4 Mart 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

4 Mart 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

nıdır, kalabaltılar. Rrre: Bu, Orta Ticaret Mektebinde Anadolu'da Köy ve Köy İktısadiyatı. Verilen Bir Konferanslır. bizim kanaati nin en büyi in Ki timizce, yük ve harasını ileştirebil-| Bey esir miktarlar- | Gr da yeride uğ e: ihraç| raşan köyleri gezdim. a ye- saire gibi garbi Anadolunun bir çok yerlerinde gördüğümüz > uller burada yetişmez. ubul ea k kadar i gır yetiştirmek ve satmakla geçi- iitür| Bir, denilebilir. Buni en, il ti rme işti; Orta iie) ida kadar iptidaidir. (Hayvanlar dağlarda İktısadi hazı olan miasseseleri kendi kendilerine doğar, büyürler, türmek Tâzımdır. Kanankirmime unlara ahırlar yapmak, munta- Ye ee A lr li TT ear iin ve hastalık- nadoluva anralk il-trend? kanallar. dan girecektir. Hülümetin inlerlan e seli ki lieimili yük tan sonraki gavretleri, medeniveti ek üstüm sahip- halk tah; pal arasma vavı a cok defa aynen sayısı- ne salin göstermek! nr bil a lar o kad tedir. Talata rağmen hif elekler ki bazan tutulmak iy- “tün kile uzak vasıyari ge ettiği zaman kurşun! nis ei İriifleleri Anadahıwı Hol ii durmaktadır Balıke: semi sonra Canakka vile ie gectim. Bu vilayette en 'm'olan Bize Ki bie yi vaları, me- vi eke mn ii dahilmde 120 bini müteca viz kovun ve geci, 30 bini müteca- viz ei a0, veli sz kümes hayvan: iel hir servettir di » Belki biraz daha büvücek ve a'da "Türkiye. yi -| tinde gündüz yapılacak iercedi t Iı tablo, henüz mislini görm HAKİMİYETİ MİLLİYE Çocuk Haftası Hazırirkları. ei Etfal Ankara merkezi 23 e Çocuk em için faali- yetle hazır zi Haftanı Giri in inde yapılacak program gindr Münir Hayri Be: Halke- pek zen- m riyase- Bile: Tepe (cocuk masalı), Bir günüm (cocuk ie mimi), kr ve etr muhtelif çocı e Cöcuklardan mütesekkil bir can irmediği- miz bir sekilde olacaktır. alar günü spor sahasında bir gü Ne Mi ğe Ankara şampi- ii EREN Diğ yerlerin bütün kaza- nd ii resler yapılacak ve her * sile ette 29 nisan güreşinde o vilayetin şampiyonu seçilecek- tir. Bilahare evlül veya a de vanrlacak Türkiye Başnpehliva: ir. Bu sebeple haftası ve El olaca ktır. e nakdi mükâfat, ve küçük orta EE Ankara: Saat 18 - 18,30 Mahur faslir. Saat 18,30 - 19 Ekrem Zeki Bey tara İzndan Keman ile konse, Saat 19 - 19,30 eli faslı. - dolu çocukları ne dayanıklı bir gün ç zel > kaç kere Eyi dönmüşlerdir. bancı, koğalaşan ses bana ne garip g Anadolu köylerinin inek seslerini dür ve oldi Nasıl aş ne olduk? , Birkaç saatte her şey olup bitti. Rüya görmüş gibi- Eka evel > e panda emir geldi. O yol- tirdan mein dönece, gaşalık arasında biri e silktiz adö ece e örmediğini bir ala yaptın? diye sordum. — Hiç. Ateşin üörakieie bir zamanda kanala koştum. Bir avuf su ilç ağ; ım, olanlar da var. Hemen tulu; Se yemek hakiykat büyük a ancak küçük. bir an, seke ve yarasız, bu bir boldu a ingilizlerin nini çemberi - içine sıkışıp ayl a -İngiliz ateşi Kanal'ın ortasını bir vi ei gibi yalı- yordu. Şehitlerimizin çoğunu orada V nal hücü- undan, Ss. a, onların sular üstündeki solgun kan- izleri kal. # Kanal seferinde bizim i için tali de aksi gitti. e acı acı döven, mesafeleri a- adam yorgun- luktan sonra, daha e BİZ ya . zorlaşan ge sele erini intizamla, füt uz başardılar. Maksvel asim okan bir raporünda or ki: Ceneral Ni ingiliz k kıtaları için diy, ;ok basiretle vaziyfe görmeğe mecbur idiler. Kıtalar bu vaziyfeyi çok &yi yaparak haklı bir şöhret. ve e SM b askerler olsaydı, bu kadar “yor rgunlu >. Juk içi De ibi türkler Anadolu Yu, Suriye” "yi, Filistin'i ve i çip burada muharebe ettiler. Ve dahâiki $ sene, hz maneviyatları t efessüh si e rg” ğ Bey tara fından keman ile konser, İstanbul: Saat 18 de gramı Saat 19,30 Bedia zi a saz heyeti. Saat 20,30 da Habibe M: Saat 21 de İnci H. saz ve Seat 22 de Tango. - 18 konser: çe Schöne ga retle- gehetto), mi 2115 gps Nohtiga) Sü perdelik tem- sil Iki Yazan: Francis Delaisi anları nadir. ediyo, kiyki sdeken bin kadar fa rkla bir ribidir. Yerliler ve melezler (2) Resmi e erli tela m 1/5 i— e bulunan takriben 87 milyon ni yi Beyazlar MİŞAlEE Siyah veya kırmızı yerliler olos: . . 385/779 - 20,15 şarkı: (Griselidis) ve (Lohengrin) operalarıdan parçalar. 21 Gramofon. 21,15 Ufak şarkılar. Dans havaları. 22,45 Senfonik orkestrâ 1 Gitar. : Bükreş: l 304/761 - 18 Radyo orkestrası konse- ri. 20,40 Gramofon. 22 Rusça Kora şârkı i 'Roma: “A1 220.50 Grâmofon. 21,45 Das Driimâderihaus mağ temelli” ve biia- Prag: e 18,05 Salon orkestrasr Kon. e ,05- “Askeri orkestra konseri 2105 Şiir psn, naklen kon: ez 550/545 - 18,30 pin ve Caz orkes- rası. konserleri. Çigan” orkestı 2145|. 32. Avruba, Türkçeye çeviren: F. C 0 e ei resmi istatistikleri beyazlar! rik rlar. Yu geli a derler arasında e ra, kabiyle rejiminde ae e Sa lez te, Mk esasiye kanunu, miy enlerden lee en z (yani avru ali ge © Afrika yi pa ieketlerinin nüfusu (Fidancılar) ü fus Amerikanın tropikal memleketlerinin nüfusu. 0 Yekün bin adet Beyazlar yerliler melezler itibari; eksik; MM 1,902,000 8,504,000 4,179,000 ondü: 8,400 750,000 Guatemala 2 500,000 1,200,000 800,000 Nikaragua 100,000 160,000 370,000 aluador 1 24,000 326,990 1,307.000 Kosta - Rika 165,000 18,0: 224,000 Panama 40.000 400.000 143.000 Küba 2. 2,315,000 29,000 429.000 Porto Riko 1 100,000 1,000,000 Sen Domeng 1 206,000 800,000. rn 2. 3,004 2,000,000 250,000 in yik 15,000 676,000 157,000 Küçük Bi adaları 1 400,000 1,000,000 Kolombiy: ) 7. 1,600,000 158,000 6,200,00) Vw erieiileila (2) 3. 600,000 2,400,000 P 5 800,001 4,500,000 00,000 Boliv; vya 8. 440,000 2,500,000 920,000 Ekuatör ! 601,000 961,04 400,000 Paraguvay 200,004 650,000 Breziya. 2 33. 6,600,00i 26,500,000 Güy 274.000 25,000. 87. 16, 687,000 25,263,000 (o 45,389,000 cak tak an n kızılır merikanın BE havalisinde aşağıda e sekilde dağıl- vardır , a ai ri kıta; 2,000, 000 2,000,000 Fransa gesi Minika 13,500, 000 13,600 — 3,100, 000 2,500 — Müdazarlar - 3,600,000 22,600 — Reunyon 200, 000. 0 40,400,000 > Belçika Kongo 15,000000 15,000,000 12,700 İspanya rang 100, 100,000 Portekiz « ii 4,100, 000 — 300, 000 — Mozambik —3,100, 000 . 7.500.000 İtalya Somalı o 900,000 pe Eritre 400, 000 1,300,006 İngiliz müs- Altın sahili ( 2,300000 2,900 temlekeleri Nijerya 18,400000 3,900 Siyerra Leone. . 1,600, 000 Rodezya 2 000.000 Ken; 2,600, 000 Niyassaland < 1,300, 000 gandi — 3,100,000 Diğer müstemlekeler 2,000, 000 ; 3 : 33,300,000 İngiltere Congonika © 4,300,000 - mahmiyeleri (o Komerun 2,500,000 Fransız ve İngi- Togos -1,000,000 ke mahmivesi © “Ruanda 5,000, 000 1. 14p00000 j Yekün 92,400,000 58,500, . Cenubi Afrika İttihadı (yerliler) 5,700,000 çi ,, 98,100,000 (Devamı var) İngilterede Yeni Gümrük Kanunu. Londra, 1 (A.A.) — Yeni gümrük ta| rifesi kanunu Lordlar dan kabul edilmiştir. A Londra, 1 (A.A.) — Yeni gümrük ko ii ,30. Yüksek pi mektebinden nak: len-konsei .0)rç Yar: TAMDA A 1835 İri ee kon- seri. ir Muhtetii Gramofon. iü in İneiliz ie tespit edilmiştir. Azalar üçer bin alacak | nsa lardır. Pari A.A. “Jlar her türlü emtia ile dolmuştur Güm #lik muamelatını vaktinde yürütebilmek in memurların adedini göğütlmak a Kamârası tarafın | zım geli Fransa — Gekbeleyaliyni Ayân meclisi Fra uka e raki konsolosluk mı Londı — Serbe: den sn: önlerinden erit eril ıelenamesini tasdik etmiştir. ve slo- im isicümhüru M. Mazaryk'in 82 inci senei devriyei sinde m merasim 1CAA t mübade- 2 yo. Tural ” vi Mİ kon. br taştven vapurlar İ Ser mi 40 b li jürnal ratistür. Rumen Hes Kir iha dü. kabul” ©

Bu sayıdan diğer sayfalar: