18 Ağustos 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

18 Ağustos 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

o A USTOS 1934 CUMAR P.T.T. Umum Mü Umum Müdür e idaremiz içim barikla ii zl riyle masa ve sair dolap yapta z caktır. Taliplerin şeraiti anlamak üzere her ikm binası ka- | 16 ya kadar daire mü aaa e ve ihale için de > zi ini 934 çarşamba LE nü saat 1 o 7,5 ieminataryle satınal « ma komisyonuna mamalar; (2063) 7—3420 LE İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ MEMURLU » UNDA! vi e mukabilin- vazım Muha- günü | Gi kılı- li ve bri ie yk dir satılmasına karar verilen ta- ne aşağıda yazılı şartlar dairesinde satılmak üzere açık artırmaya çıka- rılmıştır. EESAF VE MÜŞTEMİLATI eğ Bina zemin katı dahil olmak üzere dört kattan ibaret ve zemin ka- olu. | tında bir methal, üç oda bir koridor bir helâ bir banyo yeri katta halinledir. ii İn bir methal üç oda bir koridor bir haki lk bir ban; ikon, mutbağa harigten girilecek bir merdiven ii e ğave Reisliğinden: ka mü- | cuttur. Dimi katta yani çatı katında üç oda bir koridor bir mutbak bir helâ bir banyo vardır. İşbu hanede su, havagazı, elektrik tesisatı mev- cuttur. a kısmile ben 470 metre murabbaı arsadan 101 metre- ve mütebakisi bahçe olan işbu haneye on bir bin yüz al Tir mi a edilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI — Satış peşin para üz nak üzere 20.9.1934 tarihine apaçi peri e günü saat Da 16 ya kadar icra dairesi gayri menkul sai marlağnda yapılaca! —Ta öm takdir İm olan yukardaki kıymetin onda biri üze - satınalma len 747.5 pey akçesi milli bir bankanın teminat mektabunu treceklerdr. b ii < 3— Satı gün ül rtirma bedeli takdi eri kıymetin 7015 ini bul Vekâletinden: Ankara şehri e b a tasfiye li ihale edilecektir. edilmiyen — İsbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel mukadder ie . saat 16 da > 15 ini bulmak şar- tiyle en İS see talibine bale olunacaktır. alelerde ihale bedeli ihaleyi müteakip. veril itibaren Er şün vine vezmeye çö emin takdirde ihale bozula- cak ve işbu talepten evel en yüksek teklifte bulunan talibin teklifi veç- le alanla razı olup olmadığı kendisinden, sorul dul uktan sonra tekli . .. itinei talip ten al edilmek üzere ikinci talip uhdesine ihale olunacaktır. Teklif amirat münakasası | ii e a kt Il t 1 alar çıkarılacak ve en çok artıran talip üzerine kati ihalesi yapıla” cal me ep er sıtınalma iki artırmada mal talibine ihale edildikte tapu harcı 70 2,5 iin dei “çalibine ait olacaktır. lu ve alacaklılarla diğer alâkadarlarm Ağ EE e ri deki baklarmı ve ie faiz ve masrafa adir olan iddia! tkı müsniteleriyle 20 gün icinde icra dairesine re mir Ak si m İde meli bae tapu scl sabit olmadıkça satış bedelini paylaştı tn — Artırmıvı İacaklardır. Ee daha evel saim görmüş okü İCRA DAİRESİ 5 <5 etmie ad va itibar olunacaktır. 9 — İsbu açık artırma me > 9-934 tarihinden | itibaren 933-419 peri 1m vle herk, 10 — Talinlerin leri Li dei çi rn dairesi gavri menkul satış memurluğuna müracaat evlemeleri 7—3390 Ankara icra dai flas memariğm dan nkara e ulu kapu mi baş | dir an iki nisseye ei eden mahallesinde kâin tapunun 48 no-/mi e iy 75 şini bulm; vi atile .. marasında 77 pa a ada 13 par-|def'a bağrıldıktan so selinde kaytli 120 metre mlirabbar artırana ihale edilecektir. ekli e &vin dört hisse itibarile iki hissesi | dirde en gok Kerimin rekli akl ş iresinde -10-934 tılmak üzere açık artırmaya abi | garşamba ve saat 14-16 ya rılmıştar. a üç saf ve müştemilâtı. > zn sonra en çok artırana Bir tapuya bağlı iki ar solda | ihale edilecektir. aleyi müteakip müşteri ni derhal — iz en mehil içinde şap merdivenle çikilince Rv sola ü-| imi vezne yu verile- liği & e ihale # , (ca ikinci evle tesis eden bir kapu > teklifte bulunan yek GEN S6, li” İ ve bir'sofa ve sofa üzerinde bir 0-| fi veçhile almağa razt olma, evel teslim İdası vardır. el e e a ik vi haneye kapudan girilince * .. . son k artırana ihale edilir, Ankara yüksek Ziraat e ie olani ee ln ni İt sinda bir mutbah ve solda bir he-|“*<* Enstitüsü a i itip; | fark ve mahrum. pi tale ve sair ri z olunur. İkab m hir biz ahşap tarasası — İpotekli alacaklılarla diğer vardır, heyeti umumiyesine 7800 alâkadarların irtifak hakkı sahiple- 8 rinin j rını ve hususile faiz ve masrafa > Satış şartları — Satış yi iyi “ag Sint EE olan iddialarını işbu ilân tari- sebe kale ğakilerille gis adif pa, | binden itibaren 20 gün içinde evra- 7—3419. © | zartesi günlisi a ogle mim k I ” İAnkara icra dsi “lis memuru | mize bildirmeleri icap eder, Aksi ç elde daki özi gale Ankara Jandarma stınalma lacaktır. Talipler takdir olunmuş | olmadıkça satış bedelinin paylaşma- seye isabet eden mıkdarın 7, 7,5) ( — Göserilen ri artırmaya ı- i ha evvel artırma n da dellâliye harçlar müşteriye | şartnamesini ve ala gayri tarihinden li emine 1-9-934 tarihinden iti- okumuş ve laz ml vali pi al yin edilen satiş güni ad ve itibar olunur. 34/4 - nu de tiz sağl mezkür evlere o İle müracaat edilmeli“ir. | a mış ve bi etmiş l |

Bu sayıdan diğer sayfalar: