June 19, 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

June 19, 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

4 hn İyi 6 ğ HAKİMİYETİ MİLLİYE Bizim Akdeniz 8 senedenberi Ere sesi m e cadeleden hemen sonra çocukla doğmağa çalmışlar. Vaktiyle Sanennli dl ayi mıntakada | vi doğumdan üstündü: Sam ya e artık doğu! iş- tir. e Antalya halkma li ölümü göster- miyecektir. Eski şel ARE n, k hrip edildik rt ma 1 den ie m söyliyen bir muharrir: Bu vi Roma gibi, osmanlıların da mezarı ola- caktır, diyori ümre, genç idealistlerin iradesi ile buna ce- vap verdi Ne uklar ne de osmanlılar kanallarda see dırlar, klik büyüdükçe köprüleri uzatır oldular, Şim- di köprünün evvela osmanlı, sonra selçuk parçası ii zumsuzlaşıyor. Yol ve kanal işlerinde e e cid- di faaliyetlerde bulunan Antalya' valisi Nazif Bey, gelecek sene yolunu bi iri e vilayet nak başlarına, keçi kılından kara çadırlar kuruluyor. e Sıtma kalktıktan sonra bir sebep daha kalıyor: Top- rak! 71 ça) eksiniz. Size kaç gündür ovalardan ve nüfus - yorum. Topraksızlık sözünü garip | çekeceksiniz. Gülec suzluktan bahsedi bulmakta ni MIZ Vi Fakat A kısmında halkın yüzd ellisi topraksızdır. Alanya'ya ri erken dağ başında i kulübeye rastgel imdik bir sırtı kökleyip arpa ekmişlerdi. Hiç şüphesiz bu kış, veya gelecek kış dan sonra bu yağmur toprağı akitacaktır, On. sol dağ par- asını Antalya ikliminin rutubeti ve güneşi bile yeşer- temez. z daha aşağıya bakınız. İstanbul vE ei ei güzel ve geniş plâjlardan biri sından çıkan duman ne olduğunu bilir bni Top- raksız köylü, Mısır'â göndermek için mangal kömürü hazırlıyor! Fakat a tarafta boyu boş e e iş- tük: Bu topraklar takal, muz, hurma, limon, zeytin, ipek ve piğinç veriyr. or Tşetindeni vi bir tapu memuru taş, kara seki a birdenbire genişler li ola. Ve en şu sual hâtıra geli — Kala ya ormanlar? Çünkü bu mıntakada Akseki ormanları yolsuzluk ve iz Vi e anlar? > ii ği ne diyor: “Bu mıntaka bastanba- şa ormanlıktı. Pakat 7 ün SER milletleri gemile- eyi Jaya romalılar, venedikliler ve #örkler, | si buraların katranlarmı kullanmışlardır. Son or- anla simli vali obanı bitiriyor!, a bir de müteahhit ve odün - kömürcü kelimele- rini e ediniz. ene bir ecnebinin sözlerini vi aş diye Uv bu ufuklar boyu toprağı bir ada- ma bağışlamı: Eski arazi ve üç sen lete geçer, diye mülkiyeti vazifelendirmi toprak e ti e mesuliyetsiz, olup çıkı e bakılmıyan toprak dev- rmişti. Şimdi ise vazifesiz bir hak , 19 HAZIRAN 1934 SALI Gerçi Antalya “ova larında, henüz köp ral Fakat bu yorganluk git - ez Çeski An - talya), Yahat size Taymis Oval i. il uzu çeviren 14 çocuklu bir baba: — Bize toprak verdiriniz, diyordu. nın bazı yerlerinde köyleri l lan, yeşil kıyı- Mntaki rölesi ması beylerin pi ti idi. a bene e ik top- 4 şal Kuyıkla : “Türkiye dev- aleme ve leti, retindedir. Daha İ: Il Fak d 1 dot şimdi ii olan yerlerde. büyük a na sürerlerdi. Bu köylüler bir zenci apn müte- li el e ğe kolayca milyonlar maz. ma ör — Kanal açıyorsunuz, hektarlar kurta - Ilar bahseder. Romi si bizanslılar, selçuklar ve osmanlı. | yorgunuz. Sıtmayı kaldıtıyorsunuz. Mintakanızdâ kı lar ormanları ME rm lardır. e hiç şınız m Burada bir evi kaça oturtabilirsiniz? bir yeni fidan izi tir.,, er toprak olursa çivi parasına! ie yorar biz > Et Tire, givi parasına, şimdi dağlarda dolaşan 50 bin ger p unların hay» imdadımıza yermi alman ormanlarındaki fenni| yanları vardır. Etraftan bakaya vergileri buğday olarak kiz bi bizim e Me temin edemez.,, alınız: e ecek ve yel yi iyece ek, he: m se me ene bi hhitl EL gat çayı). rından geçersiniz. den insaf umulmıyacağını ve imi; kia alin gez İde EE bir müddet doku- aa pak çükepi Ni kol: larda 200 ik köyler, e il mevsim- ibi, bürüdüğü Kl ulama- pördüm Sahilden 1 İl Ke i dönmüslerdir. Kıbrıs" e ürk ve larin mamen Sı oyulmuş, ormanlar dördüncü, KE d sıraya ei çekilmiştir; Antal - Orman ig Karşı hemen en kati tedbirleri | ovalarının yolunu iy Cümhuriyetin Akdeniz almak lâzımdır. yakınlarında, hele nehir kay- İL işi güç dı a etrafında ne e kö ne de çoban bırakılmalı- pi ileri göçebe, idiler. Portakal bahçelerini kinlerle sarılmıştır. ginğrl i ü ö üyor. — ovaların arkasında dağ soyan köylünün manası ne- dir? Hele Ye li yürük göçlerinin hemen önüne ge > ek az âzımgelir, Kar, toprağı kapad bir çobanın, ii eşi içe yaprakları yedirmi için, 200 va k bir Eri nı kesip devirdiğini yolda ika ye olarak anlattılar. Kabuğunun suyunu emip köpü A için, yürük tikinni adım başında bir çam ku- tmaktadırlar, Bir ankaralı kuruyan bir çamı ne de- Mi olduğunu bili Bütün türl Ea vatan, yeşil olarak anlatılmıştır. rr Demanlarılır kurtaralım, Bir gün bir orman memuru dağda rum müteahhitle- inden Gi ı içmek istiyordu. Ni biz DR İi ir ne zall ettiler. Me- mur e keyiflendikten soni r kadehe iki çam! a ve sözünü tuttu, Ze düşmanları, siz bir şehri, bir iii bir kö- yü değil, siz vatanı tahrip ediyorsunuz. Her harabe i iy- mar olunabilir, tabiat Bree asla! Bir di mdiki kaz: büyükçe bir park m Bu e e bir gün Mi kani güze yurtla- ir de orman! Gi ğunu sorunuz: Belki Anadolu'da işletilmiyen toprağı müattal bırakıyor: Bu memlekette il köylü, cümhuriyetçi mi işitmeğe asla tahammül etmiyeceği bir tuhaflıktı: Sağa, sola, yandi di vey: a dağa, Antalya'dan de niz, akşam üstü, yeni ve 2 bir ee ile Tabiat ve tarih, burada gat zancımızın ne oldu - rafı! mez. alya'nın yazlığı 900 rakımındaki Korkuteli yay- il Yol üstünde zakumlai lığından gereksiz Anti korusu Hil kalm: Oradan Elmalı ve Fini nüz u yapılmı ME yi nn ve onun is ME var. yadan tarasalar üzerine se uzun uzun, Manav. niz, mızda e b köpürüyor ve e. ir küçük tahta su eğirmeni çeviriyor, Bu şelale beyaz kuvvet'in en 2: gin kaynaklarından biri olabilir, Bir gün mmtakanın Çaylar üstünde böyle köprüler, e bu manzara « rında A; p şarkısının şu mısı Ma Eee ben bir di. meh öz e ee ir gibi, yeşil ve taze çamlar, M Antalya Alanya treni onunla işliyecektir. takanm ki e yüzme yakl e hiç günhesiz siz de benim gi- Ta, bi, ZİR Koçyeğitler pusatlanır, atlanır Koçyiğitler pusatlanır, atlanır Mevsim, yürüklerin göç zamanı idi. Binlerce insan sahil ai ormanlık dağlara doğru çıkıyor. Kay- ve çamlarmn altından geçen bu çay, ban ana, o kadar sevdi - gi aymis kıyılarını hatırlattı. Kayığınızla geren, e ae suyunu içebilirsiniz, Kıyıları o ka- dar boşt — FALİH RIFKI (Bitmedi)

Bu sayıdan diğer sayfalar: