18 Ağustos 1935 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 10

18 Ağustos 1935 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ABONE ŞARTLARI: Türkiyenin her posta merkezinde KURUNa abone yazılır. büyük ikramiyeli haftası uyarak eğlenmek ve güzei tu- valetler ökidek 1 için at Şerklana gidiniz. (4842) Istanbul sıhhi müesseseler arttırma ve eksiltme komisyonundan: Bakırköy Akliye ve Asabiye hastanesinin Kriple maderh kö mürüne kapalı zarfla verilen fiyat fazla görüldüğünden yeniden ka. nalı zarfla eksiltmeye konmuştur. — Miktarı 500 tondur *2 — Tahmini fiyatı beher tonu 1450 kuruştur. rig — Muvakkat teminâti 543 lira 75 kuruştur, — Eksiltme 21/Ağustos/935 Çarşamba günü saat 16 da Cağa 2 Sağlık Direktörlüğ" binasındaki komisyonda yapılacaktır. i — Şartname ait olduğu müesseseden parasız alınabilir. Eksiltmeye “ gireceklerin 1935 Ticaet Odas 6 vesikasını ve bal e yeter —. Se ti ra ie daim mektplarl 2490 karda yazılı eksiltme'saatinden bir saat önceye kadar makbuz muka- bilinde komisyona vermeleri. (4534) Türk Hava Kurumu Büyük Piyangosu Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. . KURUN Veli Ef. At yarışlarının en z “ alkil ii Blkasi m? YAZI VE YÖNETİM YERİ: Yılık Saylık (Saylık Aylık İli Memleke 0. 420 O25 110 in MEME VA > Yabancı yerlere 1850 725 400 150 KN ; Posta e e girmiyen yerlere MM ey, ; Istanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonu İlânları | İstanbul Kültür 19. cu fertiğ 5.ci keşide, 77 Eylüldedir Büyük İkramiye :. 35.000 Liradır. ate Sü “Ayrıca “15:000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye terle (20.000 fira) Tık mükâfat vardır pa özeni ği Başmüdürlüğünden: Sivil liselerin olgunluk imtilian larında muvaffak olarak yüksek mekteplere girmek hakkını kazanmış olanlardan za teşkilâtı i İzi yi yetiştirilmek üzere bu se: Bunla 8 okul alını mektebi Gümrük Muhafa. ne Harbiye mektebine m. istekli oludleğir istida ile Harbiye hemen müracaatları ilân olunur. (4874) Tahlisiye Genel Direktörlüğünden : T © Açık eksiltme usuli ile 12-8 —935 ge ihale edileceği evvel ce ilân edilmiş olaf keşif “bedeli 888 İiradan ibaret Marmara Ha- rsızadası sis düdük mevkii binz sının sıva ve ee işleri i e ve rilen bedel haddi lâyık görülmedi ğinden dolay: Perşem- e günü saat on beşe tehir edilmis tir, Mu vr eminat miktarı 65 buçuk liradır. iltmeye başlanmadan evvel daire veznesine Yatırılması lâzımdir.' İsteklileyin belli edilen gün ve saatte Gaiata- da Çinili rıhtım hanmda tahlisiye umum müdürlüğü satınalma ko. misyonuna etmeleri. (4873) NR müracaat Istanbul üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversite kadrosundaki açık doçentlikler aşağıya yazılmıştır. Bunlara, baka imtibanlarıda kazananlar, almacaktır. İrati- han birinci teşrihin 18 inci Cuma günü yapı pılacallr. e'eirin yar şınını 40 kt aşkını olmaması Fakülte veya yüksek mektep mezunu bı Mele, Batı yüksek kültür” dil lerinden | birini bu dilde ilmi tetkik ve yazacak surette iyi bil meleri, İâzemdı. a dir. tr. (4652) İterenlerin e mere Rektür lüğüne il raeaatlar (487 Açık doçeni in Tıp omaia yet kanununun 36 DÜN ve Tercüme külliyatı Sayı — SUUT KEMAL YETKİN FİLOZOFİ ve SAN'AT 1111 sayılı askerlik'müke'lefi. ıncı maddesine sayılı kanunla ilâve edilen fıkraya göre ihtiyat subay yetişe- lik çağında bulunanların tanı as. keri ehliyetnamesi olanlar Eylü: lün birinci günü hazırlık kıt'asınz| ve yüksek askeri ehliyetnameliler) a1) UN 2 Teşrin birinci günü ihtiyat sır AMAN AA bay mektebine gönderilecekler- Bu vaziyette olanlardan “iste yenlerin askeri ehliyetna: me'hüvi- KDR ARAN a şa. YARIN. > ları askerlik şubesine müracaı . .. .. . .. . direktörlüğünden: İstanbulda bulunan bütün lise ve orta okulla- rında , Ağustosun ca nci Salı günü sabahından “ibaren namzet tale! e Kaydolünacak ve Ağus- tosun 31 nci Gerli günü saat 13 de kayde kat'i olarak son verilecektir. el ; “Selânik. Bankasi İ r Tesis (arihi: 1888 © ldare merkezi: ISTANBUL (Galata) eat rf edeki (Şubeleri: Istanbul, yare il iğ ; Mersin MSN Şabeleri'2 3 Selânik. Atina. Pire Her nevi Banka muamelâtı. MAYALAR Dokumahane şubesine işletme Şefi alınacak Türkiye Ziraat Bankasından: E ” Ez Ni il sart Talipler arasında Almanca bilenler, fabrikalard a işletme El yapmış ve iplikçiliği de tahsil etmiş olani ei olunur. . İsteklilerin Ankara ve iatanhal Ziraat Bankalarında mevcut b “Satış mı met şartnamesini ol okuduktan sonra tahsil derecesi, mektep şehadi namesi, şimdiye kadar hizmet ettikleri yerlerden aldıkları bon 4 .B erir Kütü hân i ; - | wisler.ve nüfus kâğıtları suretlerini ve tercümei hallerile birlik 1— A tini salgınlar bilgisi ve parazite. uşak çi ii nihayet 2 8—985 tarihine kadar Adana Ziraat Bankası mef — “İç hastalı pey ki DİE ea i tel üdürlüğüne taakhütlü bir mektupla göndermeleri v€ Bi 'Kadın hastalıkları ve do ğum.. YIP Al ANIY OR bizzat e (4732) * diet Fakültesi: bulunan oğlum Raif N “İlk zamanlar tarihi, lamda Yalçınkayadan, bir buçuk aydır ma - Dün ve Yarın Tercüme Külliyatı: No. 36 w .. — — ürk yl öğ İİİ apar KA ap varsa in - , N 20-9 Fen Fakültesi: İri fare ME D | T h | i Riyad, # Falih Şekerci han evkiyek (H.K) ın erın arı 1 Fa ğ lan “Şimi—Fizik,, Sahibi: ASIM US - VAKIT k A. Hilmi Ömer .Budda i and Fakültesi si i Ahmet kk MT, “VA KIT,, kütüphanesi İstanbul or ” ği dakik; z di ii m Me di aye e Siz —

Bu sayıdan diğer sayfalar: