11 Temmuz 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8

11 Temmuz 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

/ RESİM No. 3230: On birinci sene. ew ERER İNE CUMA 1i TEMMUZ 1930 HAKİMİYETİ MİLLİYE İLAN Her yerde 5 kuruş. ELBİSE VE KASKET Posta Telgraf U: M. Levazım Müdür. rg den: Kealilesiniz. İzlaı nda am 1000- inci yal di imü münasebetile misafir” leri için Kurulmuş alırlar Birinci plâ: nda İzlandalı kadınlar, 2 — Japon İmparatorunun kardaşı Prens Tokomotsu ile zevcesi devri âlem ii esnasında Londra'd. kü uçuşları yapan tayyareci. —— e ema A SAYIFASININ PLARI. 5 Hear Yukarıki Şekildeki siyah noktalar on: ark Mink ektedir. Kaleler beş müs- taki in rindedir, dört vardır. Kalelerin ikisi de du. ie “zhilinde belli adır. ————— HER SIRADA İKİ TANE. Yukarıdaki şekil (X) lerin her isti- kamette bir hattı ei üzerinde iki: a ii bulu mak üzere nasıl tanzii liğini ölelim ö köşeye olan hattı müstakimleri Ee yınız. ir, ve her bir hatta pu Zeki ve Şeriki) Kollektif e w > merkezi Ankarada Anafartalar cad- sinde” 18 mnumarâk ağaci icrayi sened dlcleir İşbu şirketin müddeti iki Gi w yei şirket (3500) , üç “e Ni bir. suretle salâhiyeti — a LER kâdan Orhaı mez- bir. şirkete bilfül inim pili i li aa ise — hesabından tediye edileci Ali Kâmil 5 y ise me; eökür şirkette alabilecek ve fazla 1i olursa şı Ali Kâmil Beyin ta| brief rızasını istih; etmek şartile fazla meblağ alal bilecektir. irket Tarın, yüzde kitkr Ali Kâmil Beye v yüzde altmışı da Orhan Zeki Beye TK olacaktır. 7 şirket - mukavelenamesi > e Osman Zeki mahtumu Or- han Zeki ve Şeriki) ei ait iz ali Kâmil Beyin Ankara — İsta- ğazalarına Ove biraz açacağı ğ i lâkası yoktur ve eki Bey yalrız bu mağaza ile alâkadar olacaktır. üstahtimin için imal ettirile- cek 2500 - 2700 takım elbi kapalı zarf usulü ile münakasaya konul- muştur. ise ve kasket i 16 temmuz 930 tarihinde icra Güzele er taliplerin şartnam: lmak için een teminat ve öğr T. ve 5. ODASITİCARET BORSA- SINDAN:; en —— Moda cadde- inde Gül 5. da 1 numaralı hanede sakin ve dpi karada Çocuk Sarayı! Za ağ da caddesinde Himayei Etfal binası altın- lesinde d bur zarfları tevdi için'de mezkür ji bul'da yonuna müracaatları. 2-9688, x emişi öğ > makta. Orhan Zeki e Ankarada i Demir köprü wrap NAFIA VEKALETİN azedil- münâ- cak olan ve evelde münakasaya diği halde görülen'lüzum üzerin! kasası vakti ahare talik €dilmiş olan Ma- navgat köprüsünün demir kısmı inşaatt şartnamesi tadil edile zarf us ie ita Vekâleti e ve za | rek li vini Imuşti Jrüler münakasa i Jetektir. i örhüdli Tikli Antalya vilayeti yi e komisyonunda" icra edi-) çu, Anafartalar caddesinde 18 numaralı ma ğazayı ticari ikametgâh ittihaz ederek hazır ve tağsarlama elbisecilik ve terzi: ere Ticaret ve Sa- 1003 numarada mukay- pe tadilatı öğrenmek üzere Nafra Vekâ-| İleti Yollar Umum Müdürlüğüne, İsta bul Ve Antalya Nafra e ndi: Y e alyi lering iimnik e (0 ra lala rU- e alınabilir. Münakasaya, rin şartnamelerin: cakları teklif |930 cuma g | kadar Nafıa Vekâleti N | İmına tevdi eylemel humaralı hanede sakin ve - alete ln daki mağazada mukim Mestçi zade Ali) | kumandanı yüz Eri Ee rada 22 KALE 930 say” yn be; birriza imza LP mümini imza 2276/930 imza Ali in rhan Zeki Dairede okünüp anlatılan bu muka- name ini imzalar zaları im Terzi zade beyan ve tasdik eyleriz. n 930 Ankarada a e tahliye zbaşı Ahm. ia mi Milli M Müdatei W im 0 DE Da- iresi İkmal Şase ei yet bulunan Terzi zade Oğtitan Zeki B. mahtumünOrhan Zeki ve şerik ünvanı Hidayet. ticarisini haiz kollektif şirketin İşbu e di gtuğ senesi , haziran ani ticarisile mukavelenamesinin ve| 2Yının Yirmi ikinci pazar günü tarihli iri sai n çe, | bu Mükavelehâme altındaki imzâlar Me ek İlel “hind | stsi zâde Ali Kâmil ve Orhan Zeki bey tescil edildiği ve mukavelenamesinin a-| *rİN imzaları olduğu isim ve hüviyet- ağlı iie ie a ila Yuk leri yukarıda yazılı olan muarriflerin bit e tasdiklerinden / arilaşılmaklı Noter kanununun altmış yedinci süad- desi. ahkâmma tevfikan tasdik edildi ir Giyim Dokuz yüz otuz senesi haziran ayı yirmi ikivsi pazar günü. : 22 haziran Resmi Ankara İkinci Noteri Veli, ka: “- Çocuk Sar; i Btfal ri asli altındaki'ma Sarki mukim Mestçi zade Ali Kâ- mil "diğer taraftan Ankarada B: laban mahallesinde “Topçu “zade Meh- iri yla numaralı ve ii Terzi zade Beyi nİ eömiakiğ ileri amı eğilik ve terzilik olup ünvanı çü Za çi Zeki mahtumu Or-, —————--------—--— sü a BAŞMÜDÜR- Fon Başmı 7? riyetimize merbut bilümum ye mütaa akhütllkeri mi aka- a ri tır. Talipleriri mü komisyonlarına Ur Mes'ul Müdür : NAŞİT HAKKI

Bu sayıdan diğer sayfalar: