14 Temmuz 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2

14 Temmuz 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HAKİMİYETİ MİLLİYE Sıtma Mücadelesi, Ankaradaki Mücadele Neticeleri 14 TEMMUZ Tayyare Piyangosu. (Baş tarafı 1 inci sayıfada) Üç in liralık ikramiyeyi 6020 Ankara Mücadele Reisi bize şu iza-İ iki bin liralık ikrami yeyi 867, hatı verdi: 1094, ele 21705, 55834. nu- A sıtma mücadele mıntakası| maral kazanmıştır. te sızlığını anlamak e m te dei celdir. Nahiyeler nüfus başına idari bir| XX il ei en 5 ER P EE miyim e zi ymm bie veri i İtalya Hükümetinin cevabı ve| Halen A ii 1.180.000 ton-| etmelidirler. pi © 911 > Dak Roma matbuatı. dur. filosu 1.332.000 Sosyalist meb'uslardan M. Hertz kıs- LA Bi ve im Nİ pa ve Japonya” filosu ise 768.01 fi i iki, E Ya Roma gazeteleti İtalya Hükümeti ta- Eki > iki ve çiftliği ib ei de dahil olmak 56139 21696 9027 23936 47659 rafından Fransa Hariciye Nazırı M. Bri. İL er e - FAR baçgede yapılan şamil 2 geniş bir ınıntakada çalışmakta-| 19193 O 2907 59890“ 21048 und'n Avrupa birliği hakkındaki muh. Seken e med gi * e ilen kmemsinini! tırasına verilen cevabı aynen neşr ve tef-| <<<Ce£ Dir Tert yoktur zannediyorum. ei imame ni öle Şehirdeki faaliyet, muayene ve ki-İ 51481 37166. 19068 20626 42132 NV dirler. Me ş : nin tevziatı üzerinedir. Şehirde mev-| 32867 52635. 6137 3142 4 48483 ğ 4 ya | almak için askeri büyük bir kuvvet vü | #ohcen matiye maztrı M Bictrlek'in pro-| © ermalı sahrslar muâyene edilmekte | 32007 D2een Ge) ZADA Sed ar edep mim seshi Lal euda getirmek niyetinde değiliz. jelerini kezalik tenkit etmiştir. M. Ober-| -. tedavileri yapılmaktadır. Ayrıca dev e iin Teber pazen; İtalya metinin) © Deniz muahedesi terki teslihata ve | ösren yapılacak tasarrufun — olma-| Tee kinini de ağı. e e cev daha geniş bir surette (tefsir ve varidat üzerinden istifa; cin: iple veee laraikayi ear Alaca 02 Fly eye mil Bu liken dağa 2 YAİ kil etmektedir. Birçok sebeplerden 'do- verginin eee ala olmadığı: | nevidir. Büyüklere ici dinli 2 a > iğ e “bep Avrupa birliğ bie bl e e BR ee 2 öylemi e Kinindir. Çocuklar için de, çikolatla| 5153 11457 26432 20104 55057 > > >. al tetkik etmesi indi TI > se 91 195 yk de ierik Meh he önbcilalm, rn e hakan sökeialebilk sebe iie arldiz, 75 LADY e ssis olma: 1 ve ei le sonra sizle geçilmiştir. diği tan sonra cereyan ehir harici faal ve Me li 100 lira sz EMİR Hk az yalamalı Hai bikere e getirdiği tesir ni birikintilerin akıp kı diğ ve sivril 32936 17629 33488 7864 11492 . mi izi Mer MACARİSTAN, kümete imali eğilir Maliye nazırr-| sinek seli Ken mazot ile di.) 6184 7303 36281 30207 37882 Ağ M.S. İm mutki hükümet partilerini| zenfekte edilerek süre mücadelesidir.) 49880 95 5245 13359. 32087 | ş Bu mücadeleyi 11 müfreze idare etme) 37019 11522 39564 46218 45644 va amın ne sir Çün e wastarya Şemelipesi Mi. Sçiobeşi ——— ktedir. Müfrezeler iki ila on kişilik pos) 3762 55014 40278 42708 17378 mun ifade ettiği yer bişe Geler e Bulape ünl im AVUSTURYA. talardır. Ve mütemadiyen bu mıntakayı| 20549 12403 53555 11118 3460 etil er. a sm un ve | ar a en m di mİ a a el r i 31972 ei ii a e Teni € ında ve istasiyon ca) 46024 427:0 5ko92 41684 .15877 Trikuna garetesi İlaiya Hiktime. Şeneeliyesinin e vin 42372 12678 46674 14847 8239 e oi birliğine yalnız Cemiyeti | vermistir. Z.yatetie pek şayanı dik“) maımata nazaran zart ve müdürü | zan suların on borular | 44363 13536 30135. 50803 34047 s'a dahil bulunan devletlerin işti) “pepe. çe za İĞ M. Söhueller Roma'ya gitmiştir. M. Sc.| ile kapatılma ama ie yapılmış-| 49047 18073 15374 34277 30605 doğru olmiryacağına ve diğer Ce- 4 erime içi ee bie kasi ğe İn bu seyahatten mad yn e, Hariciye ve elendi Be a yi Eye Akvaşia dabil gi geeierle” sh esaslı Bir"ehemmiyeti haizdir. sie a il u vin bu birliğe iştirak etmel Jâzım Seber M. Betilenin delindi! cek ömkeleniile Ba LİGİ Sükudi e ii geldiğine ii di ini de tamamiyle| cevap vererek demiştir eğ getirmektir. M..Schueller bu maksatla e ristan'ın M. Beth- 3 TA in ad sok ann | A an MS | ya lar mala 1 mma Mini İngiltere, R lusya ve Tülly e'nin da- larını tedavi için sarfetmekte ge giri u müzakerat o Avusturya 33440 ıyacağı bi pa federasyonu-| zı yorulmaz me e £ takip Şanseliyesi M. Sehober'in Roma seyaha- kc yi yz takım blokların teşekkülüne ba-| eemektedir. Avusturya'lılar Macaristan'ı | ti esnasında takip ettiği o müzakeratm lü lele Şehir dahi: 54976 İş olacağını ilave eylemektedir. dostane selamlar ve kendisi için iye bir neticesidir Tinde Da Ze om can e vi li vr makalesini SU) bir istikbal ve parlak muvaffakıyetle enteressan kısmı sinek avcılığı mesele-| 7225 ES : temenni eder. sidir. Mücadele teşkilatının bir müfre-| 466 a Hariciye Nâzi riand | - : iş muhtırasında serdettiği prensiplerle Av-İ yiye ye ee Lei ki de ve stigal e bii 30811 dınm âkkukuna vasıl olu- elen onlar erhal teşkilat tara! Sez 39716 teli? devleti e tiyle söylenen nutukları tefsir etmekte- dan mücadeleye tabi tutuluyor ve si-İ 21366 evletler aras N savat esasa vasıl olmak için tefevvuk| “15 ee ali öyle slk nl iğ ve tahakküm mefküresinden uz! İk ii ili ii ki el Yâzımdır. Eğer milletler | arasında bir), sike e sü ilin Şehremanetinden: sirireme ediliy: EZ ii . yi saz Sare ta er yı içinde 718 vagonda sinek mücade- e enlem pm tan ve Avusturya hudutları Karti de Atpazarmdaki hayvan Da |lesi yapılmış ve 1300 sinek öldürülerek) 57587 54333 me 57287 til ktad i meti İni basit ve iptidai hakikatleri an- eyer zar yeri Telsiz istasiyonu Mani pre yiğni Gi elliyi veb 2 . Briand'ın tavsi ettiği > i Rİ > ” e e APONYA, | civarındaki Baba harma. | Bl. Zi, Keskin, ie bunlar ilaveten) 14054 4007 53813 223 Mn km Yeni F, dei, — haziranda teşkil edilen Kalecik, Kırşe-| 13286 17205 . 2008 29763 40922 len sele db gi eni Piansa sefiri. “nı meydanlığına nakle-|hir mücafele şubeleri dahilinde 60 lira kazananlar. i firi M. dilen : PLA ğini ir 3 7 yan Apr, ime ede Mp ez amme vb e KE Mi fından kabul diimiş ve İmamesi mezbaha civarının esnaf | lenmesi, sızan suların kurutulması faa-| 24275 16569 7518 23046 37064 çi impara- liyeti de yapılmıştır. 16708 22087 11014. 8101 25509 öğ için daha kolaylığı mucip eş senede görülen netice her sene| 58104 16028 34980 14247 33077 z : anlaşılmış olmak- vakaların azalmasile hülasa edilebilir | 41902 51896 18129 8797 2 e nl İmparatoru Fransa sefiri ile biçime aşılmış olmak Geçen sene ile b senenin vasiyeti are| 31016 37356 17037 47010 59583 Ende içtima eden Amerika âyan meclisi öğ & i bi lakatta Paris'i elini 59586 47656 125 24606 50319 nden insa çilenin a ire sde ge eyi Kir'tiN i e e 1520 32310 49752” 52415 17447 Rise dek ı ve yeni Fransa sefirinin A > kledildiği ve bunun. İÇİN | demiştir. 16631 23067 51463 13189 ene vakıf bulunduğunu ii ini” -İ © Mayıs nihayetine kadar tevzi edilen) 45310; 26753 44087 16250 1005 , İcap ederi tertibatm alm kinin mevcudu komprime olarak 28 ki:| 46507 42467 38257 11493 48858 —— ee m lo ve çocuklar için de 14 kilodur. 350 18386 50744 44655 32215 ALMANYA, 37947 58287 2370 48995 38270 ww l ti 56610 47178 52412 57807 32808 e M h mha kınvemahall ih e el İL a Maliye Mi M. ia uhtere € 54814 2930 12004 8618 56149 münker Meclisinde hi mali l üre dikk : 46263 276 426 o 8889 23250 İİ almayan ni ve e param im emiş ne mir yer biyo erinin nazarıdikkatine|!7067 inni 21218 57723 34919 3 642 berler ve e e gayi deniz mü- yüz seksen beş mil MANETİNDEN: 16292. 33963. 31382 364 xi e e Kİ er geri Mirai 12395 53066 14765 28018 14779 “ 155 177 51370 e ba sane bu de.| işsizliğin çoğalmasına ve çileli & Şehrin htelif m rinde ruhsatsız inşaat ve im > —— yes b mize Serme gem ea beda e tamirat sür olduğu görü tedir. 50314 19654 54679 16768 22732 Buys Dietri muhtelif fas-İ at ve yapmak için şehremanetinden ve |22723 49279 58695 57302 17322 işli e elik din marklık bir tasar. agla 3519 46355 12598 13308 41550 kuvvetin ii diyetine kajl | af yapılmasını istemiştir. İ timar Müdürlü üğünden mü saade almak icap eder |56278 46377 34847 16034 50220 sinde. 37840 22075 18156 37167 49159 ea M. Dictrich maliye nezaretinde sil Ruhsat alinmadan yapılan inşaat ve tamirat|sıme 2207) isis $7 2 Re İngiltere ve| si lâzım geldiğini ilave rma b İmar. ebniye ve umuru belediyeye müteallik ah- m ğ si. 82 w Hery a. da tesadüf olunuyor. Dietrich bilhassa demi: z kârı umümüiyesinin sie Mali m mali my a kâmı cezaiye kanunların a tevfikan yıktırılacak e 54833 26976 ye vi ini i hususunda pro- 5 i i ili N a m Dese dr İhtiyar heyetleri ken di mahalleleri dahilinde m se ir Amerika milleti zengindir, hiye deceği katı değildir. Var Varidak ğe © | İki inşaat ve tamiratın ru hsatsız olup olmadığını|51239 30785 33085 35859 46137 Yeyh her milletten ziyade te: İ larak takdir edilmiş olması 8 29726 43418 31036 35046 Lame ve e le dek pek| dir Yapılacak üç mtihim vazife kalıp tetkik edecek ve ruhsat bi olduğunu gördüğü 22015 4005 unane olur. takdirdi ti ihti- 4 24547 20827 Diğer devletlerin bize karşı müdafaa aniiölnciz mali vaziyetini ili Ş ip 34533 12538 59320 51190: 23145 etil GN Mei İn anla e günki, Ulama vergileri ve yar heyetleri hakkında valilikçe Kümüni takibat) 47145 45035 11041 23164 42468 ürlü di i 43232 o 31858 18745 25742 e ra mut sanli en ii) yapılacaktır. Muhterem ahalimizden inşaat ve ta- | 3 5328 sakallar milletlerin husumetini üzerimize celbet-İ| ve a arasında mi tadil mirat yapmak istiyenleri n evel emirde emanete pimi 1643 8 14366 3B24 öpeei miş az. Teslihata doğru olan yarışın fayda- . etmek. Birinci vazife” en mühim we müsta- müracaat eylemeleri ilan olunur. 2-9941 42209 59662 50098 13125 37622 *

Bu sayıdan diğer sayfalar: