19 Haziran 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

19 Haziran 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

der İlk iye is» 19 HAZİRAN 1934 SALI e feyi Meclisinin Sahinşah Hazretlerinin i üçüncü HAKİMİYETİ MİLLİYE Meclis Reisimizin ziyafetinde. “Ey ula Şahinşah, Ülkemizi şereflendirdiniz, YÜKSEK REİSLİĞE Takrir reye konularak müttefikan kabul edilmiştir ye şehir heyeti Şa- Şa hinşahın huzurunda. Hakimiyeti Milliye'nin Romanı: Tefrika: 27 . v . İnsanlığın hali. Andre Malro, Kaptan şaşırarak cevap vermeden öt tekir yüzüne tr. Keçeler pa m bedellerini her şi öder. lerdi. ilini Tang - Yen - Ta'nın gönderiknesinden evel, zl Pazarlık etmişti. Şayet bundan böyle silah ka- çakçılarına, getirdikleri ai SR ödemiyecek olur- larsa onlara kim silah temin edece! Bunun! beraber, a Şanghay İ kime ile halledi- rı kurtarmak tecrübesine girişebilirdi. Ceketinin iç cebini rahat rahat karşıdan sonra, ken- disinden yalnız masa iel uzak olduğu mülazimin göğsüne, e tabancasını dayadı. —. zamanda arka taralından Eller ukarı!,, emrinin verildiğini işitti. Kiyo, nişan almış bulunuyordu. Kaptan artık olup biteni anlama- mağa başlamıştı, günkü bu Mi yn mahal yoktu. Silah değ “Kâ il erini masanın üzerine bır: ak tı. Mülazım da derhi e içeri girip abe ceplerini yokladı: Başka sila- hı yek: bie: — Gemisinde bu kadar silahı olan adam üzerinde de ta- şımağa ea mecbur değildir, dedi. Bundan hinşah Hazretlerinin şerefine bugünkü temsil Öz tarafından neşredilecektir. Adamlarından altısı, birer birer, arkasından, ses çıkarma- e giriyorlardı. Katof'un sağlam vücudu, ağır yürüyüşlü, vadaki burnu, açık sarı saçları e o Iduğu unu anlatıyordu. Yok e mı? Fakat ya — Siz hükümet memuru elin “değil mi? — Onu sorma, Uykusunda yakalanan ikinci kaptanı ayaklarından ve an bağlamış, getiriyorlardı. Adamlarından ikisi beklemek üzere ii kaldılar. Ötekiler Ea site İm Feyl den tek iler Mİİ lanmış olduğunu ee Rİ aldıkları tek tedbir sandıkları: -asr,, cümlesini yazmaktan ibaret kal li e Nökiişse başladı. Sandıklar kü- çük olduğu i için ei biraz daha indirince, onları çata: öle ii g konulunca Katof e telsiz telgraf aletlerini kırdı ve sonra kaptanm yanın: raya çıkmakta acele 2 ilk sokağın ba- RR İse aş boylarsınız. Bon: Laf, fakat elleri ayakları ll ai etlerine gömü- len iplerin kuvvetleni mdirdiği bi a lciler, kendilerine m ni öğretmiş olan iki a ile beraber çatanaya m e tana a merdivenin ilinden Er ıp bu sefer doği nn yolunu tuttu. ve n çı ik ei ile ke eği nl nan il mem- nun ve sı! me il e nehrin kıyısma varıncıya kadar em- niyette değiidile e nında idi. — Nasıl oldu? of SAYIFA | serefine Me — inhisarlar Hazretlerinin konservatuvarı Berlin, 18 — Hiç. Müptedilere mahsus bi ve kamyona taş a Kiye, e > e içlerinden biri yeri her biri ve bir im dağıldı. m Çin şehri e gürültüleri ss Ye başladı: İki yanına Bes tenekeleri sıralanmıştı. Her ehemmiyetli Çor” da durup Kiyo'nun bir a ile beraber sandıklar birer birer tevzi edildi. Kam- ie ik beş ve boyunca, dilin € on dükân, ev, , mahzen m önünde kika duruyordu. F: rde, İr bir şoförünün kullandığı bu gürültülü kamyon hiç e ez e uyandırmıyordu. Bir devriyeye rastladılar. Kiyo: seferine çıkmış bir sütçüye benziyorum.,, diye düşündü. Sabah oluyordu. İKİNCİ KISIM 2 mart, saat İl Ferral kendi enkei “İş fena,, dedi. Otomobili - Şan; e dın ieğiler ii oturmak hakkı isteriz” diyen bir Levis altm- boştu: demirciler grev yapmışlardı. (Sonu var)

Bu sayıdan diğer sayfalar: