10 Haziran 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3

10 Haziran 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— Sinema vellim. “10 HAZİRAN did PAZAR . AAKIMIYETİ MİLLİYE : 3 i SAYIFAS EŞ i EHİR TA RA. İstanbul. İstanbul, 6 haziran 1934 Bursa panayırına (Tarama dergisi Yenivergiler azırlı gönderen tatbiki. lerin listesi. Yarı - Siyas” ve “Sinema dur. Ohio liye vekâletince edilmektedir. Dişler. Ve bu suretle, bizim şehir iktısadi neşrine şimdiye kadar çıkan bundan evelki Tabii, sekiz italea e ve mektuplarla metodun doğru ettikten tavzih Türkiye deri ve kunduracılar hakkında lüzum görürse kongresi, açmaları ve maları lazımdır. Bazılarınm ta şeş. yzahnamesini undan Passif, Aktif gilizlerin z gösteren vesikalar 5,319,213,000 1,682,344,000 Bütün sanat 6,346,021,000 2,155,476,000 e BB Yeni kanunların tatbikatı. Maarif Memuru; 14 — 6,988,523,000 727,831,000 3, 14,554,174,000 14,554,174,000 olan erdal 15268 i bulmuştur. menfi telkinler yapmakta Bu mübadelenin tesis ve inkişaf şartla- ve bu bir taraflı zalim mübadele için; Maden kuyularında kırmızı derili hintli frika zenci- Muhafız yet üzerindeki tesirlerini tetkike olan ki ir üniversite, bu tetkiklerin İstanbulda bir yangın. vermiştir. den sonar- 880 bütün esl. memleket- vergi tarh ve cibayet usullerini, Mersin, 9 (A.A.) Bizim yeni Üniversitemiz günlük bir UZ vE Silifke'den zenciler arasm- ki & tarafından Refik Şevket Bey Kafile memnuniyet göstermekte olduğunu 5 < e - > > ii ala | Beykoz fabrikasındaki tetkikat Fipver a uanliri Süvari Zabitlerimizin Rİ 1 müsabakaları 1 i cuma günkü koşu j larda yapılacaktır. | BURHAN i 1609 Bir otomobil kazası, edilmelerini On birinci sergisi. Ankara ku- 2 dönüm noktasın- ğ ra'- ve şehirler da- ve meraklı g« için İstanbu. Bugün saat on yedide “Birinci maddedeki cürümlerden dola ticaret lisesinde Aş tahkiykatın İstanbul telefon şirketinin ergi borcu. tevkif edilir ve mahkemede duruşma limanlarına ve Bir aile meselesinden inayet, rif Hikmet GE iz ia al çıkan cinayet erginin limanlarımızda müddet içinde satılan veya tarafmdan reklâm mahiyetinde da Yahı “üç bi zaman hiç bir şehir yoktur ki büş on yedide bizzat Bey üyük çerçeveyi faydalanır. tır. muavinlerinden kendi vasıtalariyle işletme- bir meziyettedir. Teşhir edi tevkifhanesinde çalışmal iş yapanlar. müteessir olan Şevki iktısadiya- il Ene Feyhman, Şevket, he, mi Ziya, Sururi, Âli Şit Beylere Halil Paşanın ressamlarımızın Yakında Yahut; “Liman şehirleri limanlarm kurulması varı” Başmuharririmiz sar, İsparta, (1) Burada şehrin kendi aon e resim ci tal) Rİ itibaren Burdur, Antalya a ve temdidi yolu şirketi heyeti umumiyesi. on dokuza B.M.M. Encümenlerinden. v ılış. Başmuharririmiz bu ağr Maliye Eciimeninden: deki intibalarını (2) Rakamlar dolardır ve 1925 rayi- Francis Delaisi'nin iki Si dikkat et Bizim sat, bir hareket ismi altında ve ki inde mış birçok atali ml meşredecektir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: