13 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

13 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ON HAKİMİYETİ MİLLİYE Yaazri* Francis Delaisi Evelce beyaz ırk bir taraftan,| bii ile Karadeniz, diğer ta- raftan da Gol ai (4) Gul . erdamıyin son asına sıkı e - Paul Valbry'n ii bir ve “As; küçük burnu, a beya; ya 8. © hillerinde e tek tük ğa r te- . sis etmişler ise de, kıtaların dahi- ie onlar i için meçhul kalmış. H Hat cak -. yatını tehlikeye koyarak gi irebili- yarımadasında endi iç — repal hâkim değildi, Türk| tr. B hi, Kaş radenizle e enik eml i-bütün . Bali : le en el'an cizye ee - du. Pi abe hilâk - Avla an hürmet du; İki Avrupa. gi yük müt Kirlarla dolu medeniyetlere Sl vat yeni kaidele Sivil ahalinin bimayesine mütealli k Ge hükümeti,. hummal nüma ve teknik. inkipaf Benn e : 8 zaptetmel vâm'ın istimvalini teshil etmek taahhü- ye İşbü -sivil tayyareciliğin beynelmilel ie a iirağı keyfiyeti: atideki teklif- ni zarüri nr ombardıman yürek YE i Mesele aynı ehemmiyeti manzara ârzetmektedir. Bir Cemiyeti Akvam'ın * harekât haiz iki cihetien a me S | hakkına münhasıran maliktirler. ie Tahdidi teslihat konferansı na Fransa tarafından teklif edi- hava malzemesi ipi Akvam'ın daş Di > y hatları hakkın da Cenevre'den aldığımız malü- e bidi Türkçeye çeviren: F. C. len m b E ie matı ve teklifin Cenevre'deki tesirleri hakkındaki istihbaratı- ii eğik — fasıl ahkâ4 61 - İKailerimi diy, mint sildi olarak bombar: alınan serveti nüfus için bir had a ından mağdur sani re âkit devleği olarak tayin eden EŞE, bundan 5 Yk taraflarca mütehassısların da reyi a Cemi eti Avam tebliğat iyfa a etmek daha müessir bir tekzip olamaz. ransız Teklifi. şi ava - çi toprağın sözeğii ansızın tayyareleri için xı ton, kabili sevk balon Cemi Akvam'ın emrine artmış bulundu. Yeni bir ituhsal) <Oburiyet hükümeti, hallonulacak hari İM il tahdi€ olunacak cikis" e karedeki Seni istiy cihazı birçok yerlerde - toprağm Me e mal edebilecek ve mütearrıza karşı kens randımanı iki misline gıkarmak,| gundan konferansın Cemiyeti Akvamın tekaddem fıkrada e . vecibelerinden sıyrılmış bulunacak) 8 ve diğer yerlerde de, başka mem-| P* paptaki ee kam ve İn ın fevkinde vasıfları olan ti a leketlerin hububatiyle mübadele Dik ie > arıdaki ahkâm Cemiyeti Ak“ edil Va meydana getir-| 9 'Uzumuna — a > miyeti e kendi. Le ola-! vam'a hava ye kile tikiy et mek imkânını * verdi. Serveti ya- Bu kanaaği bilhassa mi e €İ rak kıtalar temini etmekle bombardıman satan se değildir o öndece en FR, YEM yk iç ba di etin hai esini temin, ener-| Vi ve iktisadi gerginlik anında içtima nakliyat Eş işletilmesi hususu-| iytibariyle de tahdidine müncer olmak vie eldeyi ar ve ihtiyaçla- De her şeyde, efkârda ve vükuat- | mw bir takım teşkilatlar vasıtasiyle te-İ tadır. Eee min edecekti iğ Te ut insan e Ae an — X e MR teşkilat zaruretini| . c.— Ana atana müstemelkeler ara- Cemiyeti De ne bal ine, rü lı, birde makine < Pa anla GR z ilâve etti. ai etki (Malt- Cümhuriyet hükümeti 15 temmuz! miyet arzeden âli âkitler, bu münaka- rilmesi & ira malzemesinin ve: en hus)ün, içinde insanı ihli ünderi ifini ü i istediği dar çemberi parçalayıp ae r olup Cemiyeti Akvam'ın mü| yeti Akvama ku Bindik Salemekdin ele Derik | attı. r davetlerine, bilhassa 1927 eğ olarak - tonilatosunu, tipin a öm "hakkında da varit bulu naki Beygir kuvveti bunünla'da e kararına mukabele etmek| arzetmek şartile hava Ri KER Yansa . beyeti . murahhaşasr bu mesele - tifa Kime kek Golem i ister, suretle . hükümeti e edebilirler. nde yy hal çaresini arzetmektedir. j 8 Ye vi manmdan | müzaat Bir Bi me iste vil syyareslk Sümer vii yönle e ri bil irkaç, vi m ei et) Fransahi 1820 mukave olacak | Er Hee A AAfal b ver ilemi ii er. Nemi ç de- e gi si hi lerin hava sanayii ali Kabiliyetleri madde inle» İatbMiin den, eml nizlerin öte sibiilerins'E sip yeri Si Miki neder. il müşterek hareket halinde ne gibi mal- leşmişlerdi. Aradan üç a eç-i Daha diğiler ri EE Fransa hükü-| kavele ile tayin olunacak Şartlar dahi) /27€ verebiliyorlarsa bu malzemeyi tikten sonra bile bunların adedi Üç meti La e bulunur: a yi deyaiğ muhafaza etmek -hakkına malik olacaksa milyondan ibaret kalmştı. Halbu- 4 mbardıman tayyareciliği yeti Akvam'ın beynelmilel Hedi i yalnız elli sene içinde, 36 mil. -gnin Gel iyeti e emrine verilmesi ii ae zit ie zerine n beşini maddesin yon insan Atlas yanus'unu Ay, (1) Bazı berri ve bahri “harp hâalzemesi-| de emir. ve gayri kabili izi yazı! Bi EE rağ, taar- . Bu yeni insanlar, eskileri gibi nin keza Cemiyeti Akvam emrine veril bağıl eği Dn ii inin mevcudiyeti, | 147 halinde devlet “e Cemiyeti Akvam'a beraberlerinde t ve sefalet mesi Beynemilel bir tenkil ve maria F— Ak ülierin İrem sivil) JâZım gelen tebiiğatr. yaptıktan sonra ürmiyorlardı; Avrnpa sınaati! kuvvetinin ihdası. sayyareciliğe üzerine | Pütün müdafaa » vasıtalarından serbesti; henüz yaratmış olduğu et VE-|: Mezki İn tabi dacağ / ii) Se iie edeceklerdir. / i- cihazını bu; a — veresiye si şartlar; Kw bütün vönaltiğ Ceüsiyeçi-diki €— ıkrada istihdaf olunan pebi İN ınla; üyük. kudretli ağır top Di azla hacmi olan meli Beynelmilel Bir Siyasi Kuvvetin eş iz teklifinin. ans gayesi birinci fasıllarda dil it 3 Eri ve ikinci zikredilen (vesait haricinde Cemiyeti Akvam'ın emrinde: 1, — Harbe malik olmak için yz milel bir polis kuvveti, uyorlar, ve avrupalı da av. rhangi bi: rruza uĞEM e rin k ş olan devletin gi Trim dari yardım edebilmek ve € ritearrızı tedip için bir ilk tazyık kuv- serbestçe veti vücude getirmekten ibarettir. f ik D. — Bu polis kuvveti buhran dev- rinde bir ihtilâf tehlikesi tebarüz eden z İşbu iki zarureti telif için Cüml kei işgal etmek ve burada Ce- / 5 i aticeki hususu ie miyeti Akvam komiserlerinin barekâ- ; | tan müzahir olmak ve kezalik < Re a R A. — Âli âkit taraflar, bilzarur ,pani olmak için mevcut mukavelelerin si m 5 Teslihat ( konferansına | rütebassısların reyleri alındıktan sonra ve Cemiyeti iysakr nci E Örankız teklifini veren Fransı yz | t€Sİ deniz edilmek üzere tayyareler içiri Yi maddesi hududu dahilinde tedabiri ta- ş e DO a. n, deniz ei a Yiton, kas) haffuziyenin tatbiykine > z 5 i die i sevk balonlar M 3 tondan, üzere bu mıntakalara geçmek hakkı imi > fazla askeri tayyare e emeyi ve Söülik ve di el altında bulunan bik başlangıcında, oluğu görülen ve haddi er miz tri ezer ellerinde Dahili Haberler. e asl ER eğer ellerinde bu kabil ae meli olacaktı: € Vin yaprağı ancak 17 alimi b yenik bunları muhafaza etmemeyi | u polis kuvveti âkit hükümeti, N ; ederler. i Hi de gayet fena Yo) at- tarafr Dinci Sayıfada) ani e tedbirler teklif eder:| © “p e am ai meri; eri vi 45 nü kelatlık biz mönüeker çin bar zeytin yağı, pamuk, af-| © Nakil kabiliyetleri fazla ve uçuş Sa-| ey netmier eki a il seğineleti. Mebel e ği a sü e verilecek Fransa'da her dört ii iz bir yon, susam ve ham e de- arı ziyade olan ve müh: in ara-| ye. İnt daa : AE ş bn meş Si vi Ki a > e tlık zuhur ediyordu. n kıta riler, köseleler, orman hsulatı, ' zisi üzerinde derin hareketlerde bulun- diğ taraflar cil veee alli e ii v Geta si dizelde tikeik görülen e sile “GMbA Melli Snbari mile ay ee araflar ellerinde bulunan bu gibi, Jiva, bir it Se © filosu ve tarası nüfus Sükıida zaman zaman bir ve civa madenleri ve saire bu me- Jeri mutaarrız bir politikanın elinde gay- eşi e e lime) Emi çok veliyatı nmcip oluyordu. . yandadır | ri muhariplere karşı bilhassa feci bir va. | 500 vap #amanında Cemiyeti Ak. bir gurup vermeğe amadedir. ugün Avrupa'da 471 milyon a ea ektedir; İşe eye e ii e iie onun | — Cemiyeti Akvam bu beynelmilel po- insan mevcuttur. Kıtlıktan da Dünkü İstanbul Treni |ierair Hahkâ ymm e ea e e eser yoktur. Ayni toprak üzerin- > çi i kuvvetinin kumandasını teşkil ede oi ihraz edi Mn mürekke; yı , Avı Pİ it rında yağan şiddetli, teşkil etmektedir: : b - e maziye nispetle ia e in i Pe az. lduğu anasırı teftiş edecektir. dan ö SEN Si husüle - getirdiği sel-| 1. — Cemiyeti Akvam tarafından teşkil B. elif devleti 7 BLM ik vi taiğik iyidi Mi yaş ek tiren Hâttmim bir kısfnını ve edilecek bir İdare altında sivil nakliye eti eleği bii Z ; bu insanların her biri, “büyük de 9 ilerden bihi > anin atideki iki sınıfı ilk kademesi âkitlerin (o taahhüdatına â öprülerdet irini temamen ka- ia beynelmilel bir hale ifra- ş i esinden iki, hattâ üç defa fazla pattığı için, hattım temizle i- ğı, tefriki iycap eder |te vfikan alâkadar mıntakaların müte-” istihlâk etmektedir. Topi ktan ne a irem şbeçinr& istasi- | i Mkümeer m RE. ini m, er âkidin askeri havvel ehemmiyetine göre teşkil olur? : teimin notu: İngilizce bir yonunda iki saat kırkbeş dakiyka! yağlammenları etle elle Si Eli |tayyarecilik kadrosunda. bırakılacak | macaktır z © kelime olup (körfez akıntısı) , Meksika beklemek mecburiyetinde kalmış Heyliect ” e i # er olan ve her. âkidin. mütehassıslarının | Devletler tarafından ei ti Ak > körfezinden Norvece kadar ve Ankaraya 12.50 de t iştir / Akit taraflar (a de A mütaleası aldıktan beg aikrek ita karşi taş. ölen bü Şaş «cak akıntının ismidi hatta ariza ve tah ibat yoktu bei onilatoları tayyareler için Z, deniz tay dat kendilerini muay ai İN ei d e bal ir yareleri için Z 1 ve kabili sevk. balon-| v€ daima el altında bulunacak muayye kimlerdi? be y Mi lan za roiçin Z M3 olarak tayin edilecek | kuvvetlerle taaruza uğrıyan bir devlete kşam üstü Nusrat? la biraz şakalaştım. Bana gülerek ” li e e olan hava sefineleri; ğe ez rdım etmeğe. mecbur edecektir. Bu 'dedi,ki Ri i e vi ii KE Me Öleği tezeDe: X ve Z kuvvetler Cemiyeti Akvam'ın tavsiyesi menetmeyi taahhüt ederler. İnşa ve i — Kimler olduğunu tahmin edebildin mi? mallerine müsaade edilen hava sefinele;| a9 md an ve miağrdgei ÇE esk e 1 vE âkie | muharrer kaidelere Gi olan hava sefi: in 2 Sie. fıkrası) ve rinin boş azami tonilatosu âkit bine iiiE ydam olunan *** ın kızları... ei ii e - z : sz ey iyeslin. ; 2 ürniğ gi e t V iz m t Cemiyeti Akvam âza . — Cemiyeti Akvam ami için: .miysal yı mış. İstanbul'a gi öimayin > imi 04 i hilinde yas olarak tez-/ >cinlörme be Gl e i olmay: e lerin ademi “iltihaklarin- | 16 wer maddesini elm edilen N erecekler: usa gili kapalı ” yerlerde dan'bu kuvvetlerin mezkür devletlerin terek hareketin ee 2 sk vesaiti- / çeyr* emeği: i ii de iştirakletini temin etmek üzere teşkil | ni Cemi önel Her devletin ihtilafı mevkii ihtilafa vallı matem göre değişecektir: Falih ki WET olunöcak Beynelmilel bir sâkam emrine verilmesi, ii üt AE m boş ari to-, nilatoları Z ve Y aş rasında olan hava Bu devletin bul lüle duğu kıtanın haricinde vukua gelen > 13 eN

Bu sayıdan diğer sayfalar: