat Veköleti- ne Müracaat Ettiler. Koza satışlarında haksızlıkların önü-| ne geçilmesinin temini için koza satışla- 11 TEMMUZ. Traktör Tecrübeleri. 1 Ağustı iftliğinde Yapılacak, Memlekette fentii gstgiliğin daha ik- tısadi, ucuz bir şekilde tamim edilmesi için ağustesun birind ei i çiftliğinde mazot gisi — yağlarla ve mele müteharrik traktorlar arasında bir * mevzubahs bütün hallolunabilir. Bir çi gazetesi Lara- i SG yi rübe EM Bu suretle tecrübe ni- bayet olan millet -İde sende a hani vuku bulacaktır ra ilet omü lile Cemiyeti Akvam tarafından kalline müteallik bulunan fikir biç bir süretle İN lerde bir za kontrol altında bulundur sure, Bu m lite alıcr we “satıcının ee ei vi ımı temin Güle nra Yugoslavya çekme BERE anlaşacaktır. acat mahlütlar: de | goslavya iktısadi itilafına iştirake davet olunacağ ete “ie ti mi İri et a için taraftan ei Narod ga-İmın düstüru vakit Val Ban ve > Yaşla piyasalarında teshilat i Diğ zetesi Macaristan'ın da Romanya - Yu- edesi akti için Avusturya ile Yugoslavya arasında ğu gibi hat şeklinde Bazı yer lerde buradaki satışların müzüyede gi Jet Tindı İduğ e tinde memleketimize en uygun sabakanın jüri heyeti teşe ekkül sında zannol bir itilaf de “ük Haya tı Fran rait tesiri altımda değişmektedir. Doğfü olarak Faşist İtalya ne isti- yor? İtalyâ'nm siyaseti doğru olarak me tarafa temayül ediyor? Hü salâhiyettar biyel Dahiliye Nazırı M. Wi rafından beledi; yeler ve vergi resimlerif ii tatbik İktrsat Wekilli tet-) Pp g birinci konferansinr iya Hükümeti e i biri tara-İ Pleso'da büküm süren fikirle devam |efkârı umumiyeye salâhiyettar mümes- fından i nutuk hakkında ize-) olunacaktır. silleri marifetile hitap Süz er Mi hat talep ii Bu mutuk polisin y Ka i İstediğini 85 sine hükmen kü ran İSPANYA, — ç IR sosyalist milis kuvvetleri- : 'yesine imi ettiği zaman toptan ve nin lie mütealliktir. Siyasi vaziyet. İmitralyözden bahsediyor. Faşist matbu. menige'Diete sadelisi yizmi iki İspanya Hükümeti reisi jeneral Be.J9t1 aldiklari talimat | dairesinde F. ei reye karşı i yle M. Frickİrenguer gazetecilere beyanatta bulun-| Tansanm ibi iyen hinde sosyalistler tarafından veri- | muştur. mir bu beyanatında | *<İSİT eteler vektikatir Kak len bir takriri etmiştir. Bu ekseri-) İspanya | Kıralnn yirmi temmuzda | YaYa karşı oleğim 8 Yaz EE ahali e alarmı ulammenilr | LİE ale edeceğini a İtalya gazetelerinin bei ya , myeinde. etse gamer Bu kare.) Jenerel Berengucrin ie lie ceslihak m kik ve icabeden muameleyi ifa ödecök- MAHZENİ EVRAK. Bina Pazarlıkla İkmal Ettirilecek. Maliye Vekâletinin Tapu “umum “mü- Müsabaka da bulunmak üzere ziraatçı İlmen müteşekkildir. tiz ve drantle wlâkeder ölin dm birçok Jüri heyeti mer nam hakkemdei pa, ramı, tes bit, ve taş mzi iştir. dar müsabakaya iştirak etmek üzere üç Firma müracaat etmiştir. PULLUKLAR. YE Hül etimizi rinde mevcut * temin edilmesi der ku bula palm dei dair m ma musir- tane devam et iddialar “ Biç bir Ee isitnat etme- seri Hiç kimse böyle bir iddi ilanın yes için bükün eee kutlamilmakda « © me çıkan ihtilaf neticesinde müte. mukavelename Mei memleket şeraiti ziraiyesi ının tefriki MKE görük gi ve leyhi i edi ge sy, iddiyetine inanmaz. Birçök defa bu ie vafık olanları 'yhinde yirmi — li EEE el a nazaran Ke.) hard İzah etüğmiz veçhile — el oi edilmiştir, Binanın diğer müş ve bu tesbit ve tefrik yapılmıştır. irde çekilmek (mecburiyetinde |cal Londra'dan Madrid'e avdet eder ii i alg ” S.a “| ile iz arasında bir harp bi nın ve nevakısının ikmali izi ve k vilayetlerimizde ve ge- ğe Ts M. Frick şimdilik çe-|mez maliye, iktısat ve ye nazırin- | kul esasa ih ei paTtuk kilmek niyetinde değildir. A ei 5 un maliye ip > ine > Fransa teslihatı mes'elesine gele e demli alper ve-İ tarım eri ve cinsleri ve gerek en muva- ğe ligi zag yas ini en kini Cn bir suretle anm bir an vevel ikmalinej frik Gi di a veee KMK. Ee De Ni eğilmek) lakin Me “İ eaildiğinde bu tetkik ameli Yeni kabine. e K ii teğevvür ii ody kal yesinde bu pi iğne edilecektir. . a aşk yalm e & Ssarihtir. Yeni kkül #tmiştir. Kabi- eek ve KANUNLAR KULLA ATI i siyam > emeyi ye Peseta'nın sukutu. ör teşkili için Bütçeye TAĞŞİŞ KANUNU. rdiye ne: etinde id'te intişar eden Libertad mlm 5 ia yar sm m ni SN e Gi imi ei . — sa 1 temin için il hintnsiştür. He- cepte taşmabi aşlanacal. mazırı daha elimizi edi zetesi sabık meb'uslardan M. Danie ceki hacimde bir neler külliyatı ne- ME a pal M. Manner yeni nazırın ta-| Riu'nün bir makalesini nı z şretmek üzeredi, eyi ir mahsulatımızın, yin r vekâleten b nezareti İM. Daniel makalasinde alel ai ul hari ve ln “ İfikrin mevcudiyetini gösterir. Bu külliyata münhasıran idare ben iç duhalarin Sallkadre öden HARİSNL JADA isim” May iri Peseta siniri güne galnit ekmek | e le LL AY ı tedabir irki âçin bir isilâbiyet li li kaz A neye indirilmesi de Fransa'nın harbe edilmektedir. WE EİN birinci cildi Ve olmek pare re ağ geğr ini ln : müracaat etmek niyetinde olmadığını| ikmal edilmiştir. V. kında tabı İ düşmesine mani olmak için yapılacak Sd çıkarmıştı tatbikine e | yegine şey mili maratarı veri açıkça gösterir. Halbüki parlamentonun | ve tevzi edi Eğ gi Daşaca ERP RAN iie kasına mensupturlar. İki ta-| Bundan deri a ye feshet- mam ie Lİ ai 2 ali eat mahsulümüzü tağşiş ve dileden men mesi al e ve ve ie rae e gağae'dni r; mi İstanbul B. dı ğ izine ii İÇ an ticaret lerini fesh eyi Bugün borsad ama Birinci Nazıra sui kast. ir z Her halde İtalya ile Fransa arasmda gkieertir rsada İngiliz 1031, Dolar 896, ei i yene İL ii ciddi bir beli vee 0 üzerinden muamele görmüşe| yapılacağı için ' busene tatbik edile iliki e dik ümata nazaran komünist meb'uslar- FRANSA. filin mevcut olduğuna kail olduğu ii — harsu: n şekilde we daha biri EM Sel lafı at Bi işin e fekeikleri me ——— m. ” Gi Sor un nezdine gitmek Fransa - İtalya münasehatı. Boş gidiyor demi Günün Hava Vaziyeti. şule kabi ai üzere er bineceği sırada iki el si-i O Fransizça Temps gazetesi ön Sarre mese'lesi, ale e. «Hububat, fındık, Jah ve imentoğur. ği — — bentİ remps' gazetesinin başmaka) ai ASKERİ HAVA RASAT MERKE > mü ei isabet ne; ootapigili inler tağiiği gerek hariç ve ,gerd el kinci kısiami Sarre meselesine tahsis) ZİNDEN va Lr skills dön rige ir ören Biz istiyen bir polis memuru e kısımlarını naklediyor: ME akl iie bu mesele hakkına KE Kl e ğin pi pe a Hava tazyiki ve değişmesi: Akdeniz | Tın lajlarının intizam ilin Sarre mes'elesine müteallik müzake- | düşü ma vi zari öikkete se ymm matbuat teisir| çat hökkında > z 3 z © —— olunmaktadır. Faşist gazeteleri taraüm-| : a ROMANYA. ei sunak ig EEE şük tazyik gerilemiştir. Şarki a) © Betesut Vekilliği, bu hususta tatbik ü iki kikmiyii edilmesi i den tedbirlerin neler Kiral Kiraliçe Helene Nazırı M. EE ma va az dilinn ezeli etmekte mina. yüksek tazyikide şarka çekilmiştir. icap ie > eren ei il » iri 2 5 8 ile barışıyor. 0, PN Sarre arazisinden ye deri Hava Nasıl Olacak? | da alâkadar ticaret odaların Fikirleri- Lupta gazetesinin verdiği malümata müteveccih olduğunu söylemekte sün, çekilmesi meselesine gelince Sanel © Hava memleketimizde kısmen bulut- —i 357ra muvafık rae anan mazaran Kıral Carol'un Kıraliçe Helene a ba hükümet komisyonunun da) tu üzgü ik bir ta- ile barışması pek yi bir karar ve: Ja hata iş-| cenubi diğer mtakalarda şimalden ha- | mim hazırlanmaktadır. Gereği ural Carol temyiz kemesine ta- haya ua başlamasına intizar olu- e |lemmiş olacaktır. Hükümet kı yı fi i ki kı odalarından N cek fikir ve lâk kararının feshi için müracaat ede- müzakerata müteallik e ı, | himaye askerlerinin miktarını ie et-İvetli esecektir. 5 em edildikten sonra ht cektir, — Kelime Mike BE | mek hususunda iyi ise de bu as- ei el r ame hzar ve ta- Kıraliçe Helene Prens Michel ile be: İvaziyeti izah eden aynı gazete esi rlerin çekilmesine r vermek işin: vi raber yaz m mek üzcreİrine Ioan beyanatı ve nihayet M.|de Mia olup olnşadığı cayı sual- ” Sinsia” Mi elm eş Karal Carol bir | Mussolini'nin tarafmdan United Press) di Ju ve Karaköse mıntakası Şüimle remane- m Gey 'ya gi iki 2 üçüncü ynam. ksa orajlı geçmiş rüzgâr cenubi manalar mülaki olacal le noktai nazarından ki da mam diğer “ £ . asabiyet tevlit etmektedir. Herkes iki| lerinde çekilmesini. hatıra a lir. den hafif kuvvette ; tinden: YOUGOSLAVYA. memleket arasında w sui tefeh-| Fakat Rhin'in © oğla ü 15 te sıcaklık: cenubu şarki ç pe bümlerin bir an evel zail olmasını arzujkararın Sarteın esi iğ Anadoluda vanati 38 cenubi Anadoluda Emanet hesap işleri ka- M. Marincoviteh'in beyanatı. b |. p İ hiç bir alâkası k K â > zi z sapi sie Yongasliria ii i ükümet İelinisyo- | 5 gahilimizde vasati 30 Karağ lemine 80lira ücretle ve Hariciye ee M. a Küçük İn: temin edecek emin Fra-| mağ değil, belki Bir A Ak he, |denizi sahilimizle şarki Anadoluda vasati X| bilmüsabaka bir daktilo İtilaf konfer: hakkımda beyanattaİnsa bütün lisan münakaşalarını Zurun!— Mevzi dndilmisti bulunmuştur. — küç İtilafın iktisadi edebilir. Ecnebi mehafil iki memleket min # te alınacaktır. İmtihan 16-7 teşriki mesai ında ihtilafın me olduğunu PORTUGAL. EM günü saat hariciye nazırı bu teşriki i Xi Bale peer. a yazman ma mim göslavya ve Romanya arasında bir güm-| ktedirler. m “e 15 te yapılacaktır. T. rük itilafı şeklinde tasavvur ettiğini i il IŞ > i söylemiştir. İtilaf iki memleketi alâl dar. eden mahsulatı. ihtiva edecektir. nafii maa bili va ir h eden devletlere teşmil olunabilecektir. Me bir hüsnü niyetle Paris ile imi i memleket arasında haki: ki bir ire e m Tansa milletile İtal el riye Nazırı Nazırlar meclisine miz li tahakkuk edecek olan takdim rograma nazari iki kruvazi on — si Sahe on ii gri | e Va mma Portugal ix iki milyon ingiliz 2g lacak. oi programı 1938 esinde ikmal edilmiş olacaktır. alip- lerin salsa Emanete —

Bu sayıdan diğer sayfalar: