30 Nisan 1937 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 4

30 Nisan 1937 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

: Bini bildiriyor ve “Öğrendiği TİR teh- dit eden devlet kim? Paris, 29 ( tay Havas a” Janar bildiriyor i ca bom! A) Matbua seri ki heyeti tarafından verilen bir teb- liği neşretmek yi Petit Par bu heyetin dün B. Delbos tartıda kabul edildi- r ki: iy era gör. heyet dış atini Bilba- evketm miyetinde e ağa bildirmek | için Bask hükümeti namın: ngiltereye bunların ri rn imneeberi ietiyece ii Oeu ni Pa ve YE, Huma - m ler k k hükü metinin datı Pe tafsilât veri- nite ç yer Bu gazetelere göre, heyet pi illetinin vaziyetini izah etmi bu milletin yabancı bir emi karşı açık ve sarih meri mücas delede olduğunu söylemi üş man erkânıharbiyesi Sikini askeri rsizleriier mi 222 etmistir, ALMANYANIN TEKZİBİ Berlin, > (A.A.) — Dnb. ajan- sıl zet e e iyi etperver kuvvetleri tarafından » tayyarelerinin rek ile b edilmiş olduğu hakkmda ba- yabaner gazetelerde çıkan iddia- rü ri le e n, 29 (A.A.) — Reuter &« a Bile ao muhabiri Guverncia- nasında Almanlara aid elli iki bom bardıma: 162 de diğer ha bombardı ib tayyaresini ta! gözlerile gördüğünü bildirm Berliner sehabe aliil bunun kem diyoi urasını kabul etme X lâzım: Londradan ilbac, imi > va ter ağ beri neş retmekle gülünç bir harekette bu- lunmuştur. Lizbon, 29 — Bilbao yolu asilere â, çılmıştır. Sen Jan dö Lüz, 29 — Bilbao ma- kamları ein müracaat sehre mümkün mertebe ik -ltsrda acele tayyare re derilmesini istemiş- tir. Bu yardım 48 saat zarfında yapıl. Da takdirde Bask hükümeti hâdi. selerin zaruretlerine göre tedbir ala. sağın bildirmişti KDİETİN PROTESTOSU ilde, ür .) — Bask hüküme- il reisi, boyanatta ülkenizi de ir ki; Tape yağmasından bizi mes'ul etmeğe a asilerin riya. kârlığını dünya karşısındı kaçan kadın ve erkek çocukları mit. dem. a am ağ li medeni dünya müsaade edecek midir? eri Bilbaoya sığınan 300 in kadın ve çocuj Şa yar ardım edecekle- rini ümid etmek ister Erkekler için bir çiz itebilir. N Madrid, 29 (A.A.) — a dün akşam yi bom edilmiştir. ölür ve sini rdır. va FRANKO KUVVETLERİ İLERLİYOR şe sabasını ve ismindeki e Der ellerine ge- mişle ra ie , 29 (A.A.) — Guipuz- coa mehi tamamile Franko kuv- disari 29 (A.A.) — Geçen e esir bir Hdi, e trak vi ve neticesinde yandı balik di haberi katiyetle mL bri ek ği No şunları ilâve elyemekte- Yeni İspanyarm başkumanda- Bark memleketinin ananevi et etmiş ve ni, Kamile br. harab olma" cani Ml koğu-- r. skadi sayan rakınız ve sizin mi nızı istiyen UZ. Ahlâksız papazlar Almanyada yüz binlerc: muhakeme açıldı Katolik terbiye müesseseleri fenalık ocakları hal gelmiş: Berlin, 29 (A.A.) — Çok ağır ahlâ - ki cürümlerle itham edilen katolik pa - pazların muhakemeleri hakkında Esse- ner National Zeitung gazetesi diyor - ki: Alâkadar katolik mahtiller, çok aşi- Şeyi inkâra devam ettikleri takdirde, bilhassa dikkate değer bazı rümlerin vüs'ati ve O kanunların ihlâli hakkında bir fikir vermek ve — katolik terbiye e mİ naşıl e o cakları haline gelmiş olduğunu göste mek belki de faydalı olacaktır. Her kadar kâtolik kilisesi bunların ektik E alar olduğuna inandırmak istiyorsa meme a Belçika Avrupanın harp sah- nesi olmaktan artık ayar görene in — Belçika ride na; iin B. bugün mecli bulunduğu siyam söyle irromse Asırlardanberidir ki, Belçika Av. rupanm harb sahnesi olagelmiştir. Ar. tik bu istilâ lâzım- . Spaak sözlerini şöyle bitirmi tir: Belçika Garb paktınm tanzimin: de BE .B > ar büyük b diği ERE Müşkülât hiç de aşılamıya. cak derecede değildir. Yapılacak gay- eler muvaffak olup olmaması mez kü leye girişilirken takib oluna- cak Biye bağlıdır. Avrupa ag adamlarının ekserisinin sulh hus e bümüniyetleriiden şüphe ii mez. İtimad edilsin. Belçika ilk mer. haley ıştır. yi di ikincisini iti. r. B. birak mühim e iie n Dr, Sehacht ile görüşme. kA el tır, Kapitülâsyonlar konferansında : Mısır Fransa ile anlaştı Montreux, 29 (A.A.) — Mısır Baş. vekili Nahas Paş öğleden son. urun! er iki tarafta dâ yediğine göre bu mülâkat dostane Mi hava içi ii imi etmiş ve ii üsbet iz Bü işlerde uyu- 4 İçi muştu ağir delegesi, ğe ağ > tığı beyanatta Mısır il e Fransa ar: ve teşriki ARA in esa: BALLA Eldeş 'uşulduğunu, intikal devresinin 12 a olarak e edildiğini ve bu an- laşmaya aid tebliğatm konferans mi komisyonurun yarmki tevdi. edileceğini -söylemistir. Bir. Alman direktörü Ankarada öldü ) — Beynel münasebetile dison, zatürreeden vefat etmiştir. vr ile ein cenazesi si tah it edilmiş gönderilmek üzere irki al sonik yola çıka» Onl bin metrede bir oda! mıştır. Bu © den aşağıya düşmemiştir. -,Giritte tarihi asar bulundu Atina, 29 (Hususi) — Giritte yapıl-| makta olan bein eski eserler nok- nazâarından büyük ebemmi; haiz eski zamanda Minoik devrine ait vazolarla sair YA bulunmuştur. BE umu; celsesine a, biz yüzlerce e üni olduğu: e balamuyruz Sikça iL m lar- da, ki abalar, çocuklarının ii kekeli hayvani iştihaları - m tatminine alet olmalarına ai b etin iile istemek mecburi: de kalmışlardır. Türk - Sovyet Demiryolu muah* Tasdik apeks bugün Mecliste müze Ankari » 29 ri efonla) — Büyük rmki (bu; n tasdi dair kanun Erpenğn başka görüşüle- cek bir şey yoktu demiryollârı ile Sovyet Hemiylar üzerinde vukubu - Şi 'u nakliyatı tanzim miştir. Türk hudu - o ile Gümrü ma nakliyat hası - tı ve bunun yanında telgraf ve vi eni rının bakımı ve mütemadi tamir. ile serian iadesi lâzım gelen hususi Sel dei ERSA dair hükümleri ihtiva etme Merkez Bankası idare toplantısı yapıldı — 29 (Telefonla) — Türkiye te, idare meclisi reisi B, Nüzi kanlığında toplanmıştır. Evvelâ 1936 beşinci hesap yılı hâk- kında -— meclisi ve ipler ko» misyonu tarafından verilin raporlar o kanmış ve “ilden meclisi ibra edil, r, bilânçe tasdik edilerek hisse mi eid bir hisse için 645 kuruş da masına karar verilmiştir. Bundan sonra mmüiddetleri biten ida- re meclisi ve mürakipliklere yeni se - yum 4 Zirai vu. o , 29 “. — Jandar - ma umum lele emniyet işleri umum nl ve idare a üdürlüğü O murahhasları ie bir İşemisyen saşe e Bu komisyon. Dahiliye Vekâleti tara- fından, hazırlanan zirai asa, asayiş kanun projesini tetkik ed: Atina politeknik âzaları yur Atina Polite! 'emiyeti azaları da > ve iktisadi bir tetkik rl yapmak üzere, 1l haziran: tanbula gelecekler, Ankari İzmir ve pe ziyaret edeceklerdir. Sümerban k Müdürü Ankara, 29 (Tenetonla) — İstifa ettiği hakkında bazı çikat Sümer Bank umum mi B. Nurul » müdürü lah Esat bu eği doğru geti e İstifası için bep bulunmu İm söylemiştir. Balık yelim! Ankara, 29 (Telefonla) — Yurtta sarfiyatını artırmak için resmi mü-| gss ucuz hem de mugaddi olan balık yenmesinin teşvik "edilesi alâkalılara bildirilmi: Ankara Kız Lisesinin (Telefonla) — Ankara > vw ae (dün) halkevi sale « unda samimi bir eğlence el ir ve milli kıyafetleri! meml: 'küleri söylemi, oyunlar Wi -B. Alâettin, ee lüzum üzerine, Vekâlet emrine Vali geliyor Ankara, 29 Gal Me ve belediye #tisi B. M ündağ, Irak lin nazırının an bein teşrifi Ka tile, şehrimizde: By etmiştir. Üstündağ, ari ciye nazırınm İs « nb ayrılmasını müteakip tekrar gelecekti “köy kanunn Ankara, 29 (Telefonla) — Dabiliye ami” n köy kanununu değiştirmek Ür griye azırladığı kanun projesi son şek-| lini at Proje yakında Meclise ar- sim üzere Başvekâlete takdim olu » deli tetkikleri Ankara, 29 (Telefonla) — Ziraat Ni ye n peşe Merinos koyun hakkında ri zere mütehassıs .f Hadi ve Cemali Alman” tir, g Kanun ve nizâ Ankara, 29 Gael daşlarn bütün pi Kimi lk uae “ab " K ay ilân sureti * gİ laştırılmışı Terimli Vekâleti tar lere bir emir göndi derileri lâkaydi gösterilmemesi vir edilmesi bildirilmişti” yi Afyon | ü eke mili be ri latyaya hareket / geçme mu: Ankara, 29 Ür b dd ——— hazır eg etm f Şimal memlek? ç 8 Ankara, 29 ii timizle bir ticaret ie zere VE ilk defa olarak

Bu sayıdan diğer sayfalar: