11 Temmuz 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

11 Temmuz 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AKA GÜNDÜZ'ÜN | | EVKAF UMUM MÜDÜRLÜ. : i GÜNDEN: | ka e Mezun Capkın Kız | HAYAT YOKUŞU İNİ ame yet e | Dr, BATMA ARİ Ça i ) k ın K ız | UÇURU şa kılınmakta olan yatı mektebine ilave- Mi ri yl ww “Büyük ron > ei kuruş i — TEHLİKESİ Ği siri em aş atı pazarlıkla mi z Himaye eli Demirel e Z ay ik o a ETMEDİKLERİ İÇİN Hikâyeler — 25 kuruş İ NSANLARIN 754 müteha: Telefon: 2352 1/2560) | İHTİ ya i ML ge | sar olmaları ve çk aa Pasta ibiğiçei İletir Br ks ilümeniye, Kinte /ve Tiye ve Tenasüliye Mütehassısı. e ifa eyliyecek mü. ğ GAZNIN diz ORDUSU Or. Aplike imayı La A öğ bra izi a anl kabul ve te s, mimar mühendis ile bilu- veya | mum muamelatta müştereken mes'ul o! eN Muallim önmüli Ha | k üzi teşriki sai etmeleri Tt kitaphanesi tarafından neşredil | P ere teşriki mesai etmeleri meş j mistir. i | bii | “e 4 2 — Teminatı muvakkate teklif edi- g ge” g > ğ < MILLI MUDAFAA VEKALE! As Fb U. Md. STİKSASIRİ DÜŞÜNMEYENLER İHTİYARLIKTA len fiatin yüzde yedi buçuğudur. | sirınüke he köme SEFALETE MAHKUMDURLAR. 3 — Emri münakasa (26/7/930) tari: TLANAT: SUTUNU. — SATIN ALMA 92 hine müsadif cumartesi günü saat ön Eş ED A KOMİSYONU NN p l 5 : | Merkez kataatının ihtiyacı için 16 4 eşte Arkara'da Evkaf Miz a U. K İLANLARI e arüymea i . | temmuz 930 tari aden meet e d - « > sine iğde bir buçuk aylık sı pazar- GR 5 Hayatta Muvaffakı yetin enbüyük sırrı ta-E |len fiat mutedil bulunduğu takdirde ii olunacaktır. Talip U. Mâ. Tülte bulunan mil pirasi, ka- Müdiriy&ti Umumiyenin tasdikine tali- lerin 18 temmuz 930 tarihine müsadif pe- yışlı şahmerdan ve küçük eksantrik gil sarruftur.. Fakat ha yat yolunda muvaffakı- a 5 | ki kan ihale olunacaktır. ör günü saat on. birde teminatlarile bir- yetle yürüyebilmek i çin tasarrufu nasıl vene Talip olanların tafsilat ve izahat is- a GE satın alma kya riya v suretle yapmak lâzım geldiğini bilmek icapE | tihsal etmek ve şeraiti fenniyesini anla. | setine müraceatleri. 2— gazı eder. Kaç yaşındası nız? İhtiyarlıkta başka- mak ve ew teferruatını mi © Mevkii müstahkem kıtaatının semelik ht 1. Tl kik ihti: * > v Üzere Ankar: ie 5 Z > üğ - zarf "suretile münakasaya konul bursunuz. Her fert yaşma göre kazancından yeti fenniyesine müracaatleri ilan olu-| müşter. İhalesi 2 ağustos 930 tarihine muayyen bir miktar o arttırmalıdır. BankamızE | nur. 2—9857 | müsadif cumartesi günü saat on beş bu- uzun tetkiklerden sonra herkesin işine yarı- guktadır. Talipler şartnamesini görmek için her gün münskasaya iştirak için de şartnamede yazılı teminatlarile birlikte yan bir tasarruf rehb eri hazırlamıştır. Banka- mızdan kumbara alanlara bu rehberlerden bir: lake lll tane hedive olunur. den evel makbuz mukabilinde İzmirde sm vi .. . i B di 7 Rİ müstahkem mevki satın shmna komi m Tür kiye $ ankası.: | (min Mr ii 201 senelik ihtiyacı olan 49500 kilo koyun eti eler nam ve hesabına 1000 a- t det a y kapalı zarf suretile münakasaya konul- zarlıkla 12/7/930 cumartesi günü saat vur. İhalesi 3 ağustos 930 tarihine on dörtte alınacaktır. Taliplerin şartna müsadif pazar günü saat on Beş buçukta- £ k içini Lı ii | umman yiz | (930 MODELİ 6-SİLİNDİRLİ CHEVROLET -| erme mmem an se 2 — 9875 her gün münakasaya tirak e de wmn've 82 ii a İyevm > emmi amam da m göre imâl edilmiştir....Büyük bir ii güni gösteriş ve mede yazılı teminatlarile birli e aleni mün ile almacağı ilan i İml ae veni Evci önü . İsmektuplarını makbuz“ mukabilinde İz- €dilen 28 ton meşe ki ünakasası Me 5 ! mirde müstahkem mevki satın alma ko- misyonu riyasetine vermeleri. 2—9933” Mili müdafaa Vekâleti tekaüt şube» si için ücretli ve müsabaka ile Brkej bir daktilo alınacaktır. Talip olanların vesikalarile birlikte 15 temmuz 930 tari- hine kadar tekaüt şubesine müracaatie- ri. ” 2-9952. Hakimiyet gazetesinin ilanı 2 mesinden dolayi 28 temmuz! 930 pazartesi gününe talik edilmiştir. ahhit nam ve hesabına 1000 adet) yeni malı beyaz karaman meşini pazar- a 16-7-930 çarşamba günü saat 14 te me Taliplerin imi gör- mn her gün z mek için o gün teminat ile mürüca . ANKARA ŞEHREMA iklime Spine sağl anali A. EVKAF MÜDÜRLÜĞÜNDEN: No. Nevi Mevkii : Bu Mizanı elde ederek 356 Hane - Kızilbeyli 359 Hane i sm kle; beyleki aman mezara bulpcuği Gida k dikkatli bir surerrö M8 Münkirat hane © Tabakane , #ürahati ... 4 tekeriğk firenleşinin eniiyesbalış hali kik edini 297/1 ei ini tunu ve kolay idâre edilen direksiyon makanizmasını. iel ediniz 524 Bir oda barsinde ml izmiaide salile dedir. Ünel e 5 361 Tütüncü > a Karaoğlan : alâ da numara ve ileri yn emlaki vakfiye icara verilmek üzere haziran 930 tarihinden itibaren 20 m sn müddetle #milzeyede: temmuz cumartesi söke gönilemiz 15 e yili $i icra edileceğinden taliplerin o gün © Saatte Ankara Evkaf Müdürlüğüne wü- taraatleri. 29744 | ——— MA DEFTERDARLIĞIN-| DAN Maili imhidam bulunduğu Belediye, heyeti fenmiyesi raporundan — anlaşılan Arifiye mahallesinde memleket kütüp- hanesi ittisalindeki rum mektebi binası ve ği itibaren 20 gün müddetle, ik lerin deye çıkarılmıştır. Talipi “TÜRKİYE ACENTALIKLARI ; Hah öç Şizekin, Amik Gora, hercai, İSTAN 4. Avni Bep, ANKARA, Kırmızı Yudız Muendien, MERSİN dir 15 ten evel 5 78 vE Zeke Ve GR A aş Ml eş Kam if pazaı günü saat e İN. Kuzu Bevler, Tel Nuri Ber, KONYA rk LYA, İmam Zade Ah K, el — aş salonile koriğor- depozito akçesi makbuzu veya muteber v ri m —— a EET AMENİ. & ——.. “KAYSERİ, Ahat Zade İst» © Kasap Köln a banka mu hamilen germesi pazari larda mektul ta müteşekkil komisyonu mahsusuna iç gi ve Taliplerin pe müracaatleri, 29898 . İ dürlüğe müracaatları,

Bu sayıdan diğer sayfalar: