10 Haziran 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8

10 Haziran 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ankara Vilayet Nafıa Baş Mühendisliğinden: yolun parkı alım inşaatı Gi zarf usuliye eme Kemerli ME edeli fi me lira (32) ki İhale pazartesi günü cü ü e vilayet imeninde yapı Talip mr Ki i fenn Er iskanı mali, vesikaları nı, teminatı e mektuplarını EL e ia ve teklif. göre hazırlıyarak vi t-encümen Reisliğ meleri lâzımdır. aha ziyade malümat almak istiyenler vilayet -Nafıa Başmühendisliğine müracaat edebilirler. (1025) —1879 ğine müracaat et- andırma kazası dahilin e tarihinden itibaren ie HAKİMİYETİ Bandırma Kazası : Malmüdürl balık dvlamak hakkı ile av vergisi iltizamınm müzayede ve Li at 15.te ihale edilmek üzere müzayede müddeti Pi ar temdit edildiği ilan olunur, (1140) 7—20 MİLLİYE up üğünden: deki Manyas gölünün 1 haziran binasiyle birlikte iki senelik cemiyetinden Ankara Milli Emlâk ğini mmeti Mahallesi Vi Meke me ti ira Orta Mevkii Cinsi sokağı 5 ni e Ayrancı maahane ii bağ Hisse miktarı EN ii çine mamı e peşini karda vi maahane bağın e. 17- X a t 15 te icra BL üzere e kinasi eri e (1041) 1885 miyet dayar 9-6-934 ti Demirci, Elektirikci su ve kalorifer işcileri b ; 8 Emiş veya girmek a u eden sanatkâr arka- kuruş kıymeti il il 6-934 pazar günü saat muhammen: zayedeye konulmuştur. Taliplerin etkenleri (1040) 7—1884 üdürlüğünden: eli köhne sandalya- 15 te ihale edilmek üzere mü- Ankara Vilayet Defterdarlığından: 5 Bilumum sanayi müessese sahip: lerinin nazarı dikkatine: 1-6-934 tarihinden muteber (2430) No. lı yeni vergisi kanununun birinci maddesi hükmü A- muamele Kilo 1209 e kadar s: Galata ithalât gümrüğü e - tamel binek otomobili Yuki otomobil 23. 5. 93: sedye ki İsteklilerin 12. 6. atış komisyonuna müracaatları. 2070) 4 ten aran pm 934 salı aat 17 les 10 HAZİRAN 1934 PAZAR mak e © z Hakiki, saf, kati biri ASPİRİN, () marka- ii esine müracaat eylemeleri ilan olunur, 7— Sınpilaşırı Ağrılan buk ve a gider. malç ğini bat vuracağını deva, dünyadi - le a meşhur ,,, Bayek “müstahzarı olmalıdı Ankara Milli Emlâk Teşviki mi kanunundan istifade eden “ve-kuvvei muharrike kullan: B - Teşviki veee meden istifade eden ve makine, motör Ri kuv rikesi olmıyan, C - Teşviki sanayi e istifade etmiyen ve kuv- vel gile e Si kanunundan istifade etmiyen ve kuv- vei mühamies Mine n sanayi müessesesi imalâtı muamele vergisine tâbi Yul karda A vergi mevzuuna dahil müesseseler kanu- Bane in iptidai le terir ayrı bir defter tut utan v vad ve mai mülâtın bunlar i için bah alm ve ie hareketlerini gös- ergi mevzuuna giren me- uk ettirilmesi lâzımge- 'durlar. Bunlardan muamele defteri ötedenberi tutulması malüm olan ve e e ve Sarf defteri de ni den k inle edilmiş olan bir defi maddeler in ve sari e ine mevaddı iptidai- tle ve hangi tarihlerde ne miktar bedel ile alınmış Ze iymalde ne miktarının sarf veya harice ii Mi pi uğu Y. evzuuna giren mükelleflerin 15 haziran 934 aksamına Yad rae ve iptidai ae defterini tasdik irmiye ve muamelelerini bu defterlere geçi irmiye Yy: ar. Defter nümünelerinin nur, ( 132). meleri lüzumu Sai olu- —2013 Milli Müdafaa Vekâleti atın Alma Komisyonu İylanları İLA ali en Ri 7—1907 aklar (1067) İLAN kıtdatı için 24532,5 e alı onmüştur. ümüne ve ağn - rini görmek istiyenler a metre eml e ai Say: Ankara İcra Dairesi Gayri Menkul Satıs Memurlur | e ei olup satılmasına karar verilen Tapunun 16-1-1933 tarih ve si sıra ıfa 113 No. sunda Han ve Yenişehirde kâin eli mıştar. EVSAF VE MÜŞTEMİLATI 17 metre murabbar sahadan 115 metre murabbalm a, üç ol bir ir odun Heyeti mutfak, e ii la in natamam üzeri açık bir Mahal akdi mecmuasna 2855 lira kıymet takdir edilmiştir. STİ RAN inşa eailmiş | S ei günü iz 14-16 e icra ge kik satış #nömurlağun- ia ” ööelzeii — Ta ipler takdir edilmiş > yakarak kıymetin Yç 7,5 pey ii veya milli bir bankanın temin: e bunu getireceklerdir. — Satış günü ai arırma bedeli aldi n kıymetin Şo 75 ini bul. dukti üç defi d Gesi ihale ei 75 ini el yl 0 ik 1934 EL li cumartesi kasasına iştirak edeceklerin il e üç defa sir 30. 6. 934 cumartesi günü sa- dan sonra e 16 da en çok artıran talibine ihale ri ektir. at 10,5 ta e bir - | 5 — Birinci ve ikinci msi ihale bedeli ihaleyi müteakip ve - Hikte M. M. V. Sa. silmediği br eni edilenin talep * eylemesi ile ihale in - ii Bp Sb Halk satış salonu Balık pazarı Işıklar caddesi: Telefon: 203 Her çeşit karyola glizel ve sağlam oda takımı, drop, komi Dd iz üfe e a sı bulunur. Piyasad. ak istiyenler herhalde inni eri GdaLİCE Bi defa teşri X gar- er alak; mamulâ- Tün (200,000) metre astar zarfla müna- PR » < 5 öp 3 B 3 7 — B A “ g tu a RE rihinden itibaren yedi gün e vezneye teslim edilmediği takdir ihale Hozulacak ve işbu talepten evel en yüksek teklife bulunan tlibin teklifi veçhile almağa razı ms takdirde fark ihalesi feshedilen birin- ci talipten Ez il edilmek üzere ikinci talip uhdesine ihale olunacaktır. Tekli” e almağa Yazi lm kir ise mali zn len on b üddetl ihalesi Sim 5 rr iki al Ye 2; Dili dell harcı bile ait olacaktır. eder ok dü name ve nümunesini görme mada da mal talibe ihale edildikte tapu harcı ve eti üzere her gün ve münakasa: e ME işimak iideb güve rçlu ve alacaklılarla diğer nlâkadarlarm. işbu gayrimenkul saatinden evel teklif ve te- üzerindeki hakları ve hansi fs ve masrafa di olun ilan > makbuz içinde İzm, mukabilinde karleyon riya: k tış bedelini payla&tır- Devlet Demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğünden: Eskişehir atelyesinde istihdam edilmek ve ye wmiye: vi imtiahn nı cesinde tahtir olunmak üzere birinci m bir (Bobinci ir. İlk imtihan tecrübesi H. P; Elektrik Santralı amirine nihai tihan Eskişehir atelyesinde yapılacaktır. Talip ve atideki şeraiti haiz olanları ın bonservisi ve sair vesikalaryle beraber Haydarpaşa elektrik e nim müracaatları. (1110) — Tü üsnükal, ashabmdan bulunduğuna dair. polisten tastikli ve - 4 — Tamü ista bu 5— Millet Kli ve Afi ml getirmek. 7—1984 setine tevdi eylem (1128) ma Gn vi tutulacaklardır. vE rmaya iştirak EE daha ve bem görmüş, > ZAYİ zy, Beni sr ai çeşme sokak 9 Samiye ve oğul ulları en mzi ve Ramiz. 204 Ankara Birinci Sulh Hu- kuk Hâkimliğindi Ankara'nm li mahallesi iba dullah caddesinde Sanı e Maadin Müdürü Şevki Bey m inde müste emurluğun Müddei Ankara'da Mirelay mazi Hakkı Bey e Anaya if Hik met e aiafındı açımı olduğu ii “Sul “Haka eyi 140. liranın. -tahs” hakkındaki “davada 9-1:934 ie nammıza lane jet yapılmış olduğu halde muba kemenin "malak aym 21293: tarihinde muhakemede hazır bulünma iyetini bilmi bal si ad ve itibar olunurlar. ileri. şartnamesi 934 8 dosya No. siyle herkese açıktır. ein ip lerin ze tarihlerde icra dairesi La mi e HN awlamaleri lüzümu ilan olen 1.7.1934 tarihinden itibaren akn e ve başmubharriri FALİH Ürüm Neyiyt idare eden yazı İşleri müdürü NASUHİ ESAT. Çankırı sadi civarında Haki - miyeti Milliye matbaasında ba - sıl izi Abone ve iylân bedelleri: Mües - iie yemen ei Yahut posta ya kankı vasıtasiyle gönderilir. Hai Kinesini in tahsil salâhiyeti yoktur. YENİ Bu GUN BU GECE rn sani nl alan: e iki sevda Şimdiye kadar e bir şaheser. e MARCE - Re COOPER - KİNS Ayrıca: çi leh 30 da bi ali e sulh 7 € ii nan e ea e hk nen tehliz elen SİNEMALAR BUGÜN BU GECE Sinemacılığın bir harikası denil : şi ormanlar rayı. serinin lan ibaret Time inci ei / TAYRICA: e havadisleri... j 7

Bu sayıdan diğer sayfalar: