14 Temmuz 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8

14 Temmuz 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

> RESİM No. 3233: On birinci sene, ISTANBUL SIHHİ MÜESSESELER SETİN mn dei MR ia tamirat ve inşaatın tanzim edilen > temmuz 1930 si iri ve an v e a konulmuştu i linakasa! Tesla ri almak Va eni merkür HAKİMİYETİ MİLLİYE PAZARTESİ 14 TEMMUZ 1930 İLAN Her yerde $ kuruş. D.D. veL. Umumi j İdaresinden: —. Kayseri Gabeliğa mi altı aylık et ve ekmeğinin Yari zarfla münkass 30 temmuz 930 çarşamba günü saat 15 de Ankara'da Devlet Demiryolları slnde yapılacaktır. ştirak Gere teklif o mektup- larını ve muv: 'eminatlarını iz günde saat 1 e inakasa kı 1 şa in Jira HALİNDE av ve mi ii ri darpaşada idare veznelerinden yi edebilirler, Bin ton yerli kok-kömürünün SM ve münakasası 4 ağustos 930'pazar- esi günü saat 15,30 a'kadar Ankara Dev e emiryolları idaresinde -yaprlacale tır, İştirak edeceklerin teklif mektupla- nr ve muvakkat teminatlarını ayni ünde saat 15 e kadar münakasa kâtip- liğine vermeleri lâzı lipler lake rm beş — mukabilinde ara ve Hay- a idare vermeden ağ ik edebilir a de Kayı — Sivas ginden "tedarik edebil e miley Elli ton sürşoför yağının a zarf asası 0 pazartesi saat 15 evlet De- miryolları idaresinde yapılacaktır. İrştirak edeceklerin teklif seeketüplar de Saat 14,30 a kadar münakasa komis- Şartnamelerini nin kapalı zarfla sinin 4 ağusto: 930 pazartesi günü 6 da Ankarada Devlet Demiryol) li sile yapıla- mi ir. nakasaya iştirak edeceklerin tek- Ni£ mek ve mut . £ teminat larını ayni günde sa iii Klm bi kağ syonu kâtipliğine vermele- ri lâzımdır. Talipler münakasa miri $ lira anil Ankara'da, ve Hay- beş lira babil Ankara ve Hay- Ankara — İzmir — Anka MUBAYAAT KOMİSYONU RİIYA- rılacak ee lira 61 kuruş bedeli keşifli ve Me il palı ör usulile ihale edilm. şartname ve keşifnameleri lk ve komisyona müracaatleri ilan olunur. 2—09887 ahire kadar haftad. Ankaradan inin yöne İzmirden — Ankaraya : sal Ankaradan — Hayda aye Haydarpaşadan — Ankaraya e e idare veznesinden tedarik &- debilirler, 29073 arasında e Ank haftada iki det iş iyen. si yataklı Sl Da ei iğ'acr ip mbe 4— 9994 imemleket ii ie diği ya: > ll Wilhelm'in son bir res- imi. li Amerikalı bir muhar- irirdir, itilaf Hariciye Nazırlari rede, 3 lan sağa e Mironesco manya), Edward Benös iie vakya), Mari inkoviç (Yugoslavy: yerde şöhret iy sald için mçlleyi gibi. ZEİSS PU! GOZLUK CAMLARI ii dahi za O ZAM SE! TAZE GE MAHKEME VE İCRA İLANLARI 2 ANKARA Vw HUKUK MAH- KEMESİNDEN Ankaranın İnkılap amkiğilesinide: rahman sene zarfında inci maddesi mucibince mumaileyh in T. U, MÜDİRİYETİ LEVA- a A MÜDÜRLÜĞÜNDEN; — idaremiz ihtiyacının temi an edilecek lan 205,000 kileg: ram 4 ve 3 m/m imali demirtel ile “10,000” lets 3 ve 2 m/m boronz tel kapalı zarf usulile münakasaya konul- De zi. addı mezkürenin: 14 eylül ii ür ihalesi icra kılınacağın- dan taliplerin şatftname almak için şim- iden in. Ü maddesine göre -ihzar edecekleri teklifname ve tes minatlarını i ve mi zarfları tevdi ii mezkür tarihe müsadi za! at ondört İstanbul yeni postahanede mübay: - ie ei na müracaatleri. çal ve bakikf camları a- eri rayı Oz 7816 MUTLAKA jeis CAMLARINI ISTE onu göstermesi 395 nümarâlı renkler PUNKT. e Na Sen eta D eesesinden iğ 2—9470 bik sağpbömepe ealpiisayeya Kr malümatlarını bildirmelerini ve varis olduğunu iddia edenlerin dahi usulen müracâatleri son defa olarak ilan olu- nur. 2 — 9ORS BOŞANMA DAVASI. EYTAM BANKASI U- IRLÜĞÜNDEN: lata'da Kalafat mahal ıntrepo r sekiz senevi taksitle ulker e b beyninde | v9 kapalı zarf usulile müzayedeye çıka- mülühadi dis 4 boşanma di vasının » icra Bi Ki İhale 28 termal 930 pazarte- hnan tarafe' bayan larına ve müddeialeyha İsmet | re meclisi huzürile yapılacaktır. Temi- nıma meli ve 200 lira tazminatı mane. viye ile dair birinci hu kuk mahkemesinin -25— 6 — mara ile sadır yen. olmakla tebliğ olmak üzere keyfiyetin & ilanma ibtida” kılındı. A..SULH MAHKEMESİNDEN: gazete ile 2 — 9983 Ankaranın Hacı Murat mahallesinde ayıcı sokağında eba 'ekâletinden: ve ema evi or- Ü- Elektrik lambalarını imal eden ec- HUDUT VE SAHİLLER SIHHAT U- MUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN: ya konulmuştı nebi bir fabrika, elektrik üdürlük merkezi taktir şü ge plân ve “proje- £ temi leri il her gün öyle- e çok rağbet götür'bazı töevaddın | caktır. Taliplerin memurin Pişi deh sönfü' Maarii satışı için Türkiyede umumi bic mimes sil aramaktadır. Teklifatın atideki adrese gönderil- »Sichere Existenz 8298, â Rüdol£ osse, Calca Victorici 31 Bucare, 9979 if Vekâleti inşaat daire l im ve yazı makinesi yazabil- evsafı ei Yenişehir'de Sıhhat ve İçimi Mua net Vekâletinde, Hudut ve Sahiller sk hat Umum Müdürlüğü Tahrir şubesi müdürlüğüne 21 temmuz 930 pazartesi mü- sine müracaat edebilirler. e t 15 te komisyonu tarafından icra €- ki enliplerin ayni günde mü zayede'münakasa ve ihalat kanunu! simay ihzar edecekleri teklif ai di y kime Lütfüye vi ime mezkür mahal- lede mukim Hatice; * Salih, Hurşit, Hi- dayet, Abdulla EF- “iler Aliyhi .. nat e (8.500) liradir. lal Ankara, İntes msi i mü tale: ea edebilirler ve sali» 1 Zal br ii birikir üdürlüğüne gönderirler! 2 POSTA VE TELGRAF VE TELE FON UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN: Haftada üç defa gidip gelmek yazın oi ame kışın icabına göre ve vi yüz kilo yük tapmak dağkiyie 2516 ra bedeli sabıklı Trabzon Bayburt arası yem temmuzun onun: ida a der mi müddetle münakasaya kon tur, Bedeli haddi iel ie görülü: muzun otuzuncu Çi ba günü saat od ddetle ve pa Zarf usulile Gini 7 beş te ihalesi icra Eminiz ! 29081 i ri on 1930 cumartesi günü| 999 iy lanın izalei şuyu davasının gıyaben ra kılı; ren temyizi dava eylemediği takdirde hükmün kesbi katl Wiel Yİ VESİKA. Ankara askerlik a .— i kaybetti ön an Macit oğlu Abdurrahman, ününe kadar Rem birlikte racaatleri ilan olunu! 29914 ları ezkür komi: — na tevı lale — 9986 nur, 2—9916 Mes'ul Müdür : NAŞİT HAKKİ

Bu sayıdan diğer sayfalar: