11 Temmuz 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

11 Temmuz 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ikinci defa kazanırsanız üç s: rine para atınız. Kim kazanırsa o taşın igin ve yeni Pöpüler dolaşma” bir hane yürütür. liste para atmayı kazanırsa ikinci kaza- li eş NE 5 n olan kaleler her duvarda ur Roma eği e ear o Mi olmak üzere bes müstakim dü i : İş iyi f Mesh i ii . gi £ Ea Den ız A la Ma h lük la rı. de yi zaptettiği zamah iale-| imar plânını alarak düşünceli bi ildi aştı. £ sakinleri anut bir mukavemet > gös-| tavırla çekildi. Tam. altı gün uğraş r üzerine — sıralanmıştı. Ve bu şerait İm £ bir türlü Kumandanın imei gi dahilinde kaç tane O mü se o kadar erdiler, fakat nihayet dağ olarak zi il Z bi bir plân yapamadı. Tam k-| kalede tamamiyle e çevrili bir dei Wiler. Sezar VE OKĞUSU AZ) yay üzere idi ki, yedinci gün, buldüm! halde karargâhın içinde bulunuyorda. i | zamanda vaziyete hâkim oldu ve memle- iye bağırarak Sez 2'in çadırına © kostu. öy yleki bunlara dışardan bir tecavüz ya- kete yerleşmeğe başladı. İlk işleri müs-| Ve yeni am müuzafferane bir tavırla| pılmasına imkân yoktu, tahkem bir karargâh inşa etmek © oldu, masanın üzeri 1 akikaten muvaffak olmuştu. Ce-| Bu kaleler ve ii ar nasıl tertip Sezar yapılacak olan kalenin büyüklük- olunmuştu? .— (Cevabı son savıfada) çe olduğu gibi fenni harp noktasınca da e NEN a Roma'nın azamet ve tefevvukunun bir Her Sı ada iki Tane kt i € ci timsali olmasını istiyordu. ettiği bir plâna göre beş hattı müstakim üzerine kale duvarları (o yapılacak, her duvarın üstünde dört kale bulunacakti, kalelerin mecmuu da on olacaktı. askeri mimarını çağırarak tasavvur ettiği karargâhı anlattı, ve bu anlatışına uygun bir plân çizmesini söy- ükten edi. Mimar uzun uzadıya düş ve uğraştıktan sonra yukarıdaki — plânr meydana getirdi ve Kayser'e arzetti, si- zin de gördüğünüz veçhile ceman on-ka- Je bulunup, beş duvarın beherinin üs- tündede dört kale vardır. Fakat Sezar kolay memnun © edilir bir adam değildi. “Olmadı!,, dedi, vakıâ her duvar ü- Zerinde dört kale var, fakat (o Kalelerin bepsi de hariçten gelecek tehlikelere i eee yeme ki vak'a a dn disini ei A numara 1 ei maruz. Duvarların bunları müdafaa Pim -d başk de Mi bir balık bulunmaktadır. Ken-İ biribirine ulaştırmanız lâzımdır. Halbuki, düşünmek (Jâzımdı ki ben bu Diş Doktoru Hüsamettin Fikret. MUA Y ENEHANE Sİ: ÇIKIRIKÇILAR YO. Kalelerde oturacağım, ve-her gece Bri-| tanyalıların yahşi yüzlerini pençerele-| rimden göstermeleri hiç hoşuma gitmez. | KUŞUNDA İLYAS Z ADE APARTIMANI 2İN- bir'kısmını beş duvarın içine alabilirmi ri i ” i ş — i N on iki mak üzere Geriye 12 gözüne yili ; Ci KATTADIR TE LEFON: 2091 ZEZE nz a anrakta elrt sa taya 0) gt vür Be GAME, ur. direbilir misiniz? ederim, olmazsan ne yapacağını sen bi-i ki ve köşeden köşeye hiç bir hattı miüs- Cevabi son sayıtadağ *

Bu sayıdan diğer sayfalar: