14 Temmuz 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

14 Temmuz 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

«Hesabımı Bilen Defteri.» ARRUF CEMİYETİNİN R ESERİ İngiltere'de Iktısadi Buhran 2P ıncı Yerli Mattarı Sergi REKLAMDAN İSTİĞNA: ESNAF MİLLİ İKTISAT VE TAS - DAN İSTİĞN? YENİ Bİ sinin e eği muhabirinin ZİHNİYETİDİR. “Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti,| O Ve gene bunun içindir ki, medeni İngiltere'deki iktisadi buhran i Birliği, nin hi Tam sena mi pahalı? Eğer öy- ibıhı bilenin Defteri, ağlı bir 2'le| milletlerde her ailenin ve her ferdin! hakkındaki dikkate şayan maka- teşebbüsü ile geç Gala- yi Birliği,, derhal güzeteler defi m u defterlerde, bani tasarruf sandık. lesinden: tasaray mektebinde ilk “yerli malları v inizi ae tatbiki için müzake- â z açılmıştı. ” - serginin gör-| rata gitişmelidir. bir ailenin her g ği bütün al mevduat hesabı vardır; ha- mp Z i z sergisi,, açı! Ey masraf cinslerine göre sütunl , O-| yat sigortası yaptırmamış - olanlar da gile ieteşğiyelkimerindeki | RACRİ düğü rağbeti alan “Senayi| © Yoksa Güdikelirmez, bütün mamu ele “ nitan:| pek nadirdir. bulutlar gittikçe çoğalmaktadır. Büyük| Birliği, , e sene ei ikemmel VE| lat reklam yapmadan da kolaycâ satır i Bü 5 sanayi ve ticaret erbabı atiye. ümitsiz-| dah. iş bir sta (“ikinci yerli > im a paraların nereye gittiği- Hikle bak z yorlar mr ki, bu ihtiyacı duymıyorlar? i ” | LD “terbiye, mes'el ie bakıyorlar. malları sergisi,, ni hazırlamaktadır. Bu 4 a Tx timine bilir ve iyatını| evvel bir “terbiye,, Eğer öyle ise istihsallerini çoğaltarak in ri sonia > Bi | Her gü ve örs mz deftere Buhran miri devam etmek-| seneki sergi bir va sergisi olacaktır. > 2 ol edebilirler. ” İyeni yeni müşteriler, yeni, yeni pazarlar İtiraf bük bilen | Ber gün ihmal etmeden, muntazaman| tedir. Fakat şimdiye kadar hiç bir vakit e e ee ğe e kaydetmek. bu pek kolay gibi görünen bu derece geniş ve derin bir bozgunluk| © “Halkımız, dâha milli. sanayimizin Sn cry Fabrika is i iz. 33 5 eötülmemişti ei : ei göm hesap tutanlarımız dır! Bunun içindir ki, bizde göl n giderini denk getirebilenler pek azı hemen kaklediri i düş- E Jar bir derecöye kadar e görülebilir. Fakat hesaplı yaşa- Jön e Bumu Gi itiyat haline sokabilmek Şimdiye kadar buhranın bütün na- a etmek mak gibi, her gi cbüriyetindedir. Her gün| çici tesirlerine atfetmişlerdi. dişlerini uğmak, her gün jimnastik yap-| (o İngiltere'nin haşmetine emni- da imişti, Fakat mezinli ie Sanayicilerimiz malları halka için reklam vasıtalarından is- gi için irademizi kuvvetlendirmek mecbu- ifnde etmiyorlar. Bu büyük bir hata- m. riyeti: id olan- zandık mı - dişlerini uğmadan yatamı- dı 7 gi ii | renin a acı bir hakikat olarak Tarımızın bile çoğu bu ir etinden ll Mk sd il kurtulamı Bunun başlıca sebebini ee mef- lıyacağımız da şüphesizdir. İşte ancak o vakit, burgüzel ve mede şaizlik şimdiye kadar görülmemi bir seviyeye yükselmiştir. ei iş er zamankinden daha da sinai Ne , ne sarfediyorüz, ve ni itiyadın ğe başlıyacağız: Artik mağ para- mevsim tesirlerinin neticesi yek 5 mitleri suya düştü. me iş yapabiliriz? u üç noktayı evvelden tesbit edil- miş “bütçe,, ile bilmiyenler ve geli- $i güzel para sarfedenler, hiç şüphesiz ki, borçlanmağa ve sıkmtı çekmeğe mahı-| bile kümdurlar. Medeni ağ ei demek, bütçeli aile olmak eni ken deği bütçesi olmı- yan en çü m işçi ailesi bile yoktur. Oraharı ne kazandığını, ne sar- ii bilir ve ayağını yorganı- na göre relerden tasarruf edebileceğimizi gö- Teceğiz ve gelirimizi (ogiderimize denk Hekimini hattâ bir miktar da birik- tirebilmek için len tedbirleri ala- eti,, nin bu teşebbüsü - bilhassa - ta- pri terbiyesi bakımından çok mü- ein 'atandaşların da bu teşebbüsü, “Hesa- ya bilenin vir ni muntazaman tu- tarak him: > tmeleri milli ve medeni bir borç Dr. Vedat NEDİM Düşünceler. MUAMELE VERGİSİ Muamele vergisinin milli sanayimiz üzerindeki tesirleri “22 nisan Sanayi Kongresi,, esası ve müdellej bir surette tahlil ve tesbit edildi Gei günümüzde muamele vergi- kongre mukarreratını ay- e iz. rinin menfi sere hiç şüp- 3 di Ni meti mühim bir ihtiyacımızı nasılsa u- nı Bir Teklit. A İ bul'd. k Tiyatro bir de ii > ilave etmelidir. İstanbul Şehremaneti bir alman gru- bile anlaşarak Taksim meydanında bü- . bir tiyatro binası ii yazi ettirecektir: Sanayiin ihracat. Do — e daha aşağıya inmişti. yük yi ir va- t bu kadar fena olmamı: ibrikala- rın istihsal m istifa azalmaktadır. Çünkü cat a- Bi akla beraber dahili istihlak de dur- günlaşmıştır. İngiliz pamuklu mensucat sanayiinin tanınmış ele biri: Ere rsstağ si pamuklu abrikal: merika vatandaş mul. zama- emre bu derece or bir vaziyete düşmediklerini,, ilemiştir. De- liyat o işleri de çok durgundur. Dünyanın en büyük deniz nakliyat şir. b a halindedi BOZGUNCULUK VE SERMAYE, KAÇIŞI. İngiliz iktısadiyatınm tedavisi için alınması lâzım gelen tedbirler -etrafın- ye ii bir vakit bu derece > bir ih- ır. Bu büyük dükkân; Bunun va sebepleri var. Başlıca- Tarı in ve esp bir giyen ile iktifa etmez, edem: maf mamulat ie ei m azalmak ve in üne tica- Tİ muvazenemizdeki açığı kap: Ey ie ti beya ve kız için halka: “Vat, seirler daş! Yerli a e / ık, mıda “yerli malr kullan, sapla istendiği kadar yapıladur- yerli olarak meler öy ve yak Tr, erli malı kullan, skini büyük eg- faydalar beklemeksdoğru olmaz. hırslar üredi 5 anket Me tanbul'da bir “yerli mallar pazarı,, cevapları — sırasiyle ütedavil e ga dar olen inni çücü! Beyoğlunda bir “Bursa Paza; me pek sadiren reklam yapı- dilerle mal Mili Gi için sa- bile fabrikalarının mamulatı zetelerde, ne de e? lüzumunu hissi Bana. rekizm ihtiyacını — duymaz. ç için isti eme 1 etmi İşi, talebe tâbidir. Ki ve mahdut olmi lep için istihsal demektir. Onun için o, ilm yaparak gönen daima »k ister. Bu sebeptendir ki — ia olen selek reklamcı- hık e ei klam müşterileri Avrupa ve Ameri! | kağ ın komisyoncularıdı ii niçin | Sere bir mes'eledir. etmiyor. leklamdan istiğna “esnaf zihniyeti, lar ünkü o sipariş üzerine iş yapar, pazar! ez. Fabrika istihsali an bir ta- li bile en dale celbetmek, halk: larımız - İşte Rel am yap mıyorlar? Bu cidden tetkike La daba ji” ii tıcılar “ekseriyet “üzere - uzün vadeli “ İkredilerle mal e dikimd abm yap, | kredilerle mal veren beslipi komisyon cu mahdut Ney Dikkat edilirse yer- mağaza! Ji malı sat n hemx doğrudan b fabrikalar mi mağazalardır: Yerli Malları Pazarı, Bursa Pazarı, üreyya Paşa Fabrikası satış mağazası hepsi dan ve sevdirmek suretile kazanmak "dır. an sanayiimiz için bir ehemmiyeti - Halik, bu ge sayesinde yer- nın zaferi muhakkak gibi u binada ayni ye ri, gazino ve saire de bulunacaktır. ru düşünen İstanbul Şehrema- e utmuştur: Sergi yeri. Büyük şehirler için, sergi yerleri; tiyatro, stadyom, banyo, hal ve gibi mühim bir Mizimedir. İstanbul'da! f, açılan sergiler hep oraya buraya sığın | mak mecburiyetinde kalıyor. Resim sergileri ya Galatasaray mek- tebinin, ya Türk Ocağmın, resim teş- e; “| Amele hükümetinin il zbaha| siddetle tenkit ediliyor: baml dar yememe Le — lie siyasi fırkaların İnücadelesi “en eyi,, tedbiri bulmak gayesini güdü- Lr bira hiç biri açıkça bir e kuvvet ve cesaretini ei iktısadi siyaseti fakat muhalif fırkalardan hiç biri iş başına cür'etini kendinde hissetmiyor ve onun. olduğu kadar yeni intiha- bat KA kaçmmak istiyor. de teniyorsa ğa mühii larda | lerin İsviçre ve serimi kaçırıl- şinen alınan di, “dar, kredi. mil imiz üzeri-| me bir kâbus gibi ağır basmaktadır. Za zar r bile muamele ver- gisini rindedi: İthalât fazlamızı ancak milli sanayimi- zin inkişafiyle azaltabileceğiz. Bu hakikat karşısında milli sanayii-| mize mümkün olan yardımı yapmak borçtur. Zaten bunun için değil — ki, bir Teşviki Sanayi kanunumuz var; akat ne garip bir eri ki, maa- mele vergisi veren sanayi miesseseleri- öeirinizcay mektebi yere, İstan- muhakkaktır. Bilhassa orta ve kü- ge İyelik mt ingiliz nice ş lek bulda bir ' Haber aldığımıza göre “Mili İktisat ve Tasarruf Cemiyeti, bu mühim ihti- yacı düşünerek Sean Şehremanetin- den e Tiyatro Maia dir gi açı olmıya- ilemi mii ve makinelerini kaldırıp el san'atine,, — tercih çapa Belki bütçe zaruretleri bu verginin ire kaldırılmasına ir. Fa ile olsa, ca etmiştir. İstanbul Şehremanetinin bu pek ma- kul ve ye olan teklifi ehemmiyetle telakki ve kuvvetle ü- mit etmekteviz. kat, beri onun, tedricen bi, tasfiyesi ikta bi bir zarurettir. — * z 4 lerde bir rantiye hayatı yaşamayı tercih ediyorlar. Borsada ağ Aa İmer karşı hemen hiç tal HİMAYE SİSTEMİNE DOĞRU. iyet karşısında ticaret töni e temayülleri baş ir miştir. olarak Halktaki ümitsizlik arttıkça bu parola- Bilhassa Muhafazakârlar, serbest ti-|/ taret yerine himaye sisteminin ikamesi- öne sürüyorlar. olanlar bütün | torluğu gümrük duvarları ile Bemeği ve yalnız imparatorluk dahilinde rika'nın yeni gümrül takviye etmektedir. İngiliz iktısa, Li di diyatı Pie dönüm nok-. vi lâzım rallerin “bi. İy Me Az erme *A,buda yerli da yerli mi?,, diye bayretten ? A. iyi Mcareti hayrete düzen birçok Hanrmefendilere Sai mallarını mimik yatarak in imkânı yoktu! Onları ta- rTakmız yapsın, Gr geçsin!, tezi ği, nin sergi faaliyetini takdir ve teori düşmüştür. eyleriz. artık suya e Vatandaş! kame MEMLEKETTE SEFALETİN AZALMASINI İSTİYORSAN: YertiMalıKullan! Çünkü: ERLİ MALININ REVACI A RTARSA İŞSİZLİK AZALIR. Hesabını Bilenin Defteri. “MİLLİ İKTİSAT VE TASA RRUF CEMİYETİ” NİN AZASİ- NA HEDİYE OL ARAK VERİLİR. Aza Olmıyanların 5 Kuruşa S atılır. İstiyenlerin Cemiyet Mer- kezine Müracaat Etm eleri rica olunur. a Eği

Bu sayıdan diğer sayfalar: