10 Mart 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

10 Mart 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

10 MART İ cuzdanlarımı ideğiştirmeğe başladı. İKÜÇUK CARİ HESAPLAR iiçin Kullanmağa Başladığı Muhasebe Makinesine Göre iCüzdanınızı İdeğiştirmek için acele ediniz. TÜRKİYE İŞ BANKASI ANKARA MERKEZİ. Me Emrine Amâdedir. Hakimiyeti Milliye Müessesesi Gazete ve Matbaası ANKARA rr Caddesi No. 11 Telefon: Gazete: 1062 - 1053 Matbaa: 1064 ei ire n Matbaacılığa aiten son sistem iymalât ve neşriyat. Eski Türk Ocakları Merkez Heyeti Matbaasının İlavesile 1932 Senesine (Hakimiyeti Milliye) Anadolu- nun Muazzam Matbaası Olarak Girmiştir. Rotatif Maki- Ofset Maki- nesinde nesinde gm e abı adedi ço afişler, krokiler, şir KiMYET MALI Galen emeği dm Şii renkli olarak bap Öreini. ve yerimi sılar. «çekler ve tablolar. vve ev ww Be wwe vve ve Intertype Ma- MATBAASI Tipo Maki- kinelerinde nelerinde lr puntuda kitap, a am tertip edi- Makinelerin min ya ei “> DEE yam, . 4 Çinkograf- Mücellit ha- hanesinde nesinde TEV En yeni sistem Ç Gayet nefis ciltler Ki ar? İş yaldız kabartmalı" i ez ve meşin üzerine al tn yaldızlı baskılar. İL e rafi kısmı gece gün. düz çalışır. vi şipariş kabul — Suallere cevap verilir. Belediyelere ve Gümhu et Halk Fırkası teşkilatma it defterler vardır. MÜESSESATI TİCARİYE İÇİN KASA, YE VMİYE, DEFTERİKEBİR Ehven Fiyatla Satılmaktadır. Bir Tasarruf Hesabı Açtırınız Çocuklarınıza Bir KUMBARA Nafıa Vekâleti Ankara şehri iç- me suyu komis - yonundan: on Ankara şehri dahi- Pe bie Ana boruların ferşiyati unlara müteallik müteferri Halâ 1/3/93, 0 gün müddetle ve a zarf usulile münakasaya vazedilmiş- tir, Müna kasa 31 Mart932 Perşembe günü s a on dörtte Ankara da İçıklar Sa içme suyu ko- airei mahsusasında icra almasak. Teklifnameler ve taliplerden ban vesaik ve muna at teminat bu üünakasa ma izah edi Ea tarz ve mrktarlarda a Talipler bu husustaki name ve projeleri (10) lira bedel ilkeli linde komisyondan alabilirler. 3—7904 DİŞ TABİBİ, Hüsamettin Fikret. apartmanında hergün sabahdani akşama kadar hasta kabul eder. in lefon: 2091 3—7960 b. D.Y. Malzeme Dai- resinden: Balast ihraciyesi, münakasası: Ankara y istasyonu civa- etrede esinin kap: vaa 23 Mart 932 We e te İdare merkezinde yapı- Tall, ğe ve Haydarpaşa elerinde ikişer iraya satılan Brinamelerde yazılıdır. 7902 | Heyeti umumive içtimaına davet Trabzon elektrik türk anonim şirketinden: 1931 i hissedaran heyeti rr — irsi 94 geri trabzonda Maraş elinde kâin mi in- i dahi li. on idei hamil hissedaranm senetlerini yevmi içti tin mizan Ne duhuliye varakalarını alı da buli maa — m ski emi Şan dul kları Si cilekli ve tica odası bulunmıyan mahallerde biliylire tevdi ederek mukabilinde alacakları ilmüka berleri revlerinin istimaline tevkil | edecel zevata mem irsal evlemeleri ilan olunur. > Ruznamei eee 2. 1 — Meclisi idare ve mura kıp raj — 1931 senesine ait bilan ço ve 3 ve zarar besabirlin Ta ve tasdiki, 1932 senesi için mura kıp ta Müddetleri hitam bulan Meclisi idare azalarının iB sesiyle yeniden intihapları. 'hakl huzur tayini. V ya wa Ankara Valiliğinden: ml telefonları için - lüzum bin e çe ve ie ık yapı aki iş tir, anlamak için her ip vilâyet encümeni daimi kalemine müracaatları ilân olunur, Köprü inşası Şarki Karahisar Valiliğinden: rinde altı Şarkikarahisar Su şehri arasın da ve Kelkit ırmağı üze! bin yüz on sekiz lira muhammen kırk ir gün rnüddetle ve kapalı zarfusuliyle müzayedeye * li tir, Ne ihale üç ay zarfında iki taksitte almacaktır. Keyfiy olunı

Bu sayıdan diğer sayfalar: