11 Temmuz 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

11 Temmuz 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

11 TEMMUZ HAKİMİYETİ MİLLİYE e z Sıhhat ve İçtimai) | Hilaliahmer Merkezi Muavenet Vekâ- HAVACILIK veSPOR a > 5 yu letinden: im Ko Bu sene İstanbul'da Tip talebe yur- nm F.K, mıfına tam devreli lise ve tahsil itibarile buna muadil dak ve hususi mekteplerden me- T. sını musad- resmi olanlardan-ve birinci sınıfina Fen in F. K.'T. zümresiriden şeha- detname alanlardan (120) talebe alma- aktı Sere yatması ve olunür. Ve ayrı- mitlavenleti lâydi kabul sureti ve şartldrr şun- — Talipler el yazıla; riyle muharrer he gönderecek- maf Müğvenet Vekâletine m. ir, - Türkiye Cümhuriyeti tebaasın- al bağım natık hüviyet cüzdanı, B- m. mezul içişü mi Mazi veya tas- ez “ salin etmiş oldukları müessese- pk alınmış hal ve hareketlerinin maz büt ve kustrsuz bir derecede bulun Şunu müş'ir hüsnühal varakası, - Mü olduklarını mü- ühürlü ve ie Bur- İçtimai Mı ne veziri tarafından bizzat müracaat olunaca! E ti aşağıda münderiç Noter- musaddak velileri tarafından ve ve yanların ken — Yaşlart 22 yi geçkin olanlar ve tahtillerini ve iferide mecbüzi hizmetle- rini ifaya mâni bir Mel vE, arızası bulunanlar kabul edilm 3 — Vekâlete önderi olan — yn edilip edilmedikleri ken- yni veçhile tebliğ olunacaktır. TAAHHÜTNAME SURETİ. Darülfünun Tıp Fakültesinde tedrisi Mmeşrut dersleri takip ve ikmal ve ederek mezkür Fakülteden nes'et eyledikten ğim) yahut yurdu terkeylediği ai ğim) takdirde Efendiy, ai çe yapılan masarifin faizi nizamisile bera- ber itirazsız ret ve iadesini müteahhit, zamin ve mükeffil olduğumu natık işbe 26 ncı sayısı çıktı. İçindekiler: At ai arı Demsey ve Ur pi ya İstanbul'daki maçlar. ve inekleri spor teması lâzım mı mceklerin ADIN £ MODA ve SP IR an ALAY TARAFI le — gü » Kar: i Galatasa ili (büyük Hikâye) e e Çocuk savrfası. Tefrika V. ...... MUMU üessesatı Ticariyenin — | Nazarı Dikkatine MATBAAMIZCA TABİ VE IHZAR EDİLEN Kasa, Ye Deiterikebir EHVEN Fl sirri SATILMAKTADIR. iie lige YET GÜZEL BİR TARZDA YENİ DEFTERLERİ TAB: EDİLMİŞTİR. ARZU EN TARZDA YENİDEN İSİPARIS DAHİ KABUL EDİLİR ZAMANDA Her şeyi goren düşman ! ii vecihli gözlere malik olan sin. İh >. perihan güzel yemeği olar ya atılarak bir çok pislikleri ve ln fohumlarını birakır. Ve onu tutmanıza ar birakmadan Vizilda- yarak ortadaı n gaip olur. Flit sinek, sivri sinek, ; pire, güve, karın» ca, hamam böceği, tahta kuruları öldür. ür ve girit iğ araş g5 e e Tehlike- sizdir. e Fiiti has er eydi eiağ üre v di rştırmayınız Sar tenekeye siyah kuş: ğa dikkat e SELIT Daha -abuk öldürür yz Deposu :J. BERT ve şüreKâsi “İstanbul - Galata Voyvoda Han ie tanzim ve müşarünileyh Vekâ- İete ita kılındı. 2—9653 ; Dr EKREM ŞERİF. MERKEZ HASTANESİ HİMAYEL KE iz lk Uu- MUMİ MERKEZİNDİ ai Anakucağı müessesesi. Riyasetiden: ın -kâtip ve hesap memurluğu münhal Ankara merkezinde ve köylerin: de mukim 326 doğumlu ve bu do umli dir. Bu vazifeye İaşe ve ibatı Ma o ğumlularla a tâbi yaban” ait olmak ve dolğun ücret verilmek üze- DAHİLİYE MÜTEMASSISI, ce orta tahsilini ikmal etmiş olanlardan | muz 930 gününde son yokl: ee Sarayı F... ,sındu â i a başlanarak 25 temi Çulha Apartamanındu | sir hanım müsabaka ie alınacaktır seyir ee esi mükellefinin bu m zarimda Her sine Öğleden Sonra Has talarını Kah Eder. Talip olanların evrakı müsbitelerini askerlik meclisine müracaat -—. izni i - ; ami 9895 V A Havacılık Fikrası et Şefik E “Amerika'da misli görülmemiş bir hava manevrası i Ss ” Okyanusların üzerinde — C Yıldızların mekânında E i eyl nasıl dünya şampiyonu oldu. Gene Tunney, JackE A. Askerlik Köyler Şubesi |fi 3 fikirleri. — — öl ev di vesaitle bila ücret nakl ve teslim edecektir. eme bir Hitrelik bir EĞLENCELİ BAHİŞLERE| caktır. inlük dedikodu) o © Mahmut Yesari Server NI SEY VRÜSEFER P İSKENDERİYE SÜR'AT PO: (İzmir) vapuru 11/7/930 cuma 13 Li k di PROGR MENİ ar POSTASI (Mersinj' Vapuru 15/7/990) salı 17 de Sirkeği rılıtımndan. İZMİR SÜR'AT POSTASİ. (Gülcemal) vapuru 14/7/930 POSTASI. ga vapuru 12/7/ e cumartesi 17 de idare rıhtım. ve çarşamba av- det edecektir. Vapurda mükem- mel bir orkestra ve cazbant var-| dır. TRABZON e POSTASI eri vapuru 14/7/9350 pazartesi de Galata rıhtr- TRABZON İKİNCİ POSTASI. SOLAN) vapuru Girl pr ei vapuru Ke si, Ma idare KA ld POSTASI, (BANDIRMA) vapuru cu martı (KOCAELİ) vapuru pazar, be akşamları İdare rıh Kİ (Mahmutşevketpaşa) vapur iİ ru 16/7/930 çarşamba 11 de Ga- lata rıhtımından. ANTALYA POSTASI. (Anafarta) e. 13/7/930 pazar 11 de Galata rıhtınmdan MAARİF VEKÂLETİNDEN: Ankara'da inşa edilmekte olan Orta Mektep kalorifer tesisatı 20 gün müd- arr | detle ve kapalı zarf usulile münakasaya gü konulmuştur. Talipler şartname plân ve projeleril i tedarik etmek üzere her gün (öğleden sonra Maarif Vekâleti İnşaat dairesine (Ankara vapuru perşembe akşamı a rhi-l Oo MUDANYA POSTASI. mından. , cuma, salı m my A (İnebolu) vapuru pazar, çar MERSİN SÜR'AT POSTASI. 9'da idare rıhtımımdar. İZMİT POSTASI. (EREĞLİ) vapuru pazar; hareketle mutat e azi- met ve avdet eder! | müracaat edebilirler. İhale 30 temmuz. 930 saat (15) te in- şaat komisyonu tarafından icra edilece- ğinden taliplerin ayni günde müzayede

Bu sayıdan diğer sayfalar: