4 Mart 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8

4 Mart 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HAKİMİYETİ MİLLİYE No. 3821: ON ÜÇÜNCÜ SENE. CUMA 4 MART 1932 ş HER YERDE 5 KURUŞ 3 » 2 4 O MAHKEMEVEİCRA &Ö ANKARA BELEDİYESİ Şİ İLANLARI. Ş SÜTUN!İ ör — Uzun Vade Ankara İcra ve İflas Memur- : Tuğundan: i : Tamamı Emlâk ve Eytam Bankasma Ğ Güzel, Sağlam ve Ucuz Möble birinci derece ve sırada ve nısfı Hâcer i Saliha Hanıma ikinci derecede ipotek £ Si a - enine müracaatları, Salahattin Refik Fabrikası LTD. Ş. n| Temizlik işleri kamyonunun. Satış a azası Klm sözle lilerin - re irmek üzere Fiat garajma 1 elefon: 2792 lamak için Yazı işleri mü rlüğüne ve pazarlık için de 12 matt 932 cumartesi günü saat on beşte beledi ye encümenine müracaatları. o 1—7073 i YAUNUAZNINYUNZNUNUNZNUNUNY İNN | ğ M. M. Vekâleti Satın Alma G İ Beyle re ie e anma sie ) Komisyonu İlâı İlânları. o ğ , GER eniz müsteşarlığının & ren e. j ! i m A İYLAJ . Li ap beton arme iskeletli. ve kögir ve seli Radi; ii gerer olarak inşa A Ma. i il akdi M.M.V. As. Fa.U.Mü 3 za ve e Balan sı kanunu ile| dür a nizamnamesine teyfilan bir ay müddetle| o, DİYEN ağık arttırma süretile satısa çıkarıl- : ei ls ee tora İ. Mi e i i kğ 70) lira ücret verilecekt. : GA yeğ DE e bie Yakalı > e em m Yin fabrikalar baş hekimliğine mü ıman kapısından içeri girildikte bir ei Seir ali 2 7040 t ridor mevcut olup işbu koridordan me: 1 divenle bodrum katına inildikte din 1 katı iki daireye münkasim olup sağ tra| O MM. v e ei K.dah: ğ ında beşoda bir mutfak bir hel bir ii i tarafında üç oda ve döşemesiz ini fiyatı ga 3 Ma lie t oda bir helâ bir mutfaktan ibaret b lun- (252 çim. e — © > luğu ayrıca merdivenle temel katma çarşamb İomaş nişi ver ğ inildikte kömür ve odun koymağa mah- ei yapılacağından. mn : sus bazı taksimatr havi mahaller mev. Yevmi mezkürda komisyona mi 4 cuttur, tlarr. Bodromdan birinci kata ki : — İse i ie helâ bi “Satılık Mobil halli, j vi bulan dr Kâzım Paş: Merdivenle ikinci kata amman w-İ desi No. 8 Emin B. anan fak bir o üzerinde sağ Eİ bir yat: vin odası, yemek odasi 4 z salon komple almlriyl b i halli, ii taraf ayni teşkiylâtı Eni BE satılıktır. Mebily a v € lunduğu. Saray işidir. Müz: sini ğ t — iii Ein beşinöi m a günü saat 10 dai 3e kadar ols I ikinci kat taksimatının ayni: erdi- z n olunur. 3—7 i € Tenis inn e ai çi e. llpiininan. e ; mevcut olup sağ tarafında iki oda bir 4, — Gösterilen günde arttırmaya iş“ Pi ANTENSİZ İŞLEYEN i mutfak bir helâ küçük bir koridor i ii kA : OTOMATIK ISKALA mahalli bir mutfak ve dar bir. koridor | menkulü mahaller tetkiyk etmiş ve bun. 2 mevcuttur. iytibar o iü İLE MÜCEHHEZ sus 30 metre terbiinde açık bir taraça | olunurlar. Üstünde bırakılan gayri men ı mevcuttur. g kulün bedeli bir ay içinde verilmezse ” TELEFUNKEN - 340 İşbu apartıman 187,5 metre arsadan | gayri menkul ikinci bir arttırma ile ve i üzeri bedel farkı ve mahrum kalman yüzde 2 MN iz Dağ e ER ton arme olarak inşa edildiği apartıma- | beş faiz ve diğer zararlar ayrıcı hükine “ i Ahizesi Radyo Aleminin Bir Mücizesidir min: duy elektrik. ve “ telefod © tesisatı hacet kalmaksızın o memuriyetimizce b mevcut olup kapı ve yi yağlı Gayri menkul banka kanununa tevfi- 4 boya merdi kei mozayik ve merdiven | kan bir ay müddetle m çıkarrla, . yaninrr yağir boyalıdır. mış olmasına nazaran son günü en çok i Yetmiş dört hin Kk ğa takdir artıra anım b üç defa bismi sus j 4 Ankaraya Geldi — ir. iye rr : Arttırma muamelesi Ankarada Adli- evsafı muharrer. apartıman y ye Gri İcra ve İflâs memurluğun- | 16- — > ie Ankara İcra ve İflâs , e 2 a Z ila g8 a Z a a P I n a da 16. 4. 932 cumartesi günü saat 14 ile | memurluğu odasında olbaptaki arttırma i ; 7 ii icra edilecektir. şartnamesi dairesinde satılacağı iylân Mi bant veli arttırma | olunur. 11920 / 4 BU sartnamesi 9. 3. 932 #hindan 103! İ e z ii Pe 932 - 105 numara ile İcra dairesinde icra| o Ankara İcra Dairesi İs ji Kulüp Si neması nda Y eni Si inemada ve İflas memurluğunda muayyen numa- I i 5 «Gİ rasında herkesin görebilmesi için açık.| las Memurluğundan: : Cehennem melekleri fır. İylânda yazılı olanlardan fazla ma-| O Ankara Ticaret mahkemesince iflâs 1 ii büyük & yare dilimi ? Yİ Şahı Tümat almak istiyenler işbu la ve | na karar verilen Ankara'da Yağcızade , Düny dosya numarasiyli üseyi ini > #anilyon bül: ri ie vidi pl Fransızca sözlü fevkalâde gülünç i ha çi e gisi ayni e Hafız Hüseyin Efendinin masası tara : lü Miltonun en güzel şarkıları -Bi miş 3 kişinin hayatına. ii mi İN ği a | 2.— yi rttrmaya mii e eğ caklılar sıra defteri ane daireye 4 ağdan diyetin Barin e dünya zrlı kıymetin 'minat | tevdi edilmiş ve a; da derdesti teb- o /i Fe Tlâyooen; paramımt Magaini bavadisteği Ma eri Gayri AL in mütera- | liğ bulunmuş ve ikinet alacaklılar top- o* t ni / e : 2 kim verği ve belediye rüsumu müşteriye | lanmasının 26. 3. e yi ine müsadif : f ağ | it olacaktır. artesi günü sa apılması! tir > 3. — Hakları tapu siciliyle sabit ok m emi gland ecelin | Mn Bala malmüdürlü| mahalde 2100 lira kıymeti| 7,5 nispetinde depozito. akçe- mıyan il e Ankara fert i d muhammeneli 300 dönüm ve| sini malsandığına te la dairesi i # - iL. #ünden: e kaya nam mevkide 500 li- aşama — yer in bü; 1m sr ve hm vi e m fa m br ve müme ei ma Pp le âk ; > m ui ibraz e alarını işbu iylân tarihin- | mele; ilen sıra defteri l v E lâ Kazasının Han burnu| ra kıymeti muhammeneli 500 lazımdır. Müzyedeye iştir den iytibaren yirmi gün içinde evrakı| iddiaları tamamen veya kısmen pe h karyesi halda dahilinde gök öm arazii ei müzaye- sem çe fanlar dimast eli müsbiteleriyle birlikte memi bridal lenler veya iddia ettikleri sıraya urun mevkiind 00 lira bildirmeleri iycabeder. Aksi halde hak çi ni tarihi iylâindan ii aba « X bk Kepleri lere mart) mak isti bei BâlA elim, z er : i £ m gl e Eiyemei z Tarı tapa sicilleriyle sabit olmuyanlar sa çinde iflâsa hükmeden mahkemai — 1 yn meti 2000 dö-|J9 d miiraçaatları.. i a İ iş , püm sulu ve ebülhas beli ğ d Sİ ;

Bu sayıdan diğer sayfalar: