18 Ağustos 1935 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 5

18 Ağustos 1935 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yapışık Kardeşler ENG ve ÇANG — SAG ve şler > Bölem : 6 (MN Yazan: Rudolf Van el ri) A | Amerikalıların . e tarafın özö: oston, ei zi liman mez Bu şehrin da ku" rulan bir sirk emdr Tarh 1829 K.S. Gia o. Mi ri sarhoş Bibi w için, diğerinin una ke aksileşmesidir. | akat, — nihayet geliyorlar. Çadırda çı le Çangı görmeğe hazırlanmıştır. | Oyuncuların bulunduğu perde i| arkasmdaki yerden ansızın bir # Muzika gürültüsü işitildi. Hare- i| Kete getirici bir hava duyuldu. O ri sirkteki seyircilerden saklı- Pil ikiye bölünmek sureti: e açıldı 4 o Muzikacılar, maneje doğru Ül e Ahali, şiddetle alkış- İ Sair, Muzikucılar, Am'ikanın at- a polis teşkilâtına mensuptu, Bun âhir kurduğu bando, oBostonda | mii t. - Çadırm seyircilere sas vr çıkış yerine kadar yen dur- Si Elle- Re parıl parıl kılıçlar tutuyor : rdr. Bu ia sıra askerleri, assa iri e orta çinde bir kavis çizdi. On sekiz b işilik müfreze, bu şekli alarak ei durdu. Meydana çık Wi poslu bir Çinli, elinde kal- n ve büyük bir kılıç tutarak, Ortaya rn > attı. Bu Çinli: yin önü önü yü bir delikan- » elinde bir rağ tutuyordu. Bu in üzerinde de şu yazı seçi- rdu: Tae ve Çangın hassa muhafızı, ör, ahtırevanda bir eline kâ- bir eline tüyden kalem Kap e bir adam oturuyo: enn, demin miralay Murfinin inde smd ve mün; akaşaya iği Ni üzerindeki bir re A $u yazı nie ve Çangın husus sekreteri. bandosu, ateşbaz, Siyamlı hassa askerleri v. s.! > in lâkayt bir tayırla not alışını lân - el ve sahiden gö Filli Tahtırevanda.. Malayalı ! Gelişe, bir müddet için ara ve- rildi, Boston atlı polisi teşkilâtı- nın bandosu, Bostonluların en sevdiği marşı çaldı. Seyirciler bir taraftan bu marşa kulak veriyor- -İlar, bir taraftan da boyuna ateş yen alev e ateşbazı, tahtı- vana gelmiş olan hususi sekre- ürkütücü örünen müthiş hassa askerlerinin görünü- şünü gözden geçiriyorlardı Polis teşkilâtı Genie çal- dme marş biter, bitmez, acayıp n| bir aletten ya gürültülü ses, .İ akis bıraktı. Biçimi i i-| boru çalan bir Çinli, meydana gel genişçe bir di ve onun peşi sırada bir fil a- ğır ağır adım atışile bakışları ü- zerine çekti, Öne doğru filin yanı sırada, onu sevkeden adam yü- rüyordu, Fil, sirkte a an duruş- tan sonra, kalın caklarından önden sağdakini rim yere viii Yeri kendi tarzında tırtık- Mi ve hortumunu havaya kaldı- arak, gene kendi tarzında trom- a çalış numarası yaptı. Şimdiye değin hiç fil görmiyen Amerikalı seyirciler, adamakıllı <. yüş hareketine başladı ve En: Çangın hassa askerlerinin çizdiği kavisin orta sir ğru. gitti. Filin peşi sıra da kaptan Koffin ve başka iri e iz adam yürü- yüp, filin durduğu yerde durdu- lar. Bu ikisinin de başlarında si- lindir şapka vardı. Fil, sırtında bir tahtırevan taşıyordu. İşte bu tahtırevanda, ikisi de frak giy- miş olarak, ler, bu kelimelerin Siyam nındaki mânâlarına göre sağ sol kardeşler, ağır birbirine yapışık olduğu dilen Siyam- lr ikiz erkek ariel oturuyor- dı! 5 — kes susmuştu. Fil, hassa askerlerinin çizdiği n tam ortasına gelince, elsi gibi du. Kaptan gelen adam, bir kaç adım ileriye atınca, iki anej uşağı ortaya masa getirdiler. Bu adam, getiri- len masanın üstü sıçrayıp si- lindir şapkasını çıkardı ve dört bir tarafta oturanları derin derin selâmladı. Feel başlangıç o- larak, şöyle d — Ey Boston ve civarının er- kekleri, eml ahalisi! Sizleri Çang kardeşlerle tanıştır- mak gibi m bir şeref, bana nasip oldu! Bı: sözleri söyler söylemez, ) ıda oturan yu- / ikizlere sol. elile işaret etti. Filin üstündeki tahtı- kardeş, yerinden kiri bi- le! (Arkası var) ari Kırda bir kadın cesedi Yenilmiş. içilmiş, eğlenil- miş ve sonr mış, köye dönerek gördüğünü an- latmışt üddeiumumiliğe ve zabıtaya haber verilmesi üzerine, Vm umumi muavini Saim Göksoy; Ya nına jandarma merkez ini komutanı Bilâl onbaşıyı siarak derhal vak'a yerine gitmişti ra çok fecidir Bim tmaktadır. Ce set, hiç değilse dört gün orala kaldığı için şişmiş, kokmuş Ve? tanınmaz bir hale gelmistir. aim Göksoy, tahkikata başlamış; önce hâdi yerinde bırakılmış şeyleri topla: mış, delilleri tesbit ettirmiştir. Ön” a , derha! yerinde is? lundu! - tahkikat büsbütün karışmış- Yördayıi yerinde elde edilen eşya ve deliller arasında, rakı & kan iki boş şişe, vardır. Bunla ve bunlara benzer deliller, va ği kadınlı ve rakılı bir â lem ıldığını anlatma! tad. | Fb failler belli mii gibi bent köyünden Kul oğl din dul kızı Sultana ait “olduğ anlaşılmıştır. Tahkikat derinleş tirilmiş ve şu hakikat meydana çıkmıştır: Sultan, 6 Ağustos Salı gi: çarşıya gelmiş ve yeme: rci İmiş sin teklifini kabul ederek imla beraber gitmiştir. İdris ertesi ak- şi emirci İbrahim, yemenici Talip ve lâstik tamircisi Ahmed adındaki arkadaşlarını da çağıra- rak Karaköy civarında bir âlem yapmak istemiştir. Dört arkadaş, yanlarına kadını alarak koruluğa ve kafayı tütsülemeğe : Yaş » larca evvi isi hâkimi İhsan Zi övülerek Mili olarak Be kemeye verilmiş. lerdir. Şahitlerden bazılarına Sabri ile Fehmi, ral vik etmişler v Ziya gece evine LİN başına vi ile vurulmuştur. Hâkim, bilâke. re hastanede dimağ nezfinden öl. müştür, Suçlular, bu iddial reddetmektedirler... min hastanede, göre, m Ölen hâki $ — KURUN ISA Yukarıda İzmir ağır ceza hâkimleri. yerinde Urla hakimi Ihsan Ziyayı kim öldürdü? Yıllarca süren bu önemli dava İzmirde yeni baştan tazelendi xI iğ 4pamrans DRÖDSD hakyeri: — Ben Fehmiden şüpheleniyo- rum! eklinde bir söz söylediğ: de şahitlerin ifadeleri arasındallır.. bazılarını susturmak * için part vermek istediği ei ei vardır. Muhakeme devam eline'e* tedir. üzüm E Piyasasi İzmir, (Özel) Üzüm piyas:: | törenle açıldı. İlgili olanlar her, hazır bulunuyorlardı. İlk açış f- yatları üzerinde münakaşalar ya pıldı. Bazı tecimerler, fiyatlar: yüksek tutmanın daha lacağı, çünkü yarın öbür gün kar şılaşılacak herhangi bir ini di ie- mesinin fena tesir yapacağın lediler. Nihayet şu fiyat Eli sa Başkanı Mazhar Nurul- lah İzmirli bir söylev vererek ir ni söyledi. Fiyat m da alıcılar çok lâkayt davranıyr” lardı. İlk günün öğle sonu alış veri" şinde bazı partiler 5 kuruştan sa- tıldılar. Fakat bunlar, siyah ke k haline gelmiş, ihraç kabi tinden mahrum üzümleri. karşı işin doğrusunu ikrara mer- rse de, mevcut delillere| kür etmişler: bur kalmışlardır. törenle ei Izmir üzüm borsasında ilk satış Mei Tutulan fiyat bağcılar muki- tinde çok az görülmüştür. Tekit- e idaresinin nazım vaziyete geğ” mesi istenmektedir. Borsa Başl-a» nı Eylül ayında satışın hararrtle- neceğini, çünkü Eylül eyi için ,000 kutu alivre satış yap'l- dığını söylemiştir. Izmirde et — li ni söylemiş, ziyan gördükleri iddi- asında bulunmuşlardı. Partinir de yakından alâkadar olduğu bu iş üzerindeki tetkikat epeyce ilerle- miştir. Ekmek fiyatları wn li mektedir. İndirme imkânı ok | madığına göre, gida epi itiba» rile kuvvetli. bir nevi, ucuz kalk ekmeği çıkarılması düşünülmek- tedi r,

Bu sayıdan diğer sayfalar: