18 Ağustos 1935 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 6

18 Ağustos 1935 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

6 — KURUN 18 AĞUSTOS 1935 Dünyanın Gidişi (Baş tarafı 14, 15, 16, 17 Ağus- tos derili sayılarımızdadır.) İHTİKARLAR VE SUİİSTİMALLER Babuk bu türlü celer içe- görmez ) “ müsaade rica ederek geri di, gitti. o ie ev sahibi olan kadın Babuk'a bu adamın kim olduğu- nu verilen fısıldayarak anlat- tu: çekik Bu a Persepolis şehrinde iktidarı ile şöhret kazanmış bir a- vukattı. Elli yıldanberi hukuk ve yan “ İşin hâkim olmuştu. Ertesi © muhakeme edeceği bir dava hak- kımdaki dosyayı okumsğa bile unu anlayınca Babuk şöyle dedi — Bu genç hâkimin yarın mu- hakeme edeceği bir dava i üzeri alin olsar bir hukuk âliminden | n tın hâkim tayin edilmesi daha Aoğru olmaz mıydı?,, suale şu cevap verildi: — Siz galiba lâtife etmek isti- lik impr verilebilir mi? Bu ge sara — irmezi verilmiş- ir. Çünkü zengin- ir, İranda a nik hak- bir tarla, bir mülk üzerinde tasarruf hakkı gibi para ile alı- nıp $: atılır. Bi söz! zleri işiten Babuk adeta Volter'den - Çeviren: a.u. hayretten şaşırmış, kalmış ve şöy- le bağırmıştı: — Yarabbi, bu dir! Ve ik şehir dön ne yl zavallı mahlâklardır! Bir memle- kette m usulsüzlük bozu- ursa k bu kadar ol di bir takım adamlar öüzlike, melerde adalet icra etmek hakkı- nı para ile satın alıyorlarsa hiç şüphe etmemek lâzımdır ki bun- lar hükümlerini de para ile satar- ar. Buradaki mahkemeler yeri değil, belki çurumudur. Babuk Persepolis: mahkemeleri e hâkimleri hakkındaki derdini ve hayretini böyle yanıp eğ ken sözlerini ordudan hemi gelmiş bir genç zabit idi e kendisine dedi ki: — Hâkimlik demek bir ada- mın sırtıma resmi bir elbiseyi giy- mek hakkını almasıdır. Böyle bir akkın a ile alınamıyacağı bir türlü adalet adaletsizlik u- 9 hakkındaki sözlerinizi n satın nabilirse bir hâkim elbisesi giy- mek hakkı neden dolayı para ile alınamasın? Ben bu sene kırmızı üniforma ile otuz gece kara toprak üstün: de yatmak için kırk bin Dara al- tını ye Fazla olarak iki defa ok ile vuruldum ki hâlâ acısı de- vam ir Ben yüzünü hiç Ci 'mediğim İran hükümdara met etmek için hayatımı ve ser- vetimi tehlikeye korsam elbise gi; iymekten başka bir zorluğu ol- mıyan hâkimin davacıları şısına alarak söyletmek gibi bir zevki tatmak için elbette bir y vermesi tabii değil midir?,, Bu hakikatlere vakıf olan Ba- buk bu memlekette askeri ve si- Z büyük bağa m böyle yede ından do yep içinde, gere bir id He sediyordu. Derhal e LA ti ki burada ne hak, nı hukuk kaidelerinin siözkeliei bile pi yoktu. yle bir memleketi zl — Mademki yi denize açılması için epeyce mayan va | ster Ben-o-aamana kardır a, ağa Yazan: Kadircan Kaflı Birkaç beyaz parıltı, bir boşluğa li sını anlatan bir gürülü daha oldu ve herşey bitti, Burak Reis, Kara Hasan ve arka- daşlarile konuşarak Korfudaki Ve - nedik ra avlamak için bir plân rdular. — 8 İlk iş olarak Korfuya lerde ay lanan balıkçı rampa ettiler ve; — Venedik e gördünüz mu enedik filosuna hiç r: ii EL mı? ağaların duydunuz ye sordular. Onl hiç bir şey re , Kara Veli Lİ ve olarak salk Kayi ıklarile ğ eçinmeye ir 1. Onlara bol idi yiyecek, a veriyor, iyi haberler alı - n sahil lama yol en Balıkçılar leventler — Yolunuz açık ölümü Nereye? a lal hepsi de: yale Biyerlandı. Günkü a onlara böy- | e yeli yermi: i ara Ki sahiden rotasmı dos: Artaya Eni Öyle ya, di ağn reğini değiştirecek, yelkenlerini ona - caktı. Z Zaten beş on günde beş on f tal ş görmüşler ve yo . hai lardı, Biraz dinlenmek onların ları idi. Ağ NE YAR? Ancelo limana her giren e a Kara Kartalı soruyor ve öte >. cevabı alıyordu: —0o, ib Ceva lar runtuları yem Kendi Heine de ii dü - nüyorduz aralıdır. Oradan gene le. Belki dönünceye yo da Burak Reisin rilen dr ve denize çıkarak buralara kadar lir. Ertesi gün sabahleyin dimi Meni için kararını veri O gecenin yarısında sonra idi, Bir sandal limanın cenup ağzına kadar geldi, ZSız bir gece idi. ökte ince hir bulut tabakası var- > ve li taraf karanlıkta sessiz u - ordu. iraz daha ilerledi. e ir baskın ve ateş kayığı saldırışlarından gemi- leri rami mümkün oluyordu. Meçhul sandal da bunun için ora” da durmuştu. Sanaldan genç ve çevik bir adam m kıyıdan bir kaç (büyücek baş ire A Güze açıklara sür- Küçük tekne yirmi oadım kadar gitti. Gri gitikçe ağırlaşarak durdu. Yavaş yavaş suya gömülmeğe baş- Sandalın içinden, gür bir su kay ğin gi kg sesler duyuluyor. - dibirdekt “delikten sü Torba ikide bir ea irdi. Veni gemisine doğru yizmeğt e vi en küçük bif Yükleri alla ai per sesi dir yuluyor: Bu ir ii Bimer alti Birisi kı giderken, el Beş baştan sl gerimeriş Gemini erile karşılaşıyor © sağ ve diğeri sol Meçhul adam biraz önce belindef bir ip çıka: Bu ipin reyi bir ya vardi —— çaga tiheindik bir yer ila Sağlamdı. İyi takılmıştı. 4 Vardiyalar geminin ortasına yak # laştıkları sırada bir maymun çevik * Kefaton ya gider, işimi bitirir ve dönerim bi. - mahvetmemiş yük mülk İtüryel i idaresizlikleri olsa bile kendi mahvedecektir, dedi. Bu sırada dışarıdan lu bir oc içeriye | Gayet aşina bir tavır ile evdekilere lâm amine genç sabi meyi ve şöyle de va — Ben ncak elli bin Da- ra altını emekli Çünkü bu yıl içinde memleket gümrüklerin- den ben ancak üç yüz bin altın İs ri (Arkası var) den battı. ç beyaz parıltı, bir boşluğa suyun elek eri im gürültü daha oldu ve her ndan or, in İsi hazlı, "Sakat bastığı Ki rel li inliyerei ei liyor: > iie ei bale a söyle - va için ne emiyor - ie m omuzunda bir çuval ta- şıyordu. k bir torba gibiydi, sağlâm ve kalındı ei örğüsü sım- sıkı değildi. liğile tırmandı, Yukarı çıktı, 7. ri haya. delimi palamat “baba,, dı küt birine — ve onun yanına “2 kocaman bir halat yığını o bırakıl “| mışt Meçhul adam halatlarm arasm$& Nöbetçi geldi. Dolaştı. Döndü v8 gitti, | Oradan u * zaklaştı. En kuytu yerlerden, sürü *| nür gibi gidiyor. da kürek m onun çıktığı piya para e bir yi O kadar sürünerek yürüyor: ALMANYADA TEVKİF EDİLEN! BİR TÜRKÜN a vcsa Gi Bölem: 710 Yazan: Mehmet Naci Derin derin düşündü, içini çekerek: — Siz ne diyorsunuz, dedi, bizim yunlarm üzerinde bir nüfuzumuz mi var? Sizi muhafaza etmek tabii ME dit eddrleri gösterebilirseniz, minnet” tarınız oluruz. Biz bu adamları iğne “arar gibi arıyoruz rdi, ezani herkese lie sa- nim arıyordum. yalan En burada pek ko- Jay kolay bula anlaşılı - “yordu. Bir ine ay m pale Berlin - y il den uzaklaşmağı münasip buldum. Ailemle ii civardaki otellerden Adresimi değiştirerek profesör Pino adını takındım Charlottenburg'da Gervinusstrasse'de 10 numaradaki Gervinus - Yalak e çık- tık, burada Professsor Pin. karakolu ve bizi muhafaza için lr polis gelecekti. Evimizde yahate çıktılar zannediyor- in İsi dar yani çe hafta ei ei kaldık, dört hafta sonra Almanya - nm sile seyahate çıktık, 1934 se- nesinin başı, dar Berlin haricin e yaşadık. Yalnız kânunuevvel için- ön yine Berlinde pek mühim ni uğundan karım ile biraber a E ederek ki e 37 kepi mobilyai lr Bur: yanlış isi li . Fakat ik ma- bee Yarali, pe gizli si; za“ ta bizim hakiki ismimizi ve Ni TI askerleri tarafını eyi 8 dit sildiği biliyordu. me e gir sahibi bizim biz olduğu - uza şüphe ediyordu. Yalan isim ta- mızın sebebini de aa a B ibi ihtiy: iç imi ai m telâşı şelaşirk pi Za- 'umanmda polis çk yakalanır: evvelâ kendisini odadan çıkardı ra gelen memurlara meseleyi anlat tım, karakola da telefon ettirı in. Haklı olduğumu gördüler, “gülerek Bu hali gören ekin sahibi ih- tiyar karı şaştı kaldı ibs sefer benim bir ls hafiyesi olduğumu zannet - meğe başladı, ln ite a hi akkında ve Gl aley e söylediği söz- in ir ei de kendisini lardan dolayı tevkif ettireceğimi kyk bir fırıldak gibi etrafımızda we ordu. ee raart iptidasında yine nie avdet ettik. Her şey unutul - lelerin üzerine çimen çıkmış gibi görünüyordu. Eskisi gibi işlerime devam gine başladım. Almanyada Mika kl ele eee edildiğimizi de gizli siyasi po- lis dair vsiyesi üzerine bil - dirdik, Bizim kâğıdımızm üzerine ka- rakol Şa, ayrıca yazdılar, tecavü: derhal akatir malümat km mi söylediler. undan Nr hafta sonra sabahle - yin saat altıda kapınm zili çal nca iki sivil polis memur beni gör- istediklerini Dirmil. el beraber zelmekliğimi bildirdi - ei er. —Tevkifimin sebebi? di bir meselenin ni ola - cak, pek mühim değil zannederim!. — Mühim olmıyan bir ine ağ —sSi iki memurun gelmesi, meseleni hafif olduğunu zannettirmez! özüm) Arkası var) — Bilmiyoruz, dediler, bize verilef emir sizi tevkif ederek Moabit tev * il teslim etmektir, a için pro * testo a SE ma pek mü” olsaydi sizi Pirin ui e götürür” dük, halbuki böyle bir şey yok. Tev “| rl yaar göre sizin “hükü * muhafaza kanunu nun in şü #mğieizin ikinci, beşindi ve onuncü lerine tır. Yani emye hükümeti için: zulüm yapıldığını iddia etmiş olacak” sını eme de hâkim siz8 daha fazla izahat verir; her halde telâş edilecek bir şey değil! Dediler. i UN rahat sabah İmei ye biri gittik . le yürüyerek vaş ki” rakola gittik. mi m meferleri ona doğru bir otomobil geldi, yine mahut Alexander meydanına sl lü, Buradan da Moabit tevkifhanesint” nakledilecektim. (Arkası var), Da aç hel ni İt

Bu sayıdan diğer sayfalar: