5 Ağustos 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3

5 Ağustos 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

>. SAYIFA amm Gene buğday i için Dünya matbuatında, gün geç - mez ki buğday meseleleri mevzuu- car, romen ve diğer milletler mi buatı hemen ei ve buğday işle - riyle doludur. Türk matbuatı ari smda da ii esele mevzuubahs e - dilmemiş değildir. Ancak işin ehe miyeti pr alâkalı neşriyat arzu ee Ir, k Ee uğday işleriyle alâkalı yazıları | “2 e ve , bilhassa pr büyük harbın başındanberi tanı - makta ve takip etmekteyim. Gene Cümhuriyetin son günlerdeki neşri- Nadi Beyin buği alelit - — senelik imz bir daha g ermiş oluy: imei bom birkaç yıl önceye kadar köy, çiftçi ve buğ - day meseleleri matbuatımızda ii satırlık olsun yer bulmaz, ondan hi de e nan Son yayar az 'da olsa bu mevzu üzerinde görme - Se ve severek nit a: ii - azılar ali ve siriziyi seven - leri İn “Cümhuriyet hükümetinin, köy hesabma ci takdire lâyık işlerdendir. Ancak bu tedbirler, umulan verimlerin hepsi- vermemişse onu tek cepheli olan buğday kanunundan beklemek doğ- Tuma kanunu neşr diği zamal bir yazı yazmış ve onu alkışlamış - ili da bu kanun bir baş - n noksan nol O labilir. edeli la, zirai kcedi lar ve bilh; liye iş- in bu kanunla birli ütalea edilmesini; köylü ve bı işinin in iki ed Li ihtiyaca şi klik Sep verme: silo ve buğday depo ui SETİ HAKIMI i Rv ASIR İstanbul mektubu. Altıncı yerli mallar sergisi İstanbul 1 ağustos 1934 Ciresun Vilayetinde üç rs mektebi yapılacak yapi pie a ve sıhhi şeraii şekline sokmağı düşünmektedir. Yumurta projesi. bsianbul, 4 ei m) — bars - Türkofis ta projesi tadil rem beraber veee t Vekâletine gönderilmiştir. imler. İstanbul, 4 (Td ele! fon) — Löstik fab - “İrikacıları lâstiğe konan resimler hakkında > 7 Vekâletine müracaata karar vermiş- Adıiye tayin encümeni, İstanbul, 4 (Telefon) — Adliye encü- meninin 25 ağustosta Ankara'da toplanaca- 5 söyleniyor. Encümen hukuk fakütlesin - n mezun stajmı bitirmiş olan gençlerin nr yapacaktır. Ankara ez birliği. İstanbul, 4 (Telefo hı ra hu- m 5 Riyaseticümhur bandosu. ke mmm bandosunun bu hafta- ummı aşağıya koyuyo - Se irinci — ımı Pol İkin İstanbul sp hak ve arları İstanbul, 5 (Tel si — dü lev ha ve iki resmini ur e karar ver- miştir. kararı aki kararı da olr yatak. | ci kısımda da ile Lohengrin fantezisi gibi en güzel iki ese- di rr hal iie zl ie TI | kukçular birliği İtanbulda bir. şube açmak- tadır. Şube açıldıktan birliğin üç bi ne hi azası olacaktır. Hukuk adlı bir mecmua da çıkaracaktır. Borsaya irat temini için. — 4 bi a — Borsa” > iy- rsa'da Vagner'in Marş T nhoyzer'i i vardır. 5 ağustos 1934 (Pazar) Birinci kısım 1 - P. Linke: Marş Türk Zafer y Maguis: Vals Ma Joli - > Bela: Uvertür Ungarişe Lust- 4- a On beş dakika ara İkinci kısım 5 . Wagner: Marş Tanhoyzer 6 - Wagner: Fantezi Lohengrin 7 - Godard: Lö Tas (Dans Bohemıyen) Fantezi Profet 8 ağustos 1934 (Çarşamba) Birinci kısım 1 - Zati N Marş Şark > La Senkani 3. vi Bila; Üvertür vi Lustşpil 4 - Guiraud: Dans P, On beş dakika ara kinci kısım 5 - Wesrdı: arz. Ayda 6 - Halim: rmeğzo Türkies 7 - Lange: —. Edirne Yeni tramvay tarifeleri İstanbul, 4 (Telefon) — Yeni tramvay tarifesine göre birinci mevki biletler asga- ri 6,10 azami 8,30, üçüncü mevki biletler ll 3.30 azami ie ii a olacaktır. Şir- itibaren tatbik edilecektir. Gi kis Kartal eri. İstanbul, 5 gem — Tayyare ce- dan İstanbul namma bu miyeti tarafından sene üç tayyare ie ye zafer ayramı güni rasimle at ko mek. Tarla İ Kadiköy, Bey oz, Kartal Yerli mallar sergisi Bu akşam saat 24 te kapa akşam 2: at hakkında bir gazeteciye kim) Mm sergi erkânmdan bir zat : “— Grafik sım e grafik halka piri lll tir.,, Yalnız ve ia mahdut bir kı- demiş- bu mütalea sergi hakkında yapı lan bölü ne kadar yerinde olduğunu |. anlatı İstabul bir kitap sergisi Halkevi, yeni türk harfleriyle ba- sılmış bütün kitapları burada bulunduracak. İstanbul, 5 (Telefon) — İstanbul si 19 ağustosta Galatasarayda bir ki- tap si açacaktır. a e türk hari eryle basılmış bütün g mec - mua ve kitaplar 19 ağus tos Gazi Hazretlerinin yeni türk harfleri hakkında işarette bulundukları gündür. Çankırıda yapılan Gençler Birliği Çaniküir ırı kulüpleri maçı. d Çankırı, 4 (A.A ) — Ankara a Genşler. di Belediyenin İstanbulda Emi er tü kat ler memleket budatlar içine serbest bırak Galatasaray'da altmcı yerli mallar ser- den fazla renmek için gezenlerle konı den sergi hakkında eyi ve eniyi veren şeyler dinlemedim. Ben, bella re bir eser olduğu- na inananlardanım. fena, mütekâmil şey değildir. Sergi hakkında ilk ve yegâne vesikalı zü serginin açılış gününde Sanayiciler bri ge Kâtibi sekel Yerli sanayi- den azaltan vasıflarla —— gri ihracat mavazenesindeki rakamları misal olarak ortaya koydu. Bu istatistik, en kuvvetli | anlatış doğru değildir. Sergi ve yerli sanayi hakkımda süs ve takdirlerimiz ne kadar yüksek olur- sa olsun, hiçbir türlü — bissimiz ar eee bulunduğumuz ve bu vazi tin çok bususi olan ve e fevkalâde ie dakirliklar istiyen şartlarmı olduğu gibi görmekten alıkoymamalıdır. Bizde adma yerli sanayi dediğimiz bir. çok yeni ME yeni işler vardır. Fa- bütün bu teşel yemi 1$ - ramiz irde yabancı sanayi mahsulleri- in girmesine mani olacak kadar kuvvetli ir hale ala künde nk edek teklif al t dır. 'drğı rar ve lan ar muh - | Vekâletince tetkik olunmakta; telif yerlerinde yaptığı şaat her noktadan takdire lâyık eserlerdir. İstanbul'da bulunan mısırlı ifer liye etlerinin seyyahlar. b uğday koruma noktasm -| . İstanbul, 4 (Telefon) — İstanbul'da dan ehemmiyeti çok kktür. Ve | bulunan mısırlr sevvahlar âbideye çelenk geldiği gündenb cidden koymuşlardır. büyük varlıklar gösteren Ali Beye- fendinim, er Me ee terife- Bir Klm gili EE > sarin a enem) İstanbul, 4 (Telefon) — Çıldırdığı zan yenil ee Hesse temelinden | edilen Lâtife isminde bir kadın Haliç'te eceğine katiyen kaniiz. Bizde bindiği bir sandald. çocuğu ile beraber şimendifer yapılmasının en büyük | kendsini denize atmış ise de kurtarılmış alarından biris de şüphe edile - | lardır. mez ki, zirai mevaddı yurdun her Bonği bir yerinden alıp satış yerle Odesa konsolosu e Ferik eş rine her ve arkadaşlarının m si rak götürmesidir. Şimendifer nak - İstanbul, 4 (Telefon) yar a lik Bye teen yüksek olması ne| suçiyle ihtisas mahkemesine yerli Odesa şimendifer idaresine ve ne de hal - baş konsolosu Rauf Hayri Beyle ona zahir i ğ i vas T. en uygun bi 'de halledilmesi behemehal lâzım - dar. Halen elimizde yeni tatbik edil- meğe baslani AR Körunin 2 cirlerder LE bugün ei , Kavas ez efendi yi itham Muh: baska güne hi ide şümullü tedbirler almak lâzımdır. O zamana kadar gerek hükümet ve gerek Wi . giden me- bus rinde yapa- tatbik n kam tevakkuf etmek bu mesele üzerinde daha esaslı ve cakları tetkikler ve buğday ve çiftçi işinin kökünden halli için esas ola- zaktır. zamana kadar elde mevcut MM . daha fazla koruyacak bir şe- le tatbikini bilhassa temenni e - dahi Kastamonu mebusu TAHSİN tısma kadar müsaade Ke Samsun: yeni fırka reisi Sami Bey ve Yazısı irliği B ları EY Ri dünkü maçta lerbirliği tal — 2 yenilmiştir. İnş aat al oyunculariyle Çankırı Genç - Söylemesi ve konuşması da biiznlii Hesapta, histe mi intikam maçı kalmıştır. Muğla halkevi gençlerinin seyahati. Bodrum, 4 (A.A) — Muğla Halkevi H. F. er- a görüşün ve mübalegalı anlatış bir teşci, bir teşvik âmili olduğuna inanmak belki faydalıdır. Fakat bu fayd: ka: - şebbüsü eyi ve yeni tedbirlerden mahrum eden tehlikeler de vardır. Yarı resmi bir te- şekkül, salâ bir tiği menfaati böyle bir tehlike ile endişesiz- ce karşılaştırama; Ihtiyatlı, vasiyeti kavrıyan söz, hesaplı, ka mere vermişler ve drumlular ta ik ütü: rafından takdir ili) ire Hi sanayi işlerimizde muhtaç olduğumuz va- sıflardır. Altıncı yerli mallar sergisi bir Bi öğ: be vw gezilmez. Sergi bu maksatla ba mıştır, Ben sergi tertip a ordum; — Bana sergiye iştirak eden firmaların istihsal vaziyetleri, sermayeleri, muamele zem hakkında malümat verebilir misi- gı İtiza, Yerli sanayiin töz teşhir edilen) ne m Sini kadarının m. etfal Keyen lediğini (rakamla) öğren- mek için yaptığım teşebbüs de neti medi. 'dan , bus rada yalnız kesilip dikilen mendil, saçı, de- miri, esansı, ipliği bariçten gelen galvaniz, ıtriyat ve trikotaj işleri yerli sa - nayi diye teşhir edilir. lutlarımız et postası sütununda

Bu sayıdan diğer sayfalar: