19 Haziran 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

19 Haziran 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

19'HAZİRAN 1934 SALİ > 79 . Ankara askerlik şubesi . . riyasetinden: 1 — 934 nisan celbini tamamlamak üzere yeniden yalnız piyade ve topçu sınıflarından olan efrat e E ve sevkoluna- pk — İşbu sınıflardan olan 326 doğumlular ve bu doğum- balazdan evelki doğum mlulardan olup henüz ii gitmiyen e şubeye müracaatları lâzı — Çağrılan efrattan ai il feelderin 26-6-934 günü- ne b bedelleri cezasız kabul edilecektir. (1255) 7—2197. Çorum Belediyesi yi ea 4 tarihli ilânımızla mü: sının icra kılınacağı pinler sebrimz Mim su sisi mi şebeke, sinin in ili öm, b ei a 2 ış be > vE keşifli işlere ve a- din bali kasa müddeti itamı olan 11.6. m e çlmeğimdan evelce ilân | eriğimiz 22.5.1934 ta- ihli münakas: artname, mukavelename ve vahidi müddetle om a ihalenin 21.6.193: lediyelerine yazılmı St eklifnamelerinin lediye riyasetine tevdi etmeleri ilân oluur. (1239) 7 Ankara İcra Dairesi Gayri Menkul Satış Memurlu undan: İzelek şüyudan dolayı satılmasma karar yerilen tapunun esas 16 No. ada 148 parsel 11 numarasında mukajye ve Gölçe oğlu mahallesinin er ikin een Ss yizlie Şerhler 31 a dan e 3 ki sinde satılmak üzere açık artırmaya ene Satış şartları. alış. pes ya ile olmak üzere 26. 7. 934 tarihine'müsadif —I6 da icra dniresi gayri menkul satış memur- üzd e 7, 5 pey Ki artırma bedeli takdir edilen kıymetin: yüzde 75 ini günün 16 ıncı saatında en ze şen Er edilen bedel mukadder kıynie- ü saat 14 - 16 ya e yapcak il dalan mr ii > — Birinci ve ikinci ihalelerde ihale E ihleyi Benle yeni Ma üç defa ni- MARA, i HAKİMİYETİ MILLIYE mma SAYFA T —— Gece yarısı kulübü. BROOK tarafından. ayy ve inhisarlar ekâletinden: 1— Vekâlette mevcut nümunehane ve kütüphane camekânlı raf- lr gazla tamir etrlektir — Pazarlık 21. 6. ürlüğünde Erime Kel girmemi liler arteikmeii her gün levazım müdürlüğünde görbli er, — a (31) lira (50) kuruşluk mnvakkat teminatlariyle sağ gün ve saatte komisyonda bulunmaları ilan olunur. (1275) Ankara Valiliğinden: yerinde tatlar ok yeye Sl 80'a A 7 ve Mr demel ralı ve şüyul ük temmuz 934 e kadar uzatılmıştır. Taliplerin her pesin ie Simleri ri saat 15 te vila; ayet daim? encümeni Tarak istiyenlerin her gün Ek husnz oi e ne müracaatları ilan olunur. (1131) 7—i me — Ankara Belediye Riyaşeik mobilya, a Ml Pi; e kıymetli Hinkılar, Eaakanlar, ut, ve kem yolalar, ceviz masa ve sandıklar ve daha Kiel bile g5 dır. Satış salı, perşembe, cumartesi günleri saat a tedir. (1163) Tayyare er 3 ÜNCÜ KEŞİDE 11 TEMMUZ 1934 TEDİR Büyük ikramiye 50.000 liradır Ayrca: 10.000, 5.000, 4.000 liralık ikramiye ve 20.000 liralık bir mükâfat vardır. Mektepler a © i satım yemin reisliğinden: Mes mualli usta mekte) bi için aşağı ıda m ve a yai izl kere yirmi gün müddetle ilândan son: aleni münakasa suret etiyle ah mi ie Ki girmek yele ihal günü olan 5 z 1934 le günü saat 15 te yüzde 7,5 setimi mektep! nk darma ve listeleri ek ükle: erine müracaatları. Kadr. T kereste TL, 1 > Tomruk » üE ue: Marangoz kerestesi 7—2117 Banka ve Sinema binası inşası münakasası: Akşehirde inşa olunacak banka ve sinema binası mevcut konulmuştur. Taliplerin diplomalı mühendis veya mimar ol ması ve şimdiye kadar yaptıkları işe dair evrakı müspite ib- | raz etmeleri ve teklif edecekleri bedelin yüzde yedi buçuğu hi teminatı muvakkate gösterilmsi şarttır. Mevcut şartname ve proje ve evrakı Ürmmniyesi ve lan şeraitini gör mek isti iyenler. bir hai rita se ie in ide aşa ii la çocuk sarayı caddesinde Alsehili Mustafa Şevki Baja vi Aişe r'de B m 7 temmuz 1934 cumartesi saat on Dörtte gelmi 193: r li ilan ii 7— 28» Teeron e MP4 Ziraat Vekâleti merkez Ankara ticaret ve pe odası sicilli aret bürosundan: Sicilli ticaretin 289 alla müseccel bulunan Be- nr Müdürlüğüne İcra Vekilleri Heye f, alı iyle tayin edil- iş bul Eril el diki olduğu ilan olunur. eki li d ölmedim takdirde Sel ie bile a a razı e olmadı mer sorul akan sonra teklifi veçhile almağa razı olduğu takdirde farkı ihalesi | feshedilen 1 inci talip ten tahsil edilmek üze, ve ikinc en uhdesine ihale — unacaktır. Tek veçhile almağa razı olmadığı takdir: ise mal yeniden on beş gün mi ve en e artıran talip üzerine İli ihalesi talibine ihale edildikte tapu harcı ve yüzde 2,5 tell Tem ait ktır. 7 — Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarlarm gayrimenkul ü üze » mele e ve m fi aiz ve masra| e dair olan iddialarmı et rakı mi öyle in içinde icra sine bildirmeleri lm Al bal hakları tapu sil e sabik olaylar satış badelinler katie | tutulacaklardır. 8 — Artı rtırmaya iştirak edenler, daha evel şartnameyi görmüş, oku- detle artırmaya çıkarılacak vı yapılacaktır. dimi ad ve iytibar olunacaktır. şbu açık artırma şartnamesi 1. 7. 934 tarihinden iytibaren sn te mumarasiyle hks açıktır. in mezkür tarihlerde ii Gi dairesi ka Smiği müracaat eylemeleri Tüzamu il lan olunur. M. M. V. Fen Sanat Umum Müdürlüğünden: — Lokomotif kazan eee ni olarak kıvır- ki ii saç da kıvırma makine: al Mw M. ei saçları kıvır- satış 1—2209 ıvrılacak saç ölü e 000 - 1410 M. M. 360 derece tahı- unda kıvrılacak, kazan ul 325 « 880 M. M. olacaktır. evcut bir e milinden kasnak ve öp la nceki — Transmisiyon mihveri üzerine konacak kasnak ve mı ve çift katİr kayış ve makine işlemek için bü- Hi iş birlikte verilecektir. ransmisiyon milinin kutru 65 M. M. ve adedi devri Aikada e e 7 — Anal ağdanlık ve temizleme fırçaları ve takım ve ie e birlikte verilecektir. -— Firmalar bu makinelerin eb'at ve gire ye | Pi hileleri katalok tarifnamı i, kimyevi ve niki evsafı ve ği ne “Şekilleri tolerans rn Tüğün, TaşçıDuvarcı veBetonarmeciler Cemiyetinden da bulunan bilumum Taşçı, Duvarcı ve Betonar- mecil iyetine mensup olm ki meri usta ünvanı takınarak iş yapmak istiyenler görüli edir. Bu- nun önüne mek cemiyetimizin vazifei esasiyesi iycabın- an bulunduğu cihetle cemiyetimize mensup olmıyan ve yı dinde ehliyetnamesi bulu: an kimselere iş verilmemesi ve iş yaptırmak istiyenlerin şlerini mniyet munta; le: bir surette " yaptırabilmeleri için Haci bayram snddesinde ve il ve erbap usta talep eylemeleri ilan olunur. 7— 2192 o . Tokat Vilayeti Nafıa .. . yeve Baş Mi ey fabrikasının 2 ve; bir iel Bort sehpası bir et(THALE mara e (A) hesap maki- m e at nivo döpoş sehpası VE Bile” DALAR mar vp (A) Pep maki. e lı tip ve modelinden ii nesi 5 — 9X12 bir Zays fotoğraf makinesi ve portatif demir sehpası 6 — Zeis marka vasat e bir dürbün, det Laboratuvarları pu Be GE A Akan için aiti mucibince züccaci alet sa suretiyle satın a Şrmmcn görmek istiyen- ler aliniz müdür 'ekâlet böyta, müdürlüğü ikinci şube müdür li dg? 2:9 saat 15 te yona elele (1136) uallim akanıyor Ankara'da Türk tebin orta Kl dersleri okutm. esi günü ünde müteşekkil kömis - 71—2049 a Türk Maarif Cemiyeti Umumi merkezine 7—2094 Ankara Milli Emlâk Müdürlüğünden: z 8 : Eğ Muhammen RE 3 BİŞİ, ese miktar Kaç tekst oldağe Orta Man 15-1 326 2500 00 Tamamı Nakten ve peşinen Ayrancı hane ağ 4 pazartesi günü Yukarda yazılı maa hane bağın ihalesi 25. 6. üzere sez bir ata nd a saat 15 te icra kılınmak i (1264) keme ve “> 41934 t sadif çarşamba günü saat 14 te sia veya Si birinci sulk hukuk mahe Ankara Birinci Sulh Hu- kuk Kile lee İstanbul 6 ıcı icra 933/4845 nu- kemesinde hazır bulunmanız ve aksi takdirde 7— Boşa ETMENE ür irlin. anl Kâzm Efendi- ai — 10 top ozali mi z Mai MAT No.cız i| © müğdci mütcaktür Halit Bey Veli | “eğer mem tebliğ elan 721 10 — Bir muşamba avukat Ali Rıza Bey tarafından aley. yazılı alâtı hendesiye v zil pazarlıfsu- | hinize Ankara Birinci Sulh Hukuk Muayenehane | NO ibaren mene şi olduğu istihl Nümune hastahanesi böl davasmm cereyan eden - nnhakemesi | ve iğrar yola mütekasimr Dektr ar e y muayenehanesini 13-5-934 tarihinde Marin: vilâyet makamına göndermeleri ilan e (1156) 7—2138 fen ve sanatı um müdürlüğüne temmuz age lada göndermeleri ilan olunur. (1232) 7—2195 Ankara Milli Emlâk namımıza Gini yapılmış geniz ei m ulu ve az yy «Müdürlüğünden: ds) curuş | kıymeti. a köhne sinema sandal yalarının ihalesi 25. Ç e rtesi saat 15 te icra kıl İk üzere müzayedi ii eğen müracaatları. (1265 vi 7— hatta SM açıldı. Si 3 garajı ti 20 kuruştur. e Telefon — 3272 ağında idarci hususi ulu iki kıta arsaya talip zuhur etmediğinden pazarlıkla “talibine verik | diki “ satım iL a) de (1188) Bey Vekâleti karpapda Ankara sanma üstünde Telefon: 3566 2 »« |Eskişehir garajı

Bu sayıdan diğer sayfalar: